સભ્ય:Nizil Shah

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
સભ્ય પાનું: Wikipedia સભ્ય પાનું છે, અને વિકિપીડિયાનો લેખ નથી. જો તમે આ પાનું Wikipedia, સિવાય કોઇ અન્ય જગ્યાએ જોતા હશો તો, તે તેની નકલ હશે. તે કદાચ જૂની આવૃત્તિ પણ હોઇ શકે છે. સભ્ય પાનાંને વિકિપીડિયા કે તેના અન્ય કોઇ પ્રકલ્પો સાથે Wikipedia સિવાય કોઇ સંબંધ નથી. આ પાનાંની મૂળ આવૃત્તિ https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AA%AD%E0%AB%8D%E0%AA%AF:Nizil_Shah પર જોવા મળશે.
અમદાવાદઆ સભ્ય વિકિપરિયોજના અમદાવાદમાં યોગદાન કરે છે
Noia 64 apps karm.svg આ સભ્ય વિકિપીડિયા પર 12 વર્ષ, 5 મહિના અને 24 દિવસ થી છે
આ સભ્ય ઈન્ડિયન ઈકોનોમિક એન્ડ પોલિટિકલ વિકલી ‍‍(EPW)નું એક્સેસ ધરાવે છે.