પ્રતિબંધિત વપરાશકર્તાઓ

Jump to navigation Jump to search
પ્રતિબંધિત સભ્ય શોધો
સમયછાપ લક્ષ્ય સમાપ્તિ રોક સંચાલક રોક પરિમાણો કારણ
૦૩:૩૪, ૧૪ મે ૨૦૨૦ Indrayogya (ચર્ચા | યોગદાન) ૦૩:૩૪, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૨૦
૧૭૨ દિવસો, ૧૫ કલાકો અને ૪૫ મિનિટો left
Dsvyas (ચર્ચા | યોગદાન)
 • editing (sitewide)
 • ખાતું ખોલવા પર પ્રતિબંધ છે
 • ઇ-મેલ પર પ્રતિબંધ મુકાયો
પાનામાંથી માહિતી ભૂંસી નાંખી: અસભ્ય વર્તન, ધાકધમકી, ભાંગફોડ, બીનગુજરાતી ભાષાપ્રયોગ, વગેરે
૧૮:૩૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦ Virance18 (ચર્ચા | યોગદાન) ૧૮:૩૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૧
૩૨૧ દિવસો, ૬ કલાકો અને ૪૪ મિનિટો left
Dsvyas (ચર્ચા | યોગદાન)
 • editing (sitewide)
 • ખાતું ખોલવા પર પ્રતિબંધ છે
 • ઇ-મેલ પર પ્રતિબંધ મુકાયો
આત્યંતિક ભાંગફોડ
૧૯:૪૮, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ Ajay Rathwa (ચર્ચા | યોગદાન) અનિશ્ચિત Aniket (ચર્ચા | યોગદાન)
 • editing (sitewide)
 • ખાતું ખોલવા પર પ્રતિબંધ છે
 • તમે પોતાનું ચર્ચા પાનામાં ફેરફાર ન કરી શકો.
અગાઉ મુકેલો પ્રતિબંધ પૂરો થતા એમણે ફરી મચાવેલા ઉત્પાતની મળેલી ફરીયાદોને આધારે
૧૮:૧૮, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ Raama17 (ચર્ચા | યોગદાન) અનિશ્ચિત Aniket (ચર્ચા | યોગદાન)
 • editing (sitewide)
 • ખાતું ખોલવા પર પ્રતિબંધ છે
 • તમે પોતાનું ચર્ચા પાનામાં ફેરફાર ન કરી શકો.
આત્યંતિક ભાંગફોડ
૧૮:૨૬, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ Tachukdi Ad (ચર્ચા | યોગદાન) અનિશ્ચિત Aniket (ચર્ચા | યોગદાન)
 • editing (sitewide)
 • ખાતું ખોલવા પર પ્રતિબંધ છે
 • ઇ-મેલ પર પ્રતિબંધ મુકાયો
 • તમે પોતાનું ચર્ચા પાનામાં ફેરફાર ન કરી શકો.
અન્ય સભ્યો દ્વારા આ સભ્ય બાબત મળેલી અરીયાદો ના આધારે
૧૯:૫૬, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ Fundsindia03503 (ચર્ચા | યોગદાન) અનિશ્ચિત Praxidicae (ચર્ચા | યોગદાન)
 • editing (sitewide)
 • ખાતું ખોલવા પર પ્રતિબંધ છે
 • ઇ-મેલ પર પ્રતિબંધ મુકાયો
 • તમે પોતાનું ચર્ચા પાનામાં ફેરફાર ન કરી શકો.
Spambot
૧૯:૫૭, ૧૧ મે ૨૦૧૯ CoreyTheSexyGayDude356 (ચર્ચા | યોગદાન) અનિશ્ચિત Praxidicae (ચર્ચા | યોગદાન)
 • editing (sitewide)
 • ખાતું ખોલવા પર પ્રતિબંધ છે
spambot
૨૨:૩૮, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૯ HenryTheSexyGuy358 (ચર્ચા | યોગદાન) અનિશ્ચિત Aldnonymous (ચર્ચા | યોગદાન)
 • editing (sitewide)
 • ખાતું ખોલવા પર પ્રતિબંધ છે
 • ઇ-મેલ પર પ્રતિબંધ મુકાયો
 • તમે પોતાનું ચર્ચા પાનામાં ફેરફાર ન કરી શકો.
Spam (global sysop action)
૨૨:૪૪, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮ રાજેન્દ્રસિહં ઠાકોર (ચર્ચા | યોગદાન) અનિશ્ચિત Aniket (ચર્ચા | યોગદાન)
 • editing (sitewide)
 • ખાતું ખોલવા પર પ્રતિબંધ છે
 • ઇ-મેલ પર પ્રતિબંધ મુકાયો
 • તમે પોતાનું ચર્ચા પાનામાં ફેરફાર ન કરી શકો.
ત્રાસદાયક વર્તન: ગાળાગાળી અને ધાકધકમીની ભાષાનો ઉપયોગ વારંવાર કરતા હોવાથી
૧૫:૦૧, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ सम्यक (ચર્ચા | યોગદાન) અનિશ્ચિત Aniket (ચર્ચા | યોગદાન)
 • editing (sitewide)
 • ખાતું ખોલવા પર પ્રતિબંધ છે
 • ઇ-મેલ પર પ્રતિબંધ મુકાયો
 • તમે પોતાનું ચર્ચા પાનામાં ફેરફાર ન કરી શકો.
ઘણા ખાતાઓ અને દુરુપયોગ: સ્પષ્ટતા માટેની વિનંતીનો કોઈ પ્રતિભાવ નથી આપ્યો.
૦૩:૩૩, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ Neel kamal Mayatra (ચર્ચા | યોગદાન) અનિશ્ચિત Dsvyas (ચર્ચા | યોગદાન)
 • editing (sitewide)
 • ખાતું ખોલવા પર પ્રતિબંધ છે
 • સ્વયંચાલિત પ્રતિબંધ ક્રિયા નિષ્ક્રીય કરાઈ
સભ્યની ચર્ચા:Jivanbhai_Mayatra#આ કેમ? મુજબ. એક જ સભ્યના ત્રણ ખાતા, બે બંધ કરવાની એમની જ ઈચ્છા...
૦૩:૩૨, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ Jivan mayatra (ચર્ચા | યોગદાન) અનિશ્ચિત Dsvyas (ચર્ચા | યોગદાન)
 • editing (sitewide)
 • ખાતું ખોલવા પર પ્રતિબંધ છે
 • સ્વયંચાલિત પ્રતિબંધ ક્રિયા નિષ્ક્રીય કરાઈ
સભ્યની ચર્ચા:Jivanbhai_Mayatra#આ કેમ? મુજબ. એક જ સભ્યના ત્રણ ખાતા, બે બંધ કરવાની એમની જ ઈચ્છા...
૧૩:૧૧, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૭ Sthitpragna.architects (ચર્ચા | યોગદાન) અનિશ્ચિત Aniket (ચર્ચા | યોગદાન)
 • editing (sitewide)
 • ખાતું ખોલવા પર પ્રતિબંધ છે
 • ઇ-મેલ પર પ્રતિબંધ મુકાયો
 • તમે પોતાનું ચર્ચા પાનામાં ફેરફાર ન કરી શકો.
અસ્વીકાર્ય સભ્ય નામ: આપેલી મુદત વિતી ગઈ હોવાથી ...
૧૬:૩૩, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪ AtopicLTD (ચર્ચા | યોગદાન) અનિશ્ચિત Ashok modhvadia (ચર્ચા | યોગદાન)
 • editing (sitewide)
 • ખાતું ખોલવા પર પ્રતિબંધ છે
 • ઇ-મેલ પર પ્રતિબંધ મુકાયો
અસ્વીકાર્ય સભ્ય નામ: ખાનગી વ્યવસાયીક નામ છે.
૨૩:૧૪, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪ AFrican International Cargo & Courier Limited (ચર્ચા | યોગદાન) અનિશ્ચિત Ashok modhvadia (ચર્ચા | યોગદાન)
 • editing (sitewide)
 • ખાતું ખોલવા પર પ્રતિબંધ છે
અસ્વીકાર્ય સભ્ય નામ: ધંધાદારી જાહેરાત. Bussiness Advertise
૨૨:૦૭, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૩ Keyurkorat (ચર્ચા | યોગદાન) અનિશ્ચિત Ashok modhvadia (ચર્ચા | યોગદાન)
 • editing (sitewide)
 • ખાતું ખોલવા પર પ્રતિબંધ છે
પાનામાંથી માહિતી ભૂંસી નાંખી: ચેતવણીઓની અવગણના...
૦૪:૨૧, ૧૪ જૂન ૨૦૧૩ Vinaymandir-sarangpipali (ચર્ચા | યોગદાન) અનિશ્ચિત Dsvyas (ચર્ચા | યોગદાન)
 • editing (sitewide)
 • સ્વયંચાલિત પ્રતિબંધ ક્રિયા નિષ્ક્રીય કરાઈ
અસ્વીકાર્ય સભ્ય નામ
૧૦:૦૯, ૨૨ મે ૨૦૧૦ The sbowbird ice (ચર્ચા | યોગદાન) અનિશ્ચિત Jyothis (ચર્ચા | યોગદાન)
 • editing (sitewide)
 • ખાતું ખોલવા પર પ્રતિબંધ છે
 • ઇ-મેલ પર પ્રતિબંધ મુકાયો
 • તમે પોતાનું ચર્ચા પાનામાં ફેરફાર ન કરી શકો.
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
૧૮:૦૭, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯ 207.47.44.173 (ચર્ચા) અનિશ્ચિત Dsvyas (ચર્ચા | યોગદાન)
 • editing (sitewide)
 • માત્ર અનામી
 • ખાતું ખોલવા પર પ્રતિબંધ છે
 • તમે પોતાનું ચર્ચા પાનામાં ફેરફાર ન કરી શકો.
Removing content from pages
૧૬:૧૪, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯ 203.35.135.136 (ચર્ચા) અનિશ્ચિત Dsvyas (ચર્ચા | યોગદાન)
 • editing (sitewide)
 • માત્ર અનામી
 • ખાતું ખોલવા પર પ્રતિબંધ છે
 • તમે પોતાનું ચર્ચા પાનામાં ફેરફાર ન કરી શકો.
Inserting nonsense/gibberish into pages