વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/2016/02/16

વિકિપીડિયામાંથી


ચિત્ર:800px-Map GujDist All gujarati.png[ફેરફાર કરો]

હવે ચિત્ર કોમન્સ પર ચડાવવામાં આવ્યું છે ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૫:૫૫, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ચિત્ર:Tulsishyam4.JPG[ફેરફાર કરો]

પ્રકાશનાધિકાર અસ્પષ્ટ.... પરવાના અંગે કોઈ માહિતી નથી આપી..... ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૬:૦૧, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ચિત્ર:Tulsishyam2.jpg[ફેરફાર કરો]

પ્રકાશનાધિકાર અસ્પષ્ટ.... પરવાના અંગે કોઈ માહિતી નથી આપી..... ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૬:૦૨, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ચિત્ર:Tulsishyam1.jpg[ફેરફાર કરો]

પ્રકાશનાધિકાર અસ્પષ્ટ.... પરવાના અંગે કોઈ માહિતી નથી આપી..... ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૬:૦૫, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ચિત્ર:Tulsishyam6.jpg[ફેરફાર કરો]

પ્રકાશનાધિકાર અસ્પષ્ટ.... પરવાના અંગે કોઈ માહિતી નથી આપી..... ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૬:૦૫, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ચિત્ર:Tulsishyam5.jpg[ફેરફાર કરો]

પ્રકાશનાધિકાર અસ્પષ્ટ.... પરવાના અંગે કોઈ માહિતી નથી આપી..... ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૬:૦૫, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ચિત્ર:Tulsishyam.jpg[ફેરફાર કરો]

પ્રકાશનાધિકાર અસ્પષ્ટ.... પરવાના અંગે કોઈ માહિતી નથી આપી..... ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૬:૦૬, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ચિત્ર:Vanasda bazar.JPG[ફેરફાર કરો]

હવે કોમન્સ પર લઈ જવામાં આવી છે ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૬:૦૮, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

સભ્ય:KartikMistry/Test2[ફેરફાર કરો]

It was just Test. કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૬:૩૪, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]