સભ્ય:Johnuniq/Translation

વિકિપીડિયામાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

Template and modules[ફેરફાર કરો]

Units[ફેરફાર કરો]

The following units are used in convert templates at this wiki. A translation is needed for each link, symbol and name. Please replace each symbol and name, and blank the link if no special link is required (if the link is blank, the name is used when a link is required). Any work done on fixing the entries in this table would be helpful, thanks. Johnuniq (talk) ૧૫:૦૫, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)

Code Type Link Symbol Name
acre Area એકર એકર એકર
ha Area હેક્ટર હે. હેક્ટર
m2 Area ચોરસ મીટર મી ચોરસ મીટર
sqft Area ચોરસ ફુટ ચો ફુટ ચોરસ ફુટ
sqin Area ચોરસ ઇંચ ચો ઇંચ ચોરસ ઇંચ
sqmi Area ચોરસ માઈલ ચો માઈલ ચોરસ માઈલ
W.h Energy Watt-hour W·h watt-hour
ftlbf Energy Foot-pound (energy) ft·lbf foot-pound force
ktonTNT Energy TNT equivalent kt kiloton of TNT
km/l Fuel efficiency કિલોમીટર પ્રતિ લિટર કિમી/લિ કિલોમીટર પ્રતિ લિટર
l/100km Fuel efficiency લિટર પ્રતિ ૧૦૦ કિલોમીટર લિ/૧૦૦ કિમી લિટર પ્રતિ ૧૦૦ કિલોમીટર
mpgus Fuel efficiency માઈલ પ્રતિ યુ.એસ.ગૅલન મા/ગૅ-યુ.એસ. mile per US gallon
AU Length Astronomical unit AU astronomical unit
ft Length ફુટ ફુ ફુટ
in Length ઇંચ ઇં ઇંચ
m Length મીટર મી મીટર
mi Length માઈલ મા માઈલ
yd Length વાર વા વાર
LT Mass લૉન્ગ ટન લૉન્ગ ટન લૉન્ગ ટન
ST Mass શૉર્ટ ટન શૉર્ટ ટન શૉર્ટ ટન
g Mass ગ્રામ ગ્રા ગ્રામ
lb Mass રતલ રતલ
oz Mass આઉન્સ ઔં આઉન્સ
st Mass Stone (unit) st stone
t Mass ટન ટન ટન
PD/sqkm Population density ચોરસ કિલોમીટર /કિમી વસતી પ્રતિ ચો.કિ.મી.
PD/sqmi Population density ચોરસ માઈલ /ચો મા વસતી પ્રતિ ચો.મા.
PS Power દશાંશ અશ્વબળ PS દશાંશ અશ્વબળ
W Power વૉટ વૉ વૉટ
bhp Power Horsepower#Brake horsepower બી.એચ.પી. brake horsepower
hp Power અશ્વબળ હૉ.પા. અશ્વબળ
Pa Pressure પાસ્કલ (એકમ) પા પાસ્કલ
atm Pressure વાતાવરણ (એકમ) atm standard વાતાવરણ
inHg Pressure પારાનો ઇંચ inHg પારાનો ઇંચ
psi Pressure રતલ પ્રતિ ચોરસ ઇંચ psi રતલ પ્રતિ ચોરસ ઇંચ
Torr Pressure Torr Torr torr
ft/s Speed ફુટ પ્રતિ સેકન્ડ ફુટ/સે ફુટ પ્રતિ સેકન્ડ
km/h Speed કિલોમીટર પ્રતિ કલાક કિમી/ક કિલોમીટર પ્રતિ કલાક
kn Speed નૉટ (દરિયાઈ માઇલ) નૉટ નૉટ
m/s Speed મીટર પ્રતિ સેકન્ડ મી/સે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ
mph Speed માઈલ પ્રતિ કલાક મા/ક માઈલ પ્રતિ કલાક
C Temperature સેલ્સિઅસ °સે સેન્ટિગ્રેડ
F Temperature ફૅરન્હાઇટ °ફૅ ડિગ્રી ફૅરન્હાઇટ
K Temperature કેલ્વિન કે કેલ્વિન
Nm Torque ન્યુટન મીટર N·m ન્યુટન મીટર
CID Volume Cubic inch#Engine displacement cu in cubic inch
L Volume લિટર લિ લિટર
Moilbbl Volume Barrel (volume)#Oil barrel Mbbl million barrels
USgal Volume અમેરિકન ગેલન US gal અમેરિકન ગેલન
USoz Volume અમેરિકન પ્રવાહિ આઉન્સ US fl oz અમેરિકન પ્રવાહિ આઉન્સ
cc Volume ઘન સેન્ટિમીટર સે ઘન સેન્ટિમીટર
cuft Volume ઘન ફુટ ફુટ ઘન ફુટ
cuin Volume ઘન ઇંચ ઇંચ ઘન ઇંચ
cumi Volume ઘન માઈલ મા ઘન માઈલ
cuyd Volume ઘન વાર વા ઘન વાર
impgal Volume ઇમ્પેરિયલ ગેલન imp gal ઇમ્પેરિયલ ગેલન
m3 Volume ઘન મીટર મી ઘન મીટર
Type en Type gu
Area ક્ષેત્રફળ
Energy ઊર્જા
Fuel efficiency બળતણ કાર્યક્ષમતા
Length લંબાઈ
Mass વજન
Population density વસતીની ગીચતા
Power શક્તિ
Pressure દબાણ
Speed વેગ
Temperature તાપમાન
Volume કદ (જથ્થો)

Thanks for the translations. I will wait another day or two before updating the units in case you want to make any more changes now. There is no need to fix everything because it will be reasonably easy for updates to be made in the future. I restored the "Type" column because it is too much trouble to change that at the moment. The Type is only shown if an error occurs in a convert—for example, if someone tries to convert 2 meters to kilograms, there would be an error saying that length cannot be converted to mass. It is better to wait until everything else is fixed before changing the "type" text because it involves some other things. Johnuniq (talk) ૦૬:૧૪, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૪ (IST)

I put the above into convert/data but it's tricky and I could have made a mistake. Some tests are needed! Make any more changes above and I will do a diff to see what has changed. Johnuniq (talk) ૧૧:૩૦, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪ (IST)

SI prefixes[ફેરફાર કરો]

Prefixes are used so a unit only needs to be defined once. For example, at the English Wikipedia, the unit code g (gram) is defined, and that automatically allows units like kg (kilogram) and mg (milligram) to be used in conversions. A translation is needed for each symbol and name. Any blank entries will use the en symbol or name. Any work done on fixing the entries in this table would be helpful, thanks. Johnuniq (talk) ૧૫:૦૫, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)

Exponent en symbol en name gu symbol gu name
24 Y yotta યોટા યોટા
21 Z zetta ઝેટા ઝેટા
18 E exa એક્ઝા એક્ઝા
15 P peta પેટા પેટા
12 T tera ટેરા ટેરા
9 G giga ગિગા ગિગા
6 M mega મેગા મેગા
3 k kilo કિ. કિલો
2 h hecto હેક્ટો હેક્ટો
1 da deca ડેકા ડેકા
-1 d deci ડેસી ડેસી
-2 c centi સે. સેન્ટિ
-3 m milli મિ. મિલિ
-6 µ micro µ માઇક્રો
-9 n nano ને. નેનો
-12 p pico પિકો પિકો
-15 f femto ફે. ફેમ્ટો
-18 a atto એટ્ટો એટ્ટો
-21 z zepto ઝે. ઝેપ્ટો
-24 y yocto યોક્ટો યોક્ટો
Convert Result
{{convert|2|Ym|abbr=on}} 2 Ym (1.2×1021 mi)
{{convert|2|Zm|abbr=on}} 2 Zm (1.2×1018 mi)
{{convert|2|Em|abbr=on}} 2 Em (1.2×1015 mi)
{{convert|2|Pm|abbr=on}} 2 Pm (1.2×1012 mi)
{{convert|2|Tm|abbr=on}} 2 Tm (1.2×109 mi)
{{convert|2|Gm|abbr=on}} 2 Gm (1,200,000 mi)
{{convert|2|Mm|abbr=on}} 2 Mm (1,200 mi)
{{convert|2|km|abbr=on}} 2 km (1.2 mi)
{{convert|2|hm|abbr=on}} 2 hm (660 ft)
{{convert|2|dam|abbr=on}} 2 dam (66 ft)
{{convert|2|dm|abbr=on}} 2 dm (7.9 in)
{{convert|2|cm|abbr=on}} 2 cm (0.79 in)
{{convert|2|mm|abbr=on}} 2 mm (0.079 in)
{{convert|2|μm|abbr=on}} 2 μm (7.9×10−5 in)
{{convert|2|µm|abbr=on}} 2 μm (7.9×10−5 in)
{{convert|2|um|abbr=on}} 2 μm (7.9×10−5 in)
{{convert|2|nm|abbr=on}} 2 nm (7.9×10−8 in)
{{convert|2|pm|abbr=on}} 2 pm (7.9×10−11 in)
{{convert|2|fm|abbr=on}} 2 fm (7.9×10−14 in)
{{convert|2|am|abbr=on}} 2 am (7.9×10−17 in)
{{convert|2|zm|abbr=on}} 2 zm (7.9×10−20 in)
{{convert|2|ym|abbr=on}} 2 ym (7.9×10−23 in)
{{convert|2|યોટાm|abbr=on}} 2 યોટાm[convert: unknown unit]
{{convert|2|ઝેટાm|abbr=on}} 2 ઝેટાm[convert: unknown unit]
{{convert|2|એક્ઝાm|abbr=on}} 2 એક્ઝાm[convert: unknown unit]
{{convert|2|પેટાm|abbr=on}} 2 પેટાm[convert: unknown unit]
{{convert|2|ટેરાm|abbr=on}} 2 ટેરાm[convert: unknown unit]
{{convert|2|ગિગાm|abbr=on}} 2 ગિગાm[convert: unknown unit]
{{convert|2|મેગાm|abbr=on}} 2 મેગાm[convert: unknown unit]
{{convert|2|કિ.m|abbr=on}} 2 કિ.m[convert: unknown unit]
{{convert|2|હેક્ટોm|abbr=on}} 2 હેક્ટોm[convert: unknown unit]
{{convert|2|ડેકાm|abbr=on}} 2 ડેકાm[convert: unknown unit]
{{convert|2|ડેસીm|abbr=on}} 2 ડેસીm[convert: unknown unit]
{{convert|2|સે.m|abbr=on}} 2 સે.m[convert: unknown unit]
{{convert|2|મિ.m|abbr=on}} 2 મિ.m[convert: unknown unit]
{{convert|2|ને.m|abbr=on}} 2 ને.m[convert: unknown unit]
{{convert|2|પિકોm|abbr=on}} 2 પિકોm[convert: unknown unit]
{{convert|2|ફે.m|abbr=on}} 2 ફે.m[convert: unknown unit]
{{convert|2|એટ્ટોm|abbr=on}} 2 એટ્ટોm[convert: unknown unit]
{{convert|2|ઝે.m|abbr=on}} 2 ઝે.m[convert: unknown unit]
{{convert|2|યોક્ટોm|abbr=on}} 2 યોક્ટોm[convert: unknown unit]
{{convert|2|Ym|abbr=off}} 2 yottametres (1.2×1021 miles)
{{convert|2|Zm|abbr=off}} 2 zettametres (1.2×1018 miles)
{{convert|2|Em|abbr=off}} 2 exametres (1.2×1015 miles)
{{convert|2|Pm|abbr=off}} 2 petametres (1.2×1012 miles)
{{convert|2|Tm|abbr=off}} 2 terametres (1.2×109 miles)
{{convert|2|Gm|abbr=off}} 2 gigametres (1,200,000 miles)
{{convert|2|Mm|abbr=off}} 2 megametres (1,200 miles)
{{convert|2|km|abbr=off}} 2 kilometres (1.2 miles)
{{convert|2|hm|abbr=off}} 2 hectometres (660 feet)
{{convert|2|dam|abbr=off}} 2 decametres (66 feet)
{{convert|2|dm|abbr=off}} 2 decimetres (7.9 inches)
{{convert|2|cm|abbr=off}} 2 centimetres (0.79 inches)
{{convert|2|mm|abbr=off}} 2 millimetres (0.079 inches)
{{convert|2|μm|abbr=off}} 2 micrometres (7.9×10−5 inches)
{{convert|2|µm|abbr=off}} 2 micrometres (7.9×10−5 inches)
{{convert|2|um|abbr=off}} 2 micrometres (7.9×10−5 inches)
{{convert|2|nm|abbr=off}} 2 nanometres (7.9×10−8 inches)
{{convert|2|pm|abbr=off}} 2 picometres (7.9×10−11 inches)
{{convert|2|fm|abbr=off}} 2 femtometres (7.9×10−14 inches)
{{convert|2|am|abbr=off}} 2 attometres (7.9×10−17 inches)
{{convert|2|zm|abbr=off}} 2 zeptometres (7.9×10−20 inches)
{{convert|2|ym|abbr=off}} 2 yoctometres (7.9×10−23 inches)
{{convert|2|યોટાm|abbr=off}} 2 યોટાm[convert: unknown unit]
{{convert|2|ઝેટાm|abbr=off}} 2 ઝેટાm[convert: unknown unit]
{{convert|2|એક્ઝાm|abbr=off}} 2 એક્ઝાm[convert: unknown unit]
{{convert|2|પેટાm|abbr=off}} 2 પેટાm[convert: unknown unit]
{{convert|2|ટેરાm|abbr=off}} 2 ટેરાm[convert: unknown unit]
{{convert|2|ગિગાm|abbr=off}} 2 ગિગાm[convert: unknown unit]
{{convert|2|મેગાm|abbr=off}} 2 મેગાm[convert: unknown unit]
{{convert|2|કિ.m|abbr=off}} 2 કિ.m[convert: unknown unit]
{{convert|2|હેક્ટોm|abbr=off}} 2 હેક્ટોm[convert: unknown unit]
{{convert|2|ડેકાm|abbr=off}} 2 ડેકાm[convert: unknown unit]
{{convert|2|ડેસીm|abbr=off}} 2 ડેસીm[convert: unknown unit]
{{convert|2|સે.m|abbr=off}} 2 સે.m[convert: unknown unit]
{{convert|2|મિ.m|abbr=off}} 2 મિ.m[convert: unknown unit]
{{convert|2|ને.m|abbr=off}} 2 ને.m[convert: unknown unit]
{{convert|2|પિકોm|abbr=off}} 2 પિકોm[convert: unknown unit]
{{convert|2|ફે.m|abbr=off}} 2 ફે.m[convert: unknown unit]
{{convert|2|એટ્ટોm|abbr=off}} 2 એટ્ટોm[convert: unknown unit]
{{convert|2|ઝે.m|abbr=off}} 2 ઝે.m[convert: unknown unit]
{{convert|2|યોક્ટોm|abbr=off}} 2 યોક્ટોm[convert: unknown unit]

I put the SI prefixes into convert/text. Please check the above which shows examples of the resulting output with all possible prefixes. I did not bother setting the output unit, so they are using the default output which is not desirable for many of them, but that can be ignored. Is this correct? Johnuniq (talk) ૦૯:૩૩, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪ (IST)

All converts[ફેરફાર કરો]

These are all 1654 converts in articles as at 7 April 2014. This does not include converts called from templates like infoboxes, nor does it include any converts from the old system of templates such as Template:Convert/3. If anyone notices a problem, please post a message in a new section. Johnuniq (talk) ૧૫:૪૪, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪ (IST)

Convert Result
{{convert|56|kg|lb|abbr=on}} 56 kg (123 lb)
{{convert|70|acres}} 70 acres (28 ha)
{{convert|2500|acres}} 2,500 acres (1,000 ha)
{{convert|7.5|kg}} 7.5 kilograms (17 lb)
{{convert|૬૧|km|mi}} [convert: invalid number]
{{convert|18|km|mi}} 18 kilometres (11 mi)
{{convert|4.65|km|mi}} 4.65 kilometres (2.89 mi)
{{convert|3|km|mi}} 3 kilometres (1.9 mi)
{{convert|21.59|km|mi}} 21.59 kilometres (13.42 mi)
{{convert|6|km|mi}} 6 kilometres (3.7 mi)
{{convert|3.5|km|mi}} 3.5 kilometres (2.2 mi)
{{convert|3.6|km|mi}} 3.6 kilometres (2.2 mi)
{{convert|4.5|km|mi}} 4.5 kilometres (2.8 mi)
{{convert|3.5|km|mi}} 3.5 kilometres (2.2 mi)
{{convert|4|km|mi}} 4 kilometres (2.5 mi)
{{convert|6.2|km|mi}} 6.2 kilometres (3.9 mi)
{{convert|2|km|mi}} 2 kilometres (1.2 mi)
{{convert|3|km|mi}} 3 kilometres (1.9 mi)
{{convert|6.6|km|mi}} 6.6 kilometres (4.1 mi)
{{convert|100|ft}} 100 feet (30 m)
{{convert|11000|sqft|m2|adj=on}} 11,000-square-foot (1,000 m2)
{{convert|3000|sqft|m2}} 3,000 square feet (280 m2)
{{convert|550000|sqft|sqm|adj=on}} 550,000-square-foot (51,000 m2)
{{convert|500|ft|m}} 500 feet (150 m)
{{convert|2753|ft|m}} 2,753 feet (839 m)
{{convert|150000|acre|km2}} 150,000 acres (610 km2)
{{convert|40|and|60|in|mm|abbr=off}} 40 and 60 inches (1,000 and 1,500 millimetres)
{{convert|100|acre|km2}} 100 acres (0.40 km2)
{{convert|132|ft|m}} 132 feet (40 m)
{{convert|25|W.h|abbr=on}} 25 W⋅h (90 kJ)
{{convert|9.7|in|cm|abbr=on}} 9.7 in (25 cm)
{{convert|45.1632|sqin|cm2|sigfig=2|disp=output only}} 290 cm2
{{convert|9.56|in|mm|abbr=on}} 9.56 in (243 mm)
{{convert|7.47|in|mm|abbr=on}} 7.47 in (190 mm)
{{convert|.5|in|mm|abbr=on}} .5 in (13 mm)
{{convert|1.5|lb|g|abbr=on}} 1.5 lb (680 g)
{{convert|1.6|lb|g|abbr=on}} 1.6 lb (730 g)
{{convert|1.5|lb|g|abbr=none|sp=us}} 1.5 pounds (680 grams)
{{convert|9.7|in|cm|abbr=on}} 9.7 in (25 cm)
{{convert|10|W|adj=on}} 10-watt (0.013 hp)
{{convert|9.7|in|cm}} 9.7 inches (25 cm)
{{convert|1.5|lb|g|abbr=on}} 1.5 lb (680 g)
{{convert|1.6|lb|g|abbr=on}} 1.6 lb (730 g)
{{convert|9.56|in|mm|disp=output number only}} 243
{{convert|7.47|in|mm|disp=output number only}} 190
{{convert|.5|in|mm|disp=output number only}} 13
{{convert|1.80|m|ftin|abbr=on}} 1.80 m (5 ft 11 in)
{{convert|80|kg|lb|abbr=on}} 80 kg (180 lb)
{{convert|110|mph|0|abbr=on}} 110 mph (177 km/h)
{{convert|125|mph|0|abbr=on}} 125 mph (201 km/h)
{{convert|50|F}} 50 °F (10 °C)
{{convert|45|F}} 45 °F (7 °C)
{{convert|52|F}} 52 °F (11 °C)
{{convert|90|F}} 90 °F (32 °C)
{{convert|100|F}} 100 °F (38 °C)
{{convert|0|F}} 0 °F (−18 °C)
{{convert|3|km|mi}} 3 kilometres (1.9 mi)
{{convert|11000|sqft|m2|adj=on}} 11,000-square-foot (1,000 m2)
{{convert|7|ft|m}} 7 feet (2.1 m)
{{convert|100|acre|km2}} 100 acres (0.40 km2)
{{convert|132|ft|m}} 132 feet (40 m)
{{convert|36418|sqmi|km2}} 36,418 square miles (94,320 km2)
{{convert|250|mi|km}} 250 miles (400 km)
{{convert|145|mi|km}} 145 miles (233 km)
{{convert|760|ft|m}} 760 feet (230 m)
{{convert|1257|ft|m}} 1,257 feet (383 m)
{{convert|2850|sqmi|km2}} 2,850 square miles (7,400 km2)
{{convert|1000|ft|m}} 1,000 feet (300 m)
{{convert|4700|sqmi|km2}} 4,700 square miles (12,000 km2)
{{convert|500|ft|m}} 500 feet (150 m)
{{convert|25|mi|km}} 25 miles (40 km)
{{convert|100|mi|km}} 100 miles (160 km)
{{convert|120|ft|m}} 120 feet (37 m)
{{convert|35|in|cm|}} 35 inches (89 cm)
{{convert|45|in|cm|}} 45 inches (110 cm)
{{convert|40|in|cm|}} 40 inches (100 cm)
{{convert|22|in|cm|}} 22 inches (56 cm)
{{convert|8|mph|km/h|}} 8 miles per hour (13 km/h)
{{convert|400|mi|km|-1}} 400 miles (640 km)
{{convert|2|m|ft}} 2 metres (6.6 ft)
{{convert|150|to(-)|190|cm|in}} 150 to 190 centimetres (59–75 in)
{{convert|1|to(-)|1.3|m|ft}} 1 to 1.3 metres (3.3–4.3 ft)
{{convert|18|and|48|kg|lb|0}} 18 and 48 kilograms (40 and 106 lb)
{{convert|2|km|mi}} 2 kilometres (1.2 mi)
{{convert|30|cm|in|abbr=on}} 30 cm (12 in)
{{convert|45|g|oz|abbr=on|1}} 45 g (1.6 oz)
{{convert|745|g|lb|abbr=on}} 745 g (1.642 lb)
{{convert|134|x|89|mm|in}} 134 by 89 millimetres (5.3 in × 3.5 in)
{{convert|700|and|900|g|lb}} 700 and 900 grams (1.5 and 2.0 lb)
{{convert|12|cm|in|0}} 12 centimetres (5 in)
{{convert|.5|kg|oz|abbr=on}} .5 kg (18 oz)
{{convert|1000000|to(-)|10000000|km2|sqmi|abbr=on}} 1,000,000 to 10,000,000 km2 (390,000–3,860,000 sq mi)
{{convert|2.25|kg|lb|0}} 2.25 kilograms (5 lb)
{{convert|0.65|K|C F|lk=in|1}} 0.65 K (−272.5 °C; −458.5 °F)
{{convert|1358|K|C F}} 1,358 K (1,085 °C; 1,985 °F)
{{convert|96|F}} 96 °F (36 °C)
{{convert|0|F}} 0 °F (−18 °C)
{{convert|212|F}} 212 °F (100 °C)
{{convert|5|C|F}} 5 °C (41 °F)
{{convert|57|C|F}} 57 °C (135 °F)
{{convert|22|acre|m2|adj=on}} 22-acre (89,000 m2)
{{convert|60|mi|km}} 60 miles (97 km)
{{convert|40|mi}} 40 miles (64 km)
{{convert|3.4|kg|lb|1|abbr=on}} 3.4 kg (7.5 lb)
{{convert|943|mm|in|abbr=on}} 943 mm (37.1 in)
{{convert|700|mm|in|1|abbr=on}} 700 mm (27.6 in)
{{convert|415|mm|in|abbr=on}} 415 mm (16.3 in)
{{convert|735|m/s|0|abbr=on}} 735 m/s (2,411 ft/s)
{{convert|500|m|yd|abbr=on}} 500 m (550 yd)
{{convert|343.0|km2|sqmi|1|abbr=on}} 343.0 km2 (132.4 sq mi)
{{convert|341.2|km2|sqmi|1|abbr=on}} 341.2 km2 (131.7 sq mi)
{{convert|1.8|km2|sqmi|0|abbr=on}} 1.8 km2 (1 sq mi)
{{convert|1050|ft|m|0}} 1,050 feet (320 m)
{{convert|1010|ft|m|0}} 1,010 feet (308 m)
{{convert|89|°F|°C|0}} 89 °F (32 °C)
{{convert|71|°F|°C|0}} 71 °F (22 °C)
{{convert|100|°F|°C|0}} 100 °F (38 °C)
{{convert|105|°F|°C|0}} 105 °F (41 °C)
{{convert|52|°F|°C|0}} 52 °F (11 °C)
{{convert|33|°F|°C|0}} 33 °F (1 °C)
{{convert|-9|°F|°C|0}} −9 °F (−23 °C)
{{convert|-8|°F|°C|0}} −8 °F (−22 °C)
{{convert|1050|ft|m}} 1,050 feet (320 m)
{{convert|50.2|in|mm|0}} 50.2 inches (1,275 mm)
{{convert|2|in|cm|0}} 2 inches (5 cm)
{{convert|10|in|cm|0}} 10 inches (25 cm)
{{convert|135|mph|0|abbr=on}} 135 mph (217 km/h)
{{convert|1023|ft|m|0}} 1,023 feet (312 m)
{{convert|8.9|acre|m2}} 8.9 acres (36,000 m2)
{{convert|8376|sqmi|km2|0}} 8,376 square miles (21,694 km2)
{{convert|500|mi|km}} 500 miles (800 km)
{{convert|168|mi/h|km/h|0|abbr=on}} 168 mph (270 km/h)
{{convert|31000|ft|m}} 31,000 feet (9,400 m)
{{convert|25|m|ft}} 25 metres (82 ft)
{{convert|32|m|ft}} 32 metres (105 ft)
{{convert|.0050|mg|sp=us}} .0050 milligrams (7.7×10−5 gr)
{{convert|319|ft|m}} 319 feet (97 m)
{{convert|32|km|mi|abbr=on}} 32 km (20 mi)
{{convert|12|to|18|C|F|abbr=on}} 12 to 18 °C (54 to 64 °F)
{{convert|30|°C|F|abbr=on|lk=out}} 30 °C (86 °F)
{{convert|60|m|ft}} 60 metres (200 ft)
{{convert|328|m|ft|0|abbr=on}} 328 m (1,076 ft)
{{convert|56|in|mm|-1}} 56 inches (1,420 mm)
{{convert|17|in|mm|-1}} 17 inches (430 mm)
{{convert|4|in|cm|0}} 4 inches (10 cm)
{{convert|20|in|cm|0}} 20 inches (51 cm)
{{convert|1.662|Tcuft|km3}} 1.662 trillion cubic feet (47.1 km3)
{{convert|21|mi|km}} 21 miles (34 km)
{{convert|150|acre|km2}} 150 acres (0.61 km2)
{{convert|70|°F|°C}} 70 °F (21 °C)
{{convert|100|°F|°C}} 100 °F (38 °C)
{{convert|110|°F|°C}} 110 °F (43 °C)
{{convert|101|°F|°C}} 101 °F (38 °C)
{{convert|50|°F|°C}} 50 °F (10 °C)
{{convert|72|°F|°C}} 72 °F (22 °C)
{{convert|48.35|in|cm}} 48.35 inches (122.8 cm)
{{convert|42|mi|km}} 42 miles (68 km)
{{convert|77|mi|km}} 77 miles (124 km)
{{convert|100|ft|m}} 100 feet (30 m)
{{convert|441|ft|m|0|abbr=on}} 441 ft (134 m)
{{convert|441|ft|m|0|abbr=on}} 441 ft (134 m)
{{convert|426|ft|m|0|abbr=on}} 426 ft (130 m)
{{convert|416|ft|m|0|abbr=on}} 416 ft (127 m)
{{convert|409|ft|m|0|abbr=on}} 409 ft (125 m)
{{convert|377|ft|m|0|abbr=on}} 377 ft (115 m)
{{convert|359|ft|m|0|abbr=on}} 359 ft (109 m)
{{convert|357|ft|m|0|abbr=on}} 357 ft (109 m)
{{convert|258|ft|m|0|abbr=on}} 258 ft (79 m)
{{convert|256|ft|m|0|abbr=on}} 256 ft (78 m)
{{convert|250|ft|m|0|abbr=on}} 250 ft (76 m)
{{convert|346|ft|m|0|abbr=on}} 346 ft (105 m)
{{convert|400|ft|m|0|abbr=on}} 400 ft (122 m)
{{convert|428|ft|m|0|abbr=on}} 428 ft (130 m)
{{convert|1025|acre|km2}} 1,025 acres (4.15 km2)
{{convert|50000000|sqft|m2|-4}} 50,000,000 square feet (4,650,000 m2)
{{convert|1849000|sqft|m2|abbr=on}} 1,849,000 sq ft (171,800 m2)
{{convert|232|km2|sqmi|0|abbr=on}} 232 km2 (90 sq mi)
{{convert|40|m|ft|0|abbr=on}} 40 m (131 ft)
{{convert|80|m|ft|0|abbr=on}} 80 m (262 ft)
{{convert|75|km|mi|0}} 75 kilometres (47 mi)
{{convert|2075|m|ft|0}} 2,075 metres (6,808 ft)
{{convert|3798|m|2|abbr=on|lk=out}} 3,798 m (12,460.63 ft)
{{convert|331|km²|2|abbr=on|lk=out}} 331 km2 (127.80 sq mi)
{{convert|1250|m|ft|0}} 1,250 metres (4,101 ft)
{{convert|1250|m|ft|0}} 1,250 metres (4,101 ft)
{{convert|30|C|F}} 30 °C (86 °F)
{{convert|9|C|F}} 9 °C (48 °F)
{{convert|30|C|F}} 30 °C (86 °F)
{{convert|15|C|F}} 15 °C (59 °F)
{{convert|80|km|mi|0}} 80 kilometres (50 mi)
{{convert|5|mm|in}} 5 millimetres (0.20 in)
{{convert|355000|t|ST|abbr=on}} 355,000 t (391,000 short tons)
{{convert|271000|t|ST|abbr=on}} 271,000 t (299,000 short tons)
{{convert|90000|t|ST|abbr=on}} 90,000 t (99,000 short tons)
{{convert|1175|km|mi|0|abbr=on}} 1,175 km (730 mi)
{{convert|436400|km2|sqmi|-2|abbr=on}} 436,400 km2 (168,500 sq mi)
{{convert|2206|m|ft|0|abbr=on}} 2,206 m (7,238 ft)
{{convert|547000|km3|cumi|-2|abbr=on}} 547,000 km3 (131,200 cu mi)
{{convert|547000|km3|cumi|-2|abbr=on}} 547,000 km3 (131,200 cu mi)
{{convert|2212|m|2|abbr=on|lk=out}} 2,212 m (7,257.22 ft)
{{convert|8|°C|abbr=on|lk=on}} °C (46 °F)
{{convert|30|°C}} 30 °C (86 °F)
{{convert|8.5|°C}} 8.5 °C (47.3 °F)
{{convert|55|m|2|abbr=on|lk=out}} 55 m (180.45 ft)
{{convert|36|m|2|abbr=on|lk=out}} 36 m (118.11 ft)
{{convert|100|m|2|abbr=on|lk=out}} 100 m (328.08 ft)
{{convert|328|ft|m}} 328 feet (100 m)
{{convert|684|ft|m|us=on|abbr=on}} 684 ft (208 m)*
{{convert|4039|ft|m|us=on|abbr=on}} 4,039 ft (1,231 m)*
{{convert|75|mi|km|us=on|abbr=on}} 75 mi (121 km)*
{{convert|170|mi|km|us=on|abbr=on}} 170 mi (270 km)*
{{convert|500|mi|km|us=on|abbr=on}} 500 mi (800 km)*
{{convert|2.8|Moilbbl|m3}} 2.8 million barrels (450,000 m3)
{{convert|874|mi|km}} 874 miles (1,407 km)
{{convert|10|mi|km}} 10 miles (16 km)
{{convert|15|mi|km}} 15 miles (24 km)
{{convert|10|mi|km}} 10 miles (16 km)
{{convert|2455|km2|sqmi}} 2,455 square kilometres (948 sq mi)
{{convert|1425|PD/sqkm|PD/sqmi}} 1,425 inhabitants per square kilometre (3,690/sq mi)
{{convert|1000|m|ft|abbr=on}} 1,000 m (3,300 ft)
{{convert|1000|ft|m}} 1,000 feet (300 m)
{{convert|17.5|C|0}} 17.5 °C (64 °F)
{{convert|17.5|C|0}} 17.5 °C (64 °F)
{{convert|515|mm|in|1}} 515 millimetres (20.3 in)
{{convert|1500|mm|in|0}} 1,500 millimetres (59 in)
{{convert|26.5|°C|0}} 26.5 °C (80 °F)
{{convert|13|°C|°F|abbr=on}} 13 °C (55 °F)
{{convert|16|and|17|C|F}} 16 and 17 °C (61 and 63 °F)
{{convert|20|°C|°F|abbr=on}} 20 °C (68 °F)
{{convert|22|°C|°F|abbr=on}} 22 °C (72 °F)
{{convert|3626000|km2|sqmi|abbr=on}} 3,626,000 km2 (1,400,000 sq mi)
{{convert|1030|km|mi|0|abbr=on}} 1,030 km (640 mi)
{{convert|435|km|mi|0|abbr=on}} 435 km (270 mi)
{{convert|371000|km2|sqmi|-2|abbr=on}} 371,000 km2 (143,200 sq mi)
{{convert|187|m|-1|abbr=on}} 187 m (610 ft)
{{convert|1025|m|-1|abbr=on}} 1,025 m (3,360 ft)
{{convert|69400|km3|cumi|-2|abbr=on}} 69,400 km3 (16,600 cu mi)
{{convert|7000|km|mi|-2|abbr=on}} 7,000 km (4,300 mi)
{{convert|-28|m|ft|0|abbr=on}} −28 m (−92 ft)
{{convert|371000|km2|mi2|-2|abbr=on}} 371,000 km2 (143,200 sq mi)
{{convert|78200|km3|mi3|-2|abbr=on}} 78,200 km3 (18,800 cu mi)
{{convert|5|-|6|m|ft}} 5–6 metres (16–20 ft)
{{convert|190|m|ft|-1}} 190 metres (620 ft)
{{convert|1000|m|ft|-2}} 1,000 metres (3,300 ft)
{{convert|2000|km2|mi2|abbr=on}} 2,000 km2 (770 sq mi)
{{convert|27|m|ft|0}} 27 metres (89 ft)
{{convert|3|m|2|abbr=on|lk=out}} 3 m (9.84 ft)
{{convert|3|m|2|abbr=on|lk=out}} 3 m (9.84 ft)
{{convert|121|km|abbr=on}} 121 km (75 mi)
{{convert|2133|m}} 2,133 metres (6,998 ft)
{{convert|5|km}} 5 kilometres (3.1 mi)
{{convert|22|km}} 22 kilometres (14 mi)
{{convert|25|acre}} 25 acres (10 ha)
{{convert|143|acre|km2}} 143 acres (0.58 km2)
{{convert|500|m}} 500 metres (1,600 ft)
{{convert|5|km}} 5 kilometres (3.1 mi)
{{convert|500|m}} 500 metres (1,600 ft)
{{convert|20.5|acre}} 20.5 acres (8.3 ha)
{{convert|500|m}} 500 metres (1,600 ft)
{{convert|1|km|ft|adj=on}} 1-kilometre (3,300 ft)
{{convert|3|km}} 3 kilometres (1.9 mi)
{{convert|5.5|km}} 5.5 kilometres (3.4 mi)
{{convert|1500|m}} 1,500 metres (4,900 ft)
{{convert|6|km}} 6 kilometres (3.7 mi)
{{convert|6|km}} 6 kilometres (3.7 mi)
{{convert|2343|m}} 2,343 metres (7,687 ft)
{{convert|8|km}} 8 kilometres (5.0 mi)
{{convert|122|m}} 122 metres (400 ft)
{{convert|8|km}} 8 kilometres (5.0 mi)
{{convert|1800|m}} 1,800 metres (5,900 ft)
{{convert|55|m|adj=on}} 55-metre (180 ft)
{{convert|8|km}} 8 kilometres (5.0 mi)
{{convert|6600|m}} 6,600 metres (21,700 ft)
{{convert|1|km}} 1 kilometre (0.62 mi)
{{convert|4|km}} 4 kilometres (2.5 mi)
{{convert|135|km|disp=s}} 135 kilometres (84 mi)*
{{convert|200|km|disp=s}} 200 kilometres (120 mi)*
{{convert|170|km|disp=s}} 170 kilometres (110 mi)*
{{convert|64|km|disp=s}} 64 kilometres (40 mi)*
{{convert|80|km|disp=s}} 80 kilometres (50 mi)*
{{convert|100|km|dips=s}} 100 kilometres (62 mi)*
{{convert|2170|km/h|mph|sigfig=3|abbr=out|disp=/}} 2,170 kilometres per hour (1,350 mph)*
{{convert|250|mph|km/h}} 250 miles per hour (400 km/h)
{{convert|190|mph|km/h}} 190 miles per hour (310 km/h)
{{convert|500|mi|0|abbr=on}} 500 mi (805 km)
{{convert|47000|ft|m}} 47,000 feet (14,000 m)
{{convert|6000|ft|m}} 6,000 feet (1,800 m)
{{convert|60000|ft|m}} 60,000 feet (18,000 m)
{{convert|40000|ft|m}} 40,000 feet (12,000 m)
{{convert|50000|ft|m}} 50,000 feet (15,000 m)
{{convert|18,300|m|ft|0|abbr=off}} 18,300 metres (60,039 feet)
{{convert|56000|ft|m|abbr=on}} 56,000 ft (17,000 m)
{{convert|15000|ft|m|sing=on}} 15,000-foot (4,600 m)
{{convert|60000|ft|m|abbr=on}} 60,000 ft (18,000 m)
{{convert|170|mph|km/h|0|abbr=off}} 170 miles per hour (274 kilometres per hour)
{{convert|60000|ft|m|abbr=on}} 60,000 ft (18,000 m)
{{convert|13|mi|km|0}} 13 miles (21 km)
{{convert|22|mi|km|sing=on}} 22-mile (35 km)
{{convert|0.5|acre|m2}} 0.5 acres (2,000 m2)
{{convert|30|ft|m}} 30 feet (9.1 m)
{{convert|18|ft|m}} 18 feet (5.5 m)
{{convert|150|ft|m}} 150 feet (46 m)
{{convert|100|ft|m}} 100 feet (30 m)
{{convert|60|ft|m}} 60 feet (18 m)
{{convert|292|ft|m|abbr=on}} 292 ft (89 m)
{{convert|127.7|sqmi|km2}} 127.7 square miles (331 km2)
{{convert|125.2|sqmi|km2}} 125.2 square miles (324 km2)
{{convert|2.5|sqmi|km2}} 2.5 square miles (6.5 km2)
{{convert|81.2|sqmi|km2}} 81.2 square miles (210 km2)
{{convert|50|sqmi|km2}} 50 square miles (130 km2)
{{convert|48.3|in|mm|sigfig=3}} 48.3 inches (1,230 mm)
{{convert|2.1|in|cm|1}} 2.1 inches (5.3 cm)
{{convert|17|acre|m2|sing=on}} 17-acre (69,000 m2)
{{convert|37000|sqft|m2|-2}} 37,000 square feet (3,400 m2)
{{convert|81000|sqft|m2|-2}} 81,000 square feet (7,500 m2)
{{convert|1200|acre|km2|0|sing=on}} 1,200-acre (5 km2)
{{convert|170000|sqft|m2|-3|sing=on}} 170,000-square-foot (16,000 m2)
{{convert|25|ft|m|sing=on}} 25-foot (7.6 m)
{{convert|242000|sqft|m2|-2|sing=on}} 242,000-square-foot (22,500 m2)
{{convert|18|acre|m2|sing=on}} 18-acre (73,000 m2)
{{convert|4|acre|m2|adj=on}} 4-acre (16,000 m2)
{{convert|24|acre|m2|sing=on}} 24-acre (97,000 m2)
{{convert|70|acre|m2|sing=on}} 70-acre (280,000 m2)
{{convert|22200|acre|km2|0|sing=on}} 22,200-acre (90 km2)
{{convert|1419|acre|km2|0|sing=on}} 1,419-acre (6 km2)
{{convert|30|acre|m2|sing=on}} 30-acre (120,000 m2)
{{convert|12|mi|km|0|sing=on}} 12-mile (19 km)
{{convert|8|ft|m|sing=on}} 8-foot (2.4 m)
{{convert|142500|sqft|m2|-1|sing=on}} 142,500-square-foot (13,240 m2)
{{convert|25000|sqft|m2|-2}} 25,000 square feet (2,300 m2)
{{convert|18000|sqft|m2|-2}} 18,000 square feet (1,700 m2)
{{convert|4000|sqft|m2|-2}} 4,000 square feet (400 m2)
{{convert|15000|sqft|m2|-2}} 15,000 square feet (1,400 m2)
{{convert|47|ft|m}} 47 feet (14 m)
{{convert|44|ft|m}} 44 feet (13 m)
{{convert|16|ft|m}} 16 feet (4.9 m)
{{convert|28|ft|m}} 28 feet (8.5 m)
{{convert|65|ha|acre|adj=on|lk=on}} 65-hectare (160-acre)
{{convert|2400|mm|in}} 2,400 millimetres (94 in)
{{convert|6|acre|m2}} 6 acres (24,000 m2)
{{convert|400|ft|m|abbr=on|adj=mid|long}} 400 ft long (120 m)
{{convert|22|yd}} 22 yards (20 m)
{{convert|5.5|oz}} 5.5 ounces (160 g)
{{convert|140|-|160|yd}} 140–160 yards (130–150 m)
{{convert|22|yd}} 22 yards (20 m)
{{convert|22|yd}} 22 yards (20 m)
{{convert|10|ft}} 10 feet (3.0 m)
{{convert|28.5|in}} 28.5 inches (720 mm)
{{convert|9|in}} 9 inches (230 mm)
{{convert|22|yd}} 22 yards (20 m)
{{convert|8|ft|8|in}} 8 feet 8 inches (2.64 m)
{{convert|4|ft}} 4 feet (1.2 m)
{{convert|8|ft}} 8 feet (2.4 m)
{{convert|4.25|in}} 4.25 inches (108 mm)
{{convert|38|in}} 38 inches (970 mm)
{{convert|9|in}} 9 inches (230 mm)
{{convert|90|mph}} 90 miles per hour (140 km/h)
{{convert|90|mph}} 90 miles per hour (140 km/h)
{{convert|25|acre|m2}} 25 acres (100,000 m2)
{{convert|5500|ft|m|abbr=on|0}} 5,500 ft (1,676 m)
{{convert|6000|ft|m|abbr=on|0}} 6,000 ft (1,829 m)
{{convert|22|C|F|lk=on|abbr=on|0}} 22 °C (72 °F)
{{convert|4|C|F|abbr=on|0}} 4 °C (39 °F)
{{convert|25|C|F|abbr=on|lk=on|0}} 25 °C (77 °F)
{{convert|649.6|mm|in|abbr=on|1}} 649.6 mm (25.6 in)
{{convert|4|C|F|abbr=on|0}} 4 °C (39 °F)
{{convert|7|C|F|abbr=on|0}} 7 °C (45 °F)
{{convert|50|km|mi|abbr=on}} 50 km (31 mi)
{{convert|16|km|mi|abbr=on}} 16 km (9.9 mi)
{{convert|2621|m|ft|abbr=on}} 2,621 m (8,599 ft)
{{convert|20|km|mi|abbr=on}} 20 km (12 mi)
{{convert|1|km|mi|abbr=on|1}} 1 km (0.6 mi)
{{convert|114|km|mi|abbr=on|0}} 114 km (71 mi)
{{convert|124|km|mi|abbr=on|0}} 124 km (77 mi)
{{convert|16|km|mi|abbr=on|0}} 16 km (10 mi)
{{convert|8|km|mi|abbr=on}} 8 km (5.0 mi)
{{convert|300|acre|km2}} 300 acres (1.2 km2)
{{convert|6|Moilbbl|m3|-4}} 6 million barrels (950,000 m3)
{{convert|101|–|104|F|C}} 101–104 °F (38–40 °C)
{{convert|65|–|75|F|C}} 65–75 °F (18–24 °C)
{{convert|90|°F|°C|abbr=on}} 90 °F (32 °C)
{{convert|50|km|mi}} 50 kilometres (31 mi)
{{convert|816520800|km|AU|abbr=on}} 816,520,800 km (5.458104 AU)
{{convert|740573600|km|AU|abbr=on}} 740,573,600 km (4.950429 AU)
{{convert|778547200|km|AU|abbr=on}} 778,547,200 km (5.204267 AU)
{{convert|1424|km2|sqmi|2|abbr=on}} 1,424 km2 (549.81 sq mi)
{{convert|1224.38|km2|sqmi|2|abbr=on}} 1,224.38 km2 (472.74 sq mi)
{{convert|200|km2|sqmi|2|abbr=on}} 200 km2 (77.22 sq mi)
{{convert|224|km|mi|abbr=on|0}} 224 km (139 mi)
{{convert|232|km|mi|abbr=on|0}} 232 km (144 mi)
{{convert|20|usgal}} 20 US gallons (76 l; 17 imp gal)
{{convert|10|usgal}} 10 US gallons (38 l; 8.3 imp gal)
{{convert|1|sqft}} 1 square foot (0.093 m2)
{{convert|10|C|F}} 10 °C (50 °F)
{{convert|30|C|F}} 30 °C (86 °F)
{{convert|20|C|F}} 20 °C (68 °F)
{{convert|22|C|F}} 22 °C (72 °F)
{{convert|40|-|106|F|C}} 40–106 °F (4–41 °C)
{{convert|86|F|C}} 86 °F (30 °C)
{{convert|21|C|F}} 21 °C (70 °F)
{{convert|4|C|F}} 4 °C (39 °F)
{{convert|1000|km|mi}} 1,000 kilometres (620 mi)
{{convert|2000|km|mi}} 2,000 kilometres (1,200 mi)
{{convert|1000|km|mi}} 1,000 kilometres (620 mi)
{{convert|40|km|mi}} 40 kilometres (25 mi)
{{convert|2.0|km|mi}} 2.0 kilometres (1.2 mi)
{{convert|10|km|mi}} 10 kilometres (6.2 mi)
{{convert|1500|m|ft|abbr=off}} 1,500 metres (4,900 feet)
{{convert|65|and|85|C|F}} 65 and 85 °C (149 and 185 °F)
{{convert|100|°C|°F|abbr=on}} 100 °C (212 °F)
{{convert|65|to|70|C|F}} 65 to 70 °C (149 to 158 °F)
{{convert|70|to|75|C|F}} 70 to 75 °C (158 to 167 °F)
{{convert|75|to|80|C|F}} 75 to 80 °C (167 to 176 °F)
{{convert|80|to|85|C|F}} 80 to 85 °C (176 to 185 °F)
{{convert|99|°C|°F}} 99 °C (210 °F)
{{convert|95|to|100|C|F}} 95 to 100 °C (203 to 212 °F)
{{convert|99|°C|°F}} 99 °C (210 °F)
{{convert|99|°C|°F}} 99 °C (210 °F)
{{convert|80|to|85|C|F}} 80 to 85 °C (176 to 185 °F)
{{convert|90|to|100|C|F}} 90 to 100 °C (194 to 212 °F)
{{convert|1250000|km2}} 1,250,000 square kilometres (480,000 sq mi)
{{convert|1|mi|km|0|sing=on}} 1-mile (2 km)
{{convert|1484|m|ft}} 1,484 metres (4,869 ft)
{{convert|11430|mm|in|lk=on}} 11,430 millimetres (450 in)
{{convert|11873|mm|in|lk=on}} 11,873 millimetres (467.4 in)
{{convert|22,987|mm|in|lk=on}} 22,987 millimetres (905.0 in)
{{convert|9300|mm|in|lk=on}} 9,300 millimetres (370 in)
{{convert|23.5|km2|mi2}} 23.5 square kilometres (9.1 sq mi)
{{convert|300|acre|ha}} 300 acres (120 ha)
{{convert|4.5|m|ft}} 4.5 metres (15 ft)
{{convert|505000|km3|cumi|abbr=on|lk=on}} 505,000 km3 (121,000 cu mi)
{{convert|398000|km3|cumi|abbr=on}} 398,000 km3 (95,000 cu mi)
{{convert|505000|km3|cumi|abbr=on}} 505,000 km3 (121,000 cu mi)
{{convert|434000|km3|cumi|abbr=on}} 434,000 km3 (104,000 cu mi)
{{convert|18|ft|m|abbr=on}} 18 ft (5.5 m)
{{convert|67|C|F|abbr=on|lk=on}} 67 °C (153 °F)
{{convert|20|to|30|mm|sigfig=1|abbr=on}} 20 to 30 mm (0.8 to 1 in)
{{convert|15|to|18|mm|sigfig=1|abbr=on}} 15 to 18 mm (0.6 to 0.7 in)
{{convert|5|and|10|g|sigfig=1|abbr=on}} 5 and 10 g (0.2 and 0.4 oz)
{{convert|10000|and|12000|t|LT|sigfig=2}} 10,000 and 12,000 tonnes (9,800 and 12,000 long tons)
{{convert|9000|t|LT|sigfig=2}} 9,000 tonnes (8,900 long tons)
{{convert|1500|to|2000|t|LT|sigfig=2}} 1,500 to 2,000 tonnes (1,500 to 2,000 long tons)
{{convert|142|km/h|abbr=on}} 142 km/h (88 mph)
{{convert|40|mph|abbr=on|disp=or}} 40 mph or 64 km/h
{{convert|100|ha|sqkm}} 100 hectares (1.0 km2)
{{convert|14000|ft|m}} 14,000 feet (4,300 m)
{{convert|175|mi|km}} 175 miles (282 km)
{{convert|1000|hp|abbr=on}} 1,000 hp (750 kW)
{{convert|1100|hp|abbr=on}} 1,100 hp (820 kW)
{{convert|1800|hp|kW|-1|abbr=on}} 1,800 hp (1,340 kW)
{{convert|277|mi/h|km/h|abbr=on}} 277 mph (446 km/h)
{{convert|735|hp|kW|0|abbr=on}} 735 hp (548 kW)
{{convert|217|mi/h|km/h|abbr=on}} 217 mph (349 km/h)
{{convert|222|mi/h|km/h|abbr=on}} 222 mph (357 km/h)
{{convert|90|hp|abbr=on}} 90 hp (67 kW)
{{convert|105|hp|abbr=on}} 105 hp (78 kW)
{{convert|112|hp|abbr=on}} 112 hp (84 kW)
{{convert|20|hp|abbr=on}} 20 hp (15 kW)
{{convert|85|bhp|abbr=on}} 85 bhp (63 kW)
{{convert|250|hp|abbr=on}} 250 hp (190 kW)
{{convert|185|lb|kg st|abbr=on}} 185 lb (84 kg; 13.2 st)
{{convert|24|ft|m|adj=on}} 24-foot (7.3 m)
{{convert|100|ft|m}} 100 feet (30 m)
{{convert|12|ft|m|adj=on}} 12-foot (3.7 m)
{{convert|16|ft|m|adj=on}} 16-foot (4.9 m)
{{convert|35000|sqft|m2|-2|sing=on}} 35,000-square-foot (3,300 m2)
{{convert|7700|yd|adj=on}} 7,700-yard (7,000 m)
{{convert|60000|sqft|m2|-3|sing=on}} 60,000-square-foot (6,000 m2)
{{convert|4000|ft|m}} 4,000 feet (1,200 m)
{{convert|7000|sqft|m2}} 7,000 square feet (650 m2)
{{convert|6500|sqft}} 6,500 square feet (600 m2)
{{convert|65.3|hp|abbr=on}} 65.3 hp (48.7 kW)
{{convert|70|hp|abbr=on}} 70 hp (52 kW)
{{convert|53.5|hp|abbr=on}} 53.5 hp (39.9 kW)
{{convert|62|hp|abbr=on}} 62 hp (46 kW)
{{convert|68|hp|abbr=on}} 68 hp (51 kW)
{{convert|70|hp|abbr=on}} 70 hp (52 kW)
{{convert|2400|mm}} 2,400 millimetres (94 in)
{{convert|3690|mm}} 3,690 millimetres (145 in)
{{convert|3675|mm}} 3,675 millimetres (144.7 in)
{{convert|1665|mm}} 1,665 millimetres (65.6 in)
{{convert|1485|mm}} 1,485 millimetres (58.5 in)
{{convert|1485|mm}} 1,485 millimetres (58.5 in)
{{convert|1500|mm}} 1,500 millimetres (59 in)
{{convert|70|PS|kW hp|abbr=on}} 70 PS (51 kW; 69 hp)
{{convert|65|hp|abbr=on}} 65 hp (48 kW)
{{convert|71|hp|abbr=on}} 71 hp (53 kW)
{{convert|75|hp|abbr=on}} 75 hp (56 kW)
{{convert|2470|mm}} 2,470 millimetres (97 in)
{{convert|3795|mm}} 3,795 millimetres (149.4 in)
{{convert|1695|mm}} 1,695 millimetres (66.7 in)
{{convert|1550|mm}} 1,550 millimetres (61 in)
{{convert|2470|mm|in|1|abbr=on}} 2,470 mm (97.2 in)
{{convert|3795|mm|in|1|abbr=on}} 3,795 mm (149.4 in)
{{convert|1405|cc|abbr=on}} 1,405 cc (85.7 cu in)
{{convert|1248|cc|abbr=on}} 1,248 cc (76.2 cu in)
{{convert|1172|cc|abbr=on}} 1,172 cc (71.5 cu in)
{{convert|71|PS|kW hp|abbr=on}} 71 PS (52 kW; 70 hp)
{{convert|75|PS|kW hp|abbr=on}} 75 PS (55 kW; 74 hp)
{{convert|65|PS|kW hp|abbr=on}} 65 PS (48 kW; 64 hp)
{{convert|135|N.m|abbr=on}} 135 N⋅m (100 lbf⋅ft)
{{convert|190|N.m|abbr=on}} 190 N⋅m (140 lbf⋅ft)
{{convert|96|N.m|abbr=on}} 96 N⋅m (71 lbf⋅ft)
{{convert|14|in|abbr=on}} 14 in (360 mm)
{{convert|14|in|abbr=on}} 14 in (360 mm)
{{convert|13|in|abbr=on}} 13 in (330 mm)
{{convert|200|km|abbr=on}} 200 km (120 mi)
{{convert|105|km/h}} 105 kilometres per hour (65 mph)
{{convert|330|hp|kW|0|abbr=on}} 330 hp (246 kW)
{{convert|270|km/h|abbr=on}} 270 km/h (170 mph)
{{convert|180|km/h|abbr=on}} 180 km/h (110 mph)
{{convert|4150|mm|in|1|abbr=on}} 4,150 mm (163.4 in)
{{convert|3988|mm|in|1|abbr=on}} 3,988 mm (157.0 in)
{{convert|4158|mm|in|1|abbr=on}} 4,158 mm (163.7 in)
{{convert|4377|mm|in|1|abbr=on}} 4,377 mm (172.3 in)
{{convert|1700|mm|in|1|abbr=on}} 1,700 mm (66.9 in)
{{convert|1540|mm|in|1|abbr=on}} 1,540 mm (60.6 in)
{{convert|1575|mm|in|1|abbr=on}} 1,575 mm (62.0 in)
{{convert|2450|mm|in|1|abbr=on}} 2,450 mm (96.5 in)
{{convert|2650|mm|in|1|abbr=on}} 2,650 mm (104.3 in)
{{convert|200|mm|in|1|abbr=on}} 200 mm (7.9 in)
{{convert|100|PS|kW hp|0|abbr=on}} 100 PS (74 kW; 99 hp)
{{convert|200|mm|in|1|abbr=on}} 200 mm (7.9 in)
{{convert|42|L|1|abbr=on|lk=on}} 42 L (9.2 imp gal; 11.1 US gal)
{{convert|65|PS|kW hp|0|abbr=on}} 65 PS (48 kW; 64 hp)
{{convert|90|hp|abbr=on}} 90 hp (67 kW)
{{convert|90|hp|abbr=on}} 90 hp (67 kW)
{{convert|4413|mm|in|1|abbr=on}} 4,413 mm (173.7 in)
{{convert|1703|mm|in|1|abbr=on}} 1,703 mm (67.0 in)
{{convert|1550|mm|in|1|abbr=on}} 1,550 mm (61.0 in)
{{convert|2520|mm|in|1|abbr=on}} 2,520 mm (99.2 in)
{{convert|624|cc|cuin|0|lk=on|abbr=on}} 624 cc (38 cu in)
{{convert|2230|mm|in|1|abbr=on}} 2,230 mm (87.8 in)
{{convert|15|L|usgal impgal|0|abbr=on}} 15 L (4 US gal; 3 imp gal)
{{convert|3099|mm|in|1|abbr=on}} 3,099 mm (122.0 in)
{{convert|1495|mm|in|1|abbr=on}} 1,495 mm (58.9 in)
{{convert|1652|mm|in|1|abbr=on}} 1,652 mm (65.0 in)
{{convert|600|kg|lb|abbr=on}} 600 kg (1,300 lb)
{{convert|635|kg|lb|abbr=on}} 635 kg (1,400 lb)
{{convert|26|km/l}} 26 kilometres per litre (73 mpg‑imp; 61 mpg‑US)
{{convert|22|km/l}} 22 kilometres per litre (62 mpg‑imp; 52 mpg‑US)
{{convert|33|hp}} 33 horsepower (25 kW)
{{convert|624|cc|cuin|0|lk=on|abbr=on}} 624 cc (38 cu in)
{{convert|73.5|mm|in|1|abbr=on}} 73.5 mm (2.9 in)
{{convert|73.5|mm|in|1|abbr=on}} 73.5 mm (2.9 in)
{{convert|35|PS|kW hp||abbr=on}} 35 PS (26 kW; 35 hp)
{{convert|48|Nm|ftlbf|abbr=on}} 48 N⋅m (35 ft⋅lbf)
{{convert|60|km/h|mi/h|abbr=on}} 60 km/h (37 mph)
{{convert|105|km/h|mi/h|abbr=on}} 105 km/h (65 mph)
{{convert|4.24|l/100 km|lk=off }} 4.24 litres per 100 kilometres (66.6 mpg‑imp; 55.5 mpg‑US)
{{convert|150|L|cuft|abbr=on}} 150 L (5.3 cu ft)
{{convert|1325|mm|in|1|abbr=on}} 1,325 mm (52.2 in)
{{convert|1315|mm|in|1|abbr=on}} 1,315 mm (51.8 in)
{{convert|180|mm|in|1|abbr=on}} 180 mm (7.1 in)
{{convert|42169|mi2|km2}} 42,169 square miles (109,220 km2)
{{convert|4|in|cm}} 4 inches (10 cm)
{{convert|28|in|cm}} 28 inches (71 cm)
{{convert|4|in|cm}} 4 inches (10 cm)
{{convert|8|in|cm}} 8 inches (20 cm)
{{convert|12|in|mm}} 12 inches (300 mm)
{{convert|500|acre|km2}} 500 acres (2.0 km2)
{{convert|249|mi|km|abbr=on}} 249 mi (401 km)
{{convert|20.5|mph|km/h|abbr=on}} 20.5 mph (33.0 km/h)
{{convert|0|mph|km/h|abbr=on}} 0 mph (0 km/h)
{{convert|5128|km²}} 5,128 square kilometres (1,980 sq mi)
{{convert|11|km}} 11 kilometres (6.8 mi)
{{convert|5128|km²|abbr=on}} 5,128 km2 (1,980 sq mi)
{{convert|4768|km²|abbr=on}} 4,768 km2 (1,841 sq mi)
{{convert|80|km|abbr=on}} 80 km (50 mi)
{{convert|59|km}} 59 kilometres (37 mi)
{{convert|300|km²|abbr=on}} 300 km2 (120 sq mi)
{{convert|41|km|abbr=on}} 41 km (25 mi)
{{convert|12|km|abbr=on}} 12 km (7.5 mi)
{{convert|940|m|abbr=on}} 940 m (3,080 ft)
{{convert|3|mi|km|adj=on}} 3-mile (4.8 km)
{{convert|18|mi|km|adj=on}} 18-mile (29 km)
{{convert|40|lb|kg|adj=on}} 40-pound (18 kg)
{{convert|75|lb|kg|adj=on}} 75-pound (34 kg)
{{convert|40|mi|km|adj=on}} 40-mile (64 km)
{{convert|15|km|mi|abbr=on|lk=off}} 15 km (9.3 mi)
{{convert|6|ft|0|in|m|2|abbr=on}} 6 ft 0 in (1.83 m)
{{convert|130|km|mi}} 130 kilometres (81 mi)
{{convert|40|°C|F}} 40 °C (104 °F)
{{convert|38|°C|F}} 38 °C (100 °F)
{{convert|22|°C|F}} 22 °C (72 °F)
{{convert|19|°C|F}} 19 °C (66 °F)
{{convert|35|mi|km}} 35 miles (56 km)
{{convert|2766890|km2|mi2}} 2,766,890 square kilometres (1,068,300 sq mi)
{{convert|1098580|km2|mi2}} 1,098,580 square kilometres (424,160 sq mi)
{{convert|8511965|km2|mi2}} 8,511,965 square kilometres (3,286,488 sq mi)
{{convert|0756950|km2|mi2}} 0,756,950 square kilometres (292,260 sq mi)
{{convert|1138910|km2|mi2}} 1,138,910 square kilometres (439,740 sq mi)
{{convert|0283560|km2|mi2}} 0,283,560 square kilometres (109,480 sq mi)
{{convert|0012173|km2|mi2}} 0,012,173 square kilometres (4,700 sq mi)
{{convert|0091000|km2|mi2}} 0,091,000 square kilometres (35,000 sq mi)
{{convert|0214999|km2|mi2}} 0,214,999 square kilometres (83,012 sq mi)
{{convert|0406750|km2|mi2}} 0,406,750 square kilometres (157,050 sq mi)
{{convert|1285220|km2|mi2}} 1,285,220 square kilometres (496,230 sq mi)
{{convert|0163270|km2|mi2}} 0,163,270 square kilometres (63,040 sq mi)
{{convert|0176220|km2|mi2}} 0,176,220 square kilometres (68,040 sq mi)
{{convert|0912050|km2|mi2}} 0,912,050 square kilometres (352,140 sq mi)
{{convert|2798|km|mi}} 2,798 kilometres (1,739 mi)
{{convert|3903|km2|sqmi|abbr=on}} 3,903 km2 (1,507 sq mi)
{{convert|163270|km2|sqmi|abbr=on}} 163,270 km2 (63,040 sq mi)
{{convert|176220|km2|sqmi|abbr=on}} 176,220 km2 (68,040 sq mi)
{{convert|912050|km2|sqmi|abbr=on}} 912,050 km2 (352,140 sq mi)
{{convert|1484|km2|sqmi|abbr=on}} 1,484 km2 (573 sq mi)
{{convert|783|km2|sqmi|abbr=on|0}} 783 km2 (302 sq mi)
{{convert|700|km2|sqmi|abbr=on|0}} 700 km2 (270 sq mi)
{{convert|51.9|km|mi|abbr=on|0}} 51.9 km (32 mi)
{{convert|48.48|km|mi|abbr=on|0}} 48.48 km (30 mi)
{{convert|1397.3|km2|sqmi|abbr=on|0|disp=or}} 1,397.3 km2 or 540 sq mi
{{convert|42.7|km2|sqmi|abbr=on|0|disp=or}} 42.7 km2 or 16 sq mi
{{convert|43|km2|sqmi|abbr=on|0|disp=or}} 43 km2 or 17 sq mi
{{convert|48|C|F}} 48 °C (118 °F)
{{convert|12000|km|0|abbr=on}} 12,000 km (7,456 mi)
{{convert|299|lb|kg|abbr=on}} 299 lb (136 kg)
{{convert|20|ft|m|abbr=on}} 20 ft (6.1 m)
{{convert|16|ft|m|abbr=on}} 16 ft (4.9 m)
{{convert|350|sqft|m2|abbr=on}} 350 sq ft (33 m2)
{{convert|350|-|680|kg|abbr=on}} 350–680 kg (770–1,500 lb)
{{convert|2.4|-|3|m|ft|abbr=on}} 2.4–3 m (7.9–9.8 ft)
{{convert|150|-|249|kg|abbr=on}} 150–249 kg (331–549 lb)
{{convert|1.8|-|2.4|m|ft}} 1.8–2.4 metres (5.9–7.9 ft)
{{convert|499|kg|abbr=on}} 499 kg (1,100 lb)
{{convert|1002|kg|abbr=on}} 1,002 kg (2,209 lb)
{{convert|10|cm|abbr=on}} 10 cm (3.9 in)
{{convert|10|°C|abbr=on}} 10 °C (50 °F)
{{convert|5|-|15|cm|abbr=on}} 5–15 cm (2.0–5.9 in)
{{convert|1|mi|abbr=on}} 1 mi (1.6 km)
{{convert|3|ft|abbr=on}} 3 ft (0.91 m)
{{convert|200|mi|abbr=on}} 200 mi (320 km)
{{convert|100|yd|abbr=on}} 100 yd (91 m)
{{convert|30|to|40|ft}} 30 to 40 feet (9.1 to 12.2 m)
{{convert|100|km|abbr=on}} 100 km (62 mi)
{{convert|200|kg|abbr=on}} 200 kg (440 lb)
{{convert|0.9|kg|abbr=on}} 0.9 kg (2.0 lb)
{{convert|10|to|15|kg}} 10 to 15 kilograms (22 to 33 lb)
{{convert|290|kg|abbr=on}} 290 kg (640 lb)
{{convert|230|kg|abbr=on}} 230 kg (510 lb)
{{convert|308|K|C F}} 308 K (35 °C; 95 °F)
{{convert|110|acre|km2||abbr=on}} 110 acres (0.45 km2)
{{convert|10|m|ft|abbr=on}} 10 m (33 ft)
{{convert|10|m|ft|abbr=on}} 10 m (33 ft)
{{convert|10|-|30|m|ft|abbr=on}} 10–30 m (33–98 ft)
{{convert|30|-|60|m|ft|abbr=on}} 30–60 m (98–197 ft)
{{convert|60|m|ft|abbr=on}} 60 m (200 ft)
{{convert|99.6|m|ft|abbr=on}} 99.6 m (327 ft)
{{convert|2.5|m|ft|abbr=on}} 2.5 m (8.2 ft)
{{convert|9.8|kg|abbr=on}} 9.8 kg (22 lb)
{{convert|5|kg|abbr=on}} 5 kg (11 lb)
{{convert|800|g|abbr=on}} 800 g (28 oz)
{{convert|151|mi2|km2|0}} 151 square miles (391 km2)
{{convert|150|km2|mi2|0|abbr=on}} 150 km2 (58 sq mi)
{{convert|849|m|ft|0}} 849 metres (2,785 ft)
{{convert|6.5|°C|°F}} 6.5 °C (43.7 °F)
{{convert|17.5|°C|°F}} 17.5 °C (63.5 °F)
{{convert|30.8|°C|°F}} 30.8 °C (87.4 °F)
{{convert|-17.5|°C|°F|1}} −17.5 °C (0.5 °F)
{{convert|1.88|m|ftin|abbr=on|lk=off}} 1.88 m (6 ft 2 in)
{{convert|80|kg|lb st|abbr=on}} 80 kg (180 lb; 13 st)
{{convert|6288|ft|m|adj=on}} 6,288-foot (1,917 m)
{{convert|18|mi|km}} 18 miles (29 km)
{{convert|110|mi|km|sing=on|sigfig=3}} 110-mile (177 km)
{{convert|410|mi|km|sing=on|sigfig=3}} 410-mile (660 km)
{{convert|71|sqmi|km2|sigfig=3}} 71 square miles (184 km2)
{{convert|12.3|sqmi|km2|sigfig=3}} 12.3 square miles (31.9 km2)
{{convert|10|mi|km}} 10 miles (16 km)
{{convert|60|in|cm}} 60 inches (150 cm)
{{convert|100|in|cm}} 100 inches (250 cm)
{{convert|34|F|C}} 34 °F (1 °C)
{{convert|0|F|C}} 0 °F (−18 °C)
{{convert|40|in|cm}} 40 inches (100 cm)
{{convert|12|mi}} 12 miles (19 km)
{{convert|5|cm|in|sigfig=1|abbr=on}} 5 cm (2 in)
{{convert|3|m|ft|sigfig=1|abbr=on}} 3 m (10 ft)
{{convert|440|km|mi|-1}} 440 kilometres (270 mi)
{{convert|300|m|ft|-1}} 300 metres (980 ft)
{{convert|2500|km|mi|-2|abbr=on}} 2,500 km (1,600 mi)
{{convert|4000|km|mi|-2|abbr=on}} 4,000 km (2,500 mi)
{{convert|10200|km|mi|-2|abbr=on}} 10,200 km (6,300 mi)
{{convert|64000|km|mi|-2|abbr=on}} 64,000 km (39,800 mi)
{{convert|5150|km|mi|-2|abbr=on}} 5,150 km (3,200 mi)
{{convert|83|g}} 83 grams (2.9 oz)
{{convert|4|C}} 4 °C (39 °F)
{{convert|209.9|MPa|atm|abbr=on}} 209.9 MPa (2,072 atm)
{{convert|355|K|C}} 355 K (82 °C)
{{convert|2.216|GPa|atm|abbr=on}} 2.216 GPa (21,870 atm)
{{convert|1|m|ft}} 1 metre (3.3 ft)
{{convert|20|m}} 20 metres (66 ft)
{{convert|650|km2}} 650 square kilometres (250 sq mi)
{{convert|560|m|ft|abbr=on}} 560 m (1,840 ft)
{{convert|800|m|ft|abbr=on}} 800 m (2,600 ft)
{{convert|30|to|38|C|F}} 30 to 38 °C (86 to 100 °F)
{{convert|43.3|°C|°F|abbr=on}} 43.3 °C (109.9 °F)
{{convert|10|to|28|C|F}} 10 to 28 °C (50 to 82 °F)
{{convert|28|°C|°F|abbr=on}} 28 °C (82 °F)
{{convert|10|°C|°F|abbr=on}} 10 °C (50 °F)
{{convert|5|to|6|C|F}} 5 to 6 °C (41 to 43 °F)
{{convert|1200|mm|in}} 1,200 millimetres (47 in)
{{convert|26.0|°C|°F}} 26.0 °C (78.8 °F)
{{convert|45.9|°C|°F}} 45.9 °C (114.6 °F)
{{convert|23.5|°C|°F}} 23.5 °C (74.3 °F)
{{convert|1674.4|km/h|m/s|abbr=on}} 1,674.4 km/h (465.1 m/s)
{{convert|1|AU|km| lk=off | abbr=on}} 1 AU (150,000,000 km)
{{convert|1.7|AU|km| abbr=on}} 1.7 AU (250,000,000 km)
{{convert|37.5|in|mm}} 37.5 inches (950 mm)
{{convert|8100|acre|km2|0}} 8,100 acres (33 km2)
{{convert|37|acre|0|adj=on}} 37-acre (15 ha)
{{convert|80|mi|km}} 80 miles (130 km)
{{convert|૩૧૨૬૭૯|km૨|sqmi|lk=out|abbr=on}} [convert: invalid number]
{{convert|૩૧૧૮૮૮|km૨|sqmi|lk=out|abbr=on}} [convert: invalid number]
{{convert|૭૯૧|km૨|sqmi|lk=out|abbr=on}} [convert: invalid number]
{{convert|91|g|oz|0}} 91 grams (3 oz)
{{convert|500|mi|km|sing=on}} 500-mile (800 km)
{{convert|40|acre|m2}} 40 acres (160,000 m2)
{{convert|90|mi|km|0}} 90 miles (145 km)
{{convert|36|cm|in|1|abbr=on}} 36 cm (14.2 in)
{{convert|6.175|kg|1|abbr=on}} 6.175 kg (13.6 lb)
{{convert|142.6|sqmi|1}} 142.6 square miles (369.3 km2)
{{convert|135.1|sqmi|1}} 135.1 square miles (349.9 km2)
{{convert|7.6|sqmi|1}} 7.6 square miles (19.7 km2)
{{convert|445|ft|m|0}} 445 feet (136 m)
{{convert|19.3|in|cm|1|abbr=on}} 19.3 in (49.0 cm)
{{convert|42.1|in|mm|sigfig=3|abbr=on}} 42.1 in (1,070 mm)
{{convert|32.3|F|C|1}} 32.3 °F (0.2 °C)
{{convert|10|-|15|F|C|1|abbr=on}} 10–15 °F (−12.2 – −9.4 °C)
{{convert|50|F}} 50 °F (10 °C)
{{convert|-11|F|C|0}} −11 °F (−24 °C)
{{convert|0|F|C}} 0 °F (−18 °C)
{{convert|77.6|F|C|1}} 77.6 °F (25.3 °C)
{{convert|95|F|C|0}} 95 °F (35 °C)
{{convert|110|F|C|0}} 110 °F (43 °C)
{{convert|106|F|C|0}} 106 °F (41 °C)
{{convert|2.75|in|mm|0}} 2.75 inches (70 mm)
{{convert|78.7|in|cm|1}} 78.7 inches (199.9 cm)
{{convert|0.8|in|cm|1}} 0.8 inches (2.0 cm)
{{convert|2.0|in|cm|1}} 2.0 inches (5.1 cm)
{{convert|65.5|in|cm|1}} 65.5 inches (166.4 cm)
{{convert|55.4|in|cm|0}} 55.4 inches (141 cm)
{{convert|54.9|in|cm|1}} 54.9 inches (139.4 cm)
{{convert|30.7|in|cm|1}} 30.7 inches (78.0 cm)
{{convert|548|ft|m|0|abbr=on}} 548 ft (167 m)
{{convert|233|m|ft}} 233 metres (764 ft)
{{convert|220|m|ft}} 220 metres (720 ft)
{{convert|2200|ft|m|-1|adj=on}} 2,200-foot (670 m)
{{convert|9000|ft|m|-2}} 9,000 feet (2,700 m)
{{convert|3157|ft|m}} 3,157 feet (962 m)
{{convert|321|m|ft|0}} 321 metres (1,053 ft)
{{convert|4|acre|m2|adj=on}} 4-acre (16,000 m2)
{{convert|36.6|m|2|abbr=on|lk=out}} 36.6 m (120.08 ft)
{{convert|18|m|2|abbr=on|lk=out}} 18 m (59.06 ft)
{{convert|13.5|m|2|abbr=on|lk=out}} 13.5 m (44.29 ft)
{{convert|2760|acre|km2|adj=on}} 2,760-acre (11.2 km2)
{{convert|1033|ft|m|0}} 1,033 feet (315 m)
{{convert|59972|ha|km2 sqmi|abbr=on|0}} 59,972 ha (600 km2; 232 sq mi)
{{convert|20|°C|°F}} 20 °C (68 °F)
{{convert|4.5|°C|°F}} 4.5 °C (40.1 °F)
{{convert|-20.8|°C|°F}} −20.8 °C (−5.4 °F)
{{convert|-12.9|°C|°F}} −12.9 °C (8.8 °F)
{{convert|8000|acres|0|lk=on|abbr=on}} 8,000 acres (3,237 ha)
{{convert|2400|acres|0|abbr=on}} 2,400 acres (971 ha)
{{convert|26|mi|km}} 26 miles (42 km)
{{convert|2.5|m/s|mph}} 2.5 metres per second (5.6 mph)
{{convert|160|mi|km}} 160 miles (260 km)
{{convert|194|km|mi|0}} 194 kilometres (121 mi)
{{convert|8|to|9|in|cm|abbr=off}} 8 to 9 inches (20 to 23 centimetres)
{{convert|10|in|cm|abbr=off|lk=off}} 10 inches (25 centimetres)
{{convert|22|to|24|in|cm|abbr=off}} 22 to 24 inches (56 to 61 centimetres)
{{convert|13|and|16|in|cm|abbr=off}} 13 and 16 inches (33 and 41 centimetres)
{{convert|18|and|35|lb|kg|abbr=on}} 18 and 35 lb (8.2 and 15.9 kg)
{{convert|1|acre|m2|adj=on}} 1-acre (4,000 m2)
{{convert|13|in|cm}} 13 inches (33 cm)
{{convert|13|and|15|in|cm|abbr=off}} 13 and 15 inches (33 and 38 centimetres)
{{convert|13|and|16|in|cm|abbr=off}} 13 and 16 inches (33 and 41 centimetres)
{{convert|15|in|cm}} 15 inches (38 cm)
{{convert|16|in|cm}} 16 inches (41 cm)
{{convert|10.892|km/h|m/s|abbr=on}} 10.892 km/h (3.026 m/s)
{{convert|830|m|ft|0|abbr=on}} 830 m (2,723 ft)
{{convert|828|m|ft|0|abbr=on}} 828 m (2,717 ft)
{{convert|621.3|m|ft|0|abbr=on}} 621.3 m (2,038 ft)
{{convert|309473|m2|sqft|-2|abbr=on}} 309,473 m2 (3,331,100 sq ft)
{{convert|828|m|ft|0|abbr=on}} 828 m (2,717 ft)
{{convert|2|km2|acre|-1|abbr=on|adj=on}} 2 km2 (490-acre)
{{convert|3|ha|acre|1|abbr=off|lk=on}} 3 hectares (7.4 acres)
{{convert|12|ha|acre|abbr=off|lk=off|adj=on}} 12-hectare (30-acre)
{{convert|828|m|ft|0|abbr=on}} 828 m (2,717 ft)
{{convert|509.2|m|ft|0|abbr=on|disp=/}} 509.2 m (1,671 ft)*
{{convert|828|m|ft|0|abbr=on}} 828 m (2,717 ft)
{{convert|646.38|m|ft|0|abbr=on|disp=/}} 646.38 m (2,121 ft)*
{{convert|828|m|ft|0|abbr=on}} 828 m (2,717 ft)
{{convert|628.8|m|ft|0|abbr=on|disp=/}} 628.8 m (2,063 ft)*
{{convert|828|m|ft|0|abbr=on}} 828 m (2,717 ft)
{{convert|553.3|m|ft|0|abbr=on|disp=/}} 553.3 m (1,815 ft)*
{{convert|64|km/h|mph|abbr=on}} 64 km/h (40 mph)
{{convert|18|m/s|abbr=on}} 18 m/s (59 ft/s)
{{convert|606|m|ft|0|abbr=on}} 606 m (1,988 ft)
{{convert|449.2|m|ft|0|abbr=on|disp=/}} 449.2 m (1,474 ft)*
{{convert|452|m|ft|0|abbr=on}} 452 m (1,483 ft)
{{convert|512|m|ft|0|abbr=on}} 512 m (1,680 ft)
{{convert|560|m|ft|0|abbr=on}} 560 m (1,837 ft)
{{convert|808|m|ft|abbr=on}} 808 m (2,651 ft)
{{convert|1.5|m|ft|1|abbr=on}} 1.5 m (4.9 ft)
{{convert|4000|t|ST LT}} 4,000 tonnes (4,400 short tons; 3,900 long tons)
{{convert|350|t|ST LT}} 350 tonnes (390 short tons; 340 long tons)
{{convert|200|m|ft|abbr=on}} 200 m (660 ft)
{{convert|142000|m2|ft2|-3|abbr=on}} 142,000 m2 (1,528,000 sq ft)
{{convert|18|m/s|abbr=on}} 18 m/s (59 ft/s)
{{convert|946000|l|gal|abbr=on}} 946,000 l (250,000 US gal)
{{convert|10000|t|lb|abbr=on}} 10,000 t (22,000,000 lb)
{{convert|1500|kg|lb|abbr=on}} 1,500 kg (3,300 lb)
{{convert|275|m|ft|abbr=on}} 275 m (902 ft)
{{convert|150|m|ft|abbr=on}} 150 m (490 ft)
{{convert|452|m|ft|abbr=on}} 452 m (1,483 ft)
{{convert|11|ha|acre|abbr=on|adj=on}} 11 ha (27-acre)
{{convert|68000000|L|impgal|abbr=on}} 68,000,000 L (15,000,000 imp gal)
{{convert|110000|t|ST LT|lk=on}} 110,000 tonnes (120,000 short tons; 110,000 long tons)
{{convert|45000|m3|cuyd|-2|abbr=on}} 45,000 m3 (58,900 cu yd)
{{convert|50|m|ft|0|abbr=on}} 50 m (164 ft)
{{convert|330000|m3|cuyd|-2|abbr=on}} 330,000 m3 (431,600 cu yd)
{{convert|606|m|ft|0|abbr=on}} 606 m (1,988 ft)
{{convert|50|C|F|0|abbr=on|lk=off}} 50 °C (122 °F)
{{convert|449.2|m|ft|0|abbr=on}} 449.2 m (1,474 ft)
{{convert|452|m|ft|0|abbr=on}} 452 m (1,483 ft)
{{convert|509.2|m|ft|0|abbr=on}} 509.2 m (1,671 ft)
{{convert|527.3|m|ft|0|abbr=on}} 527.3 m (1,730 ft)
{{convert|555.3|m|ft|0|abbr=on}} 555.3 m (1,822 ft)
{{convert|629|m|ft|0|abbr=on}} 629 m (2,064 ft)
{{convert|636|m|ft|0|abbr=on}} 636 m (2,087 ft)
{{convert|688|m|ft|0|abbr=on}} 688 m (2,257 ft)
{{convert|828|m|ft|0|abbr=on}} 828 m (2,717 ft)
{{convert|672|m|ft|abbr=on}} 672 m (2,205 ft)
{{convert|220|km/h|mph|abbr=on}} 220 km/h (140 mph)
{{convert|10|cm|in|0}} 10 centimetres (4 in)
{{convert|180|cm|ft|0}} 180 centimetres (6 ft)
{{convert|100|g|oz}} 100 grams (3.5 oz)
{{convert|25|g|oz|1}} 25 grams (0.9 oz)
{{convert|70|to|110|g|oz}} 70 to 110 grams (2.5 to 3.9 oz)
{{convert|20|and|40|m|yd}} 20 and 40 metres (22 and 44 yd)
{{convert|20|m|ft}} 20 metres (66 ft)
{{convert|50|m|ft|adj=on}} 50-metre (160 ft)
{{convert|100|m|ft}} 100 metres (330 ft)
{{convert|40|m|ft|adj=on}} 40-metre (130 ft)
{{convert|48|mm|in}} 48 millimetres (1.9 in)
{{convert|45|mm|in}} 45 millimetres (1.8 in)
{{convert|20|m|yd}} 20 metres (22 yd)
{{convert|40|m|yd|adj=on}} 40-metre (44 yd)
{{convert|50|m|yd}} 50 metres (55 yd)
{{convert|1.6|C|F|1|abbr=on}} 1.6 °C (34.9 °F)
{{convert|30.8|°C|0|abbr=on}} 30.8 °C (87 °F)
{{convert|580|mm|in|1|abbr=on}} 580 mm (22.8 in)
{{convert|42|C|F|0|abbr=on}} 42 °C (108 °F)
{{convert|-27|C|F|0|abbr=on}} −27 °C (−17 °F)
{{convert|85|kg|lb st|abbr=on}} 85 kg (187 lb; 13.4 st)
{{convert|248|m|ft|abbr=on}} 248 m (814 ft)
{{convert|38.6|km|0|abbr=on}} 38.6 km (24 mi)
{{convert|66590|km|0|abbr=on}} 66,590 km (41,377 mi)
{{convert|200|km|0|abbr=on}} 200 km (124 mi)
{{convert|3320410|km|mi|abbr=on}} 3,320,410 km (2,063,210 mi)
{{convert|650|km|mi|abbr=on}} 650 km (400 mi)
{{convert|66590|km|mi|abbr=on}} 66,590 km (41,380 mi)
{{convert|131899|km|mi|abbr=on}} 131,899 km (81,958 mi)
{{convert|467763|km|mi|abbr=on}} 467,763 km (290,654 mi)
{{convert|2650000|km|mi|abbr=on}} 2,650,000 km (1,650,000 mi)
{{convert|3300000|km|mi|abbr=on}} 3,300,000 km (2,100,000 mi)
{{convert|14500|km|mi}} 14,500 kilometres (9,000 mi)
{{convert|5200|km|0|abbr=on}} 5,200 km (3,231 mi)
{{convert|485|km|0|abbr=on}} 485 km (301 mi)
{{convert|1620|km|mi}} 1,620 kilometres (1,010 mi)
{{convert|891|km|mi}} 891 kilometres (554 mi)
{{convert|205|km|mi}} 205 kilometres (127 mi)
{{convert|1095|km|mi|abbr=on}} 1,095 km (680 mi)
{{convert|623|km|mi|abbr=on}} 623 km (387 mi)
{{convert|20000|km|0|abbr=on}} 20,000 km (12,427 mi)
{{convert|268|km|0|abbr=on}} 268 km (167 mi)
{{convert|1700|km|0|abbr=on}} 1,700 km (1,056 mi)
{{convert|10000|km|mi}} 10,000 kilometres (6,200 mi)
{{convert|18637|km|mi}} 18,637 kilometres (11,580 mi)
{{convert|3530|km|mi}} 3,530 kilometres (2,190 mi)
{{convert|95|km|mi}} 95 kilometres (59 mi)
{{convert|93|km|mi}} 93 kilometres (58 mi)
{{convert|90|km|mi}} 90 kilometres (56 mi)
{{convert|86|km|mi}} 86 kilometres (53 mi)
{{convert|65|km|mi}} 65 kilometres (40 mi)
{{convert|35|km|mi}} 35 kilometres (22 mi)
{{convert|32|km|mi}} 32 kilometres (20 mi)
{{convert|28|km|mi}} 28 kilometres (17 mi)
{{convert|24.53|km|mi}} 24.53 kilometres (15.24 mi)
{{convert|9.2|km|mi}} 9.2 kilometres (5.7 mi)
{{convert|11.6|km|mi}} 11.6 kilometres (7.2 mi)
{{convert|9.985|km|mi}} 9.985 kilometres (6.204 mi)
{{convert|8|km|mi|2|mi}} 8 kilometres (4.97 mi)*
{{convert|158|km|mi}} 158 kilometres (98 mi)
{{convert|26|km|mi}} 26 kilometres (16 mi)
{{convert|165|km|mi}} 165 kilometres (103 mi)
{{convert|111|km|mi}} 111 kilometres (69 mi)
{{convert|49|km|mi}} 49 kilometres (30 mi)
{{convert|150|km|mi}} 150 kilometres (93 mi)
{{convert|25|km|mi}} 25 kilometres (16 mi)
{{convert|62|km|mi}} 62 kilometres (39 mi)
{{convert|19.5|km|mi}} 19.5 kilometres (12.1 mi)
{{convert|22|km|mi}} 22 kilometres (14 mi)
{{convert|1208.19|km|mi}} 1,208.19 kilometres (750.73 mi)
{{convert|93|km|mi}} 93 kilometres (58 mi)
{{convert|95|km|mi}} 95 kilometres (59 mi)
{{convert|150|km|mi}} 150 kilometres (93 mi)
{{convert|165|km|mi}} 165 kilometres (103 mi)
{{convert|90|km|mi}} 90 kilometres (56 mi)
{{convert|65|km|mi}} 65 kilometres (40 mi)
{{convert|25.33|km|mi|2|mi}} 25.33 kilometres (15.74 mi)*
{{convert|25|km|mi}} 25 kilometres (16 mi)
{{convert|700|km|mi}} 700 kilometres (430 mi)
{{convert|135.6|km|mi}} 135.6 kilometres (84.3 mi)
{{convert|135|km|mi}} 135 kilometres (84 mi)
{{convert|600|km|mi}} 600 kilometres (370 mi)
{{convert|1047|km|mi}} 1,047 kilometres (651 mi)
{{convert|12|km|mi}} 12 kilometres (7.5 mi)
{{convert|150|km|mi}} 150 kilometres (93 mi)
{{convert|19|km|mi}} 19 kilometres (12 mi)
{{convert|158|km|mi}} 158 kilometres (98 mi)
{{convert|126|km|mi}} 126 kilometres (78 mi)
{{convert|21.5|km|mi}} 21.5 kilometres (13.4 mi)
{{convert|235|km|mi}} 235 kilometres (146 mi)
{{convert|110|km|mi}} 110 kilometres (68 mi)
{{convert|3401.93|km|mi}} 3,401.93 kilometres (2,113.86 mi)
{{convert|21.5|km|mi}} 21.5 kilometres (13.4 mi)
{{convert|3401.93|km|mi}} 3,401.93 kilometres (2,113.86 mi)
{{convert|150|km|mi}} 150 kilometres (93 mi)
{{convert|135.6|km|mi}} 135.6 kilometres (84.3 mi)
{{convert|49|km|mi}} 49 kilometres (30 mi)
{{convert|56|km|mi}} 56 kilometres (35 mi)
{{convert|600|km|mi|2|mi}} 600 kilometres (372.82 mi)*
{{convert|1047|km|mi}} 1,047 kilometres (651 mi)
{{convert|150|km|mi}} 150 kilometres (93 mi)
{{convert|750|km|mi}} 750 kilometres (470 mi)
{{convert|28|km|mi}} 28 kilometres (17 mi)
{{convert|24.53|km|mi}} 24.53 kilometres (15.24 mi)
{{convert|9.2|km|mi}} 9.2 kilometres (5.7 mi)
{{convert|552.5|m|mi}} 552.5 metres (0.3433 mi)
{{convert|10|km|mi}} 10 kilometres (6.2 mi)
{{convert|8|km|mi}} 8 kilometres (5.0 mi)
{{convert|11.6|km|mi}} 11.6 kilometres (7.2 mi)
{{convert|9.985|km|mi}} 9.985 kilometres (6.204 mi)
{{convert|32|km|mi}} 32 kilometres (20 mi)
{{convert|22|km|mi}} 22 kilometres (14 mi)
{{convert|12|km|mi}} 12 kilometres (7.5 mi)
{{convert|9|km|mi}} 9 kilometres (5.6 mi)
{{convert|23000|ft|m}} 23,000 feet (7,000 m)
{{convert|71,772|km|mi|abbr=on}} 71,772 km (44,597 mi)
{{convert|1,000|km|mi}} 1,000 kilometres (620 mi)
{{convert|70,934|km|mi}} 70,934 kilometres (44,076 mi)
{{convert|16,000|km|mi}} 16,000 kilometres (9,900 mi)
{{convert|25,000|km|mi}} 25,000 kilometres (16,000 mi)
{{convert|154,522|km|mi}} 154,522 kilometres (96,016 mi)
{{convert|2,577,396|km|mi}} 2,577,396 kilometres (1,601,520 mi)
{{convert|1,433,577|km|mi}} 1,433,577 kilometres (890,783 mi)
{{convert|4,245,429|km|mi}} 4,245,429 kilometres (2,637,987 mi)
{{convert|63327|km|mi|0}} 63,327 kilometres (39,350 mi)
{{convert|34|km|mi}} 34 kilometres (21 mi)
{{convert|100|km/h|mph}} 100 kilometres per hour (62 mph)
{{convert|11000|km|mi|adj=on}} 11,000-kilometre (6,800 mi)
{{convert|150|km/h|mph}} 150 kilometres per hour (93 mph)
{{convert|100|km2|sqmi}} 100 square kilometres (39 sq mi)
{{convert|140500000|t}} 140,500,000 tonnes (138,300,000 long tons; 154,900,000 short tons)
{{convert|45500000|t}} 45,500,000 tonnes (44,800,000 long tons; 50,200,000 short tons)
{{convert|1900000|t}} 1,900,000 tonnes (1,900,000 long tons; 2,100,000 short tons)
{{convert|23000000|t}} 23,000,000 tonnes (23,000,000 long tons; 25,000,000 short tons)
{{convert|1600000|t}} 1,600,000 tonnes (1,600,000 long tons; 1,800,000 short tons)
{{convert|280000|t}} 280,000 tonnes (280,000 long tons; 310,000 short tons)
{{convert|180000|t}} 180,000 tonnes (180,000 long tons; 200,000 short tons)
{{convert|35000|t}} 35,000 tonnes (34,000 long tons; 39,000 short tons)
{{convert|370000|t}} 370,000 tonnes (360,000 long tons; 410,000 short tons)
{{convert|1000|acre}} 1,000 acres (400 ha)
{{convert|2500000|t}} 2,500,000 tonnes (2,500,000 long tons; 2,800,000 short tons)
{{convert|1500000|t}} 1,500,000 tonnes (1,500,000 long tons; 1,700,000 short tons)
{{convert|269000|ha}} 269,000 hectares (660,000 acres)
{{convert|0.6|USoz|ml}} 0.6 US fluid ounces (18 ml)
{{convert|12|USoz|ml|adj=on}} 12-US-fluid-ounce (350 ml)
{{convert|5|USoz|ml|adj=on}} 5-US-fluid-ounce (150 ml)
{{convert|1.5|USoz|ml|adj=on}} 1.5-US-fluid-ounce (44 ml)
{{convert|105.5|in|mm|0|abbr=on}} 105.5 in (2,680 mm)
{{convert|176.9|in|mm|0|abbr=on}} 176.9 in (4,493 mm)
{{convert|71.5|in|mm|0|abbr=on}} 71.5 in (1,816 mm)
{{convert|77.8|in|mm|0|abbr=on}} 77.8 in (1,976 mm)
{{convert|5534|lb|abbr=on}} 5,534 lb (2,510 kg)
{{convert|5754|lb|abbr=on}} 5,754 lb (2,610 kg)
{{convert|120|bhp|abbr=on}} 120 bhp (89 kW)
{{convert|290|Nm|abbr=on}} 290 N⋅m (210 lbf⋅ft)
{{convert|60|l|abbr=on}} 60 l (13 imp gal; 16 US gal)
{{convert|5.6|m|abbr=on}} 5.6 m (18 ft)
{{convert|18432|km2|sqmi}} 18,432 square kilometres (7,117 sq mi)
{{convert|8,100,000|USgal|m3}} 8,100,000 US gallons (31,000 m3)
{{convert|25|C|F}} 25 °C (77 °F)
{{convert|300|acre|km2}} 300 acres (1.2 km2)
{{convert|600|acre|km2}} 600 acres (2.4 km2)
{{convert|15000|mi|km|0}} 15,000 miles (24,140 km)
{{convert|18|lb}} 18 pounds (8.2 kg)
{{convert|2|lb}} 2 pounds (0.91 kg)
{{convert|5|lb|abbr=on}} 5 lb (2.3 kg)
{{convert|8|lb|abbr=on}} 8 lb (3.6 kg)
{{convert|10000000000|lb}} 10,000,000,000 pounds (4.5×109 kg)
{{convert|2000000000|lb|abbr=on}} 2,000,000,000 lb (910,000,000 kg)
{{convert|100|lb|abbr=on}} 100 lb (45 kg)
{{convert|202000|acre|km2}} 202,000 acres (820 km2)
{{convert|140|mi|km}} 140 miles (230 km)
{{convert|66500|sqmi|km2}} 66,500 square miles (172,000 km2)
{{convert|2200|mi|km}} 2,200 miles (3,500 km)
{{convert|62|sqmi|km2}} 62 square miles (160 km2)
{{convert|58.4|sqmi|km2|1}} 58.4 square miles (151.3 km2)
{{convert|686|ft}} 686 feet (209 m)
{{convert|974|ft}} 974 feet (297 m)
{{convert|108|F}} 108 °F (42 °C)
{{convert|-41|F}} −41 °F (−41 °C)
{{convert|98.4|in|cm}} 98.4 inches (250 cm)
{{convert|45.4|F}} 45.4 °F (7.4 °C)
{{convert|44.6|°F|°C|abbr=on}} 44.6 °F (7.0 °C)
{{convert|15|acre|lk=on}} 15 acres (6.1 ha)
{{convert|52|mi|km}} 52 miles (84 km)
{{convert|770|sqft|0}} 770 square feet (72 m2)
{{convert|26.2|mi|km|sing=on}} 26.2-mile (42.2 km)
{{convert|1|mi|km}} 1 mile (1.6 km)
{{convert|10|mi|km}} 10 miles (16 km)
{{convert|2|mi|km}} 2 miles (3.2 km)
{{convert|3400|acre|ha}} 3,400 acres (1,400 ha)
{{convert|470|x|85|m|ft|lk=out|abbr=on}} 470 m × 85 m (1,542 ft × 279 ft)
{{convert|-3|to|4|°C|0|abbr=on}} −3 to 4 °C (27 to 39 °F)
{{convert|19|to|30|°C|0|abbr=on}} 19 to 30 °C (66 to 86 °F)
{{convert|160|km}} 160 kilometres (99 mi)
{{convert|10|m|ft|0|abbr=on}} 10 m (33 ft)
{{convert|15|m|ft|0|abbr=on}} 15 m (49 ft)
{{convert|450|m|ft|0|abbr=on}} 450 m (1,476 ft)
{{convert|30|°C|°F|0}} 30 °C (86 °F)
{{convert|2200|mm|in|1}} 2,200 millimetres (86.6 in)
{{convert|3452|mm|in|1}} 3,452 millimetres (135.9 in)
{{convert|944|mm|in|2}} 944 millimetres (37.17 in)
{{convert|38|°C|°F|0}} 38 °C (100 °F)
{{convert|11|°C|°F|0}} 11 °C (52 °F)
{{convert|43.3|°C|°F|1}} 43.3 °C (109.9 °F)
{{convert|7.4|°C|°F|1}} 7.4 °C (45.3 °F)
{{convert|7.4|°C|°F|1}} 7.4 °C (45.3 °F)
{{convert|6.5|°C|°F|1}} 6.5 °C (43.7 °F)
{{convert|3.4|km|mi|1|abbr=on}} 3.4 km (2.1 mi)
{{convert|3.7|km|mi|1|abbr=on}} 3.7 km (2.3 mi)
{{convert|76|km|mi}} 76 kilometres (47 mi)
{{convert|૪૫|km/h|mph|abbr=on}} [convert: invalid number]
{{convert|૧૦૦|km/h|mph|abbr=on}} [convert: invalid number]
{{convert|700|acre|km2|1}} 700 acres (2.8 km2)
{{convert|51|acre|m2}} 51 acres (210,000 m2)
{{convert|92|acre|m2}} 92 acres (370,000 m2)
{{convert|30|acre|m2}} 30 acres (120,000 m2)
{{convert|100|ft|m|-1}} 100 feet (30 m)
{{convert|60|ft|m|0}} 60 feet (18 m)
{{convert|7.2|°F|°C|abbr=on}} 7.2 °F (−13.8 °C)
{{convert|391|ft|m|0}} 391 feet (119 m)
{{convert|612|ft|m|0}} 612 feet (187 m)
{{convert|927|ft|m}} 927 feet (283 m)
{{convert|185|ft|m|0|sing=on}} 185-foot (56 m)
{{convert|921|ft|m|sing=on}} 921-foot (281 m)
{{convert|203|ft|m|abbr=on}} 203 ft (62 m)
{{convert|1250|ft|m}} 1,250 feet (380 m)
{{convert|3000000|cuyd|m3}} 3,000,000 cubic yards (2,300,000 m3)
{{convert|240|km|mi|sp=uk}} 240 kilometres (150 mi)*
{{convert|42|km|mi|sp=uk}} 42 kilometres (26 mi)*
{{convert|35|km|mi|sp=uk}} 35 kilometres (22 mi)*
{{convert|5|km|mi|sp=uk}} 5 kilometres (3.1 mi)*
{{convert|40|km|mi|sp=uk}} 40 kilometres (25 mi)*
{{convert|700|yd|m}} 700 yards (640 m)
{{convert|26|mi}} 26 miles (42 km)
{{convert|385|yd}} 385 yards (352 m)
{{convert|3500|m|ft}} 3,500 metres (11,500 ft)
{{convert|5373|km|mi|sp=uk}} 5,373 kilometres (3,339 mi)*
{{convert|37|km|mi|sp=uk}} 37 kilometres (23 mi)*
{{convert|27.5|mpgus|lk=off}} 27.5 miles per US gallon (8.6 L/100 km; 33.0 mpg‑imp)
{{convert|22.2|mpgus|lk=off}} 22.2 miles per US gallon (10.6 L/100 km; 26.7 mpg‑imp)
{{convert|20|ft|m|1}} 20 feet (6.1 m)
{{convert|40|ft|m|2}} 40 feet (12.19 m)
{{convert|100|ft|m|1|abbr=on}} 100 ft (30.5 m)
{{convert|200|ft|m|0|abbr=on}} 200 ft (61 m)
{{convert|40|ft|0|abbr=on}} 40 ft (12 m)
{{convert|50|ft|0|abbr=on}} 50 ft (15 m)
{{convert|82|ft|0|abbr=on}} 82 ft (25 m)
{{convert|25|ft|0|abbr=on}} 25 ft (8 m)
{{convert|245000|km2|sqmi|-1}} 245,000 square kilometres (94,600 sq mi)
{{convert|35|km|mi|0}} 35 kilometres (22 mi)
{{convert|1100|km|mi|-2}} 1,100 kilometres (700 mi)
{{convert|500|km|mi|-2}} 500 kilometres (300 mi)
{{convert|1350|km|mi|-1}} 1,350 kilometres (840 mi)
{{convert|360|km|mi|0|adj=on}} 360-kilometre (224 mi)
{{convert|-10|C|lk=on}} −10 °C (14 °F)
{{convert|35|C}} 35 °C (95 °F)
{{convert|130410|km2|sqmi|-1}} 130,410 square kilometres (50,350 sq mi)
{{convert|978|m|ft|0}} 978 metres (3,209 ft)
{{convert|78772|km2|sqmi|-1}} 78,772 square kilometres (30,410 sq mi)
{{convert|1343|m|ft|0}} 1,343 metres (4,406 ft)
{{convert|20758|km2|sqmi|-1}} 20,758 square kilometres (8,010 sq mi)
{{convert|849|m|ft|0}} 849 metres (2,785 ft)
{{convert|383|PD/km2|PD/sqmi}} 383 inhabitants per square kilometre (990/sq mi)
{{convert|142|PD/km2|PD/sqmi|abbr=on}} 142/km2 (370/sq mi)
{{convert|125|PD/km2|PD/sqmi|abbr=on}} 125/km2 (320/sq mi)
{{convert|65|PD/km2|PD/sqmi|abbr=on}} 65/km2 (170/sq mi)
{{convert|46904|km|mi|0}} 46,904 kilometres (29,145 mi)
{{convert|3497|km|mi|0}} 3,497 kilometres (2,173 mi)
{{convert|213750|km|mi|0}} 213,750 kilometres (132,818 mi)
{{convert|93.9|kg|lb st|abbr=on}} 93.9 kg (207 lb; 14.79 st)
{{convert|1.96|m|ftin}} 1.96 metres (6 ft 5 in)
{{convert|10|mi|km}} 10 miles (16 km)
{{convert|17|by|22|in|cm|abbr=on}} 17 by 22 in (43 by 56 cm)
{{convert|160|acres|ha}} 160 acres (65 ha)
{{convert|500|sqmi|sqkm}} 500 square miles (1,300 km2)
{{convert|12000|acres|ha}} 12,000 acres (4,900 ha)
{{convert|8765|acres|ha}} 8,765 acres (3,547 ha)
{{convert|0.8|mi|km|adj=on}} 0.8-mile (1.3 km)
{{convert|17|acres|ha}} 17 acres (6.9 ha)
{{convert|750|acres|ha}} 750 acres (300 ha)
{{convert|340|acres|ha}} 340 acres (140 ha)
{{convert|4737|ft|m}} 4,737 feet (1,444 m)
{{convert|975|ft|m}} 975 feet (297 m)
{{convert|1.85|m|ftin|abbr=on|lk=off}} 1.85 m (6 ft 1 in)
{{convert|85|kg|lb st|abbr=on}} 85 kg (187 lb; 13.4 st)
{{convert|55|lb|abbr=on}} 55 lb (25 kg)
{{convert|17|ft|6|in|m|abbr=on}} 17 ft 6 in (5.33 m)
{{convert|165|sqft|m2|0|abbr=on}} 165 sq ft (15 m2)
{{convert|5|ft|m|0|abbr=on}} 5 ft (2 m)
{{convert|11|ft|6|in|m|abbr=on}} 11 ft 6 in (3.51 m)
{{convert|52|lb|kg|abbr=on}} 52 lb (24 kg)
{{convert|22|ft|m|0|abbr=on}} 22 ft (7 m)
{{convert|290|sqft|m2|0|abbr=on}} 290 sq ft (27 m2)
{{convert|7|ft|m|abbr=on}} 7 ft (2.1 m)
{{convert|14|ft|m|abbr=on}} 14 ft (4.3 m)
{{convert|98|lb|kg|abbr=on}} 98 lb (44 kg)
{{convert|32|ft|1|in|m|abbr=on}} 32 ft 1 in (9.78 m)
{{convert|305|sqft|m2|0|abbr=on}} 305 sq ft (28 m2)
{{convert|5|ft|m|abbr=on}} 5 ft (1.5 m)
{{convert|17|ft|m|abbr=on}} 17 ft (5.2 m)
{{convert|112|lb|kg|abbr=on}} 112 lb (51 kg)
{{convert|100|ft|m|-1}} 100 feet (30 m)
{{convert|622.5|ft|m|1}} 622.5 feet (189.7 m)
{{convert|605|lb|kg|abbr=on}} 605 lb (274 kg)
{{convert|40.3|ft|m|abbr=on}} 40.3 ft (12.3 m)
{{convert|12|hp|kW}} 12 horsepower (8.9 kW)
{{convert|180|lb|kg|abbr=on}} 180 lb (82 kg)
{{convert|27|mph|km/h}} 27 miles per hour (43 km/h)
{{convert|120|ft|m}} 120 feet (37 m)
{{convert|6.8|mph|km/h}} 6.8 miles per hour (10.9 km/h)
{{convert|175|ft|m}} 175 feet (53 m)
{{convert|200|ft|m}} 200 feet (61 m)
{{convert|10|ft|m}} 10 feet (3.0 m)
{{convert|60|ft|m|0|sing=on|adj=on}} 60-foot (18 m)
{{convert|1300|ft|m|-1}} 1,300 feet (400 m)
{{convert|4080|ft|m|0}} 4,080 feet (1,244 m)
{{convert|85|acre|m2|adj=on}} 85-acre (340,000 m2)
{{convert|24|mi|km|0}} 24 miles (39 km)
{{convert|24.5|mi|km|1}} 24.5 miles (39.4 km)
{{convert|50|mi|km}} 50 miles (80 km)
{{convert|656|ft|m|0}} 656 feet (200 m)
{{convert|100|ft|m|-1}} 100 feet (30 m)
{{convert|40|mi|km}} 40 miles (64 km)
{{convert|350|ft|m|0}} 350 feet (107 m)
{{convert|65|mi|km|0}} 65 miles (105 km)
{{convert|૧૦.૭|km|mi|abbr=on}} [convert: invalid number]
{{convert|0|mph|km/h|abbr=on}} 0 mph (0 km/h)
{{convert|0|mph|km/h|abbr=on}} 0 mph (0 km/h)
{{convert|380|km|mi|abbr=on}} 380 km (240 mi)
{{convert|49|km|mi|abbr=on}} 49 km (30 mi)
{{convert|22|km|mi|abbr=on}} 22 km (14 mi)
{{convert|180|km|mi|abbr=on}} 180 km (110 mi)
{{convert|254|km|mi|abbr=on}} 254 km (158 mi)
{{convert|456|km|mi|abbr=on}} 456 km (283 mi)
{{convert|380|km|mi|abbr=on}} 380 km (240 mi)
{{convert|554|km|mi|abbr=on}} 554 km (344 mi)
{{convert|108|km|mi|abbr=on}} 108 km (67 mi)
{{convert|14|km|mi|abbr=on}} 14 km (8.7 mi)
{{convert|541|km|mi|abbr=on}} 541 km (336 mi)
{{convert|274|km|mi|abbr=on}} 274 km (170 mi)
{{convert|274|km|mi|abbr=on}} 274 km (170 mi)
{{convert|422|km|abbr=on}} 422 km (262 mi)
{{convert|18|m|abbr=on}} 18 m (59 ft)
{{convert|422|km|abbr=on}} 422 km (262 mi)
{{convert|4108|m|abbr=on|sigfig=5}} 4,108 m (13,478 ft)
{{convert|3528|m|abbr=on|sigfig=5}} 3,528 m (11,575 ft)
{{convert|170|km|abbr=on}} 170 km (110 mi)
{{convert|3249|m|abbr=on|sigfig=5}} 3,249 m (10,659 ft)
{{convert|-45|C|abbr=on}} −45 °C (−49 °F)
{{convert|1200|km|abbr=on}} 1,200 km (750 mi)
{{convert|200|km|mi|abbr=on}} 200 km (120 mi)
{{convert|16|km|mi|abbr=on}} 16 km (9.9 mi)
{{convert|23|km|mi|abbr=on}} 23 km (14 mi)
{{convert|60|km|mi|abbr=on}} 60 km (37 mi)
{{convert|16|km|mi|abbr=on}} 16 km (9.9 mi)
{{convert|24|km|mi|abbr=on}} 24 km (15 mi)
{{convert|16|km|mi|abbr=on}} 16 km (9.9 mi)
{{convert|15|km|mi|abbr=on}} 15 km (9.3 mi)
{{convert|190|km}} 190 kilometres (120 mi)
{{convert|6|km}} 6 kilometres (3.7 mi)
{{convert|65|km}} 65 kilometres (40 mi)
{{convert|64|km}} 64 kilometres (40 mi)
{{convert|42|km}} 42 kilometres (26 mi)
{{convert|33|km}} 33 kilometres (21 mi)
{{convert|120|km}} 120 kilometres (75 mi)
{{convert|130|km}} 130 kilometres (81 mi)
{{convert|1465|km|mi|abbr=on}} 1,465 km (910 mi)
{{convert|253|km|mi|abbr=on}} 253 km (157 mi)
{{convert|35|km|mi|abbr=on}} 35 km (22 mi)
{{convert|1190|km|mi|abbr=on}} 1,190 km (740 mi)
{{convert|1151|km|mi|abbr=on}} 1,151 km (715 mi)
{{convert|4|km|mi|abbr=on}} 4 km (2.5 mi)
{{convert|371|km|mi|abbr=on}} 371 km (231 mi)
{{convert|658|km|mi|abbr=on}} 658 km (409 mi)
{{convert|83|km|mi|abbr=on}} 83 km (52 mi)
{{convert|133|km|mi|abbr=on}} 133 km (83 mi)
{{convert|1235|km|mi|abbr=on}} 1,235 km (767 mi)
{{convert|40|km|mi|abbr=on}} 40 km (25 mi)
{{convert|40|km|mi|abbr=on}} 40 km (25 mi)
{{convert|40|km|mi|abbr=on}} 40 km (25 mi)
{{convert|153|km|mi|abbr=on}} 153 km (95 mi)
{{convert|82|km|mi|abbr=on}} 82 km (51 mi)
{{convert|71|km|mi|abbr=on}} 71 km (44 mi)
{{convert|153|km|mi|abbr=on}} 153 km (95 mi)
{{convert|82|km|mi|abbr=on}} 82 km (51 mi)
{{convert|71|km|mi|abbr=on}} 71 km (44 mi)
{{convert|20|km|mi|abbr=on}} 20 km (12 mi)
{{convert|1533|km|mi|abbr=on}} 1,533 km (953 mi)
{{convert|488|km|mi|abbr=on}} 488 km (303 mi)
{{convert|1000|km|mi|abbr=on}} 1,000 km (620 mi)
{{convert|45|km|mi|abbr=on}} 45 km (28 mi)
{{convert|77|km|mi|abbr=on}} 77 km (48 mi)
{{convert|77|km|mi|abbr=on}} 77 km (48 mi)
{{convert|117|km|mi|abbr=on}} 117 km (73 mi)
{{convert|358|km|mi|abbr=on}} 358 km (222 mi)
{{convert|177|km|mi|abbr=on}} 177 km (110 mi)
{{convert|813|km|mi|abbr=on}} 813 km (505 mi)
{{convert|314|km|mi|abbr=on}} 314 km (195 mi)
{{convert|412|km|mi|abbr=on}} 412 km (256 mi)
{{convert|22|km|mi|abbr=on}} 22 km (14 mi)
{{convert|161|km|mi|abbr=on}} 161 km (100 mi)
{{convert|1949|km|mi|abbr=on}} 1,949 km (1,211 mi)
{{convert|1000|km|mi}} 1,000 kilometres (620 mi)
{{convert|70934|km|mi}} 70,934 kilometres (44,076 mi)
{{convert|30000|km|mi}} 30,000 kilometres (19,000 mi)
{{convert|2600|km|mi}} 2,600 kilometres (1,600 mi)
{{convert|79116|km|mi}} 79,116 kilometres (49,160 mi)
{{convert|10000|km|mi}} 10,000 kilometres (6,200 mi)
{{convert|19064|km|mi}} 19,064 kilometres (11,846 mi)
{{convert|6000|km|mi|mi}} 6,000 kilometres (3,700 mi)*
{{convert|2369|km|mi|mi}} 2,369 kilometres (1,472 mi)*
{{convert|6|km|mi}} 6 kilometres (3.7 mi)
{{convert|1,000|km|mi}} 1,000 kilometres (620 mi)
{{convert|70,934|km|mi}} 70,934 kilometres (44,076 mi)
{{convert|16,000|km|mi}} 16,000 kilometres (9,900 mi)
{{convert|25,000|km|mi}} 25,000 kilometres (16,000 mi)
{{convert|154,522|km|mi}} 154,522 kilometres (96,016 mi)
{{convert|2,577,396|km|mi}} 2,577,396 kilometres (1,601,520 mi)
{{convert|1,433,577|km|mi}} 1,433,577 kilometres (890,783 mi)
{{convert|4,245,429|km|mi}} 4,245,429 kilometres (2,637,987 mi)
{{convert|100|yd|m}} 100 yards (91 m)
{{convert|35|mi|km}} 35 miles (56 km)
{{convert|35|mi|km|adj=on}} 35-mile (56 km)
{{convert|150000|sqmi|km2}} 150,000 square miles (390,000 km2)
{{convert|200|mi|km}} 200 miles (320 km)
{{convert|150|mi|km}} 150 miles (240 km)
{{convert|12|ft|m|sing=on}} 12-foot (3.7 m)
{{convert|90|mi/h|km/h|abbr=on}} 90 mph (140 km/h)
{{convert|110|hp|abbr=on}} 110 hp (82 kW)
{{convert|177|hp|abbr=on}} 177 hp (132 kW)
{{convert|85|kg}} 85 kilograms (187 lb)
{{convert|300000|km2|sqmi|disp=s|abbr=on}} 300,000 km2 (120,000 sq mi)*
{{convert|238391|km2|sqmi|}} 238,391 square kilometres (92,043 sq mi)
{{convert|2544|m|ft|disp=s|abbr=on}} 2,544 m (8,346 ft)*
{{convert|10000|km2|sqmi|abbr=on}} 10,000 km2 (3,900 sq mi)
{{convert|5800|km2|sqmi|abbr=on}} 5,800 km2 (2,200 sq mi)
{{convert|8|°C}} 8 °C (46 °F)
{{convert|-38.5|°C}} −38.5 °C (−37.3 °F)
{{convert|44.5|°C}} 44.5 °C (112.1 °F)
{{convert|28|°C}} 28 °C (82 °F)
{{convert|35|°C}} 35 °C (95 °F)
{{convert|16|°C}} 16 °C (61 °F)
{{convert|2|°C}} 2 °C (36 °F)
{{convert|-15|°C}} −15 °C (5 °F)
{{convert|750|mm|in|abbr=on}} 750 mm (30 in)
{{convert|600|mm|in|abbr=on}} 600 mm (24 in)
{{convert|22298|km}} 22,298 kilometres (13,855 mi)
{{convert|25|km/h|mph|abbr=on}} 25 km/h (16 mph)
{{convert|500|lb|kg|abbr=on}} 500 lb (230 kg)
{{convert|100|mph|km/h|abbr=on}} 100 mph (160 km/h)
{{convert|280|km/h|mph|abbr=on}} 280 km/h (170 mph)
{{convert|249|km/h|mph|abbr=on}} 249 km/h (155 mph)
{{convert|250|km/h|mph|abbr=on}} 250 km/h (160 mph)
{{convert|290|km/h|mph|abbr=on}} 290 km/h (180 mph)
{{convert|245|km/h|mph|abbr=on}} 245 km/h (152 mph)
{{convert|248|km/h|mph|abbr=on}} 248 km/h (154 mph)
{{convert|240|km/h|mph|abbr=on}} 240 km/h (150 mph)
{{convert|230|km/h|mph|abbr=on}} 230 km/h (140 mph)
{{convert|306|km/h|mph|abbr=on}} 306 km/h (190 mph)
{{convert|260|km/h|mph|abbr=on}} 260 km/h (160 mph)
{{convert|240|km/h|mph|abbr=on}} 240 km/h (150 mph)
{{convert|210|km/h|mph|abbr=on}} 210 km/h (130 mph)
{{convert|340|km/h|mph|abbr=on}} 340 km/h (210 mph)
{{convert|353|km/h|mph|abbr=on}} 353 km/h (219 mph)
{{convert|325|km/h|mph|abbr=on}} 325 km/h (202 mph)
{{convert|356|km/h|mph|abbr=on}} 356 km/h (221 mph)
{{convert|8171|cc|CID|0|abbr=on}} 8,171 cc (499 cu in)
{{convert|940|hp|abbr=on}} 940 hp (700 kW)
{{convert|21593|acres|km2}} 21,593 acres (87.38 km2)
{{convert|40612|acres|km2}} 40,612 acres (164.35 km2)
{{convert|190|mi|km}} 190 miles (310 km)
{{convert|206|ft|m|0}} 206 feet (63 m)
{{convert|1115|ft|m|0}} 1,115 feet (340 m)
{{convert|33|ft|m|0}} 33 feet (10 m)
{{convert|109|km2|sqmi}} 109 square kilometres (42 sq mi)
{{convert|4066|PD/km2|PD/sqmi}} 4,066 inhabitants per square kilometre (10,530/sq mi)
{{convert|751|km2|sqmi}} 751 square kilometres (290 sq mi)
{{convert|2264100|sqft}} 2,264,100 square feet (210,340 m2)
{{convert|11000000|sqft}} 11,000,000 square feet (1,000,000 m2)
{{convert|110|m|ft}} 110 metres (360 ft)
{{convert|105|m|ft}} 105 metres (344 ft)
{{convert|10|mi|km}} 10 miles (16 km)
{{convert|40|mi|km}} 40 miles (64 km)
{{convert|62|mi|km}} 62 miles (100 km)
{{convert|7|mi|km|0}} 7 miles (11 km)
{{convert|220|mi|km|sing=on}} 220-mile (350 km)
{{convert|51|bhp|abbr=on}} 51 bhp (38 kW)
{{convert|62|bhp|abbr=on}} 62 bhp (46 kW)
{{convert|20|mph|abbr=on}} 20 mph (32 km/h)
{{convert|8|x|8|in}} 8 by 8 inches (200 mm × 200 mm)
{{convert|4000|km|mi|abbr=on}} 4,000 km (2,500 mi)
{{convert|109|in|mm|adj=on}} 109-inch (2,800 mm)
{{convert|2.3|acre|m2|sing=on}} 2.3-acre (9,300 m2)
{{convert|4000|mi|km}} 4,000 miles (6,400 km)
{{convert|23.4|ft|m|1|abbr=on}} 23.4 ft (7.1 m)
{{convert|62|ft|m|sing=on}} 62-foot (19 m)
{{convert|300000|sqft|m2|sing=on}} 300,000-square-foot (28,000 m2)
{{convert|9250|sqmi|km2}} 9,250 square miles (24,000 km2)
{{convert|9614|mi2|km2|abbr=off}} 9,614 square miles (24,900 square kilometres)
{{convert|9250|mi2|km2|abbr=off}} 9,250 square miles (24,000 square kilometres)
{{convert|365|mi2|km2|abbr=off}} 365 square miles (950 square kilometres)
{{convert|159|mi|km|abbr=off}} 159 miles (256 kilometres)
{{convert|89|mi|km|abbr=off}} 89 miles (143 kilometres)
{{convert|37|mi|km|abbr=off}} 37 miles (60 kilometres)
{{convert|60|in|cm|0}} 60 inches (152 cm)
{{convert|100|in|cm|0}} 100 inches (254 cm)
{{convert|43|°F|°C|0}} 43 °F (6 °C)
{{convert|105|°F|°C|abbr=on}} 105 °F (41 °C)
{{convert|-50|°F|°C|abbr=on}} −50 °F (−46 °C)
{{convert|15000|-|20000|ft}} 15,000–20,000 feet (4,600–6,100 m)
{{convert|3|mi}} 3 miles (4.8 km)
{{convert|1|ft}} 1 foot (0.30 m)
{{convert|8|mi}} 8 miles (13 km)
{{convert|100|lb}} 100 pounds (45 kg)
{{convert|410000|USgal}} 410,000 US gallons (1,600,000 l; 340,000 imp gal)
{{convert|920000|USgal}} 920,000 US gallons (3,500,000 l; 770,000 imp gal)
{{convert|2840|mi}} 2,840 miles (4,570 km)
{{convert|100000000|mi}} 100,000,000 miles (160,000,000 km)
{{convert|1|mi}} 1 mile (1.6 km)
{{convert|80000|lb}} 80,000 pounds (36,000 kg)
{{convert|2843|mi|km|0}} 2,843 miles (4,575 km)
{{convert|4300000|sqft|m2|-4|abbr=on}} 4,300,000 sq ft (400,000 m2)
{{convert|500000|sqft|m2|-4|abbr=on}} 500,000 sq ft (50,000 m2)
{{convert|1868000|sqft|m2|-4|abbr=on}} 1,868,000 sq ft (170,000 m2)
{{convert|1776|ft|m|0|adj=on}} 1,776-foot (541 m)
{{convert|207|ft}} 207 feet (63 m)
{{convert|18|in|cm}} 18 inches (46 cm)
{{convert|16|acre|m2}} 16 acres (65,000 m2)
{{convert|4|in|cm}} 4 inches (10 cm)
{{convert|4|in|mm|sing=on}} 4-inch (100 mm)
{{convert|65|ft|m}} 65 feet (20 m)
{{convert|18|in|cm}} 18 inches (46 cm)
{{convert|1350|ft|m}} 1,350 feet (410 m)
{{convert|16|acre|m2}} 16 acres (65,000 m2)
{{convert|1368|ft|m|sing=off}} 1,368 feet (417 m)
{{convert|360|ft|m|sing=off}} 360 feet (110 m)
{{convert|360|ft|m|adj=on}} 360-foot (110 m)
{{convert|1728|ft|m|abbr=on}} 1,728 ft (527 m)
{{convert|1377|ft|m|abbr=on}} 1,377 ft (420 m)
{{convert|1310|ft|m|abbr=on}} 1,310 ft (400 m)
{{convert|1450|ft}} 1,450 feet (440 m)
{{convert|40000|sqft|m2}} 40,000 square feet (3,700 m2)
{{convert|1310|ft|m}} 1,310 feet (400 m)
{{convert|1377|ft|m|abbr=on}} 1,377 ft (420 m)
{{convert|50|mi|km}} 50 miles (80 km)
{{convert|16|acre|m2}} 16 acres (65,000 m2)
{{convert|1500|lb}} 1,500 pounds (680 kg)
{{convert|1776|ft}} 1,776 feet (541 m)
{{convert|1350|ft}} 1,350 feet (410 m)
{{convert|1254|ft}} 1,254 feet (382 m)
{{convert|96|ft}} 96 feet (29 m)
{{convert|1255|ft}} 1,255 feet (383 m)
{{convert|946|ft}} 946 feet (288 m)
{{convert|26|km|abbr=on}} 26 km (16 mi)
{{convert|13|m}} 13 metres (43 ft)
{{convert|4|m|ft|abbr=off}} 4 metres (13 feet)
{{convert|235|kg|lb}} 235 kilograms (518 lb)
{{convert|227|kg|lb}} 227 kilograms (500 lb)
{{convert|2.2|–|2.6|m|in|abbr=on}} 2.2–2.6 m (87–102 in)
{{convert|1|kg|lb}} 1 kilogram (2.2 lb)
{{convert|1.9|in|mm|2}} 1.9 inches (48.26 mm)
{{convert|૧.૫|in|mm|૨}} [convert: invalid number]
{{convert|૨.૪૩|in|mm|૨}} [convert: invalid number]
{{convert|૭.૮|in|mm|૨}} [convert: invalid number]
{{convert|૮.૧|in|mm|૨}} [convert: invalid number]
{{convert|૯.૨૫|in|mm|૨}} [convert: invalid number]
{{convert|20|mi|km}} 20 miles (32 km)
{{convert|20|mi|km}} 20 miles (32 km)
{{convert|200|mi|km}} 200 miles (320 km)
{{convert|600|m|ft}} 600 metres (2,000 ft)
{{convert|32|°F|°C|abbr=on}} 32 °F (0 °C)
{{convert|3|km|mi|abbr=off}} 3 kilometres (1.9 miles)
{{convert|7.2|km|mi|abbr=on}} 7.2 km (4.5 mi)
{{convert|20|m|ft|abbr=on}} 20 m (66 ft)
{{convert|32|m|ft|abbr=on}} 32 m (105 ft)
{{convert|24|m|ft|abbr=on}} 24 m (79 ft)
{{convert|30|m|ft|abbr=on}} 30 m (98 ft)
{{convert|239|+/-|23|km3}} 239 ± 23 cubic kilometres (57.3 ± 5.5 cu mi)
{{convert|0.22|to|0.44|m|in|abbr=on}} 0.22 to 0.44 m (8.7 to 17.3 in)
{{convert|4|mm|abbr=on}} 4 mm (0.16 in)
{{convert|1.7|mm|abbr=on}} 1.7 mm (0.067 in)
{{convert|3|mm|abbr=on}} 3 mm (0.12 in)
{{convert|120|m}} 120 metres (390 ft)
{{convert|0.7|+/-|0.1|m|in|abbr=on}} 0.7 ± 0.1 m (27.6 ± 3.9 in)
{{convert|0.9|m|abbr=on}} 0.9 m (2 ft 11 in)
{{convert|30|C}} 30 °C (86 °F)
{{convert|5|e6acre|km2}} 5 million acres (20,000 km2)
{{convert|60|cm|in}} 60 centimetres (24 in)
{{convert|25|cm|in}} 25 centimetres (9.8 in)
{{convert|6.52|km/h|m/s|abbr=on}} 6.52 km/h (1.81 m/s)
{{convert|864|°F|°C|abbr=on}} 864 °F (462 °C)
{{convert|7288|ft}} 7,288 feet (2,221 m)
{{convert|13|km}} 13 kilometres (8.1 mi)
{{convert|56|km}} 56 kilometres (35 mi)
{{convert|3.5|km}} 3.5 kilometres (2.2 mi)
{{convert|216|km}} 216 kilometres (134 mi)
{{convert|2|km|mi|abbr=on}} 2 km (1.2 mi)
{{convert|10|km|mi|abbr=on}} 10 km (6.2 mi)
{{convert|3|km|adj=on|0}} 3-kilometre (2 mi)
{{convert|158|PD/sqkm|PD/sqmi}} 158 inhabitants per square kilometre (410/sq mi)
{{convert|3794083|sqmi|km2|0|abbr=on}} 3,794,083 sq mi (9,826,630 km2)
{{convert|3717813|sqmi|km2|0|abbr=on}} 3,717,813 sq mi (9,629,091 km2)
{{convert|3676486|sqmi|km2|0|abbr=on}} 3,676,486 sq mi (9,522,055 km2)
{{convert|46876|mi|km}} 46,876 miles (75,440 km)
{{convert|29|mi|km|0}} 29 miles (47 km)
{{convert|3.4|m|ft}} 3.4 metres (11 ft)
{{convert|7|x|7|m|ft}} 7 by 7 metres (23 ft × 23 ft)
{{convert|12|in|cm}} 12 inches (30 cm)
{{convert|10|m}} 10 metres (33 ft)
{{convert|1.2|m|ft}} 1.2 metres (3.9 ft)
{{convert|264|lb|abbr=on}} 264 lb (120 kg)
{{convert|40|lb|abbr=on}} 40 lb (18 kg)
{{convert|18|lb|abbr=on}} 18 lb (8.2 kg)
{{convert|57|kg|lb st|abbr=on}} 57 kg (126 lb; 9.0 st)
{{convert|7.6|m|ft}} 7.6 metres (25 ft)
{{convert|15|m|ft}} 15 metres (49 ft)
{{convert|12|–|15|m|ft|sp=us}} 12–15 meters (39–49 ft)
{{convert|9|m|0|sp=us}} 9 meters (30 ft)
{{convert|7.5|m|0|sp=us}} 7.5 meters (25 ft)
{{convert|10|cm|in|0|sp=us}} 10 centimeters (4 in)
{{convert|250|acre|km2}} 250 acres (1.0 km2)
{{convert|765|g|abbr=on}} 765 g (27.0 oz)
{{convert|775|g|abbr=on}} 775 g (27.3 oz)
{{convert|715|g|abbr=on}} 715 g (25.2 oz)
{{convert|700|g|abbr=on}} 700 g (25 oz)
{{convert|715|g|abbr=on}} 715 g (25.2 oz)
{{convert|715|g|abbr=on}} 715 g (25.2 oz)
{{convert|187|mm|in|abbr=on}} 187 mm (7.4 in)
{{convert|180|mm|abbr=on|1}} 180 mm (7.1 in)
{{convert|98|mm|abbr=on|1}} 98 mm (3.9 in)
{{convert|91|mm|abbr=on|1}} 91 mm (3.6 in)
{{convert|34|mm|abbr=on|1}} 34 mm (1.3 in)
{{convert|144|mm|abbr=on|1}} 144 mm (5.7 in)
{{convert|134|mm|abbr=on|1}} 134 mm (5.3 in)
{{convert|૧૬૫|mi|km|૦}} [convert: invalid number]
{{convert|૬૫૨૬|sqmi|km૨|૦}} [convert: invalid number]
{{convert|192|km|mi|abbr=on}} 192 km (119 mi)
{{convert|3|km|mi|abbr=on}} 3 km (1.9 mi)
{{convert|19.5|km|mi|abbr=on|disp=/}} 19.5 km (12.1 mi)*
{{convert|162.25|km|mi|abbr=on|disp=/}} 162.25 km (100.82 mi)*
{{convert|8.5|km|mi|abbr=on|disp=/}} 8.5 km (5.3 mi)*
{{convert|10|m|ft|}} 10 metres (33 ft)
{{convert|8|kn|km/h|0}} 8 knots (15 km/h)
{{convert|70|m|ft|sing=on}} 70-metre (230 ft)
{{convert|20|km|mi|abbr=on}} 20 km (12 mi)
{{convert|57|km|mi|abbr=on}} 57 km (35 mi)
{{convert|1.2|m|ft|abbr=on}} 1.2 m (3.9 ft)
{{convert|10|m|ft|sing=on}} 10-metre (33 ft)
{{convert|100|m|ft}} 100 metres (330 ft)
{{convert|2|m|ft}} 2 metres (6.6 ft)
{{convert|200|km|mi}} 200 kilometres (120 mi)
{{convert|800|km/h|mph}} 800 kilometres per hour (500 mph)
{{convert|1|m|ft}} 1 metre (3.3 ft)
{{convert|80|km/h|mph}} 80 kilometres per hour (50 mph)
{{convert|20|km|mi}} 20 kilometres (12 mi)
{{convert|6.12|in|mm}} 6.12 inches (155 mm)
{{convert|32.57|in|mm}} 32.57 inches (827 mm)
{{convert|10.23|in|mm}} 10.23 inches (260 mm)
{{convert|3.60|in|mm}} 3.60 inches (91 mm)
{{convert|0.5|in|mm|sing=on}} 0.5-inch (13 mm)
{{convert|300|ft|m}} 300 feet (91 m)
{{convert|475000|sqft|m2}} 475,000 square feet (44,100 m2)
{{convert|23|acre|m2}} 23 acres (93,000 m2)
{{convert|244|mi|km|sing=on}} 244-mile (393 km)
{{convert|18|-|24|in|cm|abbr=on}} 18–24 in (46–61 cm)
{{convert|133|g}} 133 grams (4.7 oz)
{{convert|8180|acre|km2}} 8,180 acres (33.1 km2)
{{convert|8180|acre|ha|sing=on}} 8,180-acre (3,310 ha)
{{convert|37|mi|km|0|sp=us}} 37 miles (60 km)
{{convert|20|mi|km}} 20 miles (32 km)
{{convert|8183|acre|ha|0}} 8,183 acres (3,312 ha)
{{convert|28000|acre|ha}} 28,000 acres (11,000 ha)
{{convert|14200|acre|ha}} 14,200 acres (5,700 ha)
{{convert|8709|acre|ha|0}} 8,709 acres (3,524 ha)
{{convert|18000|acre|ha}} 18,000 acres (7,300 ha)
{{convert|50000|acre|ha}} 50,000 acres (20,000 ha)
{{convert|269|acre|ha|0}} 269 acres (109 ha)
{{convert|13000|acres|0|abbr=on}} 13,000 acres (5,261 ha)
{{convert|21000|sqft|m2}} 21,000 square feet (2,000 m2)
{{convert|1.76|m|ftin}} 1.76 metres (5 ft 9 in)
{{convert|64|kg|lb}} 64 kilograms (141 lb)
{{convert|180|km/h|mph|abbr=on}} 180 km/h (110 mph)
{{convert|180|km/h|mph|abbr=on}} 180 km/h (110 mph)
{{convert|12|x|6|ft|abbr=on}} 12 ft × 6 ft (3.7 m × 1.8 m)
{{convert|1000|and|2000|mm|in|1|abbr=on}} 1,000 and 2,000 mm (39.4 and 78.7 in)
{{convert|500|to|900|mm|in|1|abbr=on}} 500 to 900 mm (19.7 to 35.4 in)
{{convert|40|°C|lk=on}} 40 °C (104 °F)
{{convert|18|°C|1}} 18 °C (64.4 °F)
{{convert|20|°C}} 20 °C (68 °F)
{{convert|17|°C|1}} 17 °C (62.6 °F)
{{convert|13|°C|1}} 13 °C (55.4 °F)
{{convert|-89.2|C|F}} −89.2 °C (−128.6 °F)
{{convert|57.7|C|F}} 57.7 °C (135.9 °F)
{{convert|34.4|C|F}} 34.4 °C (93.9 °F)
{{convert|-55.1|C|F}} −55.1 °C (−67.2 °F)
{{convert|-19.7|C|F}} −19.7 °C (−3.5 °F)
{{convert|2100|km/h|mph|abbr=on|disp=or}} 2,100 km/h or 1,300 mph
{{convert|9600|km/h|mph}} 9,600 kilometres per hour (6,000 mph)
{{convert|7.07|cuin|cc|0}} 7.07 cubic inches (116 cc)
{{convert|24.74|cuin|cc|0}} 24.74 cubic inches (405 cc)
{{convert|9.75|in|cm|0}} 9.75 inches (25 cm)
{{convert|28|lb|kg|abbr=on}} 28 lb (13 kg)
{{convert|10|x|15|ft|m|abbr=on}} 10 ft × 15 ft (3.0 m × 4.6 m)
{{convert|40|x|60|ft|m|abbr=on}} 40 ft × 60 ft (12 m × 18 m)
{{convert|26.84|cuin|cc|0}} 26.84 cubic inches (440 cc)
{{convert|53.68|cuin|cc|0}} 53.68 cubic inches (880 cc)
{{convert|7|hp|kW|abbr=off}} 7 horsepower (5.2 kilowatts)
{{convert|60|mph|km/h|-1|abbr=on}} 60 mph (100 km/h)
{{convert|49.48|cuin|cc|0}} 49.48 cubic inches (811 cc)
{{convert|100|mph|km/h|-1|abbr=on}} 100 mph (160 km/h)
{{convert|45|cuin|cc|0}} 45 cubic inches (737 cc)
{{convert|2.745|in|mm|1|abbr=on}} 2.745 in (69.7 mm)
{{convert|3.8125|in|mm|1|abbr=on}} 3.8125 in (96.8 mm)
{{convert|74|cuin|cc}} 74 cubic inches (1,210 cc)
{{convert|80|cuin|cc}} 80 cubic inches (1,300 cc)
{{convert|74|cuin|cc}} 74 cubic inches (1,210 cc)
{{convert|80|cuin|cc}} 80 cubic inches (1,300 cc)
{{convert|45|cuin|cc}} 45 cubic inches (740 cc)
{{convert|74|cuin|cc}} 74 cubic inches (1,210 cc)
{{convert|80|cuin|cc}} 80 cubic inches (1,300 cc)
{{convert|45|cuin|cc}} 45 cubic inches (740 cc)
{{convert|115|hp|abbr=on}} 115 hp (86 kW)
{{convert|123|hp|abbr=on}} 123 hp (92 kW)
{{convert|165|hp|abbr=on}} 165 hp (123 kW)
{{convert|21|in|mm|sing=on}} 21-inch (530 mm)
{{convert|16|in|mm|sing=on}} 16-inch (410 mm)
{{convert|17|in|mm|adj=on}} 17-inch (430 mm)
{{convert|91|bhp|abbr=on}} 91 bhp (68 kW)
{{convert|1130|to|1250|cc|cuin|abbr=on}} 1,130 to 1,250 cc (69 to 76 cu in)
{{convert|2440|m|ft|sp=us}} 2,440 meters (8,010 ft)
{{convert|9855|m|ft|sp=us}} 9,855 meters (32,333 ft)
{{convert|60|kg|lb}} 60 kilograms (130 lb)
{{convert|1900|ft|m|sp=us}} 1,900 feet (580 m)
{{convert|800|ft|m}} 800 feet (240 m)
{{convert|13|ktonTNT|lk=in}} 13 kilotons of TNT (54 TJ)
{{convert|4.4|sqmi|km2}} 4.4 square miles (11 km2)
{{convert|4.7|sqmi|km2}} 4.7 square miles (12 km2)
{{convert|100|m|ft|abbr=on}} 100 m (330 ft)
{{convert|300|m|ft|sp=us}} 300 meters (980 ft)
{{convert|150|m|ft|abbr=on}} 150 m (490 ft)
{{convert|21|ktonTNT}} 21 kilotons of TNT (88 TJ)
{{convert|18|mi|km}} 18 miles (29 km)
{{convert|32|-|34|C|F}} 32–34 °C (90–93 °F)
{{convert|20|ft|m|0}} 20 feet (6 m)
{{convert|600|mi2|km2|abbr=off}} 600 square miles (1,600 square kilometres)
{{convert|25|mi|km|abbr=off}} 25 miles (40 kilometres)
{{convert|6642|acre|km2}} 6,642 acres (26.88 km2)
{{convert|40|in|mm}} 40 inches (1,000 mm)
{{convert|601.7|mi2|km2|abbr=off}} 601.7 square miles (1,558 square kilometres)
{{convert|579.4|mi2|km2|abbr=off}} 579.4 square miles (1,501 square kilometres)
{{convert|22.3|mi2|km2|abbr=off}} 22.3 square miles (58 square kilometres)
{{convert|50|ft|m|abbr=off}} 50 feet (15 metres)
{{convert|125|ft|m|abbr=off}} 125 feet (38 metres)
{{convert|310|mi|km|abbr=off}} 310 miles (500 kilometres)
{{convert|90|°F|°C|abbr=on}} 90 °F (32 °C)
{{convert|90|°F|°C|abbr=on}} 90 °F (32 °C)
{{convert|109|°F|°C|abbr=on}} 109 °F (43 °C)
{{convert|63|°F|°C|abbr=on}} 63 °F (17 °C)
{{convert|41|°F|°C|abbr=on}} 41 °F (5 °C)
{{convert|5|°F|°C|abbr=on}} 5 °F (−15 °C)
{{convert|5|mi|km|abbr=off}} 5 miles (8.0 kilometres)
{{convert|14|acre|adj=on}} 14-acre (5.7 ha)
{{convert|56405|acre|km2|0}} 56,405 acres (228 km2)
{{convert|19600|acre|km2|0}} 19,600 acres (79 km2)
{{convert|1002|ft|m|0|sing=on}} 1,002-foot (305 m)
{{convert|992|ft|m|0|sing=on}} 992-foot (302 m)
{{convert|901|ft|m|0|sing=on}} 901-foot (275 m)
{{convert|739.3|mi|km|1}} 739.3 miles (1,189.8 km)
{{convert|10|mi|km|0|sing=on}} 10-mile (16 km)
{{convert|25|mi|km|0}} 25 miles (40 km)
{{convert|8|mi|km|abbr=off}} 8 miles (13 kilometres)
{{convert|160|mi|km}} 160 miles (260 km)
{{convert|50|ft|m|sing=on}} 50-foot (15 m)
{{convert|6|ft|m}} 6 feet (1.8 m)
{{convert|16|mi|km}} 16 miles (26 km)
{{convert|0|C|K F}} 0 °C (273 K; 32 °F)
{{convert|611|Pa|atm}} 611 pascals (0.00603 atm)
{{convert|4.58|torr|inHg psi}} 4.58 torrs (0.180 inHg; 0.0886 psi)
{{convert|5|C|K F}} 5 °C (278 K; 41 °F)
{{convert|872|Pa|atm}} 872 pascals (0.00861 atm)
{{convert|6.54|torr|inHg psi}} 6.54 torrs (0.257 inHg; 0.1265 psi)
{{convert|10|C|K F}} 10 °C (283 K; 50 °F)
{{convert|1228|Pa|atm}} 1,228 pascals (0.01212 atm)
{{convert|9.21|torr|inHg psi}} 9.21 torrs (0.363 inHg; 0.1781 psi)
{{convert|12|C|K F}} 12 °C (285 K; 54 °F)
{{convert|1403|Pa|atm}} 1,403 pascals (0.01385 atm)
{{convert|10.52|torr|inHg psi}} 10.52 torrs (0.414 inHg; 0.2034 psi)
{{convert|14|C|K F}} 14 °C (287 K; 57 °F)
{{convert|1599|Pa|atm}} 1,599 pascals (0.01578 atm)
{{convert|11.99|torr|inHg psi}} 11.99 torrs (0.472 inHg; 0.2318 psi)
{{convert|16|C|K F}} 16 °C (289 K; 61 °F)
{{convert|1817|Pa|atm}} 1,817 pascals (0.01793 atm)
{{convert|13.63|torr|inHg psi}} 13.63 torrs (0.537 inHg; 0.2636 psi)
{{convert|17|C|K F}} 17 °C (290 K; 63 °F)
{{convert|1937|Pa|atm}} 1,937 pascals (0.01912 atm)
{{convert|14.53|torr|inHg psi}} 14.53 torrs (0.572 inHg; 0.2810 psi)
{{convert|18|C|K F}} 18 °C (291 K; 64 °F)
{{convert|2064|Pa|atm}} 2,064 pascals (0.02037 atm)
{{convert|15.48|torr|inHg psi}} 15.48 torrs (0.609 inHg; 0.2993 psi)
{{convert|19|C|K F}} 19 °C (292 K; 66 °F)
{{convert|2197|Pa|atm}} 2,197 pascals (0.02168 atm)
{{convert|16.48|torr|inHg psi}} 16.48 torrs (0.649 inHg; 0.3187 psi)
{{convert|20|C|K F}} 20 °C (293 K; 68 °F)
{{convert|2338|Pa|atm}} 2,338 pascals (0.02307 atm)
{{convert|17.54|torr|inHg psi}} 17.54 torrs (0.691 inHg; 0.3392 psi)
{{convert|21|C|K F}} 21 °C (294 K; 70 °F)
{{convert|2486|Pa|atm}} 2,486 pascals (0.02453 atm)
{{convert|18.65|torr|inHg psi}} 18.65 torrs (0.734 inHg; 0.3606 psi)
{{convert|22|C|K F}} 22 °C (295 K; 72 °F)
{{convert|2644|Pa|atm}} 2,644 pascals (0.02609 atm)
{{convert|19.83|torr|inHg psi}} 19.83 torrs (0.781 inHg; 0.3834 psi)
{{convert|23|C|K F}} 23 °C (296 K; 73 °F)
{{convert|2809|Pa|atm}} 2,809 pascals (0.02772 atm)
{{convert|21.07|torr|inHg psi}} 21.07 torrs (0.830 inHg; 0.4074 psi)
{{convert|24|C|K F}} 24 °C (297 K; 75 °F)
{{convert|2984|Pa|atm}} 2,984 pascals (0.02945 atm)
{{convert|22.38|torr|inHg psi}} 22.38 torrs (0.881 inHg; 0.4328 psi)
{{convert|25|C|K F}} 25 °C (298 K; 77 °F)
{{convert|3168|Pa|atm}} 3,168 pascals (0.03127 atm)
{{convert|23.76|torr|inHg psi}} 23.76 torrs (0.935 inHg; 0.4594 psi)