ઢાંચો:Infobox school

વિકિપીડિયામાંથી
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

{{Infobox school}} can be used for adding at-a-glance comparative information to articles about schools, other than school districts, universities or colleges (see {{Infobox school district}}, {{Infobox university}} and related infobox templates for higher-education facilities). Examples of use for this template would include primary and secondary schools.

Usage[ફેરફાર કરો]

Basic syntax[ફેરફાર કરો]

To add an empty infobox with the most common options, you can copy and paste the blank template below, but be sure to remove any unused parameters. You can add more information by copying any relevant parameters available from the full syntax.

{{Infobox school
| name          = 
| native_name      = 
| image         = 
| alt          = 
| caption        = 
| motto         = <!-- or | mottoes = -->
| motto_translation   = 
| location        = 
| country        = 
| coordinates      = <!-- {{Coord|LAT|LON|display=inline,title}} -->
| other_name       = <!-- or | other_names = -->
| former_name      = <!-- or | former_names = -->
| type          = 
| religious_affiliation = 
| established      = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=yes}} -->
| founder        = <!-- or | founders = -->
| closed         = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD|df=yes}} -->
| school_board      = 
| district        = 
| authority       = <!-- or | educational_authority = or | local_authority = -->
| oversight       = <!-- use | oversight_label = to override the default label -->
| principal       = <!-- use | principal_label = to override the default label -->
| head          = <!-- use | head_label = to override the default label -->
| staff         = 
| faculty        = 
| grades         = <!-- use | grades_label = to override the default label -->
| gender         = <!-- use | gender_label = to override the default label -->
| age_range       = <!-- or | lower_age = and | upper_age = -->
| enrollment       = <!-- or | enrolment = or | students = or | pupils = or | roll = -->
| language        = 
| campus_size      = 
| campus_type      = 
| colors         = <!-- or | colours = -->
| accreditation     = <!-- or | accreditations = -->
| publication      = 
| newspaper       = 
| yearbook        = 
| affiliation      = <!-- or | affiliations = -->
| website        = <!-- {{URL|school.url}} or {{URL|1=school.url}} if the url contains an equals sign -->
| footnotes       = 
}}

Additional principals[ફેરફાર કરો]

Per talk page consensus, do not use any of these fields to add "Athletic Director" or titles starting with "Assistant", "Deputy, or "Vice".

| principal1       = <!-- use | principal_label1 = to override the default label -->
| principal2       = <!-- use | principal_label2 = to override the default label -->
| principal3       = <!-- use | principal_label3 = to override the default label --> 
| principal4       = <!-- use | principal_label4 = to override the default label -->
| head_name2       = 
| head2         = 
| r_head         = <!-- use | r_head_label = to override the default label -->

Additional free text fields[ફેરફાર કરો]

Per talk page consensus, do not use any of these fields to add "Athletic Director" or titles starting with "Assistant", "Deputy, or "Vice".

| free_label       = 
| free_text       = 
| free_label1      = 
| free_text1       = 
| free_label2      = 
| free_text2       = 
| free_label3      = 
| free_text3       = 
| free_label4      = 
| free_text4       = 
| free_label5      = 
| free_text5       = 

Full syntax[ફેરફાર કરો]

{{{name}}}
{{{native_name}}}

{{{latin_name}}}
[[File:{{{logo}}}|{{{logo_size}}}|alt={{{logo_alt}}}|upright=1]]
[[File:{{{seal_image}}}|{{{seal_size}}}|alt={{{seal_alt}}}|upright=1]]
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright=1]]
{{{caption}}}
Address
નકશો
{{{address}}}

{{{location}}}

{{{region}}}

{{{city}}}
,
{{{county}}}
,
{{{state}}}
,
{{{province}}}
,
{{{postcode}}} or {{{postalcode}}} or {{{zipcode}}}

{{{country}}}
,
{{{country1}}}
Coordinates0°N 0°E / 0°N 0°E / 0; 0{{{coordinates_footnotes}}}
Information
Other name{{{other_name}}} or {{{other_names}}}
Former name{{{former_name}}} or {{{former_names}}}
Type{{{type}}}
Motto{{{motto}}}
({{{motto_translation}}})
Religious affiliation(s){{{religious_affiliation}}}
Denomination{{{denomination}}}
Patron saint(s){{{patron}}}
Established{{{established}}} or {{{founded}}} or {{{opened}}}
Founder{{{founder}}} or {{{founders}}}
Status{{{status}}}
Closed{{{closed}}}
Locale{{{locale}}}
Sister school{{{sister_school}}}
School board{{{school_board}}}
School district{{{district}}}
NCES District ID{{{us_nces_district_id}}}
Local authority{{{local_authority}}}
Educational authority{{{educational_authority}}} or {{{authority}}}
{{{category_label}}}{{{category}}}
{{{oversight_label}}}{{{oversight}}}
Trust{{{trust}}}
Authorizer{{{authorizer}}}
Superintendent{{{superintendent}}}
Area trustee{{{trustee}}}
Specialist{{{specialist}}} or {{{specialists}}}
Session{{{session}}}
School number{{{school_number}}}
School code{{{school_code}}}
Department for Education URNઢાંચો:EduBase ઢાંચો:DfE performance tables
Ministry of Education Institution no.{{{MOE}}}
Ofstedઢાંચો:Ofsted
CEEB code{{{ceeb}}}
NCES School ID{{{us_nces_school_id}}}
President{{{president}}}
{{{chair_label}}}{{{chair}}}
{{{chairman_label}}}{{{chairman}}}
{{{chairperson_label}}}{{{chairperson}}}
Dean{{{dean}}}
Administrator{{{administrator}}}
Rector{{{rector}}}
Director{{{director}}}
{{{principal_label}}}{{{principal}}}
{{{principal_label1}}}{{{principal1}}}
{{{principal_label2}}}{{{principal2}}}
{{{principal_label3}}}{{{principal3}}}
{{{principal_label4}}}{{{principal4}}}
Campus Director{{{campus_director}}}
Headmistress{{{headmistress}}}
Headmaster{{{headmaster}}}
Head of school{{{head_of_school}}}
Head teacher{{{head_teacher}}} or {{{headteacher}}}
Executive headteacher{{{executive_headteacher}}}
Acting headteacher{{{acting_headteacher}}}
{{{head_label}}}{{{head}}}
{{{head_name2}}}{{{head2}}}
{{{r_head_label}}}{{{r_head}}}
Officer in charge{{{officer_in_charge}}}
Chaplain{{{chaplain}}}
Staff{{{staff}}}
Faculty{{{faculty}}}
Teaching staff{{{teaching_staff}}}
Employees{{{employees}}}
Key people{{{key_people}}}
{{{grades_label}}}{{{grades}}}
Years offered{{{years}}}
Years taught{{{years_taught}}}
 • Nursery{{{nursery_years_taught}}}
 • Primary{{{primary_years_taught}}}
 • Secondary{{{secondary_years_taught}}}
{{{gender_label}}}{{{gender}}}
Age range{{{age_range}}} or {{{lower_age}}} to {{{upper_age}}}
Enrollment{{{enrollment}}} or {{{enrolment}}} or {{{students}}} or {{{pupils}}} or {{{roll}}} ({{{enrollment_as_of}}} or {{{enrolment_as_of}}} or {{{students_as_of}}} or {{{pupils_as_of}}})
Capacity{{{capacity}}}
Sixth form students{{{sixth_form_students}}}
 • Pre-kindergarten{{{grade_preK}}}
 • Kindergarten{{{gradeK}}}
 • Grade 1{{{grade1}}}
 • Grade 2{{{grade2}}}
 • Grade 3{{{grade3}}}
 • Grade 4{{{grade4}}}
 • Grade 5{{{grade5}}}
 • Grade 6{{{grade6}}}
 • Grade 7{{{grade7}}}
 • Grade 8{{{grade8}}}
 • Grade 9{{{grade9}}}
 • Grade 10{{{grade10}}}
 • Grade 11{{{grade11}}}
 • Grade 12{{{grade12}}}
 • Grade 13{{{grade13}}}
 • Other{{{other}}}
 • {{{other_grade_label}}}{{{other_grade_enrollment}}}
 • {{{other_grade_label_1}}}{{{other_grade_enrollment_1}}}
 • {{{other_grade_label_2}}}{{{other_grade_enrollment_2}}}
International students{{{international_students}}}
Classes{{{classes}}}
Average class size{{{average_class_size}}}
Student to teacher ratio{{{ratio}}}
Education system{{{system}}}
Classes offered{{{classes_offered}}}
Language{{{language}}}
Schedule type{{{schedule_type}}}
Schedule{{{schedule}}}
Hours in school day{{{hours_in_day}}}
Classrooms{{{classrooms}}}
Campuses{{{campuses}}}
Campus{{{campus}}}
Campus size{{{campus_size}}}
Area{{{area}}}
Campus type{{{campus_type}}}
Houses{{{houses}}}
{{{student_union_label}}}{{{student_union}}}
Color(s){{{colors}}} or {{{colours}}}
Slogan{{{slogan}}}
Song{{{song}}}
Fight song{{{fight_song}}}
Athletics{{{athletics}}}
Athletics conference{{{athletics_conference}}}
Sports{{{sports}}}
Mascot{{{mascot}}}
Nickname{{{nickname}}}
{{{teams_label}}}{{{teams}}}
Team name{{{team_name}}}
Rival{{{rival}}} or {{{rivals}}}
Accreditation{{{accreditation}}} or {{{accreditations}}}
USNWR ranking{{{USNWR_ranking}}}
National ranking{{{national_ranking}}}
{{{test_name}}} average{{{test_average}}}
Bar pass rate{{{bar_pass_rate}}}
Socio-economic decile{{{decile}}}
Publication{{{publication}}}
Newspaper{{{newspaper}}}
Yearbook{{{yearbook}}}
Key products{{{products}}}
Endowment{{{endowment}}}
Budget{{{budget}}}
School fees{{{fees}}}
Annual tuition{{{annual_tuition}}}
Tuition{{{tuition}}}
Revenue{{{revenue}}}
Communities served{{{communities}}}
Feeder schools{{{feeder_schools}}}
Feeder to{{{feeder_to}}}
Graduates ({{{graduates_year}}}){{{graduates}}}
Affiliation{{{affiliation}}} or {{{affiliations}}}
Alumni{{{alumni}}}
Alumni name{{{alumni_name}}}
Nobel laureates{{{nobel_laureates}}}
Information{{{information}}}
{{{free_label}}}{{{free_text}}}
{{{free_label1}}}{{{free_text1}}}
{{{free_label2}}}{{{free_text2}}}
{{{free_label3}}}{{{free_text3}}}
{{{free_label4}}}{{{free_text4}}}
{{{free_label5}}}{{{free_text5}}}
Website{{{website}}}
{{{footnotes}}}
[[File:{{{picture}}}|frameless]]
{{{picture_caption}}}
[[File:{{{picture2}}}|frameless]]
{{{picture_caption2}}}
{{{module}}}
Last updated: {{{lastupdate}}}

To add an empty infobox with all options, you can copy and paste the blank template below, but be sure to remove any unused parameters. Alternatively, it may be easier to use the basic syntax and then add more information by copying any relevant parameters from the template below. (Note for new editors: this is a list of all parameters available in this template. Adding your own will not work and will flag up as an unsupported parameter. You can discuss any parameter concerns on the talk page. Don't forget, you can make use of the additional free text fields)

{{Infobox school
| name          = 
| native_name      = 
| latin_name       = 
| logo          = 
| logo_size       = 
| logo_alt        = 
| seal_image       = 
| seal_size       = 
| seal_alt        = 
| image         = 
| image_size       = 
| alt          = 
| caption        = 
| motto         = <!-- or | mottoes = -->
| motto_translation   = 
| address        = 
| location        = 
| region         = 
| city          = <!-- or | town = -->
| county         = 
| state         = 
| province        = 
| postcode        = <!-- or | postalcode = -->
| zipcode        = 
| country        = 
| country1        = 
| coordinates      = <!-- {{Coord|LAT|LON|display=inline,title}} -->
| coordinates_footnotes = 
| other_name       = <!-- or | other_names = -->
| former_name      = <!-- or | former_names = -->
| schooltype       = 
| fundingtype      = 
| type          = 
| religious_affiliation = 
| denomination      = 
| patron         = 
| established      = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=yes}} -->
| founder        = <!-- or | founders = -->
| status         = 
| closed         = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD|df=yes}} -->
| locale         = 
| sister_school     = 
| school_board      = 
| district        = 
| us_nces_district_id  = 
| local_authority    = 
| educational_authority = <!-- or | authority = -->
| category        = <!-- use | category_label = to override the default label -->
| oversight       = <!-- use | oversight_label = to override the default label -->
| trust         = 
| authorizer       = 
| superintendent     = 
| trustee        = 
| specialist       = <!-- or | specialists = -->
| session        = 
| school_number     = 
| school_code      = 
| urn          = 
| MOE          = 
| ofsted         = 
| ceeb          = 
| us_nces_school_id   = 
| president       = 
| chair         = <!-- use | chair_label = to override the default label -->
| chairman        = <!-- use | chairman_label = to override the default label -->
| chairperson      = <!-- use | chairperson_label = to override the default label -->
| dean          = 
| administrator     = 
| rector         = 
| director        = 
| principal       = <!-- use | principal_label = to override the default label -->
| campus_director    = 
| headmistress      = 
| headmaster       = 
| head_of_school     = 
| head_teacher      = <!-- or | headteacher = -->
| executive_headteacher = 
| acting_headteacher   = 
| head          = <!-- use | head_label = to override the default label -->
| r_head         = <!-- use | r_head_label = to override the default label -->
| officer_in_charge   = 
| chaplain        = 
| staff         = 
| faculty        = 
| teaching_staff     = 
| employees       = 
| key_people       = 
| grades         = <!-- use | grades_label = to override the default label -->
| years         = 
| years_taught      = <!-- use | nursery_years_taught =, | primary_years_taught =, | secondary_years_taught = for additional information -->
| gender         = <!-- use | gender_label = to override the default label -->
| age_range       = <!-- or | lower_age = and | upper_age = -->
| lower_age       = <!-- or | age_range = -->
| upper_age       = <!-- or | age_range = -->
| enrollment       = <!-- or | enrolment = or | students = or | pupils = or | roll = -->
| enrollment_as_of    = <!-- or | enrolment_as_of = or | students_as_of = or | pupils_as_of = -->
| capacity        = 
| sixth_form_students  = 
| grade_preK       = 
| gradeK         = 
| grade1         = 
| grade2         = 
| grade3         = 
| grade4         = 
| grade5         = 
| grade6         = 
| grade7         = 
| grade8         = 
| grade9         = 
| grade10        = 
| grade11        = 
| grade12        = 
| grade13        = 
| other         = <!-- use | other_grade_label = to override the default label -->
| other_grade_label_1  = 
| other_grade_enrollment_1 = 
| other_grade_label_2  = 
| other_grade_enrollment_2 = 
| international_students = 
| classes        = 
| average_class_size   = 
| ratio         = 
| system         = 
| classes_offered    = 
| language        = 
| schedule_type     = 
| schedule        = 
| hours_in_day      = 
| classrooms       = 
| campuses        = 
| campus         = 
| campus_size      = 
| area          = 
| campus_type      = 
| houses         = 
| student_union     = <!-- use | student_union_label = to override the default label -->
| colors         = <!-- or | colours = -->
| slogan         = 
| song          = 
| fight_song       = 
| athletics       = 
| athletics_conference  = 
| sports         = 
| mascot         = 
| nickname        = 
| teams         = <!-- use | teams_label = to override the default label -->
| team_name       = 
| rival         = <!-- or | rivals = -->
| accreditation     = <!-- or | accreditations = -->
| USNWR_ranking     = 
| national_ranking    = 
| test_name       = 
| test_average      = 
| bar_pass_rate     = 
| decile         = 
| publication      = 
| newspaper       = 
| yearbook        = 
| products        = 
| endowment       = 
| budget         = 
| fees          = 
| tuition        = 
| annual_tuition     = 
| revenue        = 
| communities      = 
| feeder_schools     = 
| feeder_to       = 
| graduates       = 
| graduates_year     = 
| affiliation      = <!-- or | affiliations = -->
| alumni         = 
| alumni_name      = 
| nobel_laureates    = 
| information      = <!-- do not enter phone numbers or email addresses -->
| website        = <!-- {{URL|school.url}} or {{URL|1=school.url}} if the url contains an equals sign -->
| footnotes       = 
| picture        = 
| picture_caption    = 
| picture2        = 
| picture_caption2    = 
}}

Embedding[ફેરફાર કરો]

Any infobox which supports embedding can be embedded within infobox school, using the module parameter. For example, to embed {{Infobox NRHP}}, use the following syntax

{{Infobox school
| name = Wikipedia High School
| image = ...
...
| module = 
{{Infobox NRHP
| embed = yes
| name = Wikipedia High School
| nrhp_type = nhl
| image = 
| caption = ...
}}
}}

Parameters[ફેરફાર કરો]

Parameter Description
name Name of the school. If left blank, the pagename will display.
native_name Name of the school in its native language, if different from its English name.
latin_name Latin name of the school, if applicable.
logo Logo file name with no wikimarkup, e.g. Logo.png, size in pixels, e.g. 150px, alt text for visually impaired readers who cannot see it; see WP:ALT.
logo_size
logo_alt
seal_image Seal file name with no wikimarkup, e.g. Seal.png, size in pixels, e.g. 150px, alt text for visually impaired readers who cannot see it; see WP:ALT.
seal_size
seal_alt
image Image file name with no wikimarkup, e.g. MySchool.png, size in pixels, e.g. 150px, alt text for visually impaired readers who cannot see it; see WP:ALT, and caption text which is displayed below the image; see WP:CAPTION.
image_size
alt
caption
address Street address on which the school is located. Causes the section heading to appear as "Address" instead of "Location".
location Location, could include address; separate lines with <br />.
region Region in which the school is located.
city
town
City, town or village in which the school is located.
county County or Local Government Area in which the school is located.
state State in which the school is located.
province Province in which the school is located.
postcode
postalcode
The school's postcode. postalcode provides identical results.
zipcode The school's zip code.
country Country in which the school is located (plain text; do not use flag icons, do not wikilink; see WP:SCH/AG and WP:OVERLINK).
coordinates Geographic coordinates. Use {{Coord}} with display=inline,title; for example: {{Coord|dd|mm|ss|N/S|dd|mm|ss|E/W|display=inline,title}}. type:edu is automatically added, unless a different type: is specified.
coordinates_footnotes Footnotes for coordinates.
other_name
other_names
Alternate current name by which the school is known, such as acronyms and abbreviations. If there is more than one, use other_names instead.
former_name
former_names
Name by which the school used to be known. If there is more than one, use former_names instead.
schooltype Type of school. If entered with funding type or type, will display as funding type, schooltype or type schooltype.
fundingtype Funding type of the school. If an article on "fundingtype school" exists, will automatically be linked to it.
type Type of school; overridden by fundingtype.
motto
mottoes
The school's motto. If shown in foreign language then use appropriate language template (such as {{Lang-la}} template for Latin text). If there is more than one, use mottoes instead.
motto_translation English translation of the school's motto, if applicable.
religious_affiliation The school's religious affiliation.
denomination If a faith school, the denomination.
patron Patron saint of the school.
established
founded
opened
Date of establishment/founding. Add c. before any approximate dates. Use {{Start date}} where possible.
founder
founders
Founder of the school. If there is more than one, use founders instead.
status Status of the school, if open or not. For US schools, attributes can also be included from the Common Core of Data (CCD) School and District Glossary page on the National Center for Education Statistics (NCES) website.
closed Date the school closed. Use {{End date}} where possible.
locale Locale of the school.
sister_school The sister school, if any. The main article should clarify the sister's relationship (same management, mutual agreement, other bonds, etc.), give the history of the arrangement and, of course, references.
school_board Board the school comes under.
district The school district of the school.
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા us_nces_district_id For US schools only, the District ID which can be found by searching for the school district at the Common Core of Data (CCD) page on the NCES website. Also note that {{NCES District ID}} may be useful here.
યુનાઇટેડ કિંગડમ local_authority For UK schools only, the local authority. This can be found by searching for the school at the "Get information about schools" page on the GOV.UK website for schools in England and Wales ("My Local School" page on the GOV.WALES website can also be used for schools in Wales), and "Find a school" page on the GOV.SCOT website for schools in Scotland.
authority Authority the school comes under.
educational_authority
category Category of school. Use category_label to override the default label "Category".
category_label
oversight Oversight the school comes under. Use oversight_label to override the default label "Oversight".
oversight_label
trust If the school is a sponsor led academy or a foundation school it may be part of a trust or foundation.
authorizer School authorizer.
superintendent Superintendent of the school.
trustee Area trustee of the school.
specialist
specialists
Specialist of the school. If there is more than one, use specialists instead.
session Session of the school.
school_number Official number (not for phone number).
school_code School code, if applicable.
ઇંગ્લેન્ડWales urn The 6-digit Department for Education Unique Reference Number (URN) of a school in England and Wales, which can be found by searching for the school at the "Get information about schools" page on the GOV.UK website (Ofsted and "My Local School" page on the GOV.WALES website can also be used). The field generates a link to the school's information and comparison pages on the GOV.UK website.
ન્યૂઝીલેન્ડ MOE For New Zealand schools only, the Ministry of Education Institution number.
ઇંગ્લેન્ડ ofsted Any non-blank text in this field signifies that the school's teaching is inspected by Ofsted, and causes a link to the Ofsted reports page for the school to be generated from the value of the urn field.
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા ceeb For US high schools and post secondary schools only, the CEEB code which can be found at sat.collegeboard.org/register/sat-code-search.
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા us_nces_school_id For US schools only, the School ID which can be found by searching for the school at the following respective pages on the NCES website:
president "President" - first of various fields to describe the head and/or important officials of the school. Use only the parameters applicable to the school.
chair Oversight the school comes under. Use chair_label to override the default label "Chair".
chair_label
chairman Oversight the school comes under. Use chairman_label to override the default label "Chairman".
chairman_label
chairperson Oversight the school comes under. Use chairperson_label to override the default label "Chairperson".
chairperson_label
dean More fields to describe officials of the school. Use only the parameters applicable to the school.
administrator
rector
director
principal Principal(s) of the school. Use _label parameters to override the default label "Principal". (Per talk page consensus, do not use any of these fields to add "Athletic Director" or titles starting with "Assistant", "Deputy, or "Vice")
principal_label
principal1
principal_label1
principal2
principal_label2
principal3
principal_label3
principal4
principal_label4
campus_director More fields to describe officials of the school. Use only the parameters applicable to the school.
headmistress
headmaster
head_of_school
head_teacher
headteacher
executive_headteacher
acting_headteacher
head The name of the school head. For use when the available parameters below aren't applicable to the school. Use head_label to override the default label "Head teacher". (Per talk page consensus, do not use this field to add "Athletic Director" or titles starting with "Assistant", "Deputy, or "Vice")
head_label
head2 The name of the school head. For use when the available parameters below aren't applicable to the school. Won't display unless head_name2 is also specified. (Per talk page consensus, do not use this field to add "Athletic Director" or titles starting with "Assistant", "Deputy, or "Vice")
head_name2
r_head The name of the religious head. Use r_head_label to override the default label "Religious head".
r_head_label
officer_in_charge More fields to describe officials of the school. Use only the parameters applicable to the school.
chaplain
staff Number of staff.
faculty Number of faculty.
teaching_staff Number of teaching staff, other alternative terms are employees and key_people.
employees Number of employees.
key_people Key people. (Per talk page consensus, do not use this field to add "Athletic Director" or titles starting with "Assistant", "Deputy, or "Vice")
grades Grade levels. Use grades_label to override the default label "Grades". Can also use years and years_taught.
grades_label
years Years offered.
years_taught Years taught.
nursery_years_taught Nursery years taught.
primary_years_taught Primary years taught.
secondary_years_taught Secondary years taught.
gender Gender of the students at the school. Use gender_label to override the default label "Gender".
gender_label
age_range Age range of students. As an alternative, use lower_age with or without upper_age.
lower_age The lowest age at which a pupil can enter the school. Displayed with or without upper_age.
upper_age The age at which students normally leave. Leave this undefined if there is no upper age limit, and the age field will be displayed as "{{{lower_age}}}+".
enrollment
enrolment
students
pupils
roll
Number of the school's students. Use the appropriate term.
enrollment_as_of
enrolment_as_of
students_as_of
pupils_as_of
The date, year or academic year the enrollment/enrolment figure refers to.
capacity The schools capacity, in terms of the number of pupils.
sixth_form_students Number of sixth-form students.
grade_preK Pre-kindergarten enrollment.
gradeK Kindergarten enrollment.
grade1
...
grade13
Enrollment for each grade.
other Other grade enrollment. Use this alone to get an entry simply labeled "Other" for enrollment figures of other grades.
other_grade_label
other_grade_label_1
other_grade_label_2
Other grade label. Use with other_grade_enrollment to get a custom labeled entry for enrollment figures of other grades.
other_grade_enrollment
other_grade_enrollment_1
other_grade_enrollment_2
international_students International students.
classes Number of classes in the school.
average_class_size The average number of students in a classroom at the school.
ratio The student:teacher ratio at the school.
system The education system the school follows.
classes_offered Classes offered at the school.
language Language the school teaches in.
schedule_type Schedule type.
schedule Schedule.
hours_in_day Hours in school day.
classrooms Number of classrooms in the school.
campus The name or names of the school campus, may also use campuses.
campuses
campus_size The size of the school campus (see WP:OVERLINK for guidance of overlinking measurements).
area Area of school building(s).
campus_type Urban, suburban, etc.
houses The names of any school houses the school might have. If the school has too many houses to fit into the infobox, give the number of houses with a link to the relevant section within the article (e.g. Uppingham School).
student_union Name of student union. Use student_union_label to override the default label "Student Union/Association".
student_union_label
colors
colours
The school colors/colours (use appropriate spelling; if using one parameter, delete other parameter, if present). There is no need to wikilink the colors. Use of {{Color box}} will provide adequate illustration to the reader (e.g. Amador Valley High School).
slogan The school's slogan.
song Name of the school's song.
fight_song Name of the school's fight song.
athletics What type of athletics are held at the school; or Yes or No.
athletics_conference Name of athletics conference.
sports Main sport(s) at the school; or Yes or No.
mascot Name of the school's mascot.
nickname The school's athletic nickname.
teams Teams. Use teams_label to override the default label "Teams".
teams_label
team_name "Team name" - names of any athletic teams.
rival
rivals
Rival of the school. If there is more than one, use rivals instead.
accreditation
accreditations
Accreditation of the school. If there is more than one, use accreditations instead.
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા USNWR_ranking For US schools only, the U.S. News & World Report (USNWR) ranking in league tables.
national_ranking The school's national ranking.
test_average The school's average test score. Use test_name to override the default label "Test average".
test_name
bar_pass_rate If a law school, the most recent bar pass rate in percent.
ન્યૂઝીલેન્ડ decile For New Zealand schools only, the socioeconomic decile of the school.
publication Name of the school publication.
newspaper Name of the school newspaper (template automatically italicizes it).
yearbook Name of the school yearbook (template automatically italicizes it).
products Any products the school produces.
endowment Endowment.
budget School budget.
fees School fees, may also use tuition and annual_tuition.
tuition
annual_tuition
revenue School revenue.
communities Communities the school serves.
feeder_schools Name(s) of schools which feed this school.
feeder_to Name(s) of schools which are fed by this school.
graduates Number of graduates, use with graduates_year to display the year.
graduates_year
affiliation
affiliations
Affiliation of the school. If there is more than one, use affiliations instead.
alumni Notable alumni of the school (wikilink all names).
alumni_name Name of the school's alumni.
nobel_laureates Number of or list of notable Nobel laureates from the school (wikilink all names).
information Information (do not enter phone numbers or email addresses).
free_label Additional free text fields. _label parameters must be defined (and non-blank) in order for the corresponding text to be shown.
free_text
free_label1
free_text1
free_label2
free_text2
free_label3
free_text3
free_label4
free_text4
free_label5
free_text5
website URL of the school's website. Use {{URL}}: {{URL|school.url}}. Note that if the URL contains an equals sign, then it must be written as {{URL|1=school.url}}.
footnotes Any footnotes.
picture Picture(s) of the school, displays at bottom. Use file name with no wikimarkup, e.g. MySchool.png, and caption text which is displayed below the picture; see WP:CAPTION.
picture_caption
picture2
picture_caption2
module See #Embedding.
lastupdate Date of last update (use {{subst:Date}} or {{subst:Date|2=mdy}} for the current date).

Map and coordinates[ફેરફાર કરો]

The mapframe map uses the values in the |coordinates= parameter if specified, or else from Wikidata if available.

 • Basic parameters:
  • mapframe – Specify yes or no to show or hide the map, overriding the default. Default: yes
  • mapframe-caption – Caption for the map. Default: blank (or if |mapframe-geomask= is set, "Location in geomask's label")
  • mapframe-custom – Use a custom map instead of the automatic mapframe. Specify either a {{maplink}} template, or another template that generates a mapframe map, or an image name. If used, the subsequent mapframe parameters will be ignored. Default: not specified
  • mapframe-id or id or qid – Id (Q-number) of Wikidata item to use. Default: item for current page
  • mapframe-coordinates or mapframe-coord or coordinates or coord – Coordinates to use, instead of any on Wikidata. Use the {{Coord}} template, e.g. |coord={{Coord|12.34|N|56.78|E}}. Default: coordinates from Wikidata
  • mapframe-wikidata – Set to yes to show shape/line features from the wikidata item, if any, when |coord= is set. Default: yes
 • Customise which features are displayed:
  • mapframe-shape – Turn off display of shape feature by setting to none. Use an inverse shape (geomask) instead of a regular shape by setting to inverse. Default: not specified
  • mapframe-point – Turn off display of point feature by setting to none. Force point marker to be displayed by setting to on. Default: not specified
  • mapframe-line – Turn off display of line feature by setting to none. Default: not specified
  • mapframe-geomask – Wikidata item to use as a geomask (everything outside the boundary is shaded darker). Can either be a specific Wikidata item (Q-number), or a property that specifies the item to use (e.g. P17 for દેશ (P17), P131 for પ્રશાસન વિભાગમાં આવેલ છે (P131)). Default: school
  • mapframe-switcher – set to auto or geomasks or zooms to enable Template:Switcher-style switching between multiple mapframes. Default: not specified
   • auto – switch geomasks found in સ્થાન (P276) and પ્રશાસન વિભાગમાં આવેલ છે (P131) statements on the page's Wikidata item, searching recursively. E.g. an item's city, that city's state, and that state's country.
   • geomasks – switch between the geomasks specified as a comma-separated list of Wikidata items (Q-numbers) in the mapframe-geomask parameter
   • zooms – switch between "zoomed in"/"zoomed midway"/"zoomed out", where "zoomed in" is the default zoom (with a minimum of 3), "zoomed out" is 1, and "zoomed midway" is the average
 • Other optional parameters:
  • mapframe-frame-width or mapframe-width – Frame width. Default: 270
  • mapframe-frame-height or mapframe-height – Frame height. Default: 200
  • mapframe-shape-fill – Color used to fill shape features. Default: #606060
  • mapframe-shape-fill-opacity – Opacity level of shape fill, a number between 0 and 1. Default: 0.5
  • mapframe-stroke-color or mapframe-stroke-colour – Color of line features, and outlines of shape features. Default: #ff0000
  • mapframe-stroke-width – Width of line features, and outlines of shape features; default is "5". Default: 5
  • mapframe-marker – Marker symbol to use for coordinates; see mw:Help:Extension:Kartographer/Icons for options. Default: school
   • Can also be set to blank to override any default marker symbol
  • mapframe-marker-color or mapframe-marker-colour – Background color for the marker. Default: #5E74F3
  • mapframe-geomask-stroke-color or mapframe-geomask-stroke-colour – Color of outline of geomask shape. Default: #555555
  • mapframe-geomask-stroke-width – Width of outline of geomask shape. Default: 2
  • mapframe-geomask-fill – Color used to fill outside geomask features. Default: #606060
  • mapframe-geomask-fill-opacity – Opacity level of fill outside geomask features, a number between 0 and 1. Default: 0.5
  • mapframe-zoom – Set the zoom level, from "1" to "18", to used if the zoom level cannot be determined automatically from object length or area. Default: 13
  • mapframe-length_km or mapframe-length_mi or mapframe-area_km2 or mapframe-area_mi2 – Determine zoom level by passing in object's length (in kilometres or miles) or area (in square kilometres or square miles). Default: not specified
  • mapframe-frame-coordinates or mapframe-frame-coord – Alternate latitude and longitude coordinates for initial placement of map, using {{coord}}. Default: derived from item coordinates

Map for multiple campuses[ફેરફાર કરો]

The mapframe map can be overridden using the |mapframe-custom= parameter with the {{Maplink}} template for schools with multiple campuses. Simply add the following parameters below the |coordinates= parameter:

| mapframe-custom    = {{Maplink |frame=yes |plain=yes |frame-align=center |frame-width=270 |zoom=13
 |type=point |coord={{Coord|LAT|LON}} |marker=school |title= |description=
 |type2=point |coord2={{Coord|LAT|LON}} |marker2=school |title2= |description2=}}

The above can be used for schools with two campuses (the zoom may have to be adjusted depending on how far apart the campuses are, as to ensure the markers can be seen). More campuses can be shown by adding the same parameter set with a sequential number to the end of the parameter name. For example, the third would start with |type3=point, and so on.

Deprecated parameters[ફેરફાર કરો]

 • There are no deprecated parameters at this time.

Examples[ફેરફાર કરો]

United Kingdom school example[ફેરફાર કરો]

The Judd School
The Judd School coat of arms
Address
નકશો
Brook Street

, ,
TN9 2PN

ઇંગ્લેન્ડ
Coordinates51°11′17″N 0°15′52″E / 51.188115°N 0.264445°E / 51.188115; 0.264445
Information
Other nameJudd
TypeVoluntary aided grammar school
MottoLatin: Deus Dat Incrementum
(God Gives Growth / God Gives Gifts)
Established1888; સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૦" નો ઉપયોગ. સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૦" નો ઉપયોગ. (1888)
FounderThe Skinners' Company
Local authorityKent County Council
Department for Education URNઢાંચો:EduBase ઢાંચો:DfE performance tables
Ofstedઢાંચો:Ofsted
ChairmanCharles Doyle[૧]
HeadteacherJonathan Wood[૨]
Gender
 • Boys (11 to 16)
 • Mixed (16 to 18)
Age range11–18
Enrolment1,152 (2019)[૩]
Capacity1,095[૩]
Houses
 • Morgan
 • Starling
 • Rendall
 • Byrant
 • Taylor
 • Evans
Colour(s)Navy and Maroon   
AlumniOld Juddians
Websitejudd.online
Example of footnotes
{{Infobox school
| name          = The Judd School
| logo          = Andrew Judde Monument coat of arms.png
| logo_alt        = The Judd School coat of arms
| motto         = {{Lang-la|Deus Dat Incrementum}}
| motto_translation   = God Gives Growth / God Gives Gifts
| address        = Brook Street
| town          = [[Tonbridge]]
| county         = [[Kent]]
| postcode        = TN9 2PN
| country        = England
| coordinates      = {{Coord|51.188115|0.264445|region:GB-KEN_dim:100|format=dms|display=inline,title}}
| other_name       = Judd
| type          = [[Voluntary aided school|Voluntary aided]] [[grammar school]]
| established      = {{Start date and age|1888}}
| founder        = [[Worshipful Company of Skinners|The Skinners' Company]]
| local_authority    = [[Kent County Council]]
| urn          = 118843
| ofsted         = Yes
| chairman        = Charles Doyle<ref>{{cite web |title=Governors |url=https://www.judd.online/page/?title=Governors&pid=47 |website=The Judd School |access-date=9 July 2020}}</ref>
| headteacher      = Jonathan Wood<ref>{{cite web |title=About Us |url=http://www.judd.online/about-us |website=The Judd School |access-date=8 November 2018}}</ref>
| gender         = {{Unbulleted list|Boys (11 to 16)|Mixed (16 to 18)}}
| age_range       = 11–18
| enrolment       = 1,152 (2019)<ref name="GOV.UK">{{cite web |title=The Judd School |url=https://get-information-schools.service.gov.uk/Establishments/Establishment/Details/118843 |website=Get information about schools |publisher=UK Government |access-date=12 June 2019}}</ref>
| capacity        = 1,095<ref name="GOV.UK" />
| houses         = {{Hlist|Morgan|Starling|Rendall|Byrant|Taylor|Evans}}
| colours        = Navy and Maroon {{Color box|Navy}}{{Color box|Maroon}}
| alumni         = Old Juddians
| website        = {{URL|judd.online}}
| footnotes       = Example of footnotes
}}

References

 1. "Governors". The Judd School. મેળવેલ 9 July 2020.
 2. "About Us". The Judd School. મેળવેલ 8 November 2018.
 3. ૩.૦ ૩.૧ "The Judd School". Get information about schools. UK Government. મેળવેલ 12 June 2019.

United States school example[ફેરફાર કરો]

Amador Valley High School
Amador Valley and Pleasanton Ridge
Address
નકશો
1155 Santa Rita Road

,
California
94566

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા
Coordinates37°40′05″N 121°52′28″W / 37.6681740°N 121.8743425°W / 37.6681740; -121.8743425
Information
Other names
 • Amador Valley
 • Amador
 • AVHS
Former nameAmador Valley Joint Union High School
TypePublic high school
MottoSchool of Champions
EstablishedMarch 14, 1922 (1922-03-14)
School districtPleasanton Unified School District
NCES School IDઢાંચો:NCES School ID
PrincipalMichael Williams
Teaching staff105.75 ઢાંચો:FTE[૧]
Grades9–12
Enrollment2,628 (2015–2016)[૧]
Student to teacher ratio24.85[૧]
Campus size39.27 acres (15.89 ha)
Campus typeSuburban
Color(s)Purple and Gold   
MascotThe Don
RivalFoothill High School[૨]
NewspaperThe Amadon
YearbookThe Book of Names and Faces
Websiteamador.pleasantonusd.net
Example of footnotes
{{Infobox school
| name          = Amador Valley High School
| image         = Amador Valley and Pleasanton Ridge.jpg
| alt          = Amador Valley and Pleasanton Ridge
| motto         = School of Champions
| address        = 1155 Santa Rita Road
| city          = [[Pleasanton, California|Pleasanton]]
| state         = California
| zipcode        = 94566
| country        = United States
| coordinates      = {{Coord|37.6681740|-121.8743425|format=dms|region:US-CA|display=inline,title}}
| other_names      = {{Hlist|Amador Valley|Amador|AVHS}}
| former_name      = Amador Valley Joint Union High School
| type          = [[State school|Public]] [[Secondary school|high school]]
| established      = {{Start date|1922|03|14}}
| district        = [[Pleasanton Unified School District]]
| us_nces_school_id   = {{NCES School ID|060002009282|school_name=Amador Valley High School|access_date=8 November 2018|ref_name=NCES}}
| principal       = Michael Williams
| teaching_staff     = 105.75 {{FTE}}<ref name="NCES" />
| grades         = 9–12
| enrollment       = 2,628 (2015–2016)<ref name="NCES" />
| ratio         = 24.85<ref name="NCES" />
| campus_size      = {{Convert|39.27|acre|ha}}
| campus_type      = Suburban
| colors         = Purple and Gold {{Color box|Purple}}{{Color box|Gold}}
| mascot         = The [[Don (honorific)|Don]] 
| rival         = [[Foothill High School (Pleasanton, California)|Foothill High School]]<ref>{{cite news |last1=Bonagura |first1=Kyle |title=Foothill-Amador Valley rivalry runs deeper than just football |url=https://www.eastbaytimes.com/2009/11/12/foothill-amador-valley-rivalry-runs-deeper-than-just-football/ |access-date=September 21, 2020 |work=[[East Bay Times]] |date=August 15, 2016 |orig-year=2009}}</ref>
| newspaper       = The Amadon
| yearbook        = The Book of Names and Faces
| website        = {{URL|amador.pleasantonusd.net}}
| footnotes       = Example of footnotes
}}

References

 1. ૧.૦ ૧.૧ ૧.૨ સંદર્ભ ત્રુટિ: અયોગ્ય <ref> ટેગ; NCESનામના સંદર્ભ માટે કોઈ પણ સામગ્રી નથી
 2. Bonagura, Kyle (August 15, 2016) [2009]. "Foothill-Amador Valley rivalry runs deeper than just football". East Bay Times. મેળવેલ September 21, 2020.

Australia school example[ફેરફાર કરો]

North Sydney Boys High School
North Sydney Boys High School front entrance
North Sydney Boys High School front entrance
Location
નકશો
,
New South Wales

ઑસ્ટ્રેલિયા
Coordinates33°49′46″S 151°12′27″E / 33.82944°S 151.20750°E / -33.82944; 151.20750
Information
TypePublic secondary school
MottoLatin: Vincit qui se vincit
(He conquers who conquers himself)
Established1912 (1912)[૧]
PrincipalRobyn Hughes
Teaching staff~54
Grades7–12
Enrolment~915 (2019)[૨]
Campus typeSuburban
Colour(s)Bismark, Coral and Gold    
AlumniOld Falconians
Websitenorthsydbo-h.schools.nsw.gov.au
{{Infobox school
| name          = North Sydney Boys High School
| image         = NSBHS front.jpg
| alt          = North Sydney Boys High School front entrance
| caption        = North Sydney Boys High School front entrance
| motto         = {{Lang-la|Vincit qui se vincit}}
| motto_translation   = He conquers who conquers himself
| city          = [[Crows Nest, New South Wales|Crows Nest]]
| state         = New South Wales
| country        = Australia
| coordinates      = {{Coord|33|49|46|S|151|12|27|E|region:AU-NSW|display=inline,title}}
| type          = [[State school|Public]] [[secondary school]]
| established      = {{Start date|1912}}<ref name="NSBHS">{{cite web |title=School History |url=https://northsydbo-h.schools.nsw.gov.au/about-our-school/history.html |publisher=North Sydney Boys High School |access-date=21 September 2020}}</ref>
| principal       = Robyn Hughes
| teaching_staff     = ~54
| grades         = 7–12
| enrolment       = ~915 (2019)<ref name=SchoolLocator>{{cite web |url=https://www.myschool.edu.au/school/41320 |title=North Sydney Boys High School |access-date=21 September 2020 |work=My School |publisher=Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority}}</ref>
| campus_type      = Suburban
| alumni         = Old Falconians
| colours        = Bismark, Coral and Gold {{Color box|#800000}}{{Color box|#FF7F50}}{{Color box|#FFD700}}
| website        = {{URL|northsydbo-h.schools.nsw.gov.au}}
}}

References

 1. "School History". North Sydney Boys High School. મેળવેલ 21 September 2020.
 2. "North Sydney Boys High School". My School. Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority. મેળવેલ 21 September 2020.

TemplateData[ફેરફાર કરો]

TemplateData documentation used by VisualEditor and other tools
Click here to see a monthly parameter usage report for this template based on this TemplateData.

TemplateData for Infobox school

Infobox for details of school organisations

Template parameters[Edit template data]

This template has custom formatting.

ParameterDescriptionTypeStatus
Infobox widthbox_width

Desired width of the infobox, can be expressed as percentage, pixels or em

Default
250px
Example
280px
Stringoptional
Infobox CSSbox_style

CSS styling for the infobox

Stringoptional
Namename

Name of the school

Default
{{PAGENAMEBASE}}
Stringoptional
Native namenative_name

Name of the school in its native language

Stringoptional
Latin namelatin_name

Latin name of the school, if any

Stringoptional
Logo filenamelogo

Filename of school logo image on Wikipedia or Wikimedia Commons

Fileoptional
Logo widthlogo_size

Desired display width of logo image in pixels, without 'px' suffix

Example
220
Numberoptional
Logo accessibility textlogo_alt

Description of the elements in the logo suitable for a screen reader or other aid to the visually impaired

Stringoptional
Seal Imageseal_image

Seal of the School

Page nameoptional
Seal sizeseal_size

no description

Stringoptional
Seal altseal_alt

Alternative text for seal

Stringoptional
Imageimage image_name imagewikilink

Image file name with no wikimarkup

Stringoptional
Image Sizeimage_size image size imagesize size

Image width in pixels

Stringoptional
Alternativealt

Alternative text for image

Stringoptional
Captioncaption

Caption for image

Stringoptional
Pushpin mappushpin_map

no description

Stringdeprecated
Pushpin labelpushpin_label

no description

Stringdeprecated
Pushpin label positionpushpin_label_position

no description

Stringdeprecated
Pushpin map altpushpin_map_alt

no description

Stringdeprecated
Pushpin map captionpushpin_map_caption

no description

Stringdeprecated
Pushpin map sizepushpin_mapsize

Pushpin map width in pixels

Default
250
Numberdeprecated
Pushpin imagepushpin_image

no description

Filedeprecated
Official mottomotto

Short phrase or sentence used by the school for branding self-identification

Example
Semper fidelis.
Stringoptional
Official mottoesmottoes

If a school has more than one official motto, use this parameter and place the mottoes within the {{Unbulleted indent list}} template

Templateoptional
Motto translationmotto_translation

English translation of the school motto, if needed

Stringoptional
Locationlocation

Location, could include address

Stringoptional
Street addressaddress streetaddress street

Street address in which the school is found

Stringoptional
Regionregion

Region in which the school is found

Stringoptional
Citycity town city/town

City, town or village in which the school is found

Stringoptional
Countycounty

County or Local Government Area in which the school is found

Stringoptional
Statestate

State of in which the school is found

Stringoptional
Provinceprovince

Province in which the school is found

Stringoptional
Post Codepostcode postalcode

The school's postcode

Stringoptional
Zip Codezipcode

The school's zip code; alternative term for postcode

Stringoptional
Countrycountry

Country of the school

Stringoptional
Country 1country1

Country of the school

Stringoptional
Coordinatescoordinates

Geographic coordinates

Stringoptional
Coordinates footnotescoordinates_footnotes

no description

Stringoptional
Other nameother_name

Alternate name by which the school is known

Stringoptional
Other namesother_names

Alternate names by which the school is known

Stringoptional
Former nameformer_name

Previous name of the school

Stringoptional
Former namesformer_names

Previous names of the school

Stringoptional
School Typeschooltype

Type of school

Stringoptional
Funding Typefundingtype

Funding type of the school

Stringoptional
Typetype

Type of the school

Stringoptional
Religious affiliationreligious_affiliation religion

School's religious affiliation

Stringoptional
Denominationdenomination

If a faith school, the denomination of the school

Stringoptional
Patronpatron

Patron saint of the school

Stringoptional
Establishedestablished

Date of institution's establishment; if precise date is not available, add "c. " before the year.

Stringsuggested
Foundedfounded

Date of founding of the School

Stringoptional
Openedopened

Date when the first classes with enrolled students began

Stringoptional
Founderfounder

Founder of the school

Stringoptional
Foundersfounders

If more than one founder, use this parameter and place all founders within {{Hlist}} template

Templateoptional
Statusstatus

Status of the school

Stringoptional
Closedclosed

Date of closure of the school

Stringoptional
Localelocale

Locale of the School

Stringoptional
Sister Schoolsister_school

The Sister School, if any

Stringoptional
School Boardschool_board schoolboard

Board, the school comes under

Stringoptional
Districtdistrict

The school district of the school

Stringoptional
NCES District ID (US)us_nces_district_id

For US schools only, the District ID from the NCES CCD

Stringoptional
Local ed. authoritylocal_authority LEA

Name of local education authority (UK)

Stringoptional
Authorityauthority

Authority, the school comes under

Stringoptional
Educational authorityeducational_authority educational authority

no description

Stringoptional
Category labelcategory_label

no description

Default
Category
Unknownoptional
Categorycategory

Category of the School

Stringoptional
Oversight Labeloversight_label

Label of the oversight of the School

Stringoptional
Oversightoversight

Oversight, the school comes under

Stringoptional
Trusttrust

no description

Stringoptional
Authorizerauthorizer

Name of the Authorizer of the School

Stringoptional
Superintendentsuperintendent

Name of Superintendent of the school

Stringoptional
Trusteetrustee

Name of Area trustee of the school

Stringoptional
Specialistspecialist

Name of Specialist of the school

Stringoptional
Specialistsspecialists

If school has more than one specialist, use this parameter and place all specialists within the {{Hlist}} template

Stringoptional
Sessionsession

Session of the school

Stringoptional
School Numberschool_number schoolnumber number

Official number address of school

Numberoptional
School Codeschool_code school code

School code, if applicable

Numberoptional
URN (UK)urn

Unique Reference Number, assigned by the Department for Education (United Kingdom)

Numberoptional
MOE (NZ)MOE

Institution number, assigned by the Ministry of Education (New Zealand)

Numberoptional
Ofstedofsted

Any value given for this parameter activates the display of a link to the school's latest report on the Ofsted website; leave blank to omit.

Stringoptional
CEEB (US)ceeb

CEEB code, assigned by the College Board (United States)

Numberoptional
NCES School ID (US)us_nces_school_id

For US schools only, the School ID from the NCES websites

Stringoptional
Presidentpresident

no description

Stringoptional
Chair labelchair_label

no description

Default
Chair
Stringoptional
Chairchair

no description

Stringoptional
Chairman labelchairman_label

no description

Default
Chairman
Stringoptional
Chairmanchairman

Name of Chairman of the School

Stringoptional
Chairperson labelchairperson_label

no description

Default
Chairperson
Stringoptional
Chairpersonchairperson

Name of the chairperson of the School

Stringoptional
Deandean

Name of the Dean of the School

Stringoptional
Administratoradministrator

Name of the Administrator of the school

Stringoptional
Rectorrector

Name of the Rector of the school

Stringoptional
Directordirector

Name of the Director of the school

Stringoptional
Principal labelprincipal_label

Label for principal

Default
Principal
Stringoptional
Principalprincipal

Name of the Principal of the school

Stringoptional
Principal label 1principal_label1

Label for principal 1

Default
Principal
Stringoptional
Principal 1principal1

no description

Stringoptional
Principal label 2principal_label2

Label for principal 2

Default
Principal
Stringoptional
Principal 2principal2

no description

Stringoptional
Principal label 3principal_label3

Label for principal 3

Default
Principal
Stringoptional
Principal 3principal3

no description

Stringoptional
Principal label 4principal_label4

Label for principal 4

Default
Principal
Stringoptional
Principal 4principal4

no description

Stringoptional
Campus Directorcampus_director campus director

Name of the Campus Director

Stringoptional
Headmistressheadmistress

Name of the Headmistress

Stringoptional
Headmasterheadmaster

Name of the Headmaster

Stringoptional
Head of Schoolhead_of_school head of school

Name of the Head of the school

Stringoptional
Head Teacherhead_teacher headteacher

Name of the Head Teacher

Stringoptional
Executive Head Teacherexecutive_headteacher

Name of the Executive Head Teacher

Stringoptional
Acting Head Teacheracting_headteacher

Name of the Acting Head Teacher

Stringoptional
Head labelhead_name head_label

Label for head

Default
Head teacher
Stringoptional
Headhead

Name of the Head

Stringoptional
Head label 2head_name2

Label for head2

Stringoptional
Head 2head2

no description

Stringoptional
R head labelr_head_label

Label for r_head

Stringoptional
R headr_head

no description

Stringoptional
Officer in chargeofficer_in_charge

no description

Stringoptional
Chaplainchaplain

Name of the Chaplain of the school

Stringoptional
Staffstaff number_of_staff number of staff

Number of staff

Numberoptional
Facultyfaculty

Number of faculty of the school

Numberoptional
Teaching Staffteaching_staff

Number of the school's teaching staff

Numberoptional
Employeesemployees num_employ

Number of the school's employees staff

Numberoptional
Key Peoplekey_people

Number of the school's Key People

Numberoptional
Grades labelgrades_label

no description

Default
Grades
Stringoptional
Gradesgrades

Grade levels

Stringoptional
Yearsyears

Years offered

Numberoptional
Years taughtyears_taught years taught

no description

Stringoptional
ECE levelsnursery_years_taught nursery years taught

Early childhood education instruction levels offered

Example
24 months through Transitional Kindergarten
Stringoptional
Primary education levelsprimary_years_taught primary years taught

Range of primary education instruction levels offered

Example
1st through 5th grades
Stringoptional
Secondary education levelssecondary_years_taught secondary years taught

Range of secondary education instruction levels offered

Example
6th through 9th grades
Stringoptional
Gender labelgender_label

no description

Default
Gender
Stringoptional
Gendergender

Gender of the students at the school.

Stringoptional
Age rangeage_range age range

Age range of students

Stringoptional
Lower agelower_age

The youngest age at which a student can be enrolled at the school

Stringoptional
Upper ageupper_age

The oldest age at which a student may be enrolled at the school

Stringoptional
Enrollmentenrollment enrolment students pupils school_roll roll

Number of students in attendance during a specified academic term. Use the appropriate term; enrollment, enrolment, students, pupils or roll

Numberoptional
Enrollment point in timeenrollment_as_of enrolment_as_of students_as_of pupils_as_of

Specific academic term or date range from which the enrollment figure(s) were sourced

Example
2015-2016
Stringoptional
Enrollment limitcapacity

Maximum number of students a school is permitted to enroll at any given time

Numberoptional
Sixth form studentssixth_form_students

no description

Stringoptional
Grade pre Kgrade_preK

Pre-kindergarten enrollment

Stringoptional
Grade KgradeK

Kindergarten enrollment

Stringoptional
Grade 1grade1

Enrollment for this grade

Numberoptional
Grade 2grade2

Enrollment for this grade

Numberoptional
Grade 3grade3

Enrollment for this grade

Numberoptional
Grade 4grade4

Enrollment for this grade

Numberoptional
Grade 5grade5

Enrollment for this grade

Numberoptional
Grade 6grade6

Enrollment for this grade

Numberoptional
Grade 7grade7

Enrollment for this grade

Numberoptional
Grade 8grade8

Enrollment for this grade

Numberoptional
Grade 9grade9

Enrollment for this grade

Numberoptional
Grade 10grade10

Enrollment for this grade

Numberoptional
Grade 11grade11

Enrollment for this grade

Numberoptional
Grade 12grade12

Enrollment for this grade

Numberoptional
Grade 13grade13

Enrollment for this grade

Numberoptional
Otherother

Other grade enrollment

Numberoptional
Other grade enrollment labelother_grade_label

no description

Default
Other
Stringoptional
Other grade enrollmentother_grade_enrollment other_grade_enrolment

no description

Stringoptional
Other grade enrollment 1 labelother_grade_label_1

no description

Default
Other
Stringoptional
Other grade enrollment 1other_grade_enrollment_1 other_grade_enrolment_1

no description

Stringoptional
Other grade enrollment 2 labelother_grade_label_2

no description

Default
Other
Stringoptional
Other grade enrollment 2other_grade_enrollment_2 other_grade_enrolment_2

no description

Stringoptional
International Studentsinternational_students

Number of International Students

Numberoptional
Classesclasses

Number of classes in the school

Numberoptional
Average class sizeaverage_class_size avg_class_size class

The average number of students in a classroom at the school

Numberoptional
Ratioratio

The student: teacher ratio at the school

Numberoptional
Systemsystem

The education system the school follows

Stringoptional
Classes offeredclasses_offered classes offered

Classes offered at the school

Numberoptional
Languagelanguage medium_of_language medium of language medium mediums

Language the school teaches in

Stringoptional
Scheduled typeschedule_type schedtyp

Type of Schedule of the School

Stringoptional
Scheduleschedule

Schedule of the School

Stringoptional
Hours in Dayhours_in_day

Hours in the school day

Numberoptional
Classroomsclassrooms

Number of classrooms in the school

Numberoptional
Campusescampuses

The names of the school campuses

Stringoptional
Campuscampus

The name of the school campus

Stringoptional
Campus sizecampus_size campus size

The size of the school campus

Numberoptional
Areaarea

Total area of the school building(s)

Stringoptional
Campus typecampus_type campus type

Type of campus e.g. urban, suburb, etc

Stringoptional
Houseshouses

The names of any school houses the school might have

Stringoptional
Label for student unionstudent_union_label

no description

Default
Student Union/Association
Stringoptional
Student unionstudent_union

no description

Stringoptional
Colorscolors colours school_colors schoolcolors school_colours schoolcolours

The school colors/colours (use appropriate spelling; if using one parameter, delete other parameter, if present)

Stringoptional
Sloganslogan

The school's slogan

Stringoptional
Songsong

Name of the school's song

Stringoptional
Fight songfight_song fightsong

Name of official fight song; use 'song' parameter for name of alma mater.

Stringoptional
Athleticsathletics

What type of athletics are held at the school; or Yes or No

Stringoptional
Athletic conferenceathletics_conference athletics conference athletic_conference athletic conference conference

Athletic conference

Stringoptional
Sportssports

Main sport(s) at the school; or Yes or No

Stringoptional
Mascotmascot

School mascot

Stringoptional
Nicknamenickname

The school's athletic nickname

Stringoptional
Teamsteams

no description

Stringoptional
Label for teamsteams_label

no description

Default
Teams
Stringoptional
Team nameteam_name team name teamname

Names of any teams

Stringoptional
Rivalrival rivals

Any rival schools

Stringoptional
Accreditationaccreditation accreditations

Accreditation of School education

Stringoptional
RankingUSNWR_ranking ranking

The school's USNWR ranking in league tables

Numberoptional
National rankingnational_ranking

The school's national ranking

Numberoptional
Test nametest_name testname

Name of the test in test average

Stringoptional
Test averagetest_average testaverage

Average test score

Numberoptional
SATSAT

Most recent average SAT scores

Numberdeprecated
SAT YearSAT_year

Year of aforementioned SAT scores

Numberdeprecated
ACTACT

Most recent average ACT scores

Numberdeprecated
ACT YearACT_year

Year of aforementioned ACT scores

Numberdeprecated
Bar pass ratebar_pass_rate bar pass rate

Bar pass rate of the School

Stringoptional
Deciledecile

The Socio-economic decile of the school, applicable to New Zealand schools

Stringoptional
Publicationpublication

Any publications that the school produces

Stringoptional
Newspapernewspaper

Name of the school newspaper

Stringoptional
Year bookyearbook

Name of the school yearbook

Stringoptional
Productsproducts

no description

Stringoptional
Endowmentendowment

no description

Stringoptional
Budgetbudget

School budget

Numberoptional
Feesfees

Fees of the School

Numberoptional
Annual tuitionannual_tuition annual tuition

no description

Stringoptional
Tuitiontuition

no description

Stringoptional
Revenuerevenue

Revenue of the School

Numberoptional
Communitiescommunities

Communities served

Stringoptional
Feedersfeeder_schools main feeder schools feeders

Feeder schools

Stringoptional
Feeder tofeeder_to main feeder school for

Feeder school for

Stringoptional
Graduatesgraduates

Number of graduates from the school

Numberoptional
Graduates Yeargraduates_year

Year of aforementioned number of graduates

Numberoptional
Affiliationsaffiliation affiliations

Any of the school's affiliations

Stringoptional
Alumnialumni

Any notable alumni of the school

Stringoptional
Alumni namealumni_name

no description

Stringoptional
Nobel laureatesnobel_laureates

Any notable Nobel laureates from the school

Stringoptional
Informationinformation

Any other information about the school, do not enter phone numbers or email addresses

Stringoptional
Free textfree free_text

no description

Stringoptional
Free labelfree_label

Label for free text

Default
Other
Stringoptional
Free text 1free_1 free_text1

Free text

Stringoptional
Free label 1free_label1 free_label_1

Label for free text 1

Stringoptional
Free text 2free_2 free_text2

Free text

Stringoptional
Free label 2free_label2 free_label_2

Label for free text 2

Stringoptional
Free text 3free_3 free_text3

Free text

Stringoptional
Free label 3free_label3 free_label_3

Label for free text 3

Stringoptional
Free text 4free_4 free_text4

Free text

Stringoptional
Free label 4free_label4 free_label_4

Label for free text 4

Stringoptional
Free text 5free_5 free_text5

Free text

Stringoptional
Free label 5free_label5 free_label_5

Label for free text 5

Stringoptional
Websitewebsite homepage url

URL of the school website

Stringoptional
Footnotesfootnotes

Any footnotes

Stringoptional
Picturepicture

Picture of the school

Page nameoptional
Picture captionpicture_caption

Caption for picture

Stringoptional
Picture 2picture2

Second picture

Page nameoptional
Picture caption 2picture_caption2

Second picture caption

Stringoptional
Modulemodule

no description

Contentoptional
Last updatelastupdate

Date the infobox was last updated

Dateoptional
Yearyear

no description

Unknowndeprecated

Microformat[ફેરફાર કરો]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[ફેરફાર કરો]

If the place or venue has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{start date}} unless the date is before 1583 CE.

If it has a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[ફેરફાર કરો]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

Precision[ફેરફાર કરો]

When giving coordinates, please use an appropriate level of precision. Do not use {{coord}}'s |name= parameter.

Tracking categories[ફેરફાર કરો]