ઢાંચો:Birth year and age

વિકિપીડિયામાંથી
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usage[ફેરફાર કરો]

The templates {{Birth year and age}} and {{Death year and age}} return a person's year of birth or death and their approximate age. The templates are useful when only the year, or year and month, of a person's birth and/or death are known, or if it is desired not to state a person's full dates of birth and death for privacy reasons.

Such an approximation differs from the approximation generated by {{Birth based on age as of date}}; the latter can be used when the only detail available about someone's birth is a reference that establishes their age as of a certain date (such as the date that the reference was published).

The examples on this page use the current date as
૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩

The person's age is estimated as follows:

{{Birth year and age}}[ફેરફાર કરો]

Let us assume:

 1. that the person in question was born some time in સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.; and
 2. that the present date is ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩.
 • If the person was born after ૦૬ ડિસેમ્બર ૧૯૬૮ then they will be Error: Need valid year, month, day years old on ૦૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૩ as they have not had their 55th birthday yet. On the other hand, if they were born exactly on or before ૦૬ ડિસેમ્બર ૧૯૬૮, then they will be Error: Need valid year, month, day years old.
  Therefore, the template {{Birth year and age|સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.}}
  displays their birth year and age as: સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ. (age સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.)સમીકરણ ક્ષતિ : અણધારી સમીકરણ નિશાની <
 • Optionally, if we know the person's birth month but not the day, we can also have the template display the month.
  Let us assume that the person was born in June સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.. Therefore:
  • If it is presently January ૨૦૨૩, then this year the person has not had their birthday yet. Therefore, the template {{Birth year and age|સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.|6}} displays their birth year and age as: સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ. (age 54).
  • If it is presently June ૨૦૨૩, we do not know whether the person has had their birthday this year yet since their day of birth is unknown. Therefore, the template displays their birth year and age as: સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ. (age 54–55).
  • If it is presently December ૨૦૨૩, then this year the person has already had their birthday. Therefore, the template displays their birth year and age as: સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ. (age 55).

{{Death year and age}}[ફેરફાર કરો]

Let us assume:

 1. that the person in question was born some time in સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.; and
 2. that they died some time in સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ..
 • We can posit as two extremes: (1) that the person was born on 31 December સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ. and died on 1 January સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ., in which case they would have been 49 years old at the time of their death as they did not achieve their 50th birthday on 31 December સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.; and (2) that they were born on 1 January સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ. and died on 31 December સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ., in which case they would have been 50 years old at the time of their death as they had their 50th birthday on 1 January સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ..
Therefore, the template {{Death year and age|સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.|સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.}}
renders their death year and age as: સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ. (aged સમીકરણ ક્ષતિ : અણધારી સમીકરણ નિશાની <સમીકરણ ક્ષતિ : અણધારી સમીકરણ નિશાની <)
 • Optionally, if we know the month of the person's death but not the day, we can also have the template display the month.
Using the above examples and assuming the month is ૧૨ (ડિસેમ્બર)
Therefore, the template {{Death year and age|સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.|સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.|૧૨}}
displays their death year and age as: સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ. (aged સમીકરણ ક્ષતિ : અણધારી સમીકરણ નિશાની <સમીકરણ ક્ષતિ : અણધારી સમીકરણ નિશાની <)

If you wish to set out the full dates of birth and/or death of a person and thus to calculate their age accurately, please use the templates {{Birth date and age}} and {{Death date and age}}.

Syntax[ફેરફાર કરો]

{{Birth year and age|year of birth}}
{{Birth year and age|year of birth|optional number of month of birth}}
{{Death year and age|year of death|year of birth}}
{{Death year and age|year of death|year of birth|optional number of month of death}}

Examples[ફેરફાર કરો]

{{Birth year and age}}

{{{1}}} (age સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.)સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "{" નો ઉપયોગ.

{{Birth year and age/sandbox}}

Error: expandTemplate: template "Birth year and age/sandbox" does not exist

{{Birth year and age}}

{{{1}}} (age સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.)સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "{" નો ઉપયોગ.

{{Birth year and age/sandbox}}

Error: expandTemplate: template "Birth year and age/sandbox" does not exist

{{Birth year and age}}

{{{1}}} (age સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.)સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "{" નો ઉપયોગ.

{{Birth year and age/sandbox}}

Error: expandTemplate: template "Birth year and age/sandbox" does not exist

{{Birth year and age}}

{{{1}}} (age સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.)સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "{" નો ઉપયોગ.

{{Birth year and age/sandbox}}

Error: expandTemplate: template "Birth year and age/sandbox" does not exist

{{Birth year and age}}

{{{1}}} (age સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.)સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "{" નો ઉપયોગ.

{{Birth year and age/sandbox}}

Error: expandTemplate: template "Birth year and age/sandbox" does not exist


TemplateData[ફેરફાર કરો]

Returns a person's year of birth and their approximate age

Template parameters[Edit template data]

ParameterDescriptionTypeStatus
Year of birth1

no description

Numberrequired
Month of birth2

Optional month of birth

Numbersuggested

Tracking categories[ફેરફાર કરો]

See also[ફેરફાર કરો]