સભ્ય:Johnuniq/Translation

વિકિપીડિયામાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

Template and modules[ફેરફાર કરો]

Units[ફેરફાર કરો]

The following units are used in convert templates at this wiki. A translation is needed for each link, symbol and name. Please replace each symbol and name, and blank the link if no special link is required (if the link is blank, the name is used when a link is required). Any work done on fixing the entries in this table would be helpful, thanks. Johnuniq (talk) ૧૫:૦૫, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)

Code Type Link Symbol Name
acre Area એકર એકર એકર
ha Area હેક્ટર હે. હેક્ટર
m2 Area ચોરસ મીટર મી ચોરસ મીટર
sqft Area ચોરસ ફુટ ચો ફુટ ચોરસ ફુટ
sqin Area ચોરસ ઇંચ ચો ઇંચ ચોરસ ઇંચ
sqmi Area ચોરસ માઈલ ચો માઈલ ચોરસ માઈલ
W.h Energy Watt-hour W·h watt-hour
ftlbf Energy Foot-pound (energy) ft·lbf foot-pound force
ktonTNT Energy TNT equivalent kt kiloton of TNT
km/l Fuel efficiency કિલોમીટર પ્રતિ લિટર કિમી/લિ કિલોમીટર પ્રતિ લિટર
l/100km Fuel efficiency લિટર પ્રતિ ૧૦૦ કિલોમીટર લિ/૧૦૦ કિમી લિટર પ્રતિ ૧૦૦ કિલોમીટર
mpgus Fuel efficiency માઈલ પ્રતિ યુ.એસ.ગૅલન મા/ગૅ-યુ.એસ. mile per US gallon
AU Length Astronomical unit AU astronomical unit
ft Length ફુટ ફુ ફુટ
in Length ઇંચ ઇં ઇંચ
m Length મીટર મી મીટર
mi Length માઈલ મા માઈલ
yd Length વાર વા વાર
LT Mass લૉન્ગ ટન લૉન્ગ ટન લૉન્ગ ટન
ST Mass શૉર્ટ ટન શૉર્ટ ટન શૉર્ટ ટન
g Mass ગ્રામ ગ્રા ગ્રામ
lb Mass રતલ રતલ
oz Mass આઉન્સ ઔં આઉન્સ
st Mass Stone (unit) st stone
t Mass ટન ટન ટન
PD/sqkm Population density ચોરસ કિલોમીટર /કિમી વસતી પ્રતિ ચો.કિ.મી.
PD/sqmi Population density ચોરસ માઈલ /ચો મા વસતી પ્રતિ ચો.મા.
PS Power દશાંશ અશ્વબળ PS દશાંશ અશ્વબળ
W Power વૉટ વૉ વૉટ
bhp Power Horsepower#Brake horsepower બી.એચ.પી. brake horsepower
hp Power અશ્વબળ હૉ.પા. અશ્વબળ
Pa Pressure પાસ્કલ (એકમ) પા પાસ્કલ
atm Pressure વાતાવરણ (એકમ) atm standard વાતાવરણ
inHg Pressure પારાનો ઇંચ inHg પારાનો ઇંચ
psi Pressure રતલ પ્રતિ ચોરસ ઇંચ psi રતલ પ્રતિ ચોરસ ઇંચ
Torr Pressure Torr Torr torr
ft/s Speed ફુટ પ્રતિ સેકન્ડ ફુટ/સે ફુટ પ્રતિ સેકન્ડ
km/h Speed કિલોમીટર પ્રતિ કલાક કિમી/ક કિલોમીટર પ્રતિ કલાક
kn Speed નૉટ (દરિયાઈ માઇલ) નૉટ નૉટ
m/s Speed મીટર પ્રતિ સેકન્ડ મી/સે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ
mph Speed માઈલ પ્રતિ કલાક મા/ક માઈલ પ્રતિ કલાક
C Temperature સેલ્સિઅસ °સે સેન્ટિગ્રેડ
F Temperature ફૅરન્હાઇટ °ફૅ ડિગ્રી ફૅરન્હાઇટ
K Temperature કેલ્વિન કે કેલ્વિન
Nm Torque ન્યુટન મીટર N·m ન્યુટન મીટર
CID Volume Cubic inch#Engine displacement cu in cubic inch
L Volume લિટર લિ લિટર
Moilbbl Volume Barrel (volume)#Oil barrel Mbbl million barrels
USgal Volume અમેરિકન ગેલન US gal અમેરિકન ગેલન
USoz Volume અમેરિકન પ્રવાહિ આઉન્સ US fl oz અમેરિકન પ્રવાહિ આઉન્સ
cc Volume ઘન સેન્ટિમીટર સે ઘન સેન્ટિમીટર
cuft Volume ઘન ફુટ ફુટ ઘન ફુટ
cuin Volume ઘન ઇંચ ઇંચ ઘન ઇંચ
cumi Volume ઘન માઈલ મા ઘન માઈલ
cuyd Volume ઘન વાર વા ઘન વાર
impgal Volume ઇમ્પેરિયલ ગેલન imp gal ઇમ્પેરિયલ ગેલન
m3 Volume ઘન મીટર મી ઘન મીટર
Type en Type gu
Area ક્ષેત્રફળ
Energy ઊર્જા
Fuel efficiency બળતણ કાર્યક્ષમતા
Length લંબાઈ
Mass વજન
Population density વસતીની ગીચતા
Power શક્તિ
Pressure દબાણ
Speed વેગ
Temperature તાપમાન
Volume કદ (જથ્થો)

Thanks for the translations. I will wait another day or two before updating the units in case you want to make any more changes now. There is no need to fix everything because it will be reasonably easy for updates to be made in the future. I restored the "Type" column because it is too much trouble to change that at the moment. The Type is only shown if an error occurs in a convert—for example, if someone tries to convert 2 meters to kilograms, there would be an error saying that length cannot be converted to mass. It is better to wait until everything else is fixed before changing the "type" text because it involves some other things. Johnuniq (talk) ૦૬:૧૪, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૪ (IST)

I put the above into convert/data but it's tricky and I could have made a mistake. Some tests are needed! Make any more changes above and I will do a diff to see what has changed. Johnuniq (talk) ૧૧:૩૦, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪ (IST)

SI prefixes[ફેરફાર કરો]

Prefixes are used so a unit only needs to be defined once. For example, at the English Wikipedia, the unit code g (gram) is defined, and that automatically allows units like kg (kilogram) and mg (milligram) to be used in conversions. A translation is needed for each symbol and name. Any blank entries will use the en symbol or name. Any work done on fixing the entries in this table would be helpful, thanks. Johnuniq (talk) ૧૫:૦૫, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)

Exponent en symbol en name gu symbol gu name
24 Y yotta યોટા યોટા
21 Z zetta ઝેટા ઝેટા
18 E exa એક્ઝા એક્ઝા
15 P peta પેટા પેટા
12 T tera ટેરા ટેરા
9 G giga ગિગા ગિગા
6 M mega મેગા મેગા
3 k kilo કિ. કિલો
2 h hecto હેક્ટો હેક્ટો
1 da deca ડેકા ડેકા
-1 d deci ડેસી ડેસી
-2 c centi સે. સેન્ટિ
-3 m milli મિ. મિલિ
-6 µ micro µ માઇક્રો
-9 n nano ને. નેનો
-12 p pico પિકો પિકો
-15 f femto ફે. ફેમ્ટો
-18 a atto એટ્ટો એટ્ટો
-21 z zepto ઝે. ઝેપ્ટો
-24 y yocto યોક્ટો યોક્ટો
Convert Result
{{convert|2|Ym|abbr=on}} 2 Yમી. (6,561,679,790,026,247,192,444,928 ft 0 in)
{{convert|2|Zm|abbr=on}} 2 Zમી. (6,561,679,790,026,246,848,512 ft 0 in)
{{convert|2|Em|abbr=on}} 2 Eમી. (6,561,679,790,026,247,168 ft 0 in)
{{convert|2|Pm|abbr=on}} 2 Pમી. (6,561,679,790,026,247 ft 0 in)
{{convert|2|Tm|abbr=on}} 2 Tમી. (6,561,679,790,026 ft 3 in)
{{convert|2|Gm|abbr=on}} 2 Gમી. (6,561,679,790 ft 0 in)
{{convert|2|Mm|abbr=on}} 2 Mમી. (6,561,679 ft 9 in)
{{convert|2|km|abbr=on}} 2 kમી. (6,561 ft 8 in)
{{convert|2|hm|abbr=on}} 2 hમી. (656 ft 2 in)
{{convert|2|dam|abbr=on}} 2 daમી. (65 ft 7 in)
{{convert|2|dm|abbr=on}} 2 dમી. (7.9 in)
{{convert|2|cm|abbr=on}} 2 cમી. (0.79 in)
{{convert|2|mm|abbr=on}} 2 mમી. (0.079 in)
{{convert|2|μm|abbr=on}} 2 μમી. (7.9×10−5 in)
{{convert|2|µm|abbr=on}} 2 μમી. (7.9×10−5 in)
{{convert|2|um|abbr=on}} 2 μમી. (7.9×10−5 in)
{{convert|2|nm|abbr=on}} 2 nમી. (7.9×10−8 in)
{{convert|2|pm|abbr=on}} 2 pમી. (7.9×10−11 in)
{{convert|2|fm|abbr=on}} 2 fમી. (7.9×10−14 in)
{{convert|2|am|abbr=on}} 2 aમી. (7.9×10−17 in)
{{convert|2|zm|abbr=on}} 2 zમી. (7.9×10−20 in)
{{convert|2|ym|abbr=on}} 2 yમી. (7.9×10−23 in)
{{convert|2|યોટાm|abbr=on}} 2 યોટાm[convert: unknown unit]
{{convert|2|ઝેટાm|abbr=on}} 2 ઝેટાm[convert: unknown unit]
{{convert|2|એક્ઝાm|abbr=on}} 2 એક્ઝાm[convert: unknown unit]
{{convert|2|પેટાm|abbr=on}} 2 પેટાm[convert: unknown unit]
{{convert|2|ટેરાm|abbr=on}} 2 ટેરાm[convert: unknown unit]
{{convert|2|ગિગાm|abbr=on}} 2 ગિગાm[convert: unknown unit]
{{convert|2|મેગાm|abbr=on}} 2 મેગાm[convert: unknown unit]
{{convert|2|કિ.m|abbr=on}} 2 કિ.m[convert: unknown unit]
{{convert|2|હેક્ટોm|abbr=on}} 2 હેક્ટોm[convert: unknown unit]
{{convert|2|ડેકાm|abbr=on}} 2 ડેકાm[convert: unknown unit]
{{convert|2|ડેસીm|abbr=on}} 2 ડેસીm[convert: unknown unit]
{{convert|2|સે.m|abbr=on}} 2 સે.m[convert: unknown unit]
{{convert|2|મિ.m|abbr=on}} 2 મિ.m[convert: unknown unit]
{{convert|2|ને.m|abbr=on}} 2 ને.m[convert: unknown unit]
{{convert|2|પિકોm|abbr=on}} 2 પિકોm[convert: unknown unit]
{{convert|2|ફે.m|abbr=on}} 2 ફે.m[convert: unknown unit]
{{convert|2|એટ્ટોm|abbr=on}} 2 એટ્ટોm[convert: unknown unit]
{{convert|2|ઝે.m|abbr=on}} 2 ઝે.m[convert: unknown unit]
{{convert|2|યોક્ટોm|abbr=on}} 2 યોક્ટોm[convert: unknown unit]
{{convert|2|Ym|abbr=off}} 2 yottaમીટરs (6,561,679,790,026,247,192,444,928 feet 0 inches)
{{convert|2|Zm|abbr=off}} 2 zettaમીટરs (6,561,679,790,026,246,848,512 feet 0 inches)
{{convert|2|Em|abbr=off}} 2 exaમીટરs (6,561,679,790,026,247,168 feet 0 inches)
{{convert|2|Pm|abbr=off}} 2 petaમીટરs (6,561,679,790,026,247 feet 0 inches)
{{convert|2|Tm|abbr=off}} 2 teraમીટરs (6,561,679,790,026 feet 3 inches)
{{convert|2|Gm|abbr=off}} 2 gigaમીટરs (6,561,679,790 feet 0 inches)
{{convert|2|Mm|abbr=off}} 2 megaમીટરs (6,561,679 feet 9 inches)
{{convert|2|km|abbr=off}} 2 kiloમીટરs (6,561 feet 8 inches)
{{convert|2|hm|abbr=off}} 2 hectoમીટરs (656 feet 2 inches)
{{convert|2|dam|abbr=off}} 2 decaમીટરs (65 feet 7 inches)
{{convert|2|dm|abbr=off}} 2 deciમીટરs (7.9 inches)
{{convert|2|cm|abbr=off}} 2 centiમીટરs (0.79 inches)
{{convert|2|mm|abbr=off}} 2 milliમીટરs (0.079 inches)
{{convert|2|μm|abbr=off}} 2 microમીટરs (7.9×10−5 inches)
{{convert|2|µm|abbr=off}} 2 microમીટરs (7.9×10−5 inches)
{{convert|2|um|abbr=off}} 2 microમીટરs (7.9×10−5 inches)
{{convert|2|nm|abbr=off}} 2 nanoમીટરs (7.9×10−8 inches)
{{convert|2|pm|abbr=off}} 2 picoમીટરs (7.9×10−11 inches)
{{convert|2|fm|abbr=off}} 2 femtoમીટરs (7.9×10−14 inches)
{{convert|2|am|abbr=off}} 2 attoમીટરs (7.9×10−17 inches)
{{convert|2|zm|abbr=off}} 2 zeptoમીટરs (7.9×10−20 inches)
{{convert|2|ym|abbr=off}} 2 yoctoમીટરs (7.9×10−23 inches)
{{convert|2|યોટાm|abbr=off}} 2 યોટાm[convert: unknown unit]
{{convert|2|ઝેટાm|abbr=off}} 2 ઝેટાm[convert: unknown unit]
{{convert|2|એક્ઝાm|abbr=off}} 2 એક્ઝાm[convert: unknown unit]
{{convert|2|પેટાm|abbr=off}} 2 પેટાm[convert: unknown unit]
{{convert|2|ટેરાm|abbr=off}} 2 ટેરાm[convert: unknown unit]
{{convert|2|ગિગાm|abbr=off}} 2 ગિગાm[convert: unknown unit]
{{convert|2|મેગાm|abbr=off}} 2 મેગાm[convert: unknown unit]
{{convert|2|કિ.m|abbr=off}} 2 કિ.m[convert: unknown unit]
{{convert|2|હેક્ટોm|abbr=off}} 2 હેક્ટોm[convert: unknown unit]
{{convert|2|ડેકાm|abbr=off}} 2 ડેકાm[convert: unknown unit]
{{convert|2|ડેસીm|abbr=off}} 2 ડેસીm[convert: unknown unit]
{{convert|2|સે.m|abbr=off}} 2 સે.m[convert: unknown unit]
{{convert|2|મિ.m|abbr=off}} 2 મિ.m[convert: unknown unit]
{{convert|2|ને.m|abbr=off}} 2 ને.m[convert: unknown unit]
{{convert|2|પિકોm|abbr=off}} 2 પિકોm[convert: unknown unit]
{{convert|2|ફે.m|abbr=off}} 2 ફે.m[convert: unknown unit]
{{convert|2|એટ્ટોm|abbr=off}} 2 એટ્ટોm[convert: unknown unit]
{{convert|2|ઝે.m|abbr=off}} 2 ઝે.m[convert: unknown unit]
{{convert|2|યોક્ટોm|abbr=off}} 2 યોક્ટોm[convert: unknown unit]

I put the SI prefixes into convert/text. Please check the above which shows examples of the resulting output with all possible prefixes. I did not bother setting the output unit, so they are using the default output which is not desirable for many of them, but that can be ignored. Is this correct? Johnuniq (talk) ૦૯:૩૩, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪ (IST)

All converts[ફેરફાર કરો]

These are all 1654 converts in articles as at 7 April 2014. This does not include converts called from templates like infoboxes, nor does it include any converts from the old system of templates such as Template:Convert/3. If anyone notices a problem, please post a message in a new section. Johnuniq (talk) ૧૫:૪૪, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪ (IST)

Convert Result
{{convert|56|kg|lb|abbr=on}} 56 kg (123 lb)
{{convert|70|acres}} 70 acres (28 હે)
{{convert|2500|acres}} 2,500 acres (1,000 હે)
{{convert|7.5|kg}} 7.5 kilograms (17 lb)
{{convert|૬૧|km|mi}} [convert: invalid number]
{{convert|18|km|mi}} 18 kiloમીટરs (11 મા.)
{{convert|4.65|km|mi}} 4.65 kiloમીટરs (2.89 મા.)
{{convert|3|km|mi}} 3 kiloમીટરs (1.9 મા.)
{{convert|21.59|km|mi}} 21.59 kiloમીટરs (13.42 મા.)
{{convert|6|km|mi}} 6 kiloમીટરs (3.7 મા.)
{{convert|3.5|km|mi}} 3.5 kiloમીટરs (2.2 મા.)
{{convert|3.6|km|mi}} 3.6 kiloમીટરs (2.2 મા.)
{{convert|4.5|km|mi}} 4.5 kiloમીટરs (2.8 મા.)
{{convert|3.5|km|mi}} 3.5 kiloમીટરs (2.2 મા.)
{{convert|4|km|mi}} 4 kiloમીટરs (2.5 મા.)
{{convert|6.2|km|mi}} 6.2 kiloમીટરs (3.9 મા.)
{{convert|2|km|mi}} 2 kiloમીટરs (1.2 મા.)
{{convert|3|km|mi}} 3 kiloમીટરs (1.9 મા.)
{{convert|6.6|km|mi}} 6.6 kiloમીટરs (4.1 મા.)
{{convert|100|ft}} 100 feet (30 મી.)
{{convert|11000|sqft|m2|adj=on}} 11,000-ચોરસ-ફુટ (1,000 મી)
{{convert|3000|sqft|m2}} 3,000 ચોરસ ફુટ (280 મી)
{{convert|550000|sqft|sqm|adj=on}} 550,000-ચોરસ-ફુટ (51,000 મી)
{{convert|500|ft|m}} 500 feet (150 મી.)
{{convert|2753|ft|m}} 2,753 feet (839 મી.)
{{convert|150000|acre|km2}} 150,000 acres (610 kમી)
{{convert|40|and|60|in|mm|abbr=off}} 40 and 60 inches (1,000 and 1,500 milliમીટરs)
{{convert|100|acre|km2}} 100 acres (0.40 kમી)
{{convert|132|ft|m}} 132 feet (40 મી.)
{{convert|25|W.h|abbr=on}} 25 W⋅h (90 kJ)
{{convert|9.7|in|cm|abbr=on}} 9.7 in (25 cમી.)
{{convert|45.1632|sqin|cm2|sigfig=2|disp=output only}} 290 cમી
{{convert|9.56|in|mm|abbr=on}} 9.56 in (243 mમી.)
{{convert|7.47|in|mm|abbr=on}} 7.47 in (190 mમી.)
{{convert|.5|in|mm|abbr=on}} .5 in (13 mમી.)
{{convert|1.5|lb|g|abbr=on}} 1.5 lb (680 g)
{{convert|1.6|lb|g|abbr=on}} 1.6 lb (730 g)
{{convert|1.5|lb|g|abbr=none|sp=us}} 1.5 pounds (680 grams)
{{convert|9.7|in|cm|abbr=on}} 9.7 in (25 cમી.)
{{convert|10|W|adj=on}} 10-watt (0.013 hp)
{{convert|9.7|in|cm}} 9.7 inches (25 cમી.)
{{convert|1.5|lb|g|abbr=on}} 1.5 lb (680 g)
{{convert|1.6|lb|g|abbr=on}} 1.6 lb (730 g)
{{convert|9.56|in|mm|disp=output number only}} 243
{{convert|7.47|in|mm|disp=output number only}} 190
{{convert|.5|in|mm|disp=output number only}} 13
{{convert|1.80|m|ftin|abbr=on}} 1.80 મી. (5 ft 11 in)
{{convert|80|kg|lb|abbr=on}} 80 kg (180 lb)
{{convert|110|mph|0|abbr=on}} 110 mph (177 km/h)
{{convert|125|mph|0|abbr=on}} 125 mph (201 km/h)
{{convert|50|F}} 50 °F (10 °C)
{{convert|45|F}} 45 °F (7 °C)
{{convert|52|F}} 52 °F (11 °C)
{{convert|90|F}} 90 °F (32 °C)
{{convert|100|F}} 100 °F (38 °C)
{{convert|0|F}} 0 °F (−18 °C)
{{convert|3|km|mi}} 3 kiloમીટરs (1.9 મા.)
{{convert|11000|sqft|m2|adj=on}} 11,000-ચોરસ-ફુટ (1,000 મી)
{{convert|7|ft|m}} 7 feet (2.1 મી.)
{{convert|100|acre|km2}} 100 acres (0.40 kમી)
{{convert|132|ft|m}} 132 feet (40 મી.)
{{convert|36418|sqmi|km2}} 36,418 ચોરસ માઈલs (94,320 kમી)
{{convert|250|mi|km}} 250 માઈલs (400 kમી.)
{{convert|145|mi|km}} 145 માઈલs (233 kમી.)
{{convert|760|ft|m}} 760 feet (230 મી.)
{{convert|1257|ft|m}} 1,257 feet (383 મી.)
{{convert|2850|sqmi|km2}} 2,850 ચોરસ માઈલs (7,400 kમી)
{{convert|1000|ft|m}} 1,000 feet (300 મી.)
{{convert|4700|sqmi|km2}} 4,700 ચોરસ માઈલs (12,000 kમી)
{{convert|500|ft|m}} 500 feet (150 મી.)
{{convert|25|mi|km}} 25 માઈલs (40 kમી.)
{{convert|100|mi|km}} 100 માઈલs (160 kમી.)
{{convert|120|ft|m}} 120 feet (37 મી.)
{{convert|35|in|cm|}} 35 inches (89 cમી.)
{{convert|45|in|cm|}} 45 inches (110 cમી.)
{{convert|40|in|cm|}} 40 inches (100 cમી.)
{{convert|22|in|cm|}} 22 inches (56 cમી.)
{{convert|8|mph|km/h|}} 8 miles per hour (13 km/h)
{{convert|400|mi|km|-1}} 400 માઈલs (640 kમી.)
{{convert|2|m|ft}} 2 મીટરs (6.6 ft)
{{convert|150|to(-)|190|cm|in}} 150 to 190 centiમીટરs (59–75 in)
{{convert|1|to(-)|1.3|m|ft}} 1 to 1.3 મીટરs (3.3–4.3 ft)
{{convert|18|and|48|kg|lb|0}} 18 and 48 kilograms (40 and 106 lb)
{{convert|2|km|mi}} 2 kiloમીટરs (1.2 મા.)
{{convert|30|cm|in|abbr=on}} 30 cમી. (12 in)
{{convert|45|g|oz|abbr=on|1}} 45 g (1.6 oz)
{{convert|745|g|lb|abbr=on}} 745 g (1.642 lb)
{{convert|134|x|89|mm|in}} 134 by 89 milliમીટરs (5.3 in × 3.5 in)
{{convert|700|and|900|g|lb}} 700 and 900 grams (1.5 and 2.0 lb)
{{convert|12|cm|in|0}} 12 centiમીટરs (5 in)
{{convert|.5|kg|oz|abbr=on}} .5 kg (18 oz)
{{convert|1000000|to(-)|10000000|km2|sqmi|abbr=on}} 1,000,000 to 10,000,000 kમી (390,000–3,860,000 ચો મા)
{{convert|2.25|kg|lb|0}} 2.25 kilograms (5 lb)
{{convert|0.65|K|C F|lk=in|1}} 0.65 K (−272.5 °C; −458.5 °F)
{{convert|1358|K|C F}} 1,358 K (1,085 °C; 1,985 °F)
{{convert|96|F}} 96 °F (36 °C)
{{convert|0|F}} 0 °F (−18 °C)
{{convert|212|F}} 212 °F (100 °C)
{{convert|5|C|F}} 5 °C (41 °F)
{{convert|57|C|F}} 57 °C (135 °F)
{{convert|22|acre|m2|adj=on}} 22-acre (89,000 મી)
{{convert|60|mi|km}} 60 માઈલs (97 kમી.)
{{convert|40|mi}} 40 માઈલs (64 kમી.)
{{convert|3.4|kg|lb|1|abbr=on}} 3.4 kg (7.5 lb)
{{convert|943|mm|in|abbr=on}} 943 mમી. (37.1 in)
{{convert|700|mm|in|1|abbr=on}} 700 mમી. (27.6 in)
{{convert|415|mm|in|abbr=on}} 415 mમી. (16.3 in)
{{convert|735|m/s|0|abbr=on}} 735 m/s (2,411 ft/s)
{{convert|500|m|yd|abbr=on}} 500 મી. (550 yd)
{{convert|343.0|km2|sqmi|1|abbr=on}} 343.0 kમી (132.4 ચો મા)
{{convert|341.2|km2|sqmi|1|abbr=on}} 341.2 kમી (131.7 ચો મા)
{{convert|1.8|km2|sqmi|0|abbr=on}} 1.8 kમી (1 ચો મા)
{{convert|1050|ft|m|0}} 1,050 feet (320 મી.)
{{convert|1010|ft|m|0}} 1,010 feet (308 મી.)
{{convert|89|°F|°C|0}} 89 °F (32 °C)
{{convert|71|°F|°C|0}} 71 °F (22 °C)
{{convert|100|°F|°C|0}} 100 °F (38 °C)
{{convert|105|°F|°C|0}} 105 °F (41 °C)
{{convert|52|°F|°C|0}} 52 °F (11 °C)
{{convert|33|°F|°C|0}} 33 °F (1 °C)
{{convert|-9|°F|°C|0}} −9 °F (−23 °C)
{{convert|-8|°F|°C|0}} −8 °F (−22 °C)
{{convert|1050|ft|m}} 1,050 feet (320 મી.)
{{convert|50.2|in|mm|0}} 50.2 inches (1,275 mમી.)
{{convert|2|in|cm|0}} 2 inches (5 cમી.)
{{convert|10|in|cm|0}} 10 inches (25 cમી.)
{{convert|135|mph|0|abbr=on}} 135 mph (217 km/h)
{{convert|1023|ft|m|0}} 1,023 feet (312 મી.)
{{convert|8.9|acre|m2}} 8.9 acres (36,000 મી)
{{convert|8376|sqmi|km2|0}} 8,376 ચોરસ માઈલs (21,694 kમી)
{{convert|500|mi|km}} 500 માઈલs (800 kમી.)
{{convert|168|mi/h|km/h|0|abbr=on}} 168 mph (270 km/h)
{{convert|31000|ft|m}} 31,000 feet (9,400 મી.)
{{convert|25|m|ft}} 25 મીટરs (82 ft)
{{convert|32|m|ft}} 32 મીટરs (105 ft)
{{convert|.0050|mg|sp=us}} .0050 milligrams (7.7×10−5 gr)
{{convert|319|ft|m}} 319 feet (97 મી.)
{{convert|32|km|mi|abbr=on}} 32 kમી. (20 મા.)
{{convert|12|to|18|C|F|abbr=on}} 12 to 18 °C (54 to 64 °F)
{{convert|30|°C|F|abbr=on|lk=out}} 30 °C (86 °F)
{{convert|60|m|ft}} 60 મીટરs (200 ft)
{{convert|328|m|ft|0|abbr=on}} 328 મી. (1,076 ft)
{{convert|56|in|mm|-1}} 56 inches (1,420 mમી.)
{{convert|17|in|mm|-1}} 17 inches (430 mમી.)
{{convert|4|in|cm|0}} 4 inches (10 cમી.)
{{convert|20|in|cm|0}} 20 inches (51 cમી.)
{{convert|1.662|Tcuft|km3}} 1.662 trillion cubic feet (47.1 km3)
{{convert|21|mi|km}} 21 માઈલs (34 kમી.)
{{convert|150|acre|km2}} 150 acres (0.61 kમી)
{{convert|70|°F|°C}} 70 °F (21 °C)
{{convert|100|°F|°C}} 100 °F (38 °C)
{{convert|110|°F|°C}} 110 °F (43 °C)
{{convert|101|°F|°C}} 101 °F (38 °C)
{{convert|50|°F|°C}} 50 °F (10 °C)
{{convert|72|°F|°C}} 72 °F (22 °C)
{{convert|48.35|in|cm}} 48.35 inches (122.8 cમી.)
{{convert|42|mi|km}} 42 માઈલs (68 kમી.)
{{convert|77|mi|km}} 77 માઈલs (124 kમી.)
{{convert|100|ft|m}} 100 feet (30 મી.)
{{convert|441|ft|m|0|abbr=on}} 441 ft (134 મી.)
{{convert|441|ft|m|0|abbr=on}} 441 ft (134 મી.)
{{convert|426|ft|m|0|abbr=on}} 426 ft (130 મી.)
{{convert|416|ft|m|0|abbr=on}} 416 ft (127 મી.)
{{convert|409|ft|m|0|abbr=on}} 409 ft (125 મી.)
{{convert|377|ft|m|0|abbr=on}} 377 ft (115 મી.)
{{convert|359|ft|m|0|abbr=on}} 359 ft (109 મી.)
{{convert|357|ft|m|0|abbr=on}} 357 ft (109 મી.)
{{convert|258|ft|m|0|abbr=on}} 258 ft (79 મી.)
{{convert|256|ft|m|0|abbr=on}} 256 ft (78 મી.)
{{convert|250|ft|m|0|abbr=on}} 250 ft (76 મી.)
{{convert|346|ft|m|0|abbr=on}} 346 ft (105 મી.)
{{convert|400|ft|m|0|abbr=on}} 400 ft (122 મી.)
{{convert|428|ft|m|0|abbr=on}} 428 ft (130 મી.)
{{convert|1025|acre|km2}} 1,025 acres (4.15 kમી)
{{convert|50000000|sqft|m2|-4}} 50,000,000 ચોરસ ફુટ (4,650,000 મી)
{{convert|1849000|sqft|m2|abbr=on}} 1,849,000 ચો ફુ (171,800 મી)
{{convert|232|km2|sqmi|0|abbr=on}} 232 kમી (90 ચો મા)
{{convert|40|m|ft|0|abbr=on}} 40 મી. (131 ft)
{{convert|80|m|ft|0|abbr=on}} 80 મી. (262 ft)
{{convert|75|km|mi|0}} 75 kiloમીટરs (47 મા.)
{{convert|2075|m|ft|0}} 2,075 મીટરs (6,808 ft)
{{convert|3798|m|2|abbr=on|lk=out}} 3,798 મી. (12,460.63 ft)
{{convert|331|km²|2|abbr=on|lk=out}} 331 kમી (3.56285434793×109 ચો ફુ)
{{convert|1250|m|ft|0}} 1,250 મીટરs (4,101 ft)
{{convert|1250|m|ft|0}} 1,250 મીટરs (4,101 ft)
{{convert|30|C|F}} 30 °C (86 °F)
{{convert|9|C|F}} 9 °C (48 °F)
{{convert|30|C|F}} 30 °C (86 °F)
{{convert|15|C|F}} 15 °C (59 °F)
{{convert|80|km|mi|0}} 80 kiloમીટરs (50 મા.)
{{convert|5|mm|in}} 5 milliમીટરs (0.20 in)
{{convert|355000|t|ST|abbr=on}} 355,000 t (391,000 short tons)
{{convert|271000|t|ST|abbr=on}} 271,000 t (299,000 short tons)
{{convert|90000|t|ST|abbr=on}} 90,000 t (99,000 short tons)
{{convert|1175|km|mi|0|abbr=on}} 1,175 kમી. (730 મા.)
{{convert|436400|km2|sqmi|-2|abbr=on}} 436,400 kમી (168,500 ચો મા)
{{convert|2206|m|ft|0|abbr=on}} 2,206 મી. (7,238 ft)
{{convert|547000|km3|cumi|-2|abbr=on}} 547,000 km3 (131,200 cu mi)
{{convert|547000|km3|cumi|-2|abbr=on}} 547,000 km3 (131,200 cu mi)
{{convert|2212|m|2|abbr=on|lk=out}} 2,212 મી. (7,257.22 ft)
{{convert|8|°C|abbr=on|lk=on}} °C (46 °F)
{{convert|30|°C}} 30 °C (86 °F)
{{convert|8.5|°C}} 8.5 °C (47.3 °F)
{{convert|55|m|2|abbr=on|lk=out}} 55 મી. (180.45 ft)
{{convert|36|m|2|abbr=on|lk=out}} 36 મી. (118.11 ft)
{{convert|100|m|2|abbr=on|lk=out}} 100 મી. (328.08 ft)
{{convert|328|ft|m}} 328 feet (100 મી.)
{{convert|684|ft|m|us=on|abbr=on}} 684 ft (208 મી.)*
{{convert|4039|ft|m|us=on|abbr=on}} 4,039 ft (1,231 મી.)*
{{convert|75|mi|km|us=on|abbr=on}} 75 મા. (121 kમી.)*
{{convert|170|mi|km|us=on|abbr=on}} 170 મા. (270 kમી.)*
{{convert|500|mi|km|us=on|abbr=on}} 500 મા. (800 kમી.)*
{{convert|2.8|Moilbbl|m3}} 2.8 million barrels (450,000 m3)
{{convert|874|mi|km}} 874 માઈલs (1,407 kમી.)
{{convert|10|mi|km}} 10 માઈલs (16 kમી.)
{{convert|15|mi|km}} 15 માઈલs (24 kમી.)
{{convert|10|mi|km}} 10 માઈલs (16 kમી.)
{{convert|2455|km2|sqmi}} 2,455 ચો�kilo��સ મીટરs (948 ચો મા)
{{convert|1425|PD/sqkm|PD/sqmi}} 1,425 inhabitants per square kilometre (3,690/sq mi)
{{convert|1000|m|ft|abbr=on}} 1,000 મી. (3,300 ft)
{{convert|1000|ft|m}} 1,000 feet (300 મી.)
{{convert|17.5|C|0}} 17.5 °C (64 °F)
{{convert|17.5|C|0}} 17.5 °C (64 °F)
{{convert|515|mm|in|1}} 515 milliમીટરs (20.3 in)
{{convert|1500|mm|in|0}} 1,500 milliમીટરs (59 in)
{{convert|26.5|°C|0}} 26.5 °C (80 °F)
{{convert|13|°C|°F|abbr=on}} 13 °C (55 °F)
{{convert|16|and|17|C|F}} 16 and 17 °C (61 and 63 °F)
{{convert|20|°C|°F|abbr=on}} 20 °C (68 °F)
{{convert|22|°C|°F|abbr=on}} 22 °C (72 °F)
{{convert|3626000|km2|sqmi|abbr=on}} 3,626,000 kમી (1,400,000 ચો મા)
{{convert|1030|km|mi|0|abbr=on}} 1,030 kમી. (640 મા.)
{{convert|435|km|mi|0|abbr=on}} 435 kમી. (270 મા.)
{{convert|371000|km2|sqmi|-2|abbr=on}} 371,000 kમી (143,200 ચો મા)
{{convert|187|m|-1|abbr=on}} 187 મી. (610 ft)
{{convert|1025|m|-1|abbr=on}} 1,025 મી. (3,360 ft)
{{convert|69400|km3|cumi|-2|abbr=on}} 69,400 km3 (16,600 cu mi)
{{convert|7000|km|mi|-2|abbr=on}} 7,000 kમી. (4,300 મા.)
{{convert|-28|m|ft|0|abbr=on}} −28 મી. (−92 ft)
{{convert|371000|km2|mi2|-2|abbr=on}} 371,000 kમી (143,200 ચો મા)
{{convert|78200|km3|mi3|-2|abbr=on}} 78,200 km3 (18,800 cu mi)
{{convert|5|-|6|m|ft}} 5–6 મીટરs (16–20 ft)
{{convert|190|m|ft|-1}} 190 મીટરs (620 ft)
{{convert|1000|m|ft|-2}} 1,000 મીટરs (3,300 ft)
{{convert|2000|km2|mi2|abbr=on}} 2,000 kમી (770 ચો મા)
{{convert|27|m|ft|0}} 27 મીટરs (89 ft)
{{convert|3|m|2|abbr=on|lk=out}} 3 મી. (9.84 ft)
{{convert|3|m|2|abbr=on|lk=out}} 3 મી. (9.84 ft)
{{convert|121|km|abbr=on}} 121 kમી. (397,000 ft)
{{convert|2133|m}} 2,133 મીટરs (6,998 ft)
{{convert|5|km}} 5 kiloમીટરs (16,000 ft)
{{convert|22|km}} 22 kiloમીટરs (72,000 ft)
{{convert|25|acre}} 25 acres (10 હે)
{{convert|143|acre|km2}} 143 acres (0.58 kમી)
{{convert|500|m}} 500 મીટરs (1,600 ft)
{{convert|5|km}} 5 kiloમીટરs (16,000 ft)
{{convert|500|m}} 500 મીટરs (1,600 ft)
{{convert|20.5|acre}} 20.5 acres (8.3 હે)
{{convert|500|m}} 500 મીટરs (1,600 ft)
{{convert|1|km|ft|adj=on}} 1-kiloમીટર (3,300 ft)
{{convert|3|km}} 3 kiloમીટરs (9,800 ft)
{{convert|5.5|km}} 5.5 kiloમીટરs (18,000 ft)
{{convert|1500|m}} 1,500 મીટરs (4,900 ft)
{{convert|6|km}} 6 kiloમીટરs (20,000 ft)
{{convert|6|km}} 6 kiloમીટરs (20,000 ft)
{{convert|2343|m}} 2,343 મીટરs (7,687 ft)
{{convert|8|km}} 8 kiloમીટરs (26,000 ft)
{{convert|122|m}} 122 મીટરs (400 ft)
{{convert|8|km}} 8 kiloમીટરs (26,000 ft)
{{convert|1800|m}} 1,800 મીટરs (5,900 ft)
{{convert|55|m|adj=on}} 55-મીટર (180 ft)
{{convert|8|km}} 8 kiloમીટરs (26,000 ft)
{{convert|6600|m}} 6,600 મીટરs (21,700 ft)
{{convert|1|km}} 1 kiloમીટર (3,280 ft 10 in)
{{convert|4|km}} 4 kiloમીટરs (13,000 ft)
{{convert|135|km|disp=s}} 135 kiloમીટરs or 443,000 feet*
{{convert|200|km|disp=s}} 200 kiloમીટરs or 660,000 feet*
{{convert|170|km|disp=s}} 170 kiloમીટરs or 560,000 feet*
{{convert|64|km|disp=s}} 64 kiloમીટરs or 210,000 feet*
{{convert|80|km|disp=s}} 80 kiloમીટરs or 260,000 feet*
{{convert|100|km|dips=s}} 100 kiloમીટરs (330,000 ft)*
{{convert|2170|km/h|mph|sigfig=3|abbr=out|disp=/}} 2,170 kilometres per hour or 1,350 mph*
{{convert|250|mph|km/h}} 250 miles per hour (400 km/h)
{{convert|190|mph|km/h}} 190 miles per hour (310 km/h)
{{convert|500|mi|0|abbr=on}} 500 મા. (805 kમી.)
{{convert|47000|ft|m}} 47,000 feet (14,000 મી.)
{{convert|6000|ft|m}} 6,000 feet (1,800 મી.)
{{convert|60000|ft|m}} 60,000 feet (18,000 મી.)
{{convert|40000|ft|m}} 40,000 feet (12,000 મી.)
{{convert|50000|ft|m}} 50,000 feet (15,000 મી.)
{{convert|18,300|m|ft|0|abbr=off}} 18,300 મીટરs (60,039 feet)
{{convert|56000|ft|m|abbr=on}} 56,000 ft (17,000 મી.)
{{convert|15000|ft|m|sing=on}} 15,000-foot (4,600 મી.)
{{convert|60000|ft|m|abbr=on}} 60,000 ft (18,000 મી.)
{{convert|170|mph|km/h|0|abbr=off}} 170 miles per hour (274 kilometres per hour)
{{convert|60000|ft|m|abbr=on}} 60,000 ft (18,000 મી.)
{{convert|13|mi|km|0}} 13 માઈલs (21 kમી.)
{{convert|22|mi|km|sing=on}} 22-માઈલ (35 kમી.)
{{convert|0.5|acre|m2}} 0.5 acres (2,000 મી)
{{convert|30|ft|m}} 30 feet (9.1 મી.)
{{convert|18|ft|m}} 18 feet (5.5 મી.)
{{convert|150|ft|m}} 150 feet (46 મી.)
{{convert|100|ft|m}} 100 feet (30 મી.)
{{convert|60|ft|m}} 60 feet (18 મી.)
{{convert|292|ft|m|abbr=on}} 292 ft (89 મી.)
{{convert|127.7|sqmi|km2}} 127.7 ચોરસ માઈલs (331 kમી)
{{convert|125.2|sqmi|km2}} 125.2 ચોરસ માઈલs (324 kમી)
{{convert|2.5|sqmi|km2}} 2.5 ચોરસ માઈલs (6.5 kમી)
{{convert|81.2|sqmi|km2}} 81.2 ચોરસ માઈલs (210 kમી)
{{convert|50|sqmi|km2}} 50 ચોરસ માઈલs (130 kમી)
{{convert|48.3|in|mm|sigfig=3}} 48.3 inches (1,230 mમી.)
{{convert|2.1|in|cm|1}} 2.1 inches (5.3 cમી.)
{{convert|17|acre|m2|sing=on}} 17-acre (69,000 મી)
{{convert|37000|sqft|m2|-2}} 37,000 ચોરસ ફુટ (3,400 મી)
{{convert|81000|sqft|m2|-2}} 81,000 ચોરસ ફુટ (7,500 મી)
{{convert|1200|acre|km2|0|sing=on}} 1,200-acre (5 kમી)
{{convert|170000|sqft|m2|-3|sing=on}} 170,000-ચોરસ-ફુટ (16,000 મી)
{{convert|25|ft|m|sing=on}} 25-foot (7.6 મી.)
{{convert|242000|sqft|m2|-2|sing=on}} 242,000-ચોરસ-ફુટ (22,500 મી)
{{convert|18|acre|m2|sing=on}} 18-acre (73,000 મી)
{{convert|4|acre|m2|adj=on}} 4-acre (16,000 મી)
{{convert|24|acre|m2|sing=on}} 24-acre (97,000 મી)
{{convert|70|acre|m2|sing=on}} 70-acre (280,000 મી)
{{convert|22200|acre|km2|0|sing=on}} 22,200-acre (90 kમી)
{{convert|1419|acre|km2|0|sing=on}} 1,419-acre (6 kમી)
{{convert|30|acre|m2|sing=on}} 30-acre (120,000 મી)
{{convert|12|mi|km|0|sing=on}} 12-માઈલ (19 kમી.)
{{convert|8|ft|m|sing=on}} 8-foot (2.4 મી.)
{{convert|142500|sqft|m2|-1|sing=on}} 142,500-ચોરસ-ફુટ (13,240 મી)
{{convert|25000|sqft|m2|-2}} 25,000 ચોરસ ફુટ (2,300 મી)
{{convert|18000|sqft|m2|-2}} 18,000 ચોરસ ફુટ (1,700 મી)
{{convert|4000|sqft|m2|-2}} 4,000 ચોરસ ફુટ (400 મી)
{{convert|15000|sqft|m2|-2}} 15,000 ચોરસ ફુટ (1,400 મી)
{{convert|47|ft|m}} 47 feet (14 મી.)
{{convert|44|ft|m}} 44 feet (13 મી.)
{{convert|16|ft|m}} 16 feet (4.9 મી.)
{{convert|28|ft|m}} 28 feet (8.5 મી.)
{{convert|65|ha|acre|adj=on|lk=on}} 65-હેક્ટર (160-acre)
{{convert|2400|mm|in}} 2,400 milliમીટરs (94 in)
{{convert|6|acre|m2}} 6 acres (24,000 મી)
{{convert|400|ft|m|abbr=on|adj=mid|long}} 400 ft long (120 મી.)
{{convert|22|yd}} 22 yards (20 મી.)
{{convert|5.5|oz}} 5.5 ounces (160 g)
{{convert|140|-|160|yd}} 140–160 yards (130–150 મી.)
{{convert|22|yd}} 22 yards (20 મી.)
{{convert|22|yd}} 22 yards (20 મી.)
{{convert|10|ft}} 10 feet (3.0 મી.)
{{convert|28.5|in}} 28.5 inches (720 mમી.)
{{convert|9|in}} 9 inches (230 mમી.)
{{convert|22|yd}} 22 yards (20 મી.)
{{convert|8|ft|8|in}} 8 feet 8 inches (2.64 મી.)
{{convert|4|ft}} 4 feet (1.2 મી.)
{{convert|8|ft}} 8 feet (2.4 મી.)
{{convert|4.25|in}} 4.25 inches (108 mમી.)
{{convert|38|in}} 38 inches (970 mમી.)
{{convert|9|in}} 9 inches (230 mમી.)
{{convert|90|mph}} 90 miles per hour (140 km/h)
{{convert|90|mph}} 90 miles per hour (140 km/h)
{{convert|25|acre|m2}} 25 acres (100,000 મી)
{{convert|5500|ft|m|abbr=on|0}} 5,500 ft (1,676 મી.)
{{convert|6000|ft|m|abbr=on|0}} 6,000 ft (1,829 મી.)
{{convert|22|C|F|lk=on|abbr=on|0}} 22 °C (72 °F)
{{convert|4|C|F|abbr=on|0}} 4 °C (39 °F)
{{convert|25|C|F|abbr=on|lk=on|0}} 25 °C (77 °F)
{{convert|649.6|mm|in|abbr=on|1}} 649.6 mમી. (25.6 in)
{{convert|4|C|F|abbr=on|0}} 4 °C (39 °F)
{{convert|7|C|F|abbr=on|0}} 7 °C (45 °F)
{{convert|50|km|mi|abbr=on}} 50 kમી. (31 મા.)
{{convert|16|km|mi|abbr=on}} 16 kમી. (9.9 મા.)
{{convert|2621|m|ft|abbr=on}} 2,621 મી. (8,599 ft)
{{convert|20|km|mi|abbr=on}} 20 kમી. (12 મા.)
{{convert|1|km|mi|abbr=on|1}} 1 kમી. (0.6 મા.)
{{convert|114|km|mi|abbr=on|0}} 114 kમી. (71 મા.)
{{convert|124|km|mi|abbr=on|0}} 124 kમી. (77 મા.)
{{convert|16|km|mi|abbr=on|0}} 16 kમી. (10 મા.)
{{convert|8|km|mi|abbr=on}} 8 kમી. (5.0 મા.)
{{convert|300|acre|km2}} 300 acres (1.2 kમી)
{{convert|6|Moilbbl|m3|-4}} 6 million barrels (950,000 m3)
{{convert|101|–|104|F|C}} 101–104 °F (38–40 °C)
{{convert|65|–|75|F|C}} 65–75 °F (18–24 °C)
{{convert|90|°F|°C|abbr=on}} 90 °F (32 °C)
{{convert|50|km|mi}} 50 kiloમીટરs (31 મા.)
{{convert|816520800|km|AU|abbr=on}} 816,520,800 kમી. (5.458104 AU)
{{convert|740573600|km|AU|abbr=on}} 740,573,600 kમી. (4.950429 AU)
{{convert|778547200|km|AU|abbr=on}} 778,547,200 kમી. (5.204267 AU)
{{convert|1424|km2|sqmi|2|abbr=on}} 1,424 kમી (549.81 ચો મા)
{{convert|1224.38|km2|sqmi|2|abbr=on}} 1,224.38 kમી (472.74 ચો મા)
{{convert|200|km2|sqmi|2|abbr=on}} 200 kમી (77.22 ચો મા)
{{convert|224|km|mi|abbr=on|0}} 224 kમી. (139 મા.)
{{convert|232|km|mi|abbr=on|0}} 232 kમી. (144 મા.)
{{convert|20|usgal}} 20 US gallons (76 l; 17 imp gal)
{{convert|10|usgal}} 10 US gallons (38 l; 8.3 imp gal)
{{convert|1|sqft}} 1 ચોરસ ફુટ (0.093 મી)
{{convert|10|C|F}} 10 °C (50 °F)
{{convert|30|C|F}} 30 °C (86 °F)
{{convert|20|C|F}} 20 °C (68 °F)
{{convert|22|C|F}} 22 °C (72 °F)
{{convert|40|-|106|F|C}} 40–106 °F (4–41 °C)
{{convert|86|F|C}} 86 °F (30 °C)
{{convert|21|C|F}} 21 °C (70 °F)
{{convert|4|C|F}} 4 °C (39 °F)
{{convert|1000|km|mi}} 1,000 kiloમીટરs (620 મા.)
{{convert|2000|km|mi}} 2,000 kiloમીટરs (1,200 મા.)
{{convert|1000|km|mi}} 1,000 kiloમીટરs (620 મા.)
{{convert|40|km|mi}} 40 kiloમીટરs (25 મા.)
{{convert|2.0|km|mi}} 2.0 kiloમીટરs (1.2 મા.)
{{convert|10|km|mi}} 10 kiloમીટરs (6.2 મા.)
{{convert|1500|m|ft|abbr=off}} 1,500 મીટરs (4,900 feet)
{{convert|65|and|85|C|F}} 65 and 85 °C (149 and 185 °F)
{{convert|100|°C|°F|abbr=on}} 100 °C (212 °F)
{{convert|65|to|70|C|F}} 65 to 70 °C (149 to 158 °F)
{{convert|70|to|75|C|F}} 70 to 75 °C (158 to 167 °F)
{{convert|75|to|80|C|F}} 75 to 80 °C (167 to 176 °F)
{{convert|80|to|85|C|F}} 80 to 85 °C (176 to 185 °F)
{{convert|99|°C|°F}} 99 °C (210 °F)
{{convert|95|to|100|C|F}} 95 to 100 °C (203 to 212 °F)
{{convert|99|°C|°F}} 99 °C (210 °F)
{{convert|99|°C|°F}} 99 °C (210 °F)
{{convert|80|to|85|C|F}} 80 to 85 °C (176 to 185 °F)
{{convert|90|to|100|C|F}} 90 to 100 °C (194 to 212 °F)
{{convert|1250000|km2}} 1,250,000 ચો�kilo��સ મીટરs (1.35×1013 ચો ફુ)
{{convert|1|mi|km|0|sing=on}} 1-માઈલ (2 kમી.)
{{convert|1484|m|ft}} 1,484 મીટરs (4,869 ft)
{{convert|11430|mm|in|lk=on}} 11,430 milliમીટરs (450 in)
{{convert|11873|mm|in|lk=on}} 11,873 milliમીટરs (467.4 in)
{{convert|22,987|mm|in|lk=on}} 22,987 milliમીટરs (905.0 in)
{{convert|9300|mm|in|lk=on}} 9,300 milliમીટરs (370 in)
{{convert|23.5|km2|mi2}} 23.5 ચો�kilo��સ મીટરs (9.1 ચો મા)
{{convert|300|acre|ha}} 300 acres (120 હે)
{{convert|4.5|m|ft}} 4.5 મીટરs (15 ft)
{{convert|505000|km3|cumi|abbr=on|lk=on}} 505,000 km3 (121,000 cu mi)
{{convert|398000|km3|cumi|abbr=on}} 398,000 km3 (95,000 cu mi)
{{convert|505000|km3|cumi|abbr=on}} 505,000 km3 (121,000 cu mi)
{{convert|434000|km3|cumi|abbr=on}} 434,000 km3 (104,000 cu mi)
{{convert|18|ft|m|abbr=on}} 18 ft (5.5 મી.)
{{convert|67|C|F|abbr=on|lk=on}} 67 °C (153 °F)
{{convert|20|to|30|mm|sigfig=1|abbr=on}} 20 to 30 mમી. (0.07 to 0.1 ft)
{{convert|15|to|18|mm|sigfig=1|abbr=on}} 15 to 18 mમી. (0.05 to 0.06 ft)
{{convert|5|and|10|g|sigfig=1|abbr=on}} 5 and 10 g (0.2 and 0.4 oz)
{{convert|10000|and|12000|t|LT|sigfig=2}} 10,000 and 12,000 tonnes (9,800 and 12,000 long tons)
{{convert|9000|t|LT|sigfig=2}} 9,000 tonnes (8,900 long tons)
{{convert|1500|to|2000|t|LT|sigfig=2}} 1,500 to 2,000 tonnes (1,500 to 2,000 long tons)
{{convert|142|km/h|abbr=on}} 142 km/h (88 mph)
{{convert|40|mph|abbr=on|disp=or}} 40 mph or 64 km/h
{{convert|100|ha|sqkm}} 100 હેક્ટરs (1.0 kમી)
{{convert|14000|ft|m}} 14,000 feet (4,300 મી.)
{{convert|175|mi|km}} 175 માઈલs (282 kમી.)
{{convert|1000|hp|abbr=on}} 1,000 hp (750 kW)
{{convert|1100|hp|abbr=on}} 1,100 hp (820 kW)
{{convert|1800|hp|kW|-1|abbr=on}} 1,800 hp (1,340 kW)
{{convert|277|mi/h|km/h|abbr=on}} 277 mph (446 km/h)
{{convert|735|hp|kW|0|abbr=on}} 735 hp (548 kW)
{{convert|217|mi/h|km/h|abbr=on}} 217 mph (349 km/h)
{{convert|222|mi/h|km/h|abbr=on}} 222 mph (357 km/h)
{{convert|90|hp|abbr=on}} 90 hp (67 kW)
{{convert|105|hp|abbr=on}} 105 hp (78 kW)
{{convert|112|hp|abbr=on}} 112 hp (84 kW)
{{convert|20|hp|abbr=on}} 20 hp (15 kW)
{{convert|85|bhp|abbr=on}} 85 bhp (63 kW)
{{convert|250|hp|abbr=on}} 250 hp (190 kW)
{{convert|185|lb|kg st|abbr=on}} 185 lb (84 kg; 13.2 st)
{{convert|24|ft|m|adj=on}} 24-foot (7.3 મી.)
{{convert|100|ft|m}} 100 feet (30 મી.)
{{convert|12|ft|m|adj=on}} 12-foot (3.7 મી.)
{{convert|16|ft|m|adj=on}} 16-foot (4.9 મી.)
{{convert|35000|sqft|m2|-2|sing=on}} 35,000-ચોરસ-ફુટ (3,300 મી)
{{convert|7700|yd|adj=on}} 7,700-yard (7,000 મી.)
{{convert|60000|sqft|m2|-3|sing=on}} 60,000-ચોરસ-ફુટ (6,000 મી)
{{convert|4000|ft|m}} 4,000 feet (1,200 મી.)
{{convert|7000|sqft|m2}} 7,000 ચોરસ ફુટ (650 મી)
{{convert|6500|sqft}} 6,500 ચોરસ ફુટ (600 મી)
{{convert|65.3|hp|abbr=on}} 65.3 hp (48.7 kW)
{{convert|70|hp|abbr=on}} 70 hp (52 kW)
{{convert|53.5|hp|abbr=on}} 53.5 hp (39.9 kW)
{{convert|62|hp|abbr=on}} 62 hp (46 kW)
{{convert|68|hp|abbr=on}} 68 hp (51 kW)
{{convert|70|hp|abbr=on}} 70 hp (52 kW)
{{convert|2400|mm}} 2,400 milliમીટરs (7.9 ft)
{{convert|3690|mm}} 3,690 milliમીટરs (12.11 ft)
{{convert|3675|mm}} 3,675 milliમીટરs (12.057 ft)
{{convert|1665|mm}} 1,665 milliમીટરs (5.463 ft)
{{convert|1485|mm}} 1,485 milliમીટરs (4.872 ft)
{{convert|1485|mm}} 1,485 milliમીટરs (4.872 ft)
{{convert|1500|mm}} 1,500 milliમીટરs (4.9 ft)
{{convert|70|PS|kW hp|abbr=on}} 70 PS (51 kW; 69 hp)
{{convert|65|hp|abbr=on}} 65 hp (48 kW)
{{convert|71|hp|abbr=on}} 71 hp (53 kW)
{{convert|75|hp|abbr=on}} 75 hp (56 kW)
{{convert|2470|mm}} 2,470 milliમીટરs (8.10 ft)
{{convert|3795|mm}} 3,795 milliમીટરs (12.451 ft)
{{convert|1695|mm}} 1,695 milliમીટરs (5.561 ft)
{{convert|1550|mm}} 1,550 milliમીટરs (5.09 ft)
{{convert|2470|mm|in|1|abbr=on}} 2,470 mમી. (97.2 in)
{{convert|3795|mm|in|1|abbr=on}} 3,795 mમી. (149.4 in)
{{convert|1405|cc|abbr=on}} 1,405 cc (85.7 cu in)
{{convert|1248|cc|abbr=on}} 1,248 cc (76.2 cu in)
{{convert|1172|cc|abbr=on}} 1,172 cc (71.5 cu in)
{{convert|71|PS|kW hp|abbr=on}} 71 PS (52 kW; 70 hp)
{{convert|75|PS|kW hp|abbr=on}} 75 PS (55 kW; 74 hp)
{{convert|65|PS|kW hp|abbr=on}} 65 PS (48 kW; 64 hp)
{{convert|135|N.m|abbr=on}} 135 N⋅m (100 lbf⋅ft)
{{convert|190|N.m|abbr=on}} 190 N⋅m (140 lbf⋅ft)
{{convert|96|N.m|abbr=on}} 96 N⋅m (71 lbf⋅ft)
{{convert|14|in|abbr=on}} 14 in (360 mમી.)
{{convert|14|in|abbr=on}} 14 in (360 mમી.)
{{convert|13|in|abbr=on}} 13 in (330 mમી.)
{{convert|200|km|abbr=on}} 200 kમી. (660,000 ft)
{{convert|105|km/h}} 105 kilometres per hour (65 mph)
{{convert|330|hp|kW|0|abbr=on}} 330 hp (246 kW)
{{convert|270|km/h|abbr=on}} 270 km/h (170 mph)
{{convert|180|km/h|abbr=on}} 180 km/h (110 mph)
{{convert|4150|mm|in|1|abbr=on}} 4,150 mમી. (163.4 in)
{{convert|3988|mm|in|1|abbr=on}} 3,988 mમી. (157.0 in)
{{convert|4158|mm|in|1|abbr=on}} 4,158 mમી. (163.7 in)
{{convert|4377|mm|in|1|abbr=on}} 4,377 mમી. (172.3 in)
{{convert|1700|mm|in|1|abbr=on}} 1,700 mમી. (66.9 in)
{{convert|1540|mm|in|1|abbr=on}} 1,540 mમી. (60.6 in)
{{convert|1575|mm|in|1|abbr=on}} 1,575 mમી. (62.0 in)
{{convert|2450|mm|in|1|abbr=on}} 2,450 mમી. (96.5 in)
{{convert|2650|mm|in|1|abbr=on}} 2,650 mમી. (104.3 in)
{{convert|200|mm|in|1|abbr=on}} 200 mમી. (7.9 in)
{{convert|100|PS|kW hp|0|abbr=on}} 100 PS (74 kW; 99 hp)
{{convert|200|mm|in|1|abbr=on}} 200 mમી. (7.9 in)
{{convert|42|L|1|abbr=on|lk=on}} 42 L (9.2 imp gal; 11.1 US gal)
{{convert|65|PS|kW hp|0|abbr=on}} 65 PS (48 kW; 64 hp)
{{convert|90|hp|abbr=on}} 90 hp (67 kW)
{{convert|90|hp|abbr=on}} 90 hp (67 kW)
{{convert|4413|mm|in|1|abbr=on}} 4,413 mમી. (173.7 in)
{{convert|1703|mm|in|1|abbr=on}} 1,703 mમી. (67.0 in)
{{convert|1550|mm|in|1|abbr=on}} 1,550 mમી. (61.0 in)
{{convert|2520|mm|in|1|abbr=on}} 2,520 mમી. (99.2 in)
{{convert|624|cc|cuin|0|lk=on|abbr=on}} 624 cc (38 cu in)
{{convert|2230|mm|in|1|abbr=on}} 2,230 mમી. (87.8 in)
{{convert|15|L|usgal impgal|0|abbr=on}} 15 L (4 US gal; 3 imp gal)
{{convert|3099|mm|in|1|abbr=on}} 3,099 mમી. (122.0 in)
{{convert|1495|mm|in|1|abbr=on}} 1,495 mમી. (58.9 in)
{{convert|1652|mm|in|1|abbr=on}} 1,652 mમી. (65.0 in)
{{convert|600|kg|lb|abbr=on}} 600 kg (1,300 lb)
{{convert|635|kg|lb|abbr=on}} 635 kg (1,400 lb)
{{convert|26|km/l}} 26 kiloમીટરs per litre (73 mpg‑imp; 61 mpg‑US)
{{convert|22|km/l}} 22 kiloમીટરs per litre (62 mpg‑imp; 52 mpg‑US)
{{convert|33|hp}} 33 horsepower (25 kW)
{{convert|624|cc|cuin|0|lk=on|abbr=on}} 624 cc (38 cu in)
{{convert|73.5|mm|in|1|abbr=on}} 73.5 mમી. (2.9 in)
{{convert|73.5|mm|in|1|abbr=on}} 73.5 mમી. (2.9 in)
{{convert|35|PS|kW hp||abbr=on}} 35 PS (26 kW; 35 hp)
{{convert|48|Nm|ftlbf|abbr=on}} 48 N⋅m (35 ft⋅lbf)
{{convert|60|km/h|mi/h|abbr=on}} 60 km/h (37 mph)
{{convert|105|km/h|mi/h|abbr=on}} 105 km/h (65 mph)
{{convert|4.24|l/100 km|lk=off }} 4.24 litres per 100 kiloમીટરs (66.6 mpg‑imp; 55.5 mpg‑US)
{{convert|150|L|cuft|abbr=on}} 150 L (5.3 cu ft)
{{convert|1325|mm|in|1|abbr=on}} 1,325 mમી. (52.2 in)
{{convert|1315|mm|in|1|abbr=on}} 1,315 mમી. (51.8 in)
{{convert|180|mm|in|1|abbr=on}} 180 mમી. (7.1 in)
{{convert|42169|mi2|km2}} 42,169 ચોરસ માઈલs (109,220 kમી)
{{convert|4|in|cm}} 4 inches (10 cમી.)
{{convert|28|in|cm}} 28 inches (71 cમી.)
{{convert|4|in|cm}} 4 inches (10 cમી.)
{{convert|8|in|cm}} 8 inches (20 cમી.)
{{convert|12|in|mm}} 12 inches (300 mમી.)
{{convert|500|acre|km2}} 500 acres (2.0 kમી)
{{convert|249|mi|km|abbr=on}} 249 મા. (401 kમી.)
{{convert|20.5|mph|km/h|abbr=on}} 20.5 mph (33.0 km/h)
{{convert|0|mph|km/h|abbr=on}} 0 mph (0 km/h)
{{convert|5128|km²}} 5,128 ચો�kilo��સ મીટરs (5.520×1010 ચો ફુ)
{{convert|11|km}} 11 kiloમીટરs (36,000 ft)
{{convert|5128|km²|abbr=on}} 5,128 kમી (5.520×1010 ચો ફુ)
{{convert|4768|km²|abbr=on}} 4,768 kમી (5.132×1010 ચો ફુ)
{{convert|80|km|abbr=on}} 80 kમી. (260,000 ft)
{{convert|59|km}} 59 kiloમીટરs (194,000 ft)
{{convert|300|km²|abbr=on}} 300 kમી (3.2×109 ચો ફુ)
{{convert|41|km|abbr=on}} 41 kમી. (135,000 ft)
{{convert|12|km|abbr=on}} 12 kમી. (39,000 ft)
{{convert|940|m|abbr=on}} 940 મી. (3,080 ft)
{{convert|3|mi|km|adj=on}} 3-માઈલ (4.8 kમી.)
{{convert|18|mi|km|adj=on}} 18-માઈલ (29 kમી.)
{{convert|40|lb|kg|adj=on}} 40-pound (18 kg)
{{convert|75|lb|kg|adj=on}} 75-pound (34 kg)
{{convert|40|mi|km|adj=on}} 40-માઈલ (64 kમી.)
{{convert|15|km|mi|abbr=on|lk=off}} 15 kમી. (9.3 મા.)
{{convert|6|ft|0|in|m|2|abbr=on}} 6 ft 0 in (1.83 મી.)
{{convert|130|km|mi}} 130 kiloમીટરs (81 મા.)
{{convert|40|°C|F}} 40 °C (104 °F)
{{convert|38|°C|F}} 38 °C (100 °F)
{{convert|22|°C|F}} 22 °C (72 °F)
{{convert|19|°C|F}} 19 °C (66 °F)
{{convert|35|mi|km}} 35 માઈલs (56 kમી.)
{{convert|2766890|km2|mi2}} 2,766,890 ચો�kilo��સ મીટરs (1,068,300 ચો મા)
{{convert|1098580|km2|mi2}} 1,098,580 ચો�kilo��સ મીટરs (424,160 ચો મા)
{{convert|8511965|km2|mi2}} 8,511,965 ચો�kilo��સ મીટરs (3,286,488 ચો મા)
{{convert|0756950|km2|mi2}} 0,756,950 ચો�kilo��સ મીટરs (292,260 ચો મા)
{{convert|1138910|km2|mi2}} 1,138,910 ચો�kilo��સ મીટરs (439,740 ચો મા)
{{convert|0283560|km2|mi2}} 0,283,560 ચો�kilo��સ મીટરs (109,480 ચો મા)
{{convert|0012173|km2|mi2}} 0,012,173 ચો�kilo��સ મીટરs (4,700 ચો મા)
{{convert|0091000|km2|mi2}} 0,091,000 ચો�kilo��સ મીટરs (35,000 ચો મા)
{{convert|0214999|km2|mi2}} 0,214,999 ચો�kilo��સ મીટરs (83,012 ચો મા)
{{convert|0406750|km2|mi2}} 0,406,750 ચો�kilo��સ મીટરs (157,050 ચો મા)
{{convert|1285220|km2|mi2}} 1,285,220 ચો�kilo��સ મીટરs (496,230 ચો મા)
{{convert|0163270|km2|mi2}} 0,163,270 ચો�kilo��સ મીટરs (63,040 ચો મા)
{{convert|0176220|km2|mi2}} 0,176,220 ચો�kilo��સ મીટરs (68,040 ચો મા)
{{convert|0912050|km2|mi2}} 0,912,050 ચો�kilo��સ મીટરs (352,140 ચો મા)
{{convert|2798|km|mi}} 2,798 kiloમીટરs (1,739 મા.)
{{convert|3903|km2|sqmi|abbr=on}} 3,903 kમી (1,507 ચો મા)
{{convert|163270|km2|sqmi|abbr=on}} 163,270 kમી (63,040 ચો મા)
{{convert|176220|km2|sqmi|abbr=on}} 176,220 kમી (68,040 ચો મા)
{{convert|912050|km2|sqmi|abbr=on}} 912,050 kમી (352,140 ચો મા)
{{convert|1484|km2|sqmi|abbr=on}} 1,484 kમી (573 ચો મા)
{{convert|783|km2|sqmi|abbr=on|0}} 783 kમી (302 ચો મા)
{{convert|700|km2|sqmi|abbr=on|0}} 700 kમી (270 ચો મા)
{{convert|51.9|km|mi|abbr=on|0}} 51.9 kમી. (32 મા.)
{{convert|48.48|km|mi|abbr=on|0}} 48.48 kમી. (30 મા.)
{{convert|1397.3|km2|sqmi|abbr=on|0|disp=or}} 1,397.3 kમી or 540 ચો મા
{{convert|42.7|km2|sqmi|abbr=on|0|disp=or}} 42.7 kમી or 16 ચો મા
{{convert|43|km2|sqmi|abbr=on|0|disp=or}} 43 kમી or 17 ચો મા
{{convert|48|C|F}} 48 °C (118 °F)
{{convert|12000|km|0|abbr=on}} 12,000 kમી. (39,370,079 ft)
{{convert|299|lb|kg|abbr=on}} 299 lb (136 kg)
{{convert|20|ft|m|abbr=on}} 20 ft (6.1 મી.)
{{convert|16|ft|m|abbr=on}} 16 ft (4.9 મી.)
{{convert|350|sqft|m2|abbr=on}} 350 ચો ફુ (33 મી)
{{convert|350|-|680|kg|abbr=on}} 350–680 kg (770–1,500 lb)
{{convert|2.4|-|3|m|ft|abbr=on}} 2.4–3 મી. (7.9–9.8 ft)
{{convert|150|-|249|kg|abbr=on}} 150–249 kg (331–549 lb)
{{convert|1.8|-|2.4|m|ft}} 1.8–2.4 મીટરs (5.9–7.9 ft)
{{convert|499|kg|abbr=on}} 499 kg (1,100 lb)
{{convert|1002|kg|abbr=on}} 1,002 kg (2,209 lb)
{{convert|10|cm|abbr=on}} 10 cમી. (0.33 ft)
{{convert|10|°C|abbr=on}} 10 °C (50 °F)
{{convert|5|-|15|cm|abbr=on}} 5–15 cમી. (0.16–0.49 ft)
{{convert|1|mi|abbr=on}} 1 મા. (1.6 kમી.)
{{convert|3|ft|abbr=on}} 3 ft (0.91 મી.)
{{convert|200|mi|abbr=on}} 200 મા. (320 kમી.)
{{convert|100|yd|abbr=on}} 100 yd (91 મી.)
{{convert|30|to|40|ft}} 30 to 40 feet (9.1 to 12.2 મી.)
{{convert|100|km|abbr=on}} 100 kમી. (330,000 ft)
{{convert|200|kg|abbr=on}} 200 kg (440 lb)
{{convert|0.9|kg|abbr=on}} 0.9 kg (2.0 lb)
{{convert|10|to|15|kg}} 10 to 15 kilograms (22 to 33 lb)
{{convert|290|kg|abbr=on}} 290 kg (640 lb)
{{convert|230|kg|abbr=on}} 230 kg (510 lb)
{{convert|308|K|C F}} 308 K (35 °C; 95 °F)
{{convert|110|acre|km2||abbr=on}} 110 acres (0.45 kમી)
{{convert|10|m|ft|abbr=on}} 10 મી. (33 ft)
{{convert|10|m|ft|abbr=on}} 10 મી. (33 ft)
{{convert|10|-|30|m|ft|abbr=on}} 10–30 મી. (33–98 ft)
{{convert|30|-|60|m|ft|abbr=on}} 30–60 મી. (98–197 ft)
{{convert|60|m|ft|abbr=on}} 60 મી. (200 ft)
{{convert|99.6|m|ft|abbr=on}} 99.6 મી. (327 ft)
{{convert|2.5|m|ft|abbr=on}} 2.5 મી. (8.2 ft)
{{convert|9.8|kg|abbr=on}} 9.8 kg (22 lb)
{{convert|5|kg|abbr=on}} 5 kg (11 lb)
{{convert|800|g|abbr=on}} 800 g (28 oz)
{{convert|151|mi2|km2|0}} 151 ચોરસ માઈલs (391 kમી)
{{convert|150|km2|mi2|0|abbr=on}} 150 kમી (58 ચો મા)
{{convert|849|m|ft|0}} 849 મીટરs (2,785 ft)
{{convert|6.5|°C|°F}} 6.5 °C (43.7 °F)
{{convert|17.5|°C|°F}} 17.5 °C (63.5 °F)
{{convert|30.8|°C|°F}} 30.8 °C (87.4 °F)
{{convert|-17.5|°C|°F|1}} −17.5 °C (0.5 °F)
{{convert|1.88|m|ftin|abbr=on|lk=off}} 1.88 મી. (6 ft 2 in)
{{convert|80|kg|lb st|abbr=on}} 80 kg (180 lb; 13 st)
{{convert|6288|ft|m|adj=on}} 6,288-foot (1,917 મી.)
{{convert|18|mi|km}} 18 માઈલs (29 kમી.)
{{convert|110|mi|km|sing=on|sigfig=3}} 110-માઈલ (177 kમી.)
{{convert|410|mi|km|sing=on|sigfig=3}} 410-માઈલ (660 kમી.)
{{convert|71|sqmi|km2|sigfig=3}} 71 ચોરસ માઈલs (184 kમી)
{{convert|12.3|sqmi|km2|sigfig=3}} 12.3 ચોરસ માઈલs (31.9 kમી)
{{convert|10|mi|km}} 10 માઈલs (16 kમી.)
{{convert|60|in|cm}} 60 inches (150 cમી.)
{{convert|100|in|cm}} 100 inches (250 cમી.)
{{convert|34|F|C}} 34 °F (1 °C)
{{convert|0|F|C}} 0 °F (−18 °C)
{{convert|40|in|cm}} 40 inches (100 cમી.)
{{convert|12|mi}} 12 માઈલs (19 kમી.)
{{convert|5|cm|in|sigfig=1|abbr=on}} 5 cમી. (2 in)
{{convert|3|m|ft|sigfig=1|abbr=on}} 3 મી. (10 ft)
{{convert|440|km|mi|-1}} 440 kiloમીટરs (270 મા.)
{{convert|300|m|ft|-1}} 300 મીટરs (980 ft)
{{convert|2500|km|mi|-2|abbr=on}} 2,500 kમી. (1,600 મા.)
{{convert|4000|km|mi|-2|abbr=on}} 4,000 kમી. (2,500 મા.)
{{convert|10200|km|mi|-2|abbr=on}} 10,200 kમી. (6,300 મા.)
{{convert|64000|km|mi|-2|abbr=on}} 64,000 kમી. (39,800 મા.)
{{convert|5150|km|mi|-2|abbr=on}} 5,150 kમી. (3,200 મા.)
{{convert|83|g}} 83 grams (2.9 oz)
{{convert|4|C}} 4 °C (39 °F)
{{convert|209.9|MPa|atm|abbr=on}} 209.9 MPa (2,072 atm)
{{convert|355|K|C}} 355 K (82 °C)
{{convert|2.216|GPa|atm|abbr=on}} 2.216 GPa (21,870 atm)
{{convert|1|m|ft}} 1 મીટર (3.3 ft)
{{convert|20|m}} 20 મીટરs (66 ft)
{{convert|650|km2}} 650 ચો�kilo��સ મીટરs (7.0×109 ચો ફુ)
{{convert|560|m|ft|abbr=on}} 560 મી. (1,840 ft)
{{convert|800|m|ft|abbr=on}} 800 મી. (2,600 ft)
{{convert|30|to|38|C|F}} 30 to 38 °C (86 to 100 °F)
{{convert|43.3|°C|°F|abbr=on}} 43.3 °C (109.9 °F)
{{convert|10|to|28|C|F}} 10 to 28 °C (50 to 82 °F)
{{convert|28|°C|°F|abbr=on}} 28 °C (82 °F)
{{convert|10|°C|°F|abbr=on}} 10 °C (50 °F)
{{convert|5|to|6|C|F}} 5 to 6 °C (41 to 43 °F)
{{convert|1200|mm|in}} 1,200 milliમીટરs (47 in)
{{convert|26.0|°C|°F}} 26.0 °C (78.8 °F)
{{convert|45.9|°C|°F}} 45.9 °C (114.6 °F)
{{convert|23.5|°C|°F}} 23.5 °C (74.3 °F)
{{convert|1674.4|km/h|m/s|abbr=on}} 1,674.4 km/h (465.1 m/s)
{{convert|1|AU|km| lk=off | abbr=on}} 1 AU (150,000,000 kમી.)
{{convert|1.7|AU|km| abbr=on}} 1.7 AU (250,000,000 kમી.)
{{convert|37.5|in|mm}} 37.5 inches (950 mમી.)
{{convert|8100|acre|km2|0}} 8,100 acres (33 kમી)
{{convert|37|acre|0|adj=on}} 37-acre (15 હે)
{{convert|80|mi|km}} 80 માઈલs (130 kમી.)
{{convert|૩૧૨૬૭૯|km૨|sqmi|lk=out|abbr=on}} [convert: invalid number]
{{convert|૩૧૧૮૮૮|km૨|sqmi|lk=out|abbr=on}} [convert: invalid number]
{{convert|૭૯૧|km૨|sqmi|lk=out|abbr=on}} [convert: invalid number]
{{convert|91|g|oz|0}} 91 grams (3 oz)
{{convert|500|mi|km|sing=on}} 500-માઈલ (800 kમી.)
{{convert|40|acre|m2}} 40 acres (160,000 મી)
{{convert|90|mi|km|0}} 90 માઈલs (145 kમી.)
{{convert|36|cm|in|1|abbr=on}} 36 cમી. (14.2 in)
{{convert|6.175|kg|1|abbr=on}} 6.175 kg (13.6 lb)
{{convert|142.6|sqmi|1}} 142.6 ચોરસ માઈલs (369.3 kમી)
{{convert|135.1|sqmi|1}} 135.1 ચોરસ માઈલs (349.9 kમી)
{{convert|7.6|sqmi|1}} 7.6 ચોરસ માઈલs (19.7 kમી)
{{convert|445|ft|m|0}} 445 feet (136 મી.)
{{convert|19.3|in|cm|1|abbr=on}} 19.3 in (49.0 cમી.)
{{convert|42.1|in|mm|sigfig=3|abbr=on}} 42.1 in (1,070 mમી.)
{{convert|32.3|F|C|1}} 32.3 °F (0.2 °C)
{{convert|10|-|15|F|C|1|abbr=on}} 10–15 °F (−12.2 – −9.4 °C)
{{convert|50|F}} 50 °F (10 °C)
{{convert|-11|F|C|0}} −11 °F (−24 °C)
{{convert|0|F|C}} 0 °F (−18 °C)
{{convert|77.6|F|C|1}} 77.6 °F (25.3 °C)
{{convert|95|F|C|0}} 95 °F (35 °C)
{{convert|110|F|C|0}} 110 °F (43 °C)
{{convert|106|F|C|0}} 106 °F (41 °C)
{{convert|2.75|in|mm|0}} 2.75 inches (70 mમી.)
{{convert|78.7|in|cm|1}} 78.7 inches (199.9 cમી.)
{{convert|0.8|in|cm|1}} 0.8 inches (2.0 cમી.)
{{convert|2.0|in|cm|1}} 2.0 inches (5.1 cમી.)
{{convert|65.5|in|cm|1}} 65.5 inches (166.4 cમી.)
{{convert|55.4|in|cm|0}} 55.4 inches (141 cમી.)
{{convert|54.9|in|cm|1}} 54.9 inches (139.4 cમી.)
{{convert|30.7|in|cm|1}} 30.7 inches (78.0 cમી.)
{{convert|548|ft|m|0|abbr=on}} 548 ft (167 મી.)
{{convert|233|m|ft}} 233 મીટરs (764 ft)
{{convert|220|m|ft}} 220 મીટરs (720 ft)
{{convert|2200|ft|m|-1|adj=on}} 2,200-foot (670 મી.)
{{convert|9000|ft|m|-2}} 9,000 feet (2,700 મી.)
{{convert|3157|ft|m}} 3,157 feet (962 મી.)
{{convert|321|m|ft|0}} 321 મીટરs (1,053 ft)
{{convert|4|acre|m2|adj=on}} 4-acre (16,000 મી)
{{convert|36.6|m|2|abbr=on|lk=out}} 36.6 મી. (120.08 ft)
{{convert|18|m|2|abbr=on|lk=out}} 18 મી. (59.06 ft)
{{convert|13.5|m|2|abbr=on|lk=out}} 13.5 મી. (44.29 ft)
{{convert|2760|acre|km2|adj=on}} 2,760-acre (11.2 kમી)
{{convert|1033|ft|m|0}} 1,033 feet (315 મી.)
{{convert|59972|ha|km2 sqmi|abbr=on|0}} 59,972 હે (600 kમી; 232 ચો મા)
{{convert|20|°C|°F}} 20 °C (68 °F)
{{convert|4.5|°C|°F}} 4.5 °C (40.1 °F)
{{convert|-20.8|°C|°F}} −20.8 °C (−5.4 °F)
{{convert|-12.9|°C|°F}} −12.9 °C (8.8 °F)
{{convert|8000|acres|0|lk=on|abbr=on}} 8,000 acres (3,237 હે)
{{convert|2400|acres|0|abbr=on}} 2,400 acres (971 હે)
{{convert|26|mi|km}} 26 માઈલs (42 kમી.)
{{convert|2.5|m/s|mph}} 2.5 metres per second (5.6 mph)
{{convert|160|mi|km}} 160 માઈલs (260 kમી.)
{{convert|194|km|mi|0}} 194 kiloમીટરs (121 મા.)
{{convert|8|to|9|in|cm|abbr=off}} 8 to 9 inches (20 to 23 centiમીટરs)
{{convert|10|in|cm|abbr=off|lk=off}} 10 inches (25 centiમીટરs)
{{convert|22|to|24|in|cm|abbr=off}} 22 to 24 inches (56 to 61 centiમીટરs)
{{convert|13|and|16|in|cm|abbr=off}} 13 and 16 inches (33 and 41 centiમીટરs)
{{convert|18|and|35|lb|kg|abbr=on}} 18 and 35 lb (8.2 and 15.9 kg)
{{convert|1|acre|m2|adj=on}} 1-acre (4,000 મી)
{{convert|13|in|cm}} 13 inches (33 cમી.)
{{convert|13|and|15|in|cm|abbr=off}} 13 and 15 inches (33 and 38 centiમીટરs)
{{convert|13|and|16|in|cm|abbr=off}} 13 and 16 inches (33 and 41 centiમીટરs)
{{convert|15|in|cm}} 15 inches (38 cમી.)
{{convert|16|in|cm}} 16 inches (41 cમી.)
{{convert|10.892|km/h|m/s|abbr=on}} 10.892 km/h (3.026 m/s)
{{convert|830|m|ft|0|abbr=on}} 830 મી. (2,723 ft)
{{convert|828|m|ft|0|abbr=on}} 828 મી. (2,717 ft)
{{convert|621.3|m|ft|0|abbr=on}} 621.3 મી. (2,038 ft)
{{convert|309473|m2|sqft|-2|abbr=on}} 309,473 મી (3,331,100 ચો ફુ)
{{convert|828|m|ft|0|abbr=on}} 828 મી. (2,717 ft)
{{convert|2|km2|acre|-1|abbr=on|adj=on}} 2 kમી (490-acre)
{{convert|3|ha|acre|1|abbr=off|lk=on}} 3 હેક્ટરs (7.4 acres)
{{convert|12|ha|acre|abbr=off|lk=off|adj=on}} 12-હેક્ટર (30-acre)
{{convert|828|m|ft|0|abbr=on}} 828 મી. (2,717 ft)
{{convert|509.2|m|ft|0|abbr=on|disp=/}} 509.2 મી. or 1,671 ft*
{{convert|828|m|ft|0|abbr=on}} 828 મી. (2,717 ft)
{{convert|646.38|m|ft|0|abbr=on|disp=/}} 646.38 મી. or 2,121 ft*
{{convert|828|m|ft|0|abbr=on}} 828 મી. (2,717 ft)
{{convert|628.8|m|ft|0|abbr=on|disp=/}} 628.8 મી. or 2,063 ft*
{{convert|828|m|ft|0|abbr=on}} 828 મી. (2,717 ft)
{{convert|553.3|m|ft|0|abbr=on|disp=/}} 553.3 મી. or 1,815 ft*
{{convert|64|km/h|mph|abbr=on}} 64 km/h (40 mph)
{{convert|18|m/s|abbr=on}} 18 m/s (59 ft/s)
{{convert|606|m|ft|0|abbr=on}} 606 મી. (1,988 ft)
{{convert|449.2|m|ft|0|abbr=on|disp=/}} 449.2 મી. or 1,474 ft*
{{convert|452|m|ft|0|abbr=on}} 452 મી. (1,483 ft)
{{convert|512|m|ft|0|abbr=on}} 512 મી. (1,680 ft)
{{convert|560|m|ft|0|abbr=on}} 560 મી. (1,837 ft)
{{convert|808|m|ft|abbr=on}} 808 મી. (2,651 ft)
{{convert|1.5|m|ft|1|abbr=on}} 1.5 મી. (4.9 ft)
{{convert|4000|t|ST LT}} 4,000 tonnes (4,400 short tons; 3,900 long tons)
{{convert|350|t|ST LT}} 350 tonnes (390 short tons; 340 long tons)
{{convert|200|m|ft|abbr=on}} 200 મી. (660 ft)
{{convert|142000|m2|ft2|-3|abbr=on}} 142,000 મી (1,528,000 ચો ફુ)
{{convert|18|m/s|abbr=on}} 18 m/s (59 ft/s)
{{convert|946000|l|gal|abbr=on}} 946,000 l (250,000 US gal)
{{convert|10000|t|lb|abbr=on}} 10,000 t (22,000,000 lb)
{{convert|1500|kg|lb|abbr=on}} 1,500 kg (3,300 lb)
{{convert|275|m|ft|abbr=on}} 275 મી. (902 ft)
{{convert|150|m|ft|abbr=on}} 150 મી. (490 ft)
{{convert|452|m|ft|abbr=on}} 452 મી. (1,483 ft)
{{convert|11|ha|acre|abbr=on|adj=on}} 11 હે (27-acre)
{{convert|68000000|L|impgal|abbr=on}} 68,000,000 L (15,000,000 imp gal)
{{convert|110000|t|ST LT|lk=on}} 110,000 tonnes (120,000 short tons; 110,000 long tons)
{{convert|45000|m3|cuyd|-2|abbr=on}} 45,000 m3 (58,900 cu yd)
{{convert|50|m|ft|0|abbr=on}} 50 મી. (164 ft)
{{convert|330000|m3|cuyd|-2|abbr=on}} 330,000 m3 (431,600 cu yd)
{{convert|606|m|ft|0|abbr=on}} 606 મી. (1,988 ft)
{{convert|50|C|F|0|abbr=on|lk=off}} 50 °C (122 °F)
{{convert|449.2|m|ft|0|abbr=on}} 449.2 મી. (1,474 ft)
{{convert|452|m|ft|0|abbr=on}} 452 મી. (1,483 ft)
{{convert|509.2|m|ft|0|abbr=on}} 509.2 મી. (1,671 ft)
{{convert|527.3|m|ft|0|abbr=on}} 527.3 મી. (1,730 ft)
{{convert|555.3|m|ft|0|abbr=on}} 555.3 મી. (1,822 ft)
{{convert|629|m|ft|0|abbr=on}} 629 મી. (2,064 ft)
{{convert|636|m|ft|0|abbr=on}} 636 મી. (2,087 ft)
{{convert|688|m|ft|0|abbr=on}} 688 મી. (2,257 ft)
{{convert|828|m|ft|0|abbr=on}} 828 મી. (2,717 ft)
{{convert|672|m|ft|abbr=on}} 672 મી. (2,205 ft)
{{convert|220|km/h|mph|abbr=on}} 220 km/h (140 mph)
{{convert|10|cm|in|0}} 10 centiમીટરs (4 in)
{{convert|180|cm|ft|0}} 180 centiમીટરs (6 ft)
{{convert|100|g|oz}} 100 grams (3.5 oz)
{{convert|25|g|oz|1}} 25 grams (0.9 oz)
{{convert|70|to|110|g|oz}} 70 to 110 grams (2.5 to 3.9 oz)
{{convert|20|and|40|m|yd}} 20 and 40 મીટરs (22 and 44 yd)
{{convert|20|m|ft}} 20 મીટરs (66 ft)
{{convert|50|m|ft|adj=on}} 50-મીટર (160 ft)
{{convert|100|m|ft}} 100 મીટરs (330 ft)
{{convert|40|m|ft|adj=on}} 40-મીટર (130 ft)
{{convert|48|mm|in}} 48 milliમીટરs (1.9 in)
{{convert|45|mm|in}} 45 milliમીટરs (1.8 in)
{{convert|20|m|yd}} 20 મીટરs (22 yd)
{{convert|40|m|yd|adj=on}} 40-મીટર (44 yd)
{{convert|50|m|yd}} 50 મીટરs (55 yd)
{{convert|1.6|C|F|1|abbr=on}} 1.6 °C (34.9 °F)
{{convert|30.8|°C|0|abbr=on}} 30.8 °C (87 °F)
{{convert|580|mm|in|1|abbr=on}} 580 mમી. (22.8 in)
{{convert|42|C|F|0|abbr=on}} 42 °C (108 °F)
{{convert|-27|C|F|0|abbr=on}} −27 °C (−17 °F)
{{convert|85|kg|lb st|abbr=on}} 85 kg (187 lb; 13.4 st)
{{convert|248|m|ft|abbr=on}} 248 મી. (814 ft)
{{convert|38.6|km|0|abbr=on}} 38.6 kમી. (126,640 ft)
{{convert|66590|km|0|abbr=on}} 66,590 kમી. (218,471,129 ft)
{{convert|200|km|0|abbr=on}} 200 kમી. (656,168 ft)
{{convert|3320410|km|mi|abbr=on}} 3,320,410 kમી. (2,063,210 મા.)
{{convert|650|km|mi|abbr=on}} 650 kમી. (400 મા.)
{{convert|66590|km|mi|abbr=on}} 66,590 kમી. (41,380 મા.)
{{convert|131899|km|mi|abbr=on}} 131,899 kમી. (81,958 મા.)
{{convert|467763|km|mi|abbr=on}} 467,763 kમી. (290,654 મા.)
{{convert|2650000|km|mi|abbr=on}} 2,650,000 kમી. (1,650,000 મા.)
{{convert|3300000|km|mi|abbr=on}} 3,300,000 kમી. (2,100,000 મા.)
{{convert|14500|km|mi}} 14,500 kiloમીટરs (9,000 મા.)
{{convert|5200|km|0|abbr=on}} 5,200 kમી. (17,060,367 ft)
{{convert|485|km|0|abbr=on}} 485 kમી. (1,591,207 ft)
{{convert|1620|km|mi}} 1,620 kiloમીટરs (1,010 મા.)
{{convert|891|km|mi}} 891 kiloમીટરs (554 મા.)
{{convert|205|km|mi}} 205 kiloમીટરs (127 મા.)
{{convert|1095|km|mi|abbr=on}} 1,095 kમી. (680 મા.)
{{convert|623|km|mi|abbr=on}} 623 kમી. (387 મા.)
{{convert|20000|km|0|abbr=on}} 20,000 kમી. (65,616,798 ft)
{{convert|268|km|0|abbr=on}} 268 kમી. (879,265 ft)
{{convert|1700|km|0|abbr=on}} 1,700 kમી. (5,577,428 ft)
{{convert|10000|km|mi}} 10,000 kiloમીટરs (6,200 મા.)
{{convert|18637|km|mi}} 18,637 kiloમીટરs (11,580 મા.)
{{convert|3530|km|mi}} 3,530 kiloમીટરs (2,190 મા.)
{{convert|95|km|mi}} 95 kiloમીટરs (59 મા.)
{{convert|93|km|mi}} 93 kiloમીટરs (58 મા.)
{{convert|90|km|mi}} 90 kiloમીટરs (56 મા.)
{{convert|86|km|mi}} 86 kiloમીટરs (53 મા.)
{{convert|65|km|mi}} 65 kiloમીટરs (40 મા.)
{{convert|35|km|mi}} 35 kiloમીટરs (22 મા.)
{{convert|32|km|mi}} 32 kiloમીટરs (20 મા.)
{{convert|28|km|mi}} 28 kiloમીટરs (17 મા.)
{{convert|24.53|km|mi}} 24.53 kiloમીટરs (15.24 મા.)
{{convert|9.2|km|mi}} 9.2 kiloમીટરs (5.7 મા.)
{{convert|11.6|km|mi}} 11.6 kiloમીટરs (7.2 મા.)
{{convert|9.985|km|mi}} 9.985 kiloમીટરs (6.204 મા.)
{{convert|8|km|mi|2|mi}} 8 kiloમીટરs (4.97 મા.)
{{convert|158|km|mi}} 158 kiloમીટરs (98 મા.)
{{convert|26|km|mi}} 26 kiloમીટરs (16 મા.)
{{convert|165|km|mi}} 165 kiloમીટરs (103 મા.)
{{convert|111|km|mi}} 111 kiloમીટરs (69 મા.)
{{convert|49|km|mi}} 49 kiloમીટરs (30 મા.)
{{convert|150|km|mi}} 150 kiloમીટરs (93 મા.)
{{convert|25|km|mi}} 25 kiloમીટરs (16 મા.)
{{convert|62|km|mi}} 62 kiloમીટરs (39 મા.)
{{convert|19.5|km|mi}} 19.5 kiloમીટરs (12.1 મા.)
{{convert|22|km|mi}} 22 kiloમીટરs (14 મા.)
{{convert|1208.19|km|mi}} 1,208.19 kiloમીટરs (750.73 મા.)
{{convert|93|km|mi}} 93 kiloમીટરs (58 મા.)
{{convert|95|km|mi}} 95 kiloમીટરs (59 મા.)
{{convert|150|km|mi}} 150 kiloમીટરs (93 મા.)
{{convert|165|km|mi}} 165 kiloમીટરs (103 મા.)
{{convert|90|km|mi}} 90 kiloમીટરs (56 મા.)
{{convert|65|km|mi}} 65 kiloમીટરs (40 મા.)
{{convert|25.33|km|mi|2|mi}} 25.33 kiloમીટરs (15.74 મા.)
{{convert|25|km|mi}} 25 kiloમીટરs (16 મા.)
{{convert|700|km|mi}} 700 kiloમીટરs (430 મા.)
{{convert|135.6|km|mi}} 135.6 kiloમીટરs (84.3 મા.)
{{convert|135|km|mi}} 135 kiloમીટરs (84 મા.)
{{convert|600|km|mi}} 600 kiloમીટરs (370 મા.)
{{convert|1047|km|mi}} 1,047 kiloમીટરs (651 મા.)
{{convert|12|km|mi}} 12 kiloમીટરs (7.5 મા.)
{{convert|150|km|mi}} 150 kiloમીટરs (93 મા.)
{{convert|19|km|mi}} 19 kiloમીટરs (12 મા.)
{{convert|158|km|mi}} 158 kiloમીટરs (98 મા.)
{{convert|126|km|mi}} 126 kiloમીટરs (78 મા.)
{{convert|21.5|km|mi}} 21.5 kiloમીટરs (13.4 મા.)
{{convert|235|km|mi}} 235 kiloમીટરs (146 મા.)
{{convert|110|km|mi}} 110 kiloમીટરs (68 મા.)
{{convert|3401.93|km|mi}} 3,401.93 kiloમીટરs (2,113.86 મા.)
{{convert|21.5|km|mi}} 21.5 kiloમીટરs (13.4 મા.)
{{convert|3401.93|km|mi}} 3,401.93 kiloમીટરs (2,113.86 મા.)
{{convert|150|km|mi}} 150 kiloમીટરs (93 મા.)
{{convert|135.6|km|mi}} 135.6 kiloમીટરs (84.3 મા.)
{{convert|49|km|mi}} 49 kiloમીટરs (30 મા.)
{{convert|56|km|mi}} 56 kiloમીટરs (35 મા.)
{{convert|600|km|mi|2|mi}} 600 kiloમીટરs (372.82 મા.)
{{convert|1047|km|mi}} 1,047 kiloમીટરs (651 મા.)
{{convert|150|km|mi}} 150 kiloમીટરs (93 મા.)
{{convert|750|km|mi}} 750 kiloમીટરs (470 મા.)
{{convert|28|km|mi}} 28 kiloમીટરs (17 મા.)
{{convert|24.53|km|mi}} 24.53 kiloમીટરs (15.24 મા.)
{{convert|9.2|km|mi}} 9.2 kiloમીટરs (5.7 મા.)
{{convert|552.5|m|mi}} 552.5 મીટરs (0.3433 મા.)
{{convert|10|km|mi}} 10 kiloમીટરs (6.2 મા.)
{{convert|8|km|mi}} 8 kiloમીટરs (5.0 મા.)
{{convert|11.6|km|mi}} 11.6 kiloમીટરs (7.2 મા.)
{{convert|9.985|km|mi}} 9.985 kiloમીટરs (6.204 મા.)
{{convert|32|km|mi}} 32 kiloમીટરs (20 મા.)
{{convert|22|km|mi}} 22 kiloમીટરs (14 મા.)
{{convert|12|km|mi}} 12 kiloમીટરs (7.5 મા.)
{{convert|9|km|mi}} 9 kiloમીટરs (5.6 મા.)
{{convert|23000|ft|m}} 23,000 feet (7,000 મી.)
{{convert|71,772|km|mi|abbr=on}} 71,772 kમી. (44,597 મા.)
{{convert|1,000|km|mi}} 1,000 kiloમીટરs (620 મા.)
{{convert|70,934|km|mi}} 70,934 kiloમીટરs (44,076 મા.)
{{convert|16,000|km|mi}} 16,000 kiloમીટરs (9,900 મા.)
{{convert|25,000|km|mi}} 25,000 kiloમીટરs (16,000 મા.)
{{convert|154,522|km|mi}} 154,522 kiloમીટરs (96,016 મા.)
{{convert|2,577,396|km|mi}} 2,577,396 kiloમીટરs (1,601,520 મા.)
{{convert|1,433,577|km|mi}} 1,433,577 kiloમીટરs (890,783 મા.)
{{convert|4,245,429|km|mi}} 4,245,429 kiloમીટરs (2,637,987 મા.)
{{convert|63327|km|mi|0}} 63,327 kiloમીટરs (39,350 મા.)
{{convert|34|km|mi}} 34 kiloમીટરs (21 મા.)
{{convert|100|km/h|mph}} 100 kilometres per hour (62 mph)
{{convert|11000|km|mi|adj=on}} 11,000-kiloમીટર (6,800 મા.)
{{convert|150|km/h|mph}} 150 kilometres per hour (93 mph)
{{convert|100|km2|sqmi}} 100 ચો�kilo��સ મીટરs (39 ચો મા)
{{convert|140500000|t}} 140,500,000 tonnes (138,300,000 long tons; 154,900,000 short tons)
{{convert|45500000|t}} 45,500,000 tonnes (44,800,000 long tons; 50,200,000 short tons)
{{convert|1900000|t}} 1,900,000 tonnes (1,900,000 long tons; 2,100,000 short tons)
{{convert|23000000|t}} 23,000,000 tonnes (23,000,000 long tons; 25,000,000 short tons)
{{convert|1600000|t}} 1,600,000 tonnes (1,600,000 long tons; 1,800,000 short tons)
{{convert|280000|t}} 280,000 tonnes (280,000 long tons; 310,000 short tons)
{{convert|180000|t}} 180,000 tonnes (180,000 long tons; 200,000 short tons)
{{convert|35000|t}} 35,000 tonnes (34,000 long tons; 39,000 short tons)
{{convert|370000|t}} 370,000 tonnes (360,000 long tons; 410,000 short tons)
{{convert|1000|acre}} 1,000 acres (400 હે)
{{convert|2500000|t}} 2,500,000 tonnes (2,500,000 long tons; 2,800,000 short tons)
{{convert|1500000|t}} 1,500,000 tonnes (1,500,000 long tons; 1,700,000 short tons)
{{convert|269000|ha}} 269,000 હેક્ટરs ([convert: unknown unit])
{{convert|0.6|USoz|ml}} 0.6 US fluid ounces (18 ml)
{{convert|12|USoz|ml|adj=on}} 12-US-fluid-ounce (350 ml)
{{convert|5|USoz|ml|adj=on}} 5-US-fluid-ounce (150 ml)
{{convert|1.5|USoz|ml|adj=on}} 1.5-US-fluid-ounce (44 ml)
{{convert|105.5|in|mm|0|abbr=on}} 105.5 in (2,680 mમી.)
{{convert|176.9|in|mm|0|abbr=on}} 176.9 in (4,493 mમી.)
{{convert|71.5|in|mm|0|abbr=on}} 71.5 in (1,816 mમી.)
{{convert|77.8|in|mm|0|abbr=on}} 77.8 in (1,976 mમી.)
{{convert|5534|lb|abbr=on}} 5,534 lb (2,510 kg)
{{convert|5754|lb|abbr=on}} 5,754 lb (2,610 kg)
{{convert|120|bhp|abbr=on}} 120 bhp (89 kW)
{{convert|290|Nm|abbr=on}} 290 N⋅m (210 lbf⋅ft)
{{convert|60|l|abbr=on}} 60 l (13 imp gal; 16 US gal)
{{convert|5.6|m|abbr=on}} 5.6 મી. (18 ft)
{{convert|18432|km2|sqmi}} 18,432 ચો�kilo��સ મીટરs (7,117 ચો મા)
{{convert|8,100,000|USgal|m3}} 8,100,000 US gallons (31,000 m3)
{{convert|25|C|F}} 25 °C (77 °F)
{{convert|300|acre|km2}} 300 acres (1.2 kમી)
{{convert|600|acre|km2}} 600 acres (2.4 kમી)
{{convert|15000|mi|km|0}} 15,000 માઈલs (24,140 kમી.)
{{convert|18|lb}} 18 pounds (8.2 kg)
{{convert|2|lb}} 2 pounds (0.91 kg)
{{convert|5|lb|abbr=on}} 5 lb (2.3 kg)
{{convert|8|lb|abbr=on}} 8 lb (3.6 kg)
{{convert|10000000000|lb}} 10,000,000,000 pounds (4.5×109 kg)
{{convert|2000000000|lb|abbr=on}} 2,000,000,000 lb (910,000,000 kg)
{{convert|100|lb|abbr=on}} 100 lb (45 kg)
{{convert|202000|acre|km2}} 202,000 acres (820 kમી)
{{convert|140|mi|km}} 140 માઈલs (230 kમી.)
{{convert|66500|sqmi|km2}} 66,500 ચોરસ માઈલs (172,000 kમી)
{{convert|2200|mi|km}} 2,200 માઈલs (3,500 kમી.)
{{convert|62|sqmi|km2}} 62 ચોરસ માઈલs (160 kમી)
{{convert|58.4|sqmi|km2|1}} 58.4 ચોરસ માઈલs (151.3 kમી)
{{convert|686|ft}} 686 feet (209 મી.)
{{convert|974|ft}} 974 feet (297 મી.)
{{convert|108|F}} 108 °F (42 °C)
{{convert|-41|F}} −41 °F (−41 °C)
{{convert|98.4|in|cm}} 98.4 inches (250 cમી.)
{{convert|45.4|F}} 45.4 °F (7.4 °C)
{{convert|44.6|°F|°C|abbr=on}} 44.6 °F (7.0 °C)
{{convert|15|acre|lk=on}} 15 acres (6.1 હે)
{{convert|52|mi|km}} 52 માઈલs (84 kમી.)
{{convert|770|sqft|0}} 770 ચોરસ ફુટ (72 મી)
{{convert|26.2|mi|km|sing=on}} 26.2-માઈલ (42.2 kમી.)
{{convert|1|mi|km}} 1 માઈલ (1.6 kમી.)
{{convert|10|mi|km}} 10 માઈલs (16 kમી.)
{{convert|2|mi|km}} 2 માઈલs (3.2 kમી.)
{{convert|3400|acre|ha}} 3,400 acres (1,400 હે)
{{convert|470|x|85|m|ft|lk=out|abbr=on}} 470 મી. × 85 મી. (1,542 ft × 279 ft)
{{convert|-3|to|4|°C|0|abbr=on}} −3 to 4 °C (27 to 39 °F)
{{convert|19|to|30|°C|0|abbr=on}} 19 to 30 °C (66 to 86 °F)
{{convert|160|km}} 160 kiloમીટરs (520,000 ft)
{{convert|10|m|ft|0|abbr=on}} 10 મી. (33 ft)
{{convert|15|m|ft|0|abbr=on}} 15 મી. (49 ft)
{{convert|450|m|ft|0|abbr=on}} 450 મી. (1,476 ft)
{{convert|30|°C|°F|0}} 30 °C (86 °F)
{{convert|2200|mm|in|1}} 2,200 milliમીટરs (86.6 in)
{{convert|3452|mm|in|1}} 3,452 milliમીટરs (135.9 in)
{{convert|944|mm|in|2}} 944 milliમીટરs (37.17 in)
{{convert|38|°C|°F|0}} 38 °C (100 °F)
{{convert|11|°C|°F|0}} 11 °C (52 °F)
{{convert|43.3|°C|°F|1}} 43.3 °C (109.9 °F)
{{convert|7.4|°C|°F|1}} 7.4 °C (45.3 °F)
{{convert|7.4|°C|°F|1}} 7.4 °C (45.3 °F)
{{convert|6.5|°C|°F|1}} 6.5 °C (43.7 °F)
{{convert|3.4|km|mi|1|abbr=on}} 3.4 kમી. (2.1 મા.)
{{convert|3.7|km|mi|1|abbr=on}} 3.7 kમી. (2.3 મા.)
{{convert|76|km|mi}} 76 kiloમીટરs (47 મા.)
{{convert|૪૫|km/h|mph|abbr=on}} [convert: invalid number]
{{convert|૧૦૦|km/h|mph|abbr=on}} [convert: invalid number]
{{convert|700|acre|km2|1}} 700 acres (2.8 kમી)
{{convert|51|acre|m2}} 51 acres (210,000 મી)
{{convert|92|acre|m2}} 92 acres (370,000 મી)
{{convert|30|acre|m2}} 30 acres (120,000 મી)
{{convert|100|ft|m|-1}} 100 feet (30 મી.)
{{convert|60|ft|m|0}} 60 feet (18 મી.)
{{convert|7.2|°F|°C|abbr=on}} 7.2 °F (−13.8 °C)
{{convert|391|ft|m|0}} 391 feet (119 મી.)
{{convert|612|ft|m|0}} 612 feet (187 મી.)
{{convert|927|ft|m}} 927 feet (283 મી.)
{{convert|185|ft|m|0|sing=on}} 185-foot (56 મી.)
{{convert|921|ft|m|sing=on}} 921-foot (281 મી.)
{{convert|203|ft|m|abbr=on}} 203 ft (62 મી.)
{{convert|1250|ft|m}} 1,250 feet (380 મી.)
{{convert|3000000|cuyd|m3}} 3,000,000 cubic yards (2,300,000 m3)
{{convert|240|km|mi|sp=uk}} 240 kiloમીટરs (150 મા.)*
{{convert|42|km|mi|sp=uk}} 42 kiloમીટરs (26 મા.)*
{{convert|35|km|mi|sp=uk}} 35 kiloમીટરs (22 મા.)*
{{convert|5|km|mi|sp=uk}} 5 kiloમીટરs (3.1 મા.)*
{{convert|40|km|mi|sp=uk}} 40 kiloમીટરs (25 મા.)*
{{convert|700|yd|m}} 700 yards (640 મી.)
{{convert|26|mi}} 26 માઈલs (42 kમી.)
{{convert|385|yd}} 385 yards (352 મી.)
{{convert|3500|m|ft}} 3,500 મીટરs (11,500 ft)
{{convert|5373|km|mi|sp=uk}} 5,373 kiloમીટરs (3,339 મા.)*
{{convert|37|km|mi|sp=uk}} 37 kiloમીટરs (23 મા.)*
{{convert|27.5|mpgus|lk=off}} 27.5 માઈલs per US gallon (8.6 L/100 kમી.; 33.0 mpg‑imp)
{{convert|22.2|mpgus|lk=off}} 22.2 માઈલs per US gallon (10.6 L/100 kમી.; 26.7 mpg‑imp)
{{convert|20|ft|m|1}} 20 feet (6.1 મી.)
{{convert|40|ft|m|2}} 40 feet (12.19 મી.)
{{convert|100|ft|m|1|abbr=on}} 100 ft (30.5 મી.)
{{convert|200|ft|m|0|abbr=on}} 200 ft (61 મી.)
{{convert|40|ft|0|abbr=on}} 40 ft (12 મી.)
{{convert|50|ft|0|abbr=on}} 50 ft (15 મી.)
{{convert|82|ft|0|abbr=on}} 82 ft (25 મી.)
{{convert|25|ft|0|abbr=on}} 25 ft (8 મી.)
{{convert|245000|km2|sqmi|-1}} 245,000 ચો�kilo��સ મીટરs (94,600 ચો મા)
{{convert|35|km|mi|0}} 35 kiloમીટરs (22 મા.)
{{convert|1100|km|mi|-2}} 1,100 kiloમીટરs (700 મા.)
{{convert|500|km|mi|-2}} 500 kiloમીટરs (300 મા.)
{{convert|1350|km|mi|-1}} 1,350 kiloમીટરs (840 મા.)
{{convert|360|km|mi|0|adj=on}} 360-kiloમીટર (224 મા.)
{{convert|-10|C|lk=on}} −10 °C (14 °F)
{{convert|35|C}} 35 °C (95 °F)
{{convert|130410|km2|sqmi|-1}} 130,410 ચો�kilo��સ મીટરs (50,350 ચો મા)
{{convert|978|m|ft|0}} 978 મીટરs (3,209 ft)
{{convert|78772|km2|sqmi|-1}} 78,772 ચો�kilo��સ મીટરs (30,410 ચો મા)
{{convert|1343|m|ft|0}} 1,343 મીટરs (4,406 ft)
{{convert|20758|km2|sqmi|-1}} 20,758 ચો�kilo��સ મીટરs (8,010 ચો મા)
{{convert|849|m|ft|0}} 849 મીટરs (2,785 ft)
{{convert|383|PD/km2|PD/sqmi}} 383 inhabitants per square kilometre (990/sq mi)
{{convert|142|PD/km2|PD/sqmi|abbr=on}} 142/km2 (370/sq mi)
{{convert|125|PD/km2|PD/sqmi|abbr=on}} 125/km2 (320/sq mi)
{{convert|65|PD/km2|PD/sqmi|abbr=on}} 65/km2 (170/sq mi)
{{convert|46904|km|mi|0}} 46,904 kiloમીટરs (29,145 મા.)
{{convert|3497|km|mi|0}} 3,497 kiloમીટરs (2,173 મા.)
{{convert|213750|km|mi|0}} 213,750 kiloમીટરs (132,818 મા.)
{{convert|93.9|kg|lb st|abbr=on}} 93.9 kg (207 lb; 14.79 st)
{{convert|1.96|m|ftin}} 1.96 મીટરs (6 ft 5 in)
{{convert|10|mi|km}} 10 માઈલs (16 kમી.)
{{convert|17|by|22|in|cm|abbr=on}} 17 by 22 in (43 by 56 cમી.)
{{convert|160|acres|ha}} 160 acres (65 હે)
{{convert|500|sqmi|sqkm}} 500 ચોરસ માઈલs (1,300 kમી)
{{convert|12000|acres|ha}} 12,000 acres (4,900 હે)
{{convert|8765|acres|ha}} 8,765 acres (3,547 હે)
{{convert|0.8|mi|km|adj=on}} 0.8-માઈલ (1.3 kમી.)
{{convert|17|acres|ha}} 17 acres (6.9 હે)
{{convert|750|acres|ha}} 750 acres (300 હે)
{{convert|340|acres|ha}} 340 acres (140 હે)
{{convert|4737|ft|m}} 4,737 feet (1,444 મી.)
{{convert|975|ft|m}} 975 feet (297 મી.)
{{convert|1.85|m|ftin|abbr=on|lk=off}} 1.85 મી. (6 ft 1 in)
{{convert|85|kg|lb st|abbr=on}} 85 kg (187 lb; 13.4 st)
{{convert|55|lb|abbr=on}} 55 lb (25 kg)
{{convert|17|ft|6|in|m|abbr=on}} 17 ft 6 in (5.33 મી.)
{{convert|165|sqft|m2|0|abbr=on}} 165 ચો ફુ (15 મી)
{{convert|5|ft|m|0|abbr=on}} 5 ft (2 મી.)
{{convert|11|ft|6|in|m|abbr=on}} 11 ft 6 in (3.51 મી.)
{{convert|52|lb|kg|abbr=on}} 52 lb (24 kg)
{{convert|22|ft|m|0|abbr=on}} 22 ft (7 મી.)
{{convert|290|sqft|m2|0|abbr=on}} 290 ચો ફુ (27 મી)
{{convert|7|ft|m|abbr=on}} 7 ft (2.1 મી.)
{{convert|14|ft|m|abbr=on}} 14 ft (4.3 મી.)
{{convert|98|lb|kg|abbr=on}} 98 lb (44 kg)
{{convert|32|ft|1|in|m|abbr=on}} 32 ft 1 in (9.78 મી.)
{{convert|305|sqft|m2|0|abbr=on}} 305 ચો ફુ (28 મી)
{{convert|5|ft|m|abbr=on}} 5 ft (1.5 મી.)
{{convert|17|ft|m|abbr=on}} 17 ft (5.2 મી.)
{{convert|112|lb|kg|abbr=on}} 112 lb (51 kg)
{{convert|100|ft|m|-1}} 100 feet (30 મી.)
{{convert|622.5|ft|m|1}} 622.5 feet (189.7 મી.)
{{convert|605|lb|kg|abbr=on}} 605 lb (274 kg)
{{convert|40.3|ft|m|abbr=on}} 40.3 ft (12.3 મી.)
{{convert|12|hp|kW}} 12 horsepower (8.9 kW)
{{convert|180|lb|kg|abbr=on}} 180 lb (82 kg)
{{convert|27|mph|km/h}} 27 miles per hour (43 km/h)
{{convert|120|ft|m}} 120 feet (37 મી.)
{{convert|6.8|mph|km/h}} 6.8 miles per hour (10.9 km/h)
{{convert|175|ft|m}} 175 feet (53 મી.)
{{convert|200|ft|m}} 200 feet (61 મી.)
{{convert|10|ft|m}} 10 feet (3.0 મી.)
{{convert|60|ft|m|0|sing=on|adj=on}} 60-foot (18 મી.)
{{convert|1300|ft|m|-1}} 1,300 feet (400 મી.)
{{convert|4080|ft|m|0}} 4,080 feet (1,244 મી.)
{{convert|85|acre|m2|adj=on}} 85-acre (340,000 મી)
{{convert|24|mi|km|0}} 24 માઈલs (39 kમી.)
{{convert|24.5|mi|km|1}} 24.5 માઈલs (39.4 kમી.)
{{convert|50|mi|km}} 50 માઈલs (80 kમી.)
{{convert|656|ft|m|0}} 656 feet (200 મી.)
{{convert|100|ft|m|-1}} 100 feet (30 મી.)
{{convert|40|mi|km}} 40 માઈલs (64 kમી.)
{{convert|350|ft|m|0}} 350 feet (107 મી.)
{{convert|65|mi|km|0}} 65 માઈલs (105 kમી.)
{{convert|૧૦.૭|km|mi|abbr=on}} [convert: invalid number]
{{convert|0|mph|km/h|abbr=on}} 0 mph (0 km/h)
{{convert|0|mph|km/h|abbr=on}} 0 mph (0 km/h)
{{convert|380|km|mi|abbr=on}} 380 kમી. (240 મા.)
{{convert|49|km|mi|abbr=on}} 49 kમી. (30 મા.)
{{convert|22|km|mi|abbr=on}} 22 kમી. (14 મા.)
{{convert|180|km|mi|abbr=on}} 180 kમી. (110 મા.)
{{convert|254|km|mi|abbr=on}} 254 kમી. (158 મા.)
{{convert|456|km|mi|abbr=on}} 456 kમી. (283 મા.)
{{convert|380|km|mi|abbr=on}} 380 kમી. (240 મા.)
{{convert|554|km|mi|abbr=on}} 554 kમી. (344 મા.)
{{convert|108|km|mi|abbr=on}} 108 kમી. (67 મા.)
{{convert|14|km|mi|abbr=on}} 14 kમી. (8.7 મા.)
{{convert|541|km|mi|abbr=on}} 541 kમી. (336 મા.)
{{convert|274|km|mi|abbr=on}} 274 kમી. (170 મા.)
{{convert|274|km|mi|abbr=on}} 274 kમી. (170 મા.)
{{convert|422|km|abbr=on}} 422 kમી. (1,385,000 ft)
{{convert|18|m|abbr=on}} 18 મી. (59 ft)
{{convert|422|km|abbr=on}} 422 kમી. (1,385,000 ft)
{{convert|4108|m|abbr=on|sigfig=5}} 4,108 મી. (13,478 ft)
{{convert|3528|m|abbr=on|sigfig=5}} 3,528 મી. (11,575 ft)
{{convert|170|km|abbr=on}} 170 kમી. (560,000 ft)
{{convert|3249|m|abbr=on|sigfig=5}} 3,249 મી. (10,659 ft)
{{convert|-45|C|abbr=on}} −45 °C (−49 °F)
{{convert|1200|km|abbr=on}} 1,200 kમી. (3,900,000 ft)
{{convert|200|km|mi|abbr=on}} 200 kમી. (120 મા.)
{{convert|16|km|mi|abbr=on}} 16 kમી. (9.9 મા.)
{{convert|23|km|mi|abbr=on}} 23 kમી. (14 મા.)
{{convert|60|km|mi|abbr=on}} 60 kમી. (37 મા.)
{{convert|16|km|mi|abbr=on}} 16 kમી. (9.9 મા.)
{{convert|24|km|mi|abbr=on}} 24 kમી. (15 મા.)
{{convert|16|km|mi|abbr=on}} 16 kમી. (9.9 મા.)
{{convert|15|km|mi|abbr=on}} 15 kમી. (9.3 મા.)
{{convert|190|km}} 190 kiloમીટરs (620,000 ft)
{{convert|6|km}} 6 kiloમીટરs (20,000 ft)
{{convert|65|km}} 65 kiloમીટરs (213,000 ft)
{{convert|64|km}} 64 kiloમીટરs (210,000 ft)
{{convert|42|km}} 42 kiloમીટરs (138,000 ft)
{{convert|33|km}} 33 kiloમીટરs (108,000 ft)
{{convert|120|km}} 120 kiloમીટરs (390,000 ft)
{{convert|130|km}} 130 kiloમીટરs (430,000 ft)
{{convert|1465|km|mi|abbr=on}} 1,465 kમી. (910 મા.)
{{convert|253|km|mi|abbr=on}} 253 kમી. (157 મા.)
{{convert|35|km|mi|abbr=on}} 35 kમી. (22 મા.)
{{convert|1190|km|mi|abbr=on}} 1,190 kમી. (740 મા.)
{{convert|1151|km|mi|abbr=on}} 1,151 kમી. (715 મા.)
{{convert|4|km|mi|abbr=on}} 4 kમી. (2.5 મા.)
{{convert|371|km|mi|abbr=on}} 371 kમી. (231 મા.)
{{convert|658|km|mi|abbr=on}} 658 kમી. (409 મા.)
{{convert|83|km|mi|abbr=on}} 83 kમી. (52 મા.)
{{convert|133|km|mi|abbr=on}} 133 kમી. (83 મા.)
{{convert|1235|km|mi|abbr=on}} 1,235 kમી. (767 મા.)
{{convert|40|km|mi|abbr=on}} 40 kમી. (25 મા.)
{{convert|40|km|mi|abbr=on}} 40 kમી. (25 મા.)
{{convert|40|km|mi|abbr=on}} 40 kમી. (25 મા.)
{{convert|153|km|mi|abbr=on}} 153 kમી. (95 મા.)
{{convert|82|km|mi|abbr=on}} 82 kમી. (51 મા.)
{{convert|71|km|mi|abbr=on}} 71 kમી. (44 મા.)
{{convert|153|km|mi|abbr=on}} 153 kમી. (95 મા.)
{{convert|82|km|mi|abbr=on}} 82 kમી. (51 મા.)
{{convert|71|km|mi|abbr=on}} 71 kમી. (44 મા.)
{{convert|20|km|mi|abbr=on}} 20 kમી. (12 મા.)
{{convert|1533|km|mi|abbr=on}} 1,533 kમી. (953 મા.)
{{convert|488|km|mi|abbr=on}} 488 kમી. (303 મા.)
{{convert|1000|km|mi|abbr=on}} 1,000 kમી. (620 મા.)
{{convert|45|km|mi|abbr=on}} 45 kમી. (28 મા.)
{{convert|77|km|mi|abbr=on}} 77 kમી. (48 મા.)
{{convert|77|km|mi|abbr=on}} 77 kમી. (48 મા.)
{{convert|117|km|mi|abbr=on}} 117 kમી. (73 મા.)
{{convert|358|km|mi|abbr=on}} 358 kમી. (222 મા.)
{{convert|177|km|mi|abbr=on}} 177 kમી. (110 મા.)
{{convert|813|km|mi|abbr=on}} 813 kમી. (505 મા.)
{{convert|314|km|mi|abbr=on}} 314 kમી. (195 મા.)
{{convert|412|km|mi|abbr=on}} 412 kમી. (256 મા.)
{{convert|22|km|mi|abbr=on}} 22 kમી. (14 મા.)
{{convert|161|km|mi|abbr=on}} 161 kમી. (100 મા.)
{{convert|1949|km|mi|abbr=on}} 1,949 kમી. (1,211 મા.)
{{convert|1000|km|mi}} 1,000 kiloમીટરs (620 મા.)
{{convert|70934|km|mi}} 70,934 kiloમીટરs (44,076 મા.)
{{convert|30000|km|mi}} 30,000 kiloમીટરs (19,000 મા.)
{{convert|2600|km|mi}} 2,600 kiloમીટરs (1,600 મા.)
{{convert|79116|km|mi}} 79,116 kiloમીટરs (49,160 મા.)
{{convert|10000|km|mi}} 10,000 kiloમીટરs (6,200 મા.)
{{convert|19064|km|mi}} 19,064 kiloમીટરs (11,846 મા.)
{{convert|6000|km|mi|mi}} 6,000 kiloમીટરs (3,700 મા.)
{{convert|2369|km|mi|mi}} 2,369 kiloમીટરs (1,472 મા.)
{{convert|6|km|mi}} 6 kiloમીટરs (3.7 મા.)
{{convert|1,000|km|mi}} 1,000 kiloમીટરs (620 મા.)
{{convert|70,934|km|mi}} 70,934 kiloમીટરs (44,076 મા.)
{{convert|16,000|km|mi}} 16,000 kiloમીટરs (9,900 મા.)
{{convert|25,000|km|mi}} 25,000 kiloમીટરs (16,000 મા.)
{{convert|154,522|km|mi}} 154,522 kiloમીટરs (96,016 મા.)
{{convert|2,577,396|km|mi}} 2,577,396 kiloમીટરs (1,601,520 મા.)
{{convert|1,433,577|km|mi}} 1,433,577 kiloમીટરs (890,783 મા.)
{{convert|4,245,429|km|mi}} 4,245,429 kiloમીટરs (2,637,987 મા.)
{{convert|100|yd|m}} 100 yards (91 મી.)
{{convert|35|mi|km}} 35 માઈલs (56 kમી.)
{{convert|35|mi|km|adj=on}} 35-માઈલ (56 kમી.)
{{convert|150000|sqmi|km2}} 150,000 ચોરસ માઈલs (390,000 kમી)
{{convert|200|mi|km}} 200 માઈલs (320 kમી.)
{{convert|150|mi|km}} 150 માઈલs (240 kમી.)
{{convert|12|ft|m|sing=on}} 12-foot (3.7 મી.)
{{convert|90|mi/h|km/h|abbr=on}} 90 mph (140 km/h)
{{convert|110|hp|abbr=on}} 110 hp (82 kW)
{{convert|177|hp|abbr=on}} 177 hp (132 kW)
{{convert|85|kg}} 85 kilograms (187 lb)
{{convert|300000|km2|sqmi|disp=s|abbr=on}} 300,000 kમી or 120,000 ચો મા*
{{convert|238391|km2|sqmi|}} 238,391 ચો�kilo��સ મીટરs (92,043 ચો મા)
{{convert|2544|m|ft|disp=s|abbr=on}} 2,544 મી. or 8,346 ft*
{{convert|10000|km2|sqmi|abbr=on}} 10,000 kમી (3,900 ચો મા)
{{convert|5800|km2|sqmi|abbr=on}} 5,800 kમી (2,200 ચો મા)
{{convert|8|°C}} 8 °C (46 °F)
{{convert|-38.5|°C}} −38.5 °C (−37.3 °F)
{{convert|44.5|°C}} 44.5 °C (112.1 °F)
{{convert|28|°C}} 28 °C (82 °F)
{{convert|35|°C}} 35 °C (95 °F)
{{convert|16|°C}} 16 °C (61 °F)
{{convert|2|°C}} 2 °C (36 °F)
{{convert|-15|°C}} −15 °C (5 °F)
{{convert|750|mm|in|abbr=on}} 750 mમી. (30 in)
{{convert|600|mm|in|abbr=on}} 600 mમી. (24 in)
{{convert|22298|km}} 22,298 kiloમીટરs (73,156,000 ft)
{{convert|25|km/h|mph|abbr=on}} 25 km/h (16 mph)
{{convert|500|lb|kg|abbr=on}} 500 lb (230 kg)
{{convert|100|mph|km/h|abbr=on}} 100 mph (160 km/h)
{{convert|280|km/h|mph|abbr=on}} 280 km/h (170 mph)
{{convert|249|km/h|mph|abbr=on}} 249 km/h (155 mph)
{{convert|250|km/h|mph|abbr=on}} 250 km/h (160 mph)
{{convert|290|km/h|mph|abbr=on}} 290 km/h (180 mph)
{{convert|245|km/h|mph|abbr=on}} 245 km/h (152 mph)
{{convert|248|km/h|mph|abbr=on}} 248 km/h (154 mph)
{{convert|240|km/h|mph|abbr=on}} 240 km/h (150 mph)
{{convert|230|km/h|mph|abbr=on}} 230 km/h (140 mph)
{{convert|306|km/h|mph|abbr=on}} 306 km/h (190 mph)
{{convert|260|km/h|mph|abbr=on}} 260 km/h (160 mph)
{{convert|240|km/h|mph|abbr=on}} 240 km/h (150 mph)
{{convert|210|km/h|mph|abbr=on}} 210 km/h (130 mph)
{{convert|340|km/h|mph|abbr=on}} 340 km/h (210 mph)
{{convert|353|km/h|mph|abbr=on}} 353 km/h (219 mph)
{{convert|325|km/h|mph|abbr=on}} 325 km/h (202 mph)
{{convert|356|km/h|mph|abbr=on}} 356 km/h (221 mph)
{{convert|8171|cc|CID|0|abbr=on}} 8,171 cc (499 cu in)
{{convert|940|hp|abbr=on}} 940 hp (700 kW)
{{convert|21593|acres|km2}} 21,593 acres (87.38 kમી)
{{convert|40612|acres|km2}} 40,612 acres (164.35 kમી)
{{convert|190|mi|km}} 190 માઈલs (310 kમી.)
{{convert|206|ft|m|0}} 206 feet (63 મી.)
{{convert|1115|ft|m|0}} 1,115 feet (340 મી.)
{{convert|33|ft|m|0}} 33 feet (10 મી.)
{{convert|109|km2|sqmi}} 109 ચો�kilo��સ મીટરs (42 ચો મા)
{{convert|4066|PD/km2|PD/sqmi}} 4,066 inhabitants per square kilometre (10,530/sq mi)
{{convert|751|km2|sqmi}} 751 ચો�kilo��સ મીટરs (290 ચો મા)
{{convert|2264100|sqft}} 2,264,100 ચોરસ ફુટ (210,340 મી)
{{convert|11000000|sqft}} 11,000,000 ચોરસ ફુટ (1,000,000 મી)
{{convert|110|m|ft}} 110 મીટરs (360 ft)
{{convert|105|m|ft}} 105 મીટરs (344 ft)
{{convert|10|mi|km}} 10 માઈલs (16 kમી.)
{{convert|40|mi|km}} 40 માઈલs (64 kમી.)
{{convert|62|mi|km}} 62 માઈલs (100 kમી.)
{{convert|7|mi|km|0}} 7 માઈલs (11 kમી.)
{{convert|220|mi|km|sing=on}} 220-માઈલ (350 kમી.)
{{convert|51|bhp|abbr=on}} 51 bhp (38 kW)
{{convert|62|bhp|abbr=on}} 62 bhp (46 kW)
{{convert|20|mph|abbr=on}} 20 mph (32 km/h)
{{convert|8|x|8|in}} 8 by 8 inches (200 mમી. × 200 mમી.)
{{convert|4000|km|mi|abbr=on}} 4,000 kમી. (2,500 મા.)
{{convert|109|in|mm|adj=on}} 109-inch (2,800 mમી.)
{{convert|2.3|acre|m2|sing=on}} 2.3-acre (9,300 મી)
{{convert|4000|mi|km}} 4,000 માઈલs (6,400 kમી.)
{{convert|23.4|ft|m|1|abbr=on}} 23.4 ft (7.1 મી.)
{{convert|62|ft|m|sing=on}} 62-foot (19 મી.)
{{convert|300000|sqft|m2|sing=on}} 300,000-ચોરસ-ફુટ (28,000 મી)
{{convert|9250|sqmi|km2}} 9,250 ચોરસ માઈલs (24,000 kમી)
{{convert|9614|mi2|km2|abbr=off}} 9,614 ચોરસ માઈલs (24,900 ચો�kilo��સ મીટરs)
{{convert|9250|mi2|km2|abbr=off}} 9,250 ચોરસ માઈલs (24,000 ચો�kilo��સ મીટરs)
{{convert|365|mi2|km2|abbr=off}} 365 ચોરસ માઈલs (950 ચો�kilo��સ મીટરs)
{{convert|159|mi|km|abbr=off}} 159 માઈલs (256 kiloમીટરs)
{{convert|89|mi|km|abbr=off}} 89 માઈલs (143 kiloમીટરs)
{{convert|37|mi|km|abbr=off}} 37 માઈલs (60 kiloમીટરs)
{{convert|60|in|cm|0}} 60 inches (152 cમી.)
{{convert|100|in|cm|0}} 100 inches (254 cમી.)
{{convert|43|°F|°C|0}} 43 °F (6 °C)
{{convert|105|°F|°C|abbr=on}} 105 °F (41 °C)
{{convert|-50|°F|°C|abbr=on}} −50 °F (−46 °C)
{{convert|15000|-|20000|ft}} 15,000–20,000 feet (4,600–6,100 મી.)
{{convert|3|mi}} 3 માઈલs (4.8 kમી.)
{{convert|1|ft}} 1 foot (0.30 મી.)
{{convert|8|mi}} 8 માઈલs (13 kમી.)
{{convert|100|lb}} 100 pounds (45 kg)
{{convert|410000|USgal}} 410,000 US gallons (1,600,000 l; 340,000 imp gal)
{{convert|920000|USgal}} 920,000 US gallons (3,500,000 l; 770,000 imp gal)
{{convert|2840|mi}} 2,840 માઈલs (4,570 kમી.)
{{convert|100000000|mi}} 100,000,000 માઈલs (160,000,000 kમી.)
{{convert|1|mi}} 1 માઈલ (1.6 kમી.)
{{convert|80000|lb}} 80,000 pounds (36,000 kg)
{{convert|2843|mi|km|0}} 2,843 માઈલs (4,575 kમી.)
{{convert|4300000|sqft|m2|-4|abbr=on}} 4,300,000 ચો ફુ (400,000 મી)
{{convert|500000|sqft|m2|-4|abbr=on}} 500,000 ચો ફુ (50,000 મી)
{{convert|1868000|sqft|m2|-4|abbr=on}} 1,868,000 ચો ફુ (170,000 મી)
{{convert|1776|ft|m|0|adj=on}} 1,776-foot (541 મી.)
{{convert|207|ft}} 207 feet (63 મી.)
{{convert|18|in|cm}} 18 inches (46 cમી.)
{{convert|16|acre|m2}} 16 acres (65,000 મી)
{{convert|4|in|cm}} 4 inches (10 cમી.)
{{convert|4|in|mm|sing=on}} 4-inch (100 mમી.)
{{convert|65|ft|m}} 65 feet (20 મી.)
{{convert|18|in|cm}} 18 inches (46 cમી.)
{{convert|1350|ft|m}} 1,350 feet (410 મી.)
{{convert|16|acre|m2}} 16 acres (65,000 મી)
{{convert|1368|ft|m|sing=off}} 1,368 feet (417 મી.)
{{convert|360|ft|m|sing=off}} 360 feet (110 મી.)
{{convert|360|ft|m|adj=on}} 360-foot (110 મી.)
{{convert|1728|ft|m|abbr=on}} 1,728 ft (527 મી.)
{{convert|1377|ft|m|abbr=on}} 1,377 ft (420 મી.)
{{convert|1310|ft|m|abbr=on}} 1,310 ft (400 મી.)
{{convert|1450|ft}} 1,450 feet (440 મી.)
{{convert|40000|sqft|m2}} 40,000 ચોરસ ફુટ (3,700 મી)
{{convert|1310|ft|m}} 1,310 feet (400 મી.)
{{convert|1377|ft|m|abbr=on}} 1,377 ft (420 મી.)
{{convert|50|mi|km}} 50 માઈલs (80 kમી.)
{{convert|16|acre|m2}} 16 acres (65,000 મી)
{{convert|1500|lb}} 1,500 pounds (680 kg)
{{convert|1776|ft}} 1,776 feet (541 મી.)
{{convert|1350|ft}} 1,350 feet (410 મી.)
{{convert|1254|ft}} 1,254 feet (382 મી.)
{{convert|96|ft}} 96 feet (29 મી.)
{{convert|1255|ft}} 1,255 feet (383 મી.)
{{convert|946|ft}} 946 feet (288 મી.)
{{convert|26|km|abbr=on}} 26 kમી. (85,000 ft)
{{convert|13|m}} 13 મીટરs (43 ft)
{{convert|4|m|ft|abbr=off}} 4 મીટરs (13 feet)
{{convert|235|kg|lb}} 235 kilograms (518 lb)
{{convert|227|kg|lb}} 227 kilograms (500 lb)
{{convert|2.2|–|2.6|m|in|abbr=on}} 2.2–2.6 મી. (87–102 in)
{{convert|1|kg|lb}} 1 kilogram (2.2 lb)
{{convert|1.9|in|mm|2}} 1.9 inches (48.26 mમી.)
{{convert|૧.૫|in|mm|૨}} [convert: invalid number]
{{convert|૨.૪૩|in|mm|૨}} [convert: invalid number]
{{convert|૭.૮|in|mm|૨}} [convert: invalid number]
{{convert|૮.૧|in|mm|૨}} [convert: invalid number]
{{convert|૯.૨૫|in|mm|૨}} [convert: invalid number]
{{convert|20|mi|km}} 20 માઈલs (32 kમી.)
{{convert|20|mi|km}} 20 માઈલs (32 kમી.)
{{convert|200|mi|km}} 200 માઈલs (320 kમી.)
{{convert|600|m|ft}} 600 મીટરs (2,000 ft)
{{convert|32|°F|°C|abbr=on}} 32 °F (0 °C)
{{convert|3|km|mi|abbr=off}} 3 kiloમીટરs (1.9 માઈલs)
{{convert|7.2|km|mi|abbr=on}} 7.2 kમી. (4.5 મા.)
{{convert|20|m|ft|abbr=on}} 20 મી. (66 ft)
{{convert|32|m|ft|abbr=on}} 32 મી. (105 ft)
{{convert|24|m|ft|abbr=on}} 24 મી. (79 ft)
{{convert|30|m|ft|abbr=on}} 30 મી. (98 ft)
{{convert|239|+/-|23|km3}} 239 ± 23 cubic kilometres (57.3 ± 5.5 cu mi)
{{convert|0.22|to|0.44|m|in|abbr=on}} 0.22 to 0.44 મી. (8.7 to 17.3 in)
{{convert|4|mm|abbr=on}} 4 mમી. (0.013 ft)
{{convert|1.7|mm|abbr=on}} 1.7 mમી. (0.067 in)
{{convert|3|mm|abbr=on}} 3 mમી. (0.0098 ft)
{{convert|120|m}} 120 મીટરs (390 ft)
{{convert|0.7|+/-|0.1|m|in|abbr=on}} 0.7 ± 0.1 મી. (27.6 ± 3.9 in)
{{convert|0.9|m|abbr=on}} 0.9 મી. (2 ft 11 in)
{{convert|30|C}} 30 °C (86 °F)
{{convert|5|e6acre|km2}} 5 million acres (20,000 kમી)
{{convert|60|cm|in}} 60 centiમીટરs (24 in)
{{convert|25|cm|in}} 25 centiમીટરs (9.8 in)
{{convert|6.52|km/h|m/s|abbr=on}} 6.52 km/h (1.81 m/s)
{{convert|864|°F|°C|abbr=on}} 864 °F (462 °C)
{{convert|7288|ft}} 7,288 feet (2,221 મી.)
{{convert|13|km}} 13 kiloમીટરs (43,000 ft)
{{convert|56|km}} 56 kiloમીટરs (184,000 ft)
{{convert|3.5|km}} 3.5 kiloમીટરs (11,000 ft)
{{convert|216|km}} 216 kiloમીટરs (709,000 ft)
{{convert|2|km|mi|abbr=on}} 2 kમી. (1.2 મા.)
{{convert|10|km|mi|abbr=on}} 10 kમી. (6.2 મા.)
{{convert|3|km|adj=on|0}} 3-kiloમીટર (9,843 ft)
{{convert|158|PD/sqkm|PD/sqmi}} 158 inhabitants per square kilometre (410/sq mi)
{{convert|3794083|sqmi|km2|0|abbr=on}} 3,794,083 ચો મા (9,826,630 kમી)
{{convert|3717813|sqmi|km2|0|abbr=on}} 3,717,813 ચો મા (9,629,091 kમી)
{{convert|3676486|sqmi|km2|0|abbr=on}} 3,676,486 ચો મા (9,522,055 kમી)
{{convert|46876|mi|km}} 46,876 માઈલs (75,440 kમી.)
{{convert|29|mi|km|0}} 29 માઈલs (47 kમી.)
{{convert|3.4|m|ft}} 3.4 મીટરs (11 ft)
{{convert|7|x|7|m|ft}} 7 by 7 મીટરs (23 ft × 23 ft)
{{convert|12|in|cm}} 12 inches (30 cમી.)
{{convert|10|m}} 10 મીટરs (33 ft)
{{convert|1.2|m|ft}} 1.2 મીટરs (3.9 ft)
{{convert|264|lb|abbr=on}} 264 lb (120 kg)
{{convert|40|lb|abbr=on}} 40 lb (18 kg)
{{convert|18|lb|abbr=on}} 18 lb (8.2 kg)
{{convert|57|kg|lb st|abbr=on}} 57 kg (126 lb; 9.0 st)
{{convert|7.6|m|ft}} 7.6 મીટરs (25 ft)
{{convert|15|m|ft}} 15 મીટરs (49 ft)
{{convert|12|–|15|m|ft|sp=us}} 12–15 મીટરs (39–49 ft)
{{convert|9|m|0|sp=us}} 9 મીટરs (30 ft)
{{convert|7.5|m|0|sp=us}} 7.5 મીટરs (25 ft)
{{convert|10|cm|in|0|sp=us}} 10 centiમીટરs (4 in)
{{convert|250|acre|km2}} 250 acres (1.0 kમી)
{{convert|765|g|abbr=on}} 765 g (27.0 oz)
{{convert|775|g|abbr=on}} 775 g (27.3 oz)
{{convert|715|g|abbr=on}} 715 g (25.2 oz)
{{convert|700|g|abbr=on}} 700 g (25 oz)
{{convert|715|g|abbr=on}} 715 g (25.2 oz)
{{convert|715|g|abbr=on}} 715 g (25.2 oz)
{{convert|187|mm|in|abbr=on}} 187 mમી. (7.4 in)
{{convert|180|mm|abbr=on|1}} 180 mમી. (0.6 ft)
{{convert|98|mm|abbr=on|1}} 98 mમી. (0.3 ft)
{{convert|91|mm|abbr=on|1}} 91 mમી. (0.3 ft)
{{convert|34|mm|abbr=on|1}} 34 mમી. (0.1 ft)
{{convert|144|mm|abbr=on|1}} 144 mમી. (0.5 ft)
{{convert|134|mm|abbr=on|1}} 134 mમી. (0.4 ft)
{{convert|૧૬૫|mi|km|૦}} [convert: invalid number]
{{convert|૬૫૨૬|sqmi|km૨|૦}} [convert: invalid number]
{{convert|192|km|mi|abbr=on}} 192 kમી. (119 મા.)
{{convert|3|km|mi|abbr=on}} 3 kમી. (1.9 મા.)
{{convert|19.5|km|mi|abbr=on|disp=/}} 19.5 kમી. or 12.1 મા.*
{{convert|162.25|km|mi|abbr=on|disp=/}} 162.25 kમી. or 100.82 મા.*
{{convert|8.5|km|mi|abbr=on|disp=/}} 8.5 kમી. or 5.3 મા.*
{{convert|10|m|ft|}} 10 મીટરs (33 ft)
{{convert|8|kn|km/h|0}} 8 knots (15 km/h)
{{convert|70|m|ft|sing=on}} 70-મીટર (230 ft)
{{convert|20|km|mi|abbr=on}} 20 kમી. (12 મા.)
{{convert|57|km|mi|abbr=on}} 57 kમી. (35 મા.)
{{convert|1.2|m|ft|abbr=on}} 1.2 મી. (3.9 ft)
{{convert|10|m|ft|sing=on}} 10-મીટર (33 ft)
{{convert|100|m|ft}} 100 મીટરs (330 ft)
{{convert|2|m|ft}} 2 મીટરs (6.6 ft)
{{convert|200|km|mi}} 200 kiloમીટરs (120 મા.)
{{convert|800|km/h|mph}} 800 kilometres per hour (500 mph)
{{convert|1|m|ft}} 1 મીટર (3.3 ft)
{{convert|80|km/h|mph}} 80 kilometres per hour (50 mph)
{{convert|20|km|mi}} 20 kiloમીટરs (12 મા.)
{{convert|6.12|in|mm}} 6.12 inches (155 mમી.)
{{convert|32.57|in|mm}} 32.57 inches (827 mમી.)
{{convert|10.23|in|mm}} 10.23 inches (260 mમી.)
{{convert|3.60|in|mm}} 3.60 inches (91 mમી.)
{{convert|0.5|in|mm|sing=on}} 0.5-inch (13 mમી.)
{{convert|300|ft|m}} 300 feet (91 મી.)
{{convert|475000|sqft|m2}} 475,000 ચોરસ ફુટ (44,100 મી)
{{convert|23|acre|m2}} 23 acres (93,000 મી)
{{convert|244|mi|km|sing=on}} 244-માઈલ (393 kમી.)
{{convert|18|-|24|in|cm|abbr=on}} 18–24 in (46–61 cમી.)
{{convert|133|g}} 133 grams (4.7 oz)
{{convert|8180|acre|km2}} 8,180 acres (33.1 kમી)
{{convert|8180|acre|ha|sing=on}} 8,180-acre (3,310 હે)
{{convert|37|mi|km|0|sp=us}} 37 માઈલs (60 kમી.)
{{convert|20|mi|km}} 20 માઈલs (32 kમી.)
{{convert|8183|acre|ha|0}} 8,183 acres (3,312 હે)
{{convert|28000|acre|ha}} 28,000 acres (11,000 હે)
{{convert|14200|acre|ha}} 14,200 acres (5,700 હે)
{{convert|8709|acre|ha|0}} 8,709 acres (3,524 હે)
{{convert|18000|acre|ha}} 18,000 acres (7,300 હે)
{{convert|50000|acre|ha}} 50,000 acres (20,000 હે)
{{convert|269|acre|ha|0}} 269 acres (109 હે)
{{convert|13000|acres|0|abbr=on}} 13,000 acres (5,261 હે)
{{convert|21000|sqft|m2}} 21,000 ચોરસ ફુટ (2,000 મી)
{{convert|1.76|m|ftin}} 1.76 મીટરs (5 ft 9 in)
{{convert|64|kg|lb}} 64 kilograms (141 lb)
{{convert|180|km/h|mph|abbr=on}} 180 km/h (110 mph)
{{convert|180|km/h|mph|abbr=on}} 180 km/h (110 mph)
{{convert|12|x|6|ft|abbr=on}} 12 ft × 6 ft (3.7 મી. × 1.8 મી.)
{{convert|1000|and|2000|mm|in|1|abbr=on}} 1,000 and 2,000 mમી. (39.4 and 78.7 in)
{{convert|500|to|900|mm|in|1|abbr=on}} 500 to 900 mમી. (19.7 to 35.4 in)
{{convert|40|°C|lk=on}} 40 °C (104 °F)
{{convert|18|°C|1}} 18 °C (64.4 °F)
{{convert|20|°C}} 20 °C (68 °F)
{{convert|17|°C|1}} 17 °C (62.6 °F)
{{convert|13|°C|1}} 13 °C (55.4 °F)
{{convert|-89.2|C|F}} −89.2 °C (−128.6 °F)
{{convert|57.7|C|F}} 57.7 °C (135.9 °F)
{{convert|34.4|C|F}} 34.4 °C (93.9 °F)
{{convert|-55.1|C|F}} −55.1 °C (−67.2 °F)
{{convert|-19.7|C|F}} −19.7 °C (−3.5 °F)
{{convert|2100|km/h|mph|abbr=on|disp=or}} 2,100 km/h or 1,300 mph
{{convert|9600|km/h|mph}} 9,600 kilometres per hour (6,000 mph)
{{convert|7.07|cuin|cc|0}} 7.07 cubic inches (116 cc)
{{convert|24.74|cuin|cc|0}} 24.74 cubic inches (405 cc)
{{convert|9.75|in|cm|0}} 9.75 inches (25 cમી.)
{{convert|28|lb|kg|abbr=on}} 28 lb (13 kg)
{{convert|10|x|15|ft|m|abbr=on}} 10 ft × 15 ft (3.0 મી. × 4.6 મી.)
{{convert|40|x|60|ft|m|abbr=on}} 40 ft × 60 ft (12 મી. × 18 મી.)
{{convert|26.84|cuin|cc|0}} 26.84 cubic inches (440 cc)
{{convert|53.68|cuin|cc|0}} 53.68 cubic inches (880 cc)
{{convert|7|hp|kW|abbr=off}} 7 horsepower (5.2 kilowatts)
{{convert|60|mph|km/h|-1|abbr=on}} 60 mph (100 km/h)
{{convert|49.48|cuin|cc|0}} 49.48 cubic inches (811 cc)
{{convert|100|mph|km/h|-1|abbr=on}} 100 mph (160 km/h)
{{convert|45|cuin|cc|0}} 45 cubic inches (737 cc)
{{convert|2.745|in|mm|1|abbr=on}} 2.745 in (69.7 mમી.)
{{convert|3.8125|in|mm|1|abbr=on}} 3.8125 in (96.8 mમી.)
{{convert|74|cuin|cc}} 74 cubic inches (1,210 cc)
{{convert|80|cuin|cc}} 80 cubic inches (1,300 cc)
{{convert|74|cuin|cc}} 74 cubic inches (1,210 cc)
{{convert|80|cuin|cc}} 80 cubic inches (1,300 cc)
{{convert|45|cuin|cc}} 45 cubic inches (740 cc)
{{convert|74|cuin|cc}} 74 cubic inches (1,210 cc)
{{convert|80|cuin|cc}} 80 cubic inches (1,300 cc)
{{convert|45|cuin|cc}} 45 cubic inches (740 cc)
{{convert|115|hp|abbr=on}} 115 hp (86 kW)
{{convert|123|hp|abbr=on}} 123 hp (92 kW)
{{convert|165|hp|abbr=on}} 165 hp (123 kW)
{{convert|21|in|mm|sing=on}} 21-inch (530 mમી.)
{{convert|16|in|mm|sing=on}} 16-inch (410 mમી.)
{{convert|17|in|mm|adj=on}} 17-inch (430 mમી.)
{{convert|91|bhp|abbr=on}} 91 bhp (68 kW)
{{convert|1130|to|1250|cc|cuin|abbr=on}} 1,130 to 1,250 cc (69 to 76 cu in)
{{convert|2440|m|ft|sp=us}} 2,440 મીટરs (8,010 ft)
{{convert|9855|m|ft|sp=us}} 9,855 મીટરs (32,333 ft)
{{convert|60|kg|lb}} 60 kilograms (130 lb)
{{convert|1900|ft|m|sp=us}} 1,900 feet (580 મી.)
{{convert|800|ft|m}} 800 feet (240 મી.)
{{convert|13|ktonTNT|lk=in}} 13 kilotons of TNT (54 TJ)
{{convert|4.4|sqmi|km2}} 4.4 ચોરસ માઈલs (11 kમી)
{{convert|4.7|sqmi|km2}} 4.7 ચોરસ માઈલs (12 kમી)
{{convert|100|m|ft|abbr=on}} 100 મી. (330 ft)
{{convert|300|m|ft|sp=us}} 300 મીટરs (980 ft)
{{convert|150|m|ft|abbr=on}} 150 મી. (490 ft)
{{convert|21|ktonTNT}} 21 kilotons of TNT (88 TJ)
{{convert|18|mi|km}} 18 માઈલs (29 kમી.)
{{convert|32|-|34|C|F}} 32–34 °C (90–93 °F)
{{convert|20|ft|m|0}} 20 feet (6 મી.)
{{convert|600|mi2|km2|abbr=off}} 600 ચોરસ માઈલs (1,600 ચો�kilo��સ મીટરs)
{{convert|25|mi|km|abbr=off}} 25 માઈલs (40 kiloમીટરs)
{{convert|6642|acre|km2}} 6,642 acres (26.88 kમી)
{{convert|40|in|mm}} 40 inches (1,000 mમી.)
{{convert|601.7|mi2|km2|abbr=off}} 601.7 ચોરસ માઈલs (1,558 ચો�kilo��સ મીટરs)
{{convert|579.4|mi2|km2|abbr=off}} 579.4 ચોરસ માઈલs (1,501 ચો�kilo��સ મીટરs)
{{convert|22.3|mi2|km2|abbr=off}} 22.3 ચોરસ માઈલs (58 ચો�kilo��સ મીટરs)
{{convert|50|ft|m|abbr=off}} 50 feet (15 મીટરs)
{{convert|125|ft|m|abbr=off}} 125 feet (38 મીટરs)
{{convert|310|mi|km|abbr=off}} 310 માઈલs (500 kiloમીટરs)
{{convert|90|°F|°C|abbr=on}} 90 °F (32 °C)
{{convert|90|°F|°C|abbr=on}} 90 °F (32 °C)
{{convert|109|°F|°C|abbr=on}} 109 °F (43 °C)
{{convert|63|°F|°C|abbr=on}} 63 °F (17 °C)
{{convert|41|°F|°C|abbr=on}} 41 °F (5 °C)
{{convert|5|°F|°C|abbr=on}} 5 °F (−15 °C)
{{convert|5|mi|km|abbr=off}} 5 માઈલs (8.0 kiloમીટરs)
{{convert|14|acre|adj=on}} 14-acre (5.7 હે)
{{convert|56405|acre|km2|0}} 56,405 acres (228 kમી)
{{convert|19600|acre|km2|0}} 19,600 acres (79 kમી)
{{convert|1002|ft|m|0|sing=on}} 1,002-foot (305 મી.)
{{convert|992|ft|m|0|sing=on}} 992-foot (302 મી.)
{{convert|901|ft|m|0|sing=on}} 901-foot (275 મી.)
{{convert|739.3|mi|km|1}} 739.3 માઈલs (1,189.8 kમી.)
{{convert|10|mi|km|0|sing=on}} 10-માઈલ (16 kમી.)
{{convert|25|mi|km|0}} 25 માઈલs (40 kમી.)
{{convert|8|mi|km|abbr=off}} 8 માઈલs (13 kiloમીટરs)
{{convert|160|mi|km}} 160 માઈલs (260 kમી.)
{{convert|50|ft|m|sing=on}} 50-foot (15 મી.)
{{convert|6|ft|m}} 6 feet (1.8 મી.)
{{convert|16|mi|km}} 16 માઈલs (26 kમી.)
{{convert|0|C|K F}} 0 °C (273 K; 32 °F)
{{convert|611|Pa|atm}} 611 pascals (0.00603 atm)
{{convert|4.58|torr|inHg psi}} 4.58 torrs (0.180 inHg; 0.0886 psi)
{{convert|5|C|K F}} 5 °C (278 K; 41 °F)
{{convert|872|Pa|atm}} 872 pascals (0.00861 atm)
{{convert|6.54|torr|inHg psi}} 6.54 torrs (0.257 inHg; 0.1265 psi)
{{convert|10|C|K F}} 10 °C (283 K; 50 °F)
{{convert|1228|Pa|atm}} 1,228 pascals (0.01212 atm)
{{convert|9.21|torr|inHg psi}} 9.21 torrs (0.363 inHg; 0.1781 psi)
{{convert|12|C|K F}} 12 °C (285 K; 54 °F)
{{convert|1403|Pa|atm}} 1,403 pascals (0.01385 atm)
{{convert|10.52|torr|inHg psi}} 10.52 torrs (0.414 inHg; 0.2034 psi)
{{convert|14|C|K F}} 14 °C (287 K; 57 °F)
{{convert|1599|Pa|atm}} 1,599 pascals (0.01578 atm)
{{convert|11.99|torr|inHg psi}} 11.99 torrs (0.472 inHg; 0.2318 psi)
{{convert|16|C|K F}} 16 °C (289 K; 61 °F)
{{convert|1817|Pa|atm}} 1,817 pascals (0.01793 atm)
{{convert|13.63|torr|inHg psi}} 13.63 torrs (0.537 inHg; 0.2636 psi)
{{convert|17|C|K F}} 17 °C (290 K; 63 °F)
{{convert|1937|Pa|atm}} 1,937 pascals (0.01912 atm)
{{convert|14.53|torr|inHg psi}} 14.53 torrs (0.572 inHg; 0.2810 psi)
{{convert|18|C|K F}} 18 °C (291 K; 64 °F)
{{convert|2064|Pa|atm}} 2,064 pascals (0.02037 atm)
{{convert|15.48|torr|inHg psi}} 15.48 torrs (0.609 inHg; 0.2993 psi)
{{convert|19|C|K F}} 19 °C (292 K; 66 °F)
{{convert|2197|Pa|atm}} 2,197 pascals (0.02168 atm)
{{convert|16.48|torr|inHg psi}} 16.48 torrs (0.649 inHg; 0.3187 psi)
{{convert|20|C|K F}} 20 °C (293 K; 68 °F)
{{convert|2338|Pa|atm}} 2,338 pascals (0.02307 atm)
{{convert|17.54|torr|inHg psi}} 17.54 torrs (0.691 inHg; 0.3392 psi)
{{convert|21|C|K F}} 21 °C (294 K; 70 °F)
{{convert|2486|Pa|atm}} 2,486 pascals (0.02453 atm)
{{convert|18.65|torr|inHg psi}} 18.65 torrs (0.734 inHg; 0.3606 psi)
{{convert|22|C|K F}} 22 °C (295 K; 72 °F)
{{convert|2644|Pa|atm}} 2,644 pascals (0.02609 atm)
{{convert|19.83|torr|inHg psi}} 19.83 torrs (0.781 inHg; 0.3834 psi)
{{convert|23|C|K F}} 23 °C (296 K; 73 °F)
{{convert|2809|Pa|atm}} 2,809 pascals (0.02772 atm)
{{convert|21.07|torr|inHg psi}} 21.07 torrs (0.830 inHg; 0.4074 psi)
{{convert|24|C|K F}} 24 °C (297 K; 75 °F)
{{convert|2984|Pa|atm}} 2,984 pascals (0.02945 atm)
{{convert|22.38|torr|inHg psi}} 22.38 torrs (0.881 inHg; 0.4328 psi)
{{convert|25|C|K F}} 25 °C (298 K; 77 °F)
{{convert|3168|Pa|atm}} 3,168 pascals (0.03127 atm)
{{convert|23.76|torr|inHg psi}} 23.76 torrs (0.935 inHg; 0.4594 psi)