લખાણ પર જાઓ

ડુબકી કુટુંબ

વિકિપીડિયામાંથી

ભારતીય ઉપખંડમાં નીચે પ્રમાણેનાં ડુબકી કુટુંબનાં પક્ષીઓ જોવા મળે છે.

હૈદરાબાદનાં 'કમળ તળાવ'માં 'નાની ડુબકી'
અંગ્રેજી નામ ગુજરાતી નામ હિન્દી નામ સંસ્કૃત નામ વૈજ્ઞાનિક નામ
Great Crested Grebe ચોટીલી ડુબકી Podiceps cristatus
Red-necked Grebe શિયાળુ મોટી ડુબકી Podiceps grisegena
Black-necked Grebe
Eared Grebe
શ્યામગ્રીવા ડુબકી
શિયાળુ નાની ડુબકી
Podiceps nigricollis
Little Grebe ડુબકી,નાની ડુબકી પનડુબ્બી લઘુ વજ્જુલ Tachybaptus ruficollis