લખાણ પર જાઓ

સભ્ય:Ashok modhvadia/sandbox

વિકિપીડિયામાંથી
  1. Ta:દસ્ક્રોઈ
  • ઓગણાજ = 23.106023,72.5246
  • ફતેવાડી = 22.970682,72.499459
  • બોડકદેવ = 23.040325,72.513356
  • વટવા = 22.947328,72.620287
  • સોલા વિલેજ = 23.084785,72.5143
  • હાથિજણ = 22.941796,72.666993

(આ ગામો સરકારી મેપમાં આ તાલુકામાં દર્શાવ્યા છે. વિકિ પર નહિ. હાલ અનામત)

  1. તા: ઘોઘા

MAP X