સભ્ય હક્ક

Jump to navigation Jump to search
સભ્ય પસંદ કરો  
View user groupsViewing user rights of user Nizil Shah (ચર્ચા | યોગદાન)

સભ્યપદ: સ્વયં-પ્રહરીત સભ્ય

સામે દર્શાવેલા જૂથના અભિપ્રેત સભ્ય: સ્વચાલિત માન્ય સભ્ય

સભ્ય હક્ક માહિતિ પત્રક

  • ૦૮:૩૫, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ Aniket ચર્ચા યોગદાન changed group membership for Nizil Shah from (કોઈ નહિ) to સ્વતઃ પરિક્ષિત સભ્ય (અગાઉ સભ્યોએ મળીને મતદાન દ્વારા નક્કી કર્યા મુજબ...)