ઢાંચો:Infobox cricketer

વિકિપીડિયામાંથી
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

This template may be used as a module (sub-template) of {{Infobox person}}; see Wikipedia:Infobox modules for guidance on such usage.

Blank[ફેરફાર કરો]

Place and fill out a copy of one of the following templates at the start of a player's article. Redundant fields may be deleted.

Note: for birth_date entries, use {{birth date and age|df=yes|YYYY|MM|DD}} if player alive, otherwise {{birth date|df=yes|YYYY|MM|DD}}.

International player[ફેરફાર કરો]

Suitable for most international players.

{{Infobox cricketer
| name        = 
| honorific_prefix  =
| honorific_suffix  =
| image       = 
| image_size     = 
| alt        = 
| caption      = 
| full_name     = 
| birth_date     = <!-- (see note above) -->
| birth_place    = <!-- do not link major countries or cities such as Australia or London -->
| death_date     = <!-- {{death date and age|df=yes|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} -->
| death_place    = <!-- do not link major countries or cities such as Australia or London -->
| nickname      = <!-- must be frequently used by reliable sources in reference to the subject -->
| height       = <!-- X ft Y in, XXX cm, or X.XX m (automatic conversion) -->
| heightft      = <!-- no need to use conversion templates for heights (automatic conversion) -->
| heightinch     = 
| heightcm      = 
| heightm      = 
| batting      = 
| bowling      = 
| role        = 
| family       = <!-- only add notable family members -->
| website      = <!-- {{URL|example.com}} -->

| international   = <!-- Set as "true", "on", etc to activate international section -->
| country      = <!-- If played for more than one international side, see full documentation below -->
| internationalspan = 
| testdebutdate   = 
| testdebutyear   = 
| testdebutagainst  = 
| testcap      = 
| lasttestdate    = 
| lasttestyear    = 
| lasttestagainst  = 
| odidebutdate    = 
| odidebutyear    = 
| odidebutagainst  = 
| odicap       = 
| lastodidate    = 
| lastodiyear    = 
| lastodiagainst   = 
| odishirt      = 
| oneT20I      = 
| T20Idebutdate   = 
| T20Idebutyear   = 
| T20Idebutfor    = 
| T20Idebutagainst  = 
| T20Icap      = 
| lastT20Idate    = 
| lastT20Iyear    = 
| lastT20Ifor    = 
| lastT20Iagainst  = 
| T20Ishirt     = 

| club1       = <!-- only include teams actually played for -->
| year1       = <!-- (or: | years1 = ) -->
| clubnumber1    = 
| club2       = 
| year2       = <!-- (or: | years2 = ) -->
| clubnumber2    = 
<!-- (etc, to:) -->
| club17       = 
| year17       = <!-- (or: | years17 = ) -->
| clubnumber17    = 

| hidedeliveries   = <!-- set to true to not display any bowling data -->
| columns      = <!-- 1, 2, 3 or 4 -->

| column1      = 
| matches1      = 
| runs1       = 
| bat avg1      = 
| 100s/50s1     = 
| top score1     = 
| deliveries1    = 
| wickets1      = 
| bowl avg1     = 
| fivefor1      = 
| tenfor1      = 
| best bowling1   = 
| catches/stumpings1 = 

| column2      = 
| matches2      = 
| runs2       = 
| bat avg2      = 
| 100s/50s2     = 
| top score2     = 
| deliveries2    = 
| wickets2      = 
| bowl avg2     = 
| fivefor2      = 
| tenfor2      = 
| best bowling2   = 
| catches/stumpings2 = 

| column3      = 
| matches3      = 
| runs3       = 
| bat avg3      = 
| 100s/50s3     = 
| top score3     = 
| deliveries3    = 
| wickets3      = 
| bowl avg3     = 
| fivefor3      = 
| tenfor3      = 
| best bowling3   = 
| catches/stumpings3 = 

| column4      = 
| matches4      = 
| runs4       = 
| bat avg4      = 
| 100s/50s4     =
| top score4     = 
| deliveries4    = 
| wickets4      = 
| bowl avg4     = 
| fivefor4      = 
| tenfor4      = 
| best bowling4   = 
| catches/stumpings4 = 

| source       = 
| date        = 
| year        = 
}}


Domestic player[ફેરફાર કરો]

A shortened list of the available fields suitable for a domestic player.

{{Infobox cricketer
| name        = 
| honorific_prefix  =
| honorific_suffix  =
| image       = 
| image_size     = 
| alt        = 
| caption      = 
| full_name     = 
| birth_date     = <!-- (see note above) -->
| birth_place    = <!-- do not link major countries or cities such as Australia or London -->
| death_date     = <!-- {{death date and age|df=yes|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} -->
| death_place    = <!-- do not link major countries or cities such as Australia or London -->
| nickname      = <!-- must be frequently used by reliable sources in reference to the subject -->
| height       = <!-- X ft Y in, XXX cm, or X.XX m (automatic conversion) -->
| heightft      = <!-- no need to use conversion templates for heights (automatic conversion) -->
| heightinch     = 
| heightcm      = 
| heightm      = 
| batting      = 
| bowling      = 
| role        = 
| family       = <!-- only add notable family members -->
| website      = <!-- {{URL|example.com}} -->

| club1       = <!-- only include teams actually played for -->
| year1       = <!-- (or: | years1 = ) -->
| clubnumber1    = 
| club2       = 
| year2       = <!-- (or: | years2 = ) -->
| clubnumber2    = 
<!-- (etc, to:) -->
| club17       = 
| year17       = <!-- (or: | years17 = ) -->
| clubnumber17    = 

| type1       = <!-- type 1 and type2 sections will not appear if international=true -->
| onetype1      = 
| debutdate1     = 
| debutyear1     = 
| debutfor1     = 
| debutagainst1   = 
| lastdate1     = 
| lastyear1     = 
| lastfor1      = 
| lastagainst1    = 

| type2       = 
| onetype2      = 
| debutdate2     = 
| debutyear2     = 
| debutfor2     = 
| debutagainst2   = 
| lastdate2     = 
| lastyear2     = 
| lastfor2      = 
| lastagainst2    = <!-- note: type3 is not available -->

| hidedeliveries   = <!-- set to true to not display any bowling data -->
| columns      = <!-- 1, 2, 3 or 4 -->

| column1      = 
| matches1      = 
| runs1       = 
| bat avg1      = 
| 100s/50s1     = 
| top score1     = 
| deliveries1    = 
| wickets1      = 
| bowl avg1     = 
| fivefor1      = 
| tenfor1      = 
| best bowling1   = 
| catches/stumpings1 = 

| column2      = 
| matches2      = 
| runs2       = 
| bat avg2      = 
| 100s/50s2     = 
| top score2     = 
| deliveries2    = 
| wickets2      = 
| bowl avg2     = 
| fivefor2      = 
| tenfor2      = 
| best bowling2   = 
| catches/stumpings2 = 

| column3      = 
| matches3      = 
| runs3       = 
| bat avg3      = 
| 100s/50s3     = 
| top score3     = 
| deliveries3    = 
| wickets3      = 
| bowl avg3     = 
| fivefor3      = 
| tenfor3      = 
| best bowling3   = 
| catches/stumpings3 = 

| column4      = 
| matches4      = 
| runs4       = 
| bat avg4      = 
| 100s/50s4     = 
| top score4     = 
| deliveries4    = 
| wickets4      = 
| bowl avg4     = 
| fivefor4      = 
| tenfor4      = 
| best bowling4   = 
| catches/stumpings4 = 

| source       = 
| date        = 
| year        = 
}}


Full list[ફેરફાર કરો]

{{Infobox cricketer
| child       = 
| headerstyle    = 

| name        = 
| honorific_prefix  =
| honorific_suffix  =
| female       = 
| image       = 
| image_size     = 
| alt        = 
| caption      = 
| full_name     = 
| birth_date     = <!-- (see note above) -->
| birth_place    = <!-- do not link major countries or cities such as Australia or London -->
| death_date     = <!-- {{death date and age|df=yes|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} -->
| death_place    = <!-- do not link major countries or cities such as Australia or London -->
| nickname      = <!-- must be frequently used by reliable sources in reference to the subject -->
| height       = <!-- X ft Y in, XXX cm, or X.XX m (automatic conversion) -->
| heightft      = <!-- no need to use conversion templates for heights (automatic conversion) -->
| heightinch     = 
| heightcm      = 
| heightm      = 
| batting      = 
| bowling      = 
| role        = 
| family       = <!-- only add notable family members -->
| website      = <!-- {{URL|example.com}} -->

| international   = <!-- Set as "true", "on", etc to activate international section -->
| country      = 
| country2      = <!-- Use if played for more than one side -->
| country3      = 
| internationalspan = 
| internationalspan2 = <!-- Use if played for more than one side -->
| internationalspan3 = 
| onetest      = <!-- Set to true if played only one Test -->
| testdebutdate   = 
| testdebutyear   = 
| testdebutfor    = <!-- Use if played for more than one side -->
| testdebutagainst  = 
| testcap      = 
| testcap2      = <!-- Use if played for two Test sides -->
| lasttestdate    = 
| lasttestyear    = 
| lasttestfor    = <!-- Use if played for more than one side -->
| lasttestagainst  = 
| oneodi       = <!-- Set to true if played only one ODI -->
| odidebutdate    = 
| odidebutyear    = 
| odidebutfor    = <!-- Use if played for more than one side -->
| odidebutagainst  = 
| odicap       = 
| odicap2      = <!-- Use if played for two ODI sides -->
| lastodidate    = 
| lastodiyear    = 
| lastodifor     = <!-- Use if played for more than one side -->
| lastodiagainst   = 
| odishirt      = 
| oneT20I      = <!-- Set to true if played only one T20I -->
| T20Idebutdate   = 
| T20Idebutyear   = 
| T20Idebutfor    = <!-- Use if played for more than one side -->
| T20Idebutagainst  = 
| T20Icap      = 
| T20Icap2      = <!-- Use if played for two T20I sides -->
| lastT20Idate    = 
| lastT20Iyear    = 
| lastT20Ifor    = <!-- Use if played for more than one side -->
| lastT20Iagainst  = 
| T20Ishirt     = 

| club1       = <!-- only include teams actually played for -->
| year1       = <!-- (or: | years1 = ) -->
| clubnumber1    = 
| club2       = 
| year2       = <!-- (or: | years2 = ) -->
| clubnumber2    = 
<!-- (etc, to:) -->
| club17       = 
| year17       = <!-- (or: | years17 = ) -->
| clubnumber17    = 

| type1       = <!-- type 1 and type2 sections will not appear if international=true -->
| onetype1      = 
| debutdate1     = 
| debutyear1     = 
| debutfor1     = 
| debutagainst1   = 
| lastdate1     = 
| lastyear1     = 
| lastfor1      = 
| lastagainst1    = 

| type2       = 
| onetype2      = 
| debutdate2     = 
| debutyear2     = 
| debutfor2     = 
| debutagainst2   = 
| lastdate2     = 
| lastyear2     = 
| lastfor2      = 
| lastagainst2    = <!-- note: type3 is not available -->

| umpire       = 
| testsumpired    = 
| umptestdebutyr   = 
| umptestlastyr   = 
| odisumpired    = 
| umpodidebutyr   = 
| umpodilastyr    = 
| t20isumpired    = 
| umpt20idebutyr   = 
| umpt20ilastyr   = 
| wtestsumpired   = 
| umpwtestdebutyr  = 
| umpwtestlastyr   = 
| wodisumpired    = 
| umpwodidebutyr   = 
| umpwodilastyr   = 
| wt20isumpired   = 
| wt20idebutyr    = 
| wt20ilastyr    = 
| fcumpired     = 
| umpfcdebutyr    = 
| umpfclastyr    = 
| listaumpired    = 
| umplistadebutyr  = 
| umplistalastyr   = 
| t20umpired     = 
| umpt20debutyr   = 
| umpt20lastyr    = 

| hidedeliveries   = <!-- set to true to not display any bowling data -->
| columns      = <!-- 1, 2, 3 or 4 -->

| column1      = 
| matches1      = 
| runs1       = 
| bat avg1      = 
| 100s/50s1     = 
| top score1     = 
| deliveries1    = 
| wickets1      = 
| bowl avg1     = 
| fivefor1      = 
| tenfor1      = 
| best bowling1   = 
| catches/stumpings1 = 

| column2      = 
| matches2      = 
| runs2       = 
| bat avg2      = 
| 100s/50s2     = 
| top score2     = 
| deliveries2    = 
| wickets2      = 
| bowl avg2     = 
| fivefor2      = 
| tenfor2      = 
| best bowling2   = 
| catches/stumpings2 = 

| column3      = 
| matches3      = 
| runs3       = 
| bat avg3      = 
| 100s/50s3     = 
| top score3     = 
| deliveries3    = 
| wickets3      = 
| bowl avg3     = 
| fivefor3      = 
| tenfor3      = 
| best bowling3   = 
| catches/stumpings3 = 

| column4      = 
| matches4      = 
| runs4       = 
| bat avg4      = 
| 100s/50s4     = 
| top score4     = 
| deliveries4    = 
| wickets4      = 
| bowl avg4     = 
| fivefor4      = 
| tenfor4      = 
| best bowling4   = 
| catches/stumpings4 = 

| source       = 
| date        = 
| year        = 
}}

Parameters[ફેરફાર કરો]

Basic[ફેરફાર કરો]

name
Player's commonly used 'cricket' name (e.g. Len Hutton, AB de Villiers). Note, the name is suppressed if |child=yes.
honorific_prefix
For things like |honorific_prefix = Sir – honorifics of serious significance that are attached to the name in formal address, such as knighthoods and titles of nobility; do not use it for routine things like "Dr." or "Ms.".
honorific_suffix
For things like |honorific_suffix = [[Order of the British Empire|OBE]] – honorifics of serious significance that are attached to the name in formal address, such as national orders and non-honorary doctorates; do not use it for routine things like "BA". It is not necessary to use the {{post-nominals}} template in this parameter; doing so will make the output smaller (that template is intended for inline use in the article lead, and uses small-caps style).
female
Enter "true" if female
image
An image of the subject. Type the name of the image file without adding File: before it or wikilinking it. If no image is available yet, do not use an image placeholder.
image_size or imagesize
The image size in pixels. Use only when absolutely necessary. Examples: 200px (set width), x300px (set height), or 200x300px (max width & max height).
alt
Alternative text for image, for visually impaired readers (see WP:ALT)
caption
A caption for the image displayed. Include date of photograph, if known.
full_name or fullname
The player's full name, if different than name.
birth_date
The player's birth date. If living, use {{Birth date and age}}, {{Birth-date and age}}, or {{Birth year and age}}. If deceased, use {{Birth date}} or {{Birth-date}}.
birth_place
The player's place of birth. Do not use a flag template; There is no need to link major geographic features such as major country names or the names of global cities such as London.
death_date
The player's death date, if applicable. If the date of birth is known, use {{Death date and age}}, {{Death-date and age}}, or {{Death year and age}}. Otherwise, use {{Death date}} or {{Death-date}}.
death_place
The player's place of death, if applicable. Do not use a flag template. There is no need to link major geographic features such as major country names or the names of global cities such as London or to link the same place name if the player was born in the same location.
nickname
The player's common nickname. This must be frequently used by reliable sources in reference to the subject per MOS:NICKCRUFT. This would be the case for players such as Ian Botham or Ricky Ponting or, possibly, John Crawley whose nickname appears in his CricInfo profile. In particular note that MOS:BIO says that "a sports journalist's one-off reference to a player [using a name] does not constitute a nickname, and treating it as one is original research".
height
The player's height in feet and inches, centimetres, or metres (e.g. |height=6 ft 2 in or |height=193 cm or |height=1.93 m). The infobox will automatically display the appropriate conversion within parentheses.
heightft and heightinch
'or' Enter height in feet and inches (e.g. |heightft=6 and |heightinch=2)
heightcm
'or' Enter height in centimetres (e.g. |heightcm=193)
heightm
'or' Enter height in metres (e.g. |heightm=1.93)
batting
Enter "Right-handed" or "Left-handed". There is no need to link these.
bowling
Enter style of bowling – (e.g. Right-arm medium or Slow left-arm or Slow left-arm wrist-spin)
role
Enter either Batsman, Bowler, All-rounder or Wicket-keeper
family
Enter wikilinks to other notable relatives, followed by relationship in ()s. (e.g. Adam Hollioake (brother)]]
website
Enter official website of player if any; use {{URL}}

International[ફેરફાર કરો]

international
Enter "true" if an international player (Test, ODI or T20I)
country
Enter country unlinked, (e.g. England, Australia)
country2/3
used if a player played for more than one nation (e.g. Kepler Wessels)
internationalspan
Enter YYYY–YYYY (only for players from non-Test/ODI/T20I countries)
internationalspan2/3
onetest
Enter "true" if only played one Test
testdebutdate
Enter day and month in form dd MMMM (6 June) of first day of match
testdebutyear
Enter YYYY
testdebutfor
only displays when country2 is set...
testdebutagainst
Enter opponent (unlinked) (e.g. New Zealand)
testcap
Enter country 'cap' number (see e.g. List of English Test cricketers)
testcap2
lasttestdate
(first day of match)
lasttestyear
lasttestfor
see "testdebutfor"
lasttestagainst
oneodi
Enter "true" if only played one ODI
odidebutdate
odidebutyear
odidebutfor
see "testdebutfor"
odidebutagainst
odicap
Enter country 'cap' number (see e.g. List of English ODI cricketers)
odicap2
odishirt
ODI shirt number (n.b. not the same as cap)
lastodidate
lastodiyear
lastodifor
Only use this for "Africa XI", "Asia XI" or "World XI" (also if country2 is set)
lastodiagainst
oneT20I
T20Idebutdate
T20Idebutyear
T20Idebutfor
see "testdebutfor"
T20Idebutagainst
T20Icap
T20Icap2
lastT20Idate
lastT20Iyear
lastT20Ifor
see "testdebutfor"
lastT20Iagainst
T20Ishirt

Club[ફેરફાર કરો]

club1, club2, club3 … club17
Link to name of most recent/current clubs: (e.g. Yorkshire). Only include clubs that the player has actually played for.
year1, year2, year3 … year17
Enter years at recent club using ndash (e.g. 2004–2006, or 2006–present)
clubnumber1, clubnumber2, clubnumber3 … clubnumber17
Enter most recent squad number if known
type1, type2
For debut information. Enter type (e.g. "First-class", "List A" - which can be piped as FC). Only two types are available - type3 will not display
onetype1, onetype2
"true" if only one match of the type has been played
debutdate1, debutdate2
DD MMMM for first day of match
debutyear1, debutyear2
YYYY for the year of debut
debutfor1, debutfor2
Wikilink club played for
debutagainst1, debutagainst2
Wikilink club played against
lastdate1, lastdate2
Final "type1" match, DD MMMM etc... Avoid using for current players
lastyear1, lastyear2
lastfor1, lastfor2
lastagainst1, lastagainst2

Umpires[ફેરફાર કરો]

umpire
Enter "true" if player has stood as an international umpire
testsumpired
Enter number of Test matches umpired
umptestdebutyr
Enter year of first umpired Test match
umptestlastyr
Enter year of last umpired Test match if different from debut year
odisumpired
Enter number of ODI matches umpired
umpodidebutyr
Enter year of first umpired ODI match
umpodilastyr
Enter year of last umpired ODI match if different from debut year
t20isumpired
Enter number of Twenty20 International matches umpired
umpt20idebutyr
Enter year of first umpired Twenty20 International match
umpt20ilastyr
Enter year of last umpired Twenty20 International match if different from debut year
wtestsumpired
Enter number of women's Test matches umpired
umpwtestdebutyr
Enter year of first umpired women's Test match
umpwtestlastyr
Enter year of last umpired women's Test match if different from debut year
wodisumpired
Enter number of women's ODI matches umpired
umpwodidebutyr
Enter year of first umpired women's ODI match
umpwodilastyr
Enter year of last umpired women's ODI match if different from debut year
wt20isumpired
Enter number of women's Twenty20 International matches umpired
umpwt20idebutyr
Enter year of first umpired women's Twenty20 International match
umpwt20ilastyr
Enter year of last umpired women's Twenty20 International match if different from debut year
fcumpired
Enter number of first-class matches umpired
umpfcdebutyr
Enter year of first umpired first-class match
umpfclastyr
Enter year of last umpired first-class match if different from debut year
listaumpired
Enter number of List A matches umpired
umplistadebutyr
Enter year of first umpired List A match
umplistalastyr
Enter year of last umpired List A match if different from debut year
t20umpired
Enter number of Twenty20 matches umpired
umpt20debutyr
Enter year of first umpired Twenty20 match
umpt20lastyr
Enter year of last umpired Twenty20 match if different from debut year

Stats[ફેરફાર કરો]

Up to 4 Column types can be used for different codes of the game. Suggested 4 are Test, ODI, FC, LA. Others may be used to make up the columns (T20I, T20, TRO. N.B. It was agreed that T20 figures would only be used to pad out the four columns, and as such they would come at the end of the infoboxes. Test, ODI, FC and LA will occupy the standard four, if one is missing, move the others to a prior column, freeing the space at the end. Giving for example, "Test, FC, LA, T20" or "ODI, T20I, FC, LA" or "FC, LA, T20, U-19". In other words, the priority columns occupy the first available column. The total number of columns can be set from 1 to 4.

hidedeliveries
"true" if the player has never bowled, which will hide the bowling statistics (NB: this must be set to true; anything else displays the rows)
columns
number of stats columns required "1", "2", "3", "4" – if left blank the statistics section is omitted
column1, column2, column3, column4
wikilink code of game e.g. Test, LA
matches1, matches2, matches3, matches4
Number of matchtype1 played
runs1, runs2, runs3, runs4
Number of runs scored
bat avg1, bat avg2, bat avg3, bat avg4
The player's batting average, generally to two decimal places
100s/50s1, 100s/50s2, 100s/50s3, 100s/50s4
Numbers of centuries/half-centuries
top score1, top score2, top score3, top score4
The top score in each format. If the top score is not out it is helpful to link the * used, e.g. [[not out|*]]
deliveries1, deliveries2, deliveries3, deliveries4
Number of balls bowled. See hidedeliveries above
wickets1, wickets2, wickets3, wickets4
bowl avg1, bowl avg2, bowl avg3, bowl avg4
An ndash would be used if no wickets have been taken
fivefor1, fivefor2, fivefor3, fivefor4
Number of 5 wicket innings. This should be 0 if any wickets have been taken
tenfor1, tenfor2, tenfor3, tenfor4
Number of 10 wicket matches. This should be 0 if any wickets have been taken for any form of the game
best bowling1, best bowling2, best bowling3, best bowling4
Best bowling figures for an innings (not over two innings of a match)
catches/stumpings1, catches/stumpings2, catches/stumpings3, catches/stumpings4
Enter number of catches and number of stumpings separated by / e.g. 12/1
source
Enter full address to the source used, for example the player's CricInfo profile followed by the name of the source. If a single web address is used there is no need to enclose the link in square brackets
date
Enter day of last update in DD MMMMM format e.g. 19 November
year
Enter year of last update e.g. 2007

Formatting[ફેરફાર કરો]

child
If set to "yes", produces a child infobox suitable for use inside other infoboxes.
headerstyle
a custom CSS style for the header fields. The default is "background-color: #b0c4de".

Use as a child template[ફેરફાર કરો]

The child or embed parameter is used when embedding this infobox into another.

This infobox may be used to create a genre-specific section within {{Infobox person}} (or similar biographical infobox templates) for cases where a person may be notable in more than one field; a generic example is shown below. For guidance on usage, see Wikipedia:Infobox modules. Also see the Template:Infobox documentation which explains embedding and subboxes.

{{Infobox person
| name = 
| image = 
| caption = 
| birth_date = 
| birth_place = 
| <!-- etc. -->
| module = 
 {{Infobox cricketer | child=yes
 | parameter-1 = 
 | parameter-2 = 
 | parameter-3 = 
 | parameter-4 = 
 | <!-- etc. -->
 }}
}}

Example[ફેરફાર કરો]

Brett Lee
A man in a yellow cricket uniform and white sun hat stands with a his hand on his chin whilst fielding in a cricket match
Lee in January 2003
અંગત માહિતી
જન્મ (1976-11-08) 8 November 1976 (ઉંમર 47)
Wollongong, New South Wales, Australia
હુલામણું નામBinga
ઉંચાઇ1.87 m (6 ft 2 in)
બેટિંગ શૈલીRight-handed
બોલીંગ શૈલીRight-arm fast
ભાગBowler
સંબંધોShane Lee (brother)
વેબસાઇટwww.brettlee.com.au
આંતરરાષ્ટ્રીય માહિતી
રાષ્ટ્રીય ટીમ
ટેસ્ટ પ્રવેશ (cap 383)26 December 1999 v India
છેલ્લી ટેસ્ટ26 December 2008 v South Africa
ODI debut (cap 140)9 January 2000 v Pakistan
છેલ્લી એકદિવસીય7 July 2012 v England
એકદિવસીય શર્ટ ક્રમાંક58
T20I debut (cap 7)17 February 2005 v New Zealand
છેલ્લી T20I30 March 2012 v West Indies
T20I શર્ટ ક્રમાંક58
સ્થાનિક ટીમ માહિતી
વર્ષટીમ
1997/98–2010/11New South Wales (squad no. 58)
2008–2010Kings XI Punjab (squad no. 58)
2010/11Wellington (squad no. 58)
2011–2013Kolkata Knight Riders (squad no. 58)
2011/12–2014/15Sydney Sixers (squad no. 58)
2012/13Otago (squad no. 58)
કારકિર્દી આંકડાઓ
સ્પર્ધા Test ODI FC LA
મેચ 76 221 116 262
નોંધાવેલા રન 1,451 1,176 2,120 1,365
બેટિંગ સરેરાશ 20.15 17.81 18.59 17.06
૧૦૦/૫૦ 0/5 0/3 0/8 0/3
ઉચ્ચ સ્કોર 64 59 97 59
નાંખેલા બોલ 16,531 11,185 24,193 13,475
વિકેટો 310 380 487 438
બોલીંગ સરેરાશ 30.81 23.36 28.22 24.05
ઇનિંગમાં ૫ વિકેટો 10 9 20 10
મેચમાં ૧૦ વિકેટો 0 0 2 0
શ્રેષ્ઠ બોલીંગ 5/30 5/22 7/114 5/22
કેચ/સ્ટમ્પિંગ 23/– 54/– 35/– 62/–
Source: CricInfo, 18 February 2017
{{Infobox cricketer
| name        = Brett Lee
| image       = Brett lee.JPG
| image_size     = 225px
| alt        = A man in a yellow cricket uniform and white sun hat stands with a his hand on his chin whilst fielding in a cricket match
| caption      = Lee in January 2003
| full_name     = Brett Lee
| birth_date     = {{Birth date and age|1976|11|8|df=yes}}
| birth_place    = [[Wollongong]], [[New South Wales]], Australia
| nickname      = [[Bing Lee|Binga]]
| height       = 1.87 m
| batting      = Right-handed
| bowling      = Right-arm [[fast bowling|fast]]
| role        = [[Bowling|Bowler]]
| family       = [[Shane Lee]] (brother)
| website      = {{URL|http://www.brettlee.com.au/}}

| international   = true
| country      = Australia
| testdebutdate   = 26 December
| testdebutyear   = 1999
| testdebutagainst  = India
| testcap      = 383
| lasttestdate    = 26 December
| lasttestyear    = 2008
| lasttestagainst  = South Africa

| odidebutdate    = 9 January
| odidebutyear    = 2000
| odidebutagainst  = Pakistan
| odicap       = 140
| lastodidate    = 7 July
| lastodiyear    = 2012
| lastodiagainst   = England
| odishirt      = 58

| T20Idebutdate   = 17 February
| T20Idebutyear   = 2005
| T20Idebutagainst  = New Zealand
| T20Icap      = 7
| lastT20Idate    = 30 March
| lastT20Iyear    = 2012
| lastT20Iagainst  = West Indies
| T20Ishirt     = 58

| club1       = [[New South Wales cricket team|New South Wales]]
| year1       = {{nowrap|1997/98–2010/11}}
| clubnumber1    = 58
| club2       = [[Kings XI Punjab]]
| year2       = 2008–2010
| clubnumber2    = 58
| club3       = [[Wellington cricket team|Wellington]]
| year3       = 2010/11
| clubnumber3    = 58
| club4       = [[Kolkata Knight Riders]]
| year4       = 2011–2013
| clubnumber4    = 58
| club5       = [[Sydney Sixers]]
| year5       = 2011/12–2014/15
| clubnumber5    = 58
| club6       = [[Otago cricket team|Otago]]
| year6       = 2012/13
| clubnumber6    = 58

| columns      = 4
| column1      = [[Test cricket|Test]]
| matches1      = 76
| runs1       = 1,451
| bat avg1      = 20.15
| 100s/50s1     = 0/5
| top score1     = 64
| deliveries1    = 16,531
| wickets1      = 310
| bowl avg1     = 30.81
| fivefor1      = 10
| tenfor1      = 0
| best bowling1   = 5/30
| catches/stumpings1 = 23/–
| column2      = [[One Day International|ODI]]
| matches2      = 221
| runs2       = 1,176
| bat avg2      = 17.81
| 100s/50s2     = 0/3
| top score2     = 59
| deliveries2    = 11,185
| wickets2      = 380
| bowl avg2     = 23.36
| fivefor2      = 9
| tenfor2      = 0
| best bowling2   = 5/22
| catches/stumpings2 = 54/–
| column3      = [[First-class cricket|FC]]
| matches3      = 116
| runs3       = 2,120
| bat avg3      = 18.59
| 100s/50s3     = 0/8
| top score3     = 97
| deliveries3    = 24,193
| wickets3      = 487
| bowl avg3     = 28.22
| fivefor3      = 20
| tenfor3      = 2
| best bowling3   = 7/114
| catches/stumpings3 = 35/–
| column4      = [[List A cricket|LA]]
| matches4      = 262
| runs4       = 1,365
| bat avg4      = 17.06
| 100s/50s4     = 0/3
| top score4     = 59
| deliveries4    = 13,475
| wickets4      = 438
| bowl avg4     = 24.05
| fivefor4      = 10
| tenfor4      = 0
| best bowling4   = 5/22
| catches/stumpings4 = 62/–

| source       = http://www.espncricinfo.com/ci/content/player/6278.html CricInfo
| date        = 18 February
| year        = 2017
}}

Microformat[ફેરફાર કરો]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the person's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book or database. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[ફેરફાર કરો]

Date-of-birth ("bday") information will only be included in the microformat if {{birth date}}, or {{birth date and age}} are used in the infobox. (Do not use these if the date is before 1583). Be cautious about using these if the person is still living, per WP:DOB.

To include a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[ફેરફાર કરો]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • bday
 • birthplace
 • category
 • country-name
 • deathdate
 • deathplace
 • extended-address
 • family-name
 • fn (required)
 • given-name
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • n
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

TemplateData[ફેરફાર કરો]

TemplateData documentation used by VisualEditor and other tools
Click here to see a monthly parameter usage report for this template based on this TemplateData.

TemplateData for Infobox cricketer

An Infobox for cricketers. The list of parameters is intimidating; they don't all need filling.

Template parameters[Edit template data]

ParameterDescriptionTypeStatus
Namename

Player's commonly used 'cricket' name (e.g. Len Hutton, AB de Villiers)

Stringrequired
femalefemale

Enter "true" if female

Stringoptional
Image nameimage

Image of player.jpg

Filesuggested
Image sizeimage_size imagesize

The image size. Use only when absolutely necessary.

Stringoptional
Alternative textalt

Alternative text for the image, used when the image cannot be load or by the screenreaders for visually disabled people.

Stringoptional
Captioncaption

A caption for the image displayed.

Stringoptional
Full namefull_name fullname

The player's full name, if different than "name".

Stringoptional
Birth datebirth_date

The player's birth date. Use {{birth date and age|year|month|day}} if living or {{birth date|year|month|day}} if deceased.

Stringoptional
Birth placebirth_place

The player's place of birth. Do not use a flag template.

Stringoptional
Death datedeath_date

The player's death date, if applicable. Use {{death date and age|death year|death month|death day|birth year|birth month|birth day}}.

Stringoptional
Death placedeath_place

The player's place of death, if applicable. Do not use a flag template.

Stringoptional
Nicknamenickname

The player's common nickname.

Stringoptional
Heightheight

The player's height. Use "XXX cm", "X.XX m", or "X ft Y in" (without quotation marks). The infobox will display the appropriate conversion within parentheses.

Stringoptional
Height (ft)heightft

Alternative height parameter. Only ft and in OR metres OR cm is needed. The infobox will display the appropriate conversion within parentheses.

Numberoptional
Height (in)heightinch

Alternative height parameter. Only ft and in OR metres OR cm is needed. The infobox will display the appropriate conversion within parentheses.

Numberoptional
Height (cm)heightcm

Alternative height parameter. Only ft and in OR metres OR cm is needed. The infobox will display the appropriate conversion within parentheses.

Numberoptional
Height (m)heightm

Alternative height parameter. Only ft and in OR metres OR cm is needed. The infobox will display the appropriate conversion within parentheses.

Numberoptional
Batting handbatting

Enter "Right-handed" or "Left-handed"

Stringsuggested
Bowling stylebowling

Enter style of bowling – (e.g. Right-arm Medium or Slow left-arm or Slow left-arm chinamen)

Stringsuggested
rolerole

Enter either Batsman, Bowler, All-rounder or Wicket-keeper

Stringsuggested
familyfamily

Enter wikilinks to other notable relatives, followed by relationship in ()s. (e.g. AJ Hollioake (brother)

Contentoptional
websitewebsite

Enter official website of the player using {{URL|www.website.com}}

Contentoptional
internationalinternational

Enter "true" if an international player (Test or ODI)

Stringoptional
countrycountry

Enter country unlinked, (e.g. England, Australia)

Stringoptional
country2country2

Used if a player played for more than one nation (e.g. Kepler Wessels)

Stringoptional
country3country3

Used if a player played for more than one nation (e.g. Kepler Wessels)

Stringoptional
internationalspaninternationalspan

Enter YYYY–YYYY

Stringoptional
internationalspan2internationalspan2

Enter YYYY–YYYY

Stringoptional
internationalspan3internationalspan3

Enter YYYY–YYYY

Stringoptional
Only one Testonetest

Enter "true" if only played one Test

Stringoptional
Test debut datetestdebutdate

Enter day and month in form dd MMMM (6 June) of first day of match

Stringoptional
Test debut yeartestdebutyear

Enter YYYY

Numberoptional
testdebutfortestdebutfor

only displays when country2 is set...

Unknownoptional
Test debut opponenttestdebutagainst

Enter opponent (unlinked) (e.g. New Zealand)

Stringoptional
Test captestcap

Enter country 'cap' number (see e.g. List of English Test cricketers)

Numberoptional
testcap2testcap2

no description

Unknownoptional
lasttestdatelasttestdate

no description

Unknownoptional
lasttestyearlasttestyear

no description

Unknownoptional
lasttestforlasttestfor

no description

Unknownoptional
lasttestagainstlasttestagainst

no description

Unknownoptional
Only one ODIoneodi

Enter "true" if only played one ODI

Stringoptional
ODI debut dateodidebutdate

Enter day and month in form dd MMMM (6 June) of first day of match

Unknownoptional
ODI debut yearodidebutyear

Enter YYYY

Unknownoptional
odidebutforodidebutfor

no description

Unknownoptional
ODI debut againstodidebutagainst

Enter opponent (unlinked) (e.g. New Zealand)

Unknownoptional
ODI capodicap

Enter country 'cap' number (see e.g. List of English ODI cricketers)

Numberoptional
odicap2odicap2

no description

Unknownoptional
lastodidatelastodidate

no description

Unknownoptional
lastodiyearlastodiyear

no description

Unknownoptional
lastodiforlastodifor

no description

Unknownoptional
lastodiagainstlastodiagainst

no description

Unknownoptional
odishirtodishirt

no description

Unknownoptional
oneT20IoneT20I

no description

Unknownoptional
T20IdebutdateT20Idebutdate

no description

Unknownoptional
T20IdebutyearT20Idebutyear

no description

Unknownoptional
T20IdebutforT20Idebutfor

no description

Unknownoptional
T20IdebutagainstT20Idebutagainst

no description

Unknownoptional
T20IcapT20Icap

no description

Unknownoptional
T20Icap2T20Icap2

no description

Unknownoptional
lastT20IdatelastT20Idate

no description

Unknownoptional
lastT20IyearlastT20Iyear

no description

Unknownoptional
lastT20IforlastT20Ifor

no description

Unknownoptional
lastT20IagainstlastT20Iagainst

no description

Unknownoptional
T20IshirtT20Ishirt

no description

Unknownoptional
club1club1

no description

Unknownoptional
year1year1

no description

Unknownoptional
clubnumber1clubnumber1

no description

Unknownoptional
club2club2

no description

Unknownoptional
year2year2

no description

Unknownoptional
clubnumber2clubnumber2

no description

Unknownoptional
club3club3

no description

Unknownoptional
year3year3

no description

Unknownoptional
clubnumber3clubnumber3

no description

Unknownoptional
club4club4

no description

Unknownoptional
year4year4

no description

Unknownoptional
clubnumber4clubnumber4

no description

Unknownoptional
club5club5

no description

Unknownoptional
year5year5

no description

Unknownoptional
clubnumber5clubnumber5

no description

Unknownoptional
club6club6

no description

Unknownoptional
year6year6

no description

Unknownoptional
clubnumber6clubnumber6

no description

Unknownoptional
club7club7

no description

Unknownoptional
year7year7

no description

Unknownoptional
clubnumber7clubnumber7

no description

Unknownoptional
club8club8

no description

Unknownoptional
year8year8

no description

Unknownoptional
clubnumber8clubnumber8

no description

Unknownoptional
club9club9

no description

Unknownoptional
year9year9

no description

Unknownoptional
clubnumber9clubnumber9

no description

Unknownoptional
club10club10

no description

Unknownoptional
year10year10

no description

Unknownoptional
clubnumber10clubnumber10

no description

Unknownoptional
club11club11

no description

Unknownoptional
year11year11

no description

Unknownoptional
clubnumber11clubnumber11

no description

Unknownoptional
club12club12

no description

Unknownoptional
year12year12

no description

Unknownoptional
clubnumber12clubnumber12

no description

Unknownoptional
club13club13

no description

Unknownoptional
year13year13

no description

Unknownoptional
clubnumber13clubnumber13

no description

Unknownoptional
club14club14

no description

Unknownoptional
year14year14

no description

Unknownoptional
clubnumber14clubnumber14

no description

Unknownoptional
club15club15

no description

Unknownoptional
year15year15

no description

Unknownoptional
clubnumber15clubnumber15

no description

Unknownoptional
club16club16

no description

Unknownoptional
year16year16

no description

Unknownoptional
clubnumber16clubnumber16

no description

Unknownoptional
club17club17

no description

Unknownoptional
year17year17

no description

Unknownoptional
clubnumber17clubnumber17

no description

Unknownoptional
onetype1onetype1

no description

Unknownoptional
type1type1

no description

Unknownoptional
debutdate1debutdate1

no description

Unknownoptional
debutyear1debutyear1

no description

Unknownoptional
debutfor1debutfor1

no description

Unknownoptional
debutagainst1debutagainst1

no description

Unknownoptional
lastdate1lastdate1

no description

Unknownoptional
lastyear1lastyear1

no description

Unknownoptional
lastfor1lastfor1

no description

Unknownoptional
lastagainst1lastagainst1

no description

Unknownoptional
onetype2onetype2

no description

Unknownoptional
type2type2

no description

Unknownoptional
debutdate2debutdate2

no description

Unknownoptional
debutyear2debutyear2

no description

Unknownoptional
debutfor2debutfor2

no description

Unknownoptional
debutagainst2debutagainst2

no description

Unknownoptional
lastdate2lastdate2

no description

Unknownoptional
lastyear2lastyear2

no description

Unknownoptional
lastfor2lastfor2

no description

Unknownoptional
lastagainst2lastagainst2

no description

Unknownoptional
umpireumpire

no description

Unknownoptional
testsumpiredtestsumpired

no description

Unknownoptional
umptestdebutyrumptestdebutyr

no description

Unknownoptional
umptestlastyrumptestlastyr

no description

Unknownoptional
odisumpiredodisumpired

no description

Unknownoptional
umpodidebutyrumpodidebutyr

no description

Unknownoptional
umpodilastyrumpodilastyr

no description

Unknownoptional
t20isumpiredt20isumpired

no description

Unknownoptional
umpt20idebutyrumpt20idebutyr

no description

Unknownoptional
umpt20ilastyrumpt20ilastyr

no description

Unknownoptional
wtestsumpiredwtestsumpired

no description

Unknownoptional
umpwtestdebutyrumpwtestdebutyr

no description

Unknownoptional
umpwtestlastyrumpwtestlastyr

no description

Unknownoptional
wodisumpiredwodisumpired

no description

Unknownoptional
umpwodidebutyrumpwodidebutyr

no description

Unknownoptional
umpwodilastyrumpwodilastyr

no description

Unknownoptional
wt20isumpiredwt20isumpired

no description

Unknownoptional
umpwt20idebutyrumpwt20idebutyr

no description

Unknownoptional
umpwt20ilastyrumpwt20ilastyr

no description

Unknownoptional
fcumpiredfcumpired

no description

Unknownoptional
umpfcdebutyrumpfcdebutyr

no description

Unknownoptional
umpfclastyrumpfclastyr

no description

Unknownoptional
listaumpiredlistaumpired

no description

Unknownoptional
umplistadebutyrumplistadebutyr

no description

Unknownoptional
umplistalastyrumplistalastyr

no description

Unknownoptional
t20umpiredt20umpired

no description

Unknownoptional
umpt20debutyrumpt20debutyr

no description

Unknownoptional
umpt20lastyrumpt20lastyr

no description

Unknownoptional
columnscolumns

no description

Unknownoptional
column1column1

no description

Unknownoptional
column2column2

no description

Unknownoptional
column3column3

no description

Unknownoptional
column4column4

no description

Unknownoptional
matches1matches1

no description

Unknownoptional
matches2matches2

no description

Unknownoptional
matches3matches3

no description

Unknownoptional
matches4matches4

no description

Unknownoptional
runs1runs1

no description

Unknownoptional
runs2runs2

no description

Unknownoptional
runs3runs3

no description

Unknownoptional
runs4runs4

no description

Unknownoptional
bat avg1bat avg1

no description

Unknownoptional
bat avg2bat avg2

no description

Unknownoptional
bat avg3bat avg3

no description

Unknownoptional
bat avg4bat avg4

no description

Unknownoptional
100s/50s1100s/50s1

no description

Unknownoptional
100s/50s2100s/50s2

no description

Unknownoptional
100s/50s3100s/50s3

no description

Unknownoptional
100s/50s4100s/50s4

no description

Unknownoptional
top score1top score1

no description

Unknownoptional
top score2top score2

no description

Unknownoptional
top score3top score3

no description

Unknownoptional
top score4top score4

no description

Unknownoptional
hidedeliverieshidedeliveries

no description

Unknownoptional
deliveries1deliveries1

no description

Unknownoptional
deliveries2deliveries2

no description

Unknownoptional
deliveries3deliveries3

no description

Unknownoptional
deliveries4deliveries4

no description

Unknownoptional
wickets1wickets1

no description

Unknownoptional
wickets2wickets2

no description

Unknownoptional
wickets3wickets3

no description

Unknownoptional
wickets4wickets4

no description

Unknownoptional
bowl avg1bowl avg1

no description

Unknownoptional
bowl avg2bowl avg2

no description

Unknownoptional
bowl avg3bowl avg3

no description

Unknownoptional
bowl avg4bowl avg4

no description

Unknownoptional
fivefor1fivefor1

no description

Unknownoptional
fivefor2fivefor2

no description

Unknownoptional
fivefor3fivefor3

no description

Unknownoptional
fivefor4fivefor4

no description

Unknownoptional
tenfor1tenfor1

no description

Unknownoptional
tenfor2tenfor2

no description

Unknownoptional
tenfor3tenfor3

no description

Unknownoptional
tenfor4tenfor4

no description

Unknownoptional
best bowling1best bowling1

no description

Unknownoptional
best bowling2best bowling2

no description

Unknownoptional
best bowling3best bowling3

no description

Unknownoptional
best bowling4best bowling4

no description

Unknownoptional
catches/stumpings1catches/stumpings1

no description

Unknownoptional
catches/stumpings2catches/stumpings2

no description

Unknownoptional
catches/stumpings3catches/stumpings3

no description

Unknownoptional
catches/stumpings4catches/stumpings4

no description

Unknownoptional
sourcesource

no description

Unknownoptional
datedate

no description

Unknownoptional
yearyear

no description

Unknownoptional

Tracking categories[ફેરફાર કરો]