લેડો રોડ

વિકિપીડિયામાંથી
"U.S.-built Army trucks wind along the side of the mountain over the Ledo supply road now open from India into Burma..."
Burma Road and Ledo Road in 1944
Allied lines of communication in Southeast Asia (1942–43). The Ledo Road is shown at far right.
લેડો માર્ગ અને બર્મા રોડ
A U.S. Army soldier and a Chinese soldier place the flag of their ally on the front of their jeep just before the first truck convoy in almost three years crossed the China border en route from Ledo, India, to Kunming, China, over the Stilwell road in 1945

લેડો સડક માર્ગ લેડો, આસામ, ભારતને કુનમિંગ, યૂન્નાન, ચીન સાથે જોડતો એક મહત્વપૂર્ણ માર્ગ છે. પશ્ચિમી મિત્ર રાષ્ટ્રોં દ્વારા આ માર્ગ દ્વિતીય વિશ્વ યુદ્ધના સમયમાં ચીનીઓની જરૂરીયાતો પૂર્ણ કરી શકાય તે હેતુથી બનાવવામાં આવ્યો હતો. આ માર્ગ બર્મા રોડ તરીકે ઓળખાતા માર્ગનો માત્ર એક વિકલ્પ છે, જેને જાપાનીઓ દ્વારા ઇ. સ. ૧૯૪૨માં કાપી નાખવામાં આવ્યો હતો. આ માર્ગને ઈ. સ. ૧૯૪૫ની શરૂઆતમાં ચ્યાંગ કાઈ શેકના સુઝાવને કારણે (અમેરિકી સેનાના જનરલ યૂસુફ સ્ટિલવેલ ના નામ પરથી) સ્ટિલવેલ રોડ નામ આપવામાં આવ્યું હતું. આ માર્ગ મ્યાનમાર દેશના મ્યીત્કીયીના રાજ્યમાં આવેલા શીંગબ્વીયાંગ અને કચિન રાજ્યમાં આવેલા ભામો શહેરોમાંથી પસાર થાય છે.