સૌથી જૂનાં પાનાં

Jump to navigation Jump to search

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૦૬:૩૭, ૨૨ મે ૨૦૨૦એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

Updates for this page are running twice a month.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. શાહ જમશેદજી‏‎ (૨૧:૫૫, ૬ મે ૨૦૦૮)
 2. હમીરપુર‏‎ (૦૬:૧૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 3. નાહન‏‎ (૧૮:૨૯, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 4. બિલાસપુર, હિમાચલ પ્રદેશ‏‎ (૨૦:૦૨, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 5. હવાઇ‏‎ (૨૦:૦૭, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 6. સિપા‏‎ (૨૦:૧૪, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 7. પાસીઘાટ‏‎ (૨૦:૧૭, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 8. યુપીયા‏‎ (૨૦:૩૬, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 9. યિંગકીયોંગ‏‎ (૨૦:૫૦, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 10. દાપારીજો‏‎ (૨૦:૫૬, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 11. ઝીરો, અરુણાચલ પ્રદેશ‏‎ (૨૧:૧૮, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 12. રોઇન્ગ‏‎ (૨૧:૨૩, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 13. ટીકમગઢ‏‎ (૧૬:૩૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 14. ડિંડોરી‏‎ (૧૭:૦૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 15. નરસિંહપુર‏‎ (૧૭:૦૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 16. નીમચ‏‎ (૧૭:૦૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 17. બડવાની‏‎ (૧૭:૧૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 18. બાલાઘાટ‏‎ (૧૭:૧૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 19. ભિંડ‏‎ (૧૭:૨૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 20. મંડલા‏‎ (૧૭:૩૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 21. મંદસૌર‏‎ (૧૭:૪૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 22. રીવા‏‎ (૧૭:૪૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 23. રાયસેન‏‎ (૧૭:૫૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 24. રાજગઢ‏‎ (૧૭:૫૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 25. સાગર‏‎ (૧૭:૫૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 26. સીધી‏‎ (૧૮:૦૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 27. સિવની‏‎ (૧૮:૦૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 28. હોશંગાબાદ‏‎ (૧૮:૧૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 29. હરદા‏‎ (૧૮:૧૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 30. શાજાપુર‏‎ (૧૮:૧૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 31. શ્યોપુર‏‎ (૧૮:૨૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 32. સિહોર, મધ્ય પ્રદેશ‏‎ (૧૮:૩૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮)
 33. શિમોગા‏‎ (૦૦:૩૬, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 34. હસન‏‎ (૦૦:૪૦, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 35. હાવેરી‏‎ (૦૦:૪૨, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 36. માંડ્યા‏‎ (૦૦:૫૩, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 37. બેલ્લારી‏‎ (૦૧:૦૧, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 38. બેલગામ‏‎ (૦૧:૦૯, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 39. બિડાર‏‎ (૦૧:૨૬, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 40. ધારવાડ‏‎ (૦૧:૨૯, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 41. દાવનગિરી‏‎ (૦૧:૩૪, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 42. વયનાડ‏‎ (૦૨:૫૧, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 43. ત્રિશ્શૂર‏‎ (૦૦:૧૦, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 44. પત્તનમત્તિટ્ટા‏‎ (૦૦:૨૪, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 45. નવાદા‏‎ (૦૩:૩૯, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 46. બિહાર શરીફ‏‎ (૦૩:૪૩, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 47. બેટિયાહ‏‎ (૦૩:૪૯, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 48. પૂર્ણિયા‏‎ (૦૩:૫૨, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 49. મોતિહારી‏‎ (૦૩:૫૬, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 50. બક્સર‏‎ (૦૩:૫૮, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)