સભ્ય:Johnuniq/Translation

વિકિપીડિયામાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

Template and modules[ફેરફાર કરો]

Units[ફેરફાર કરો]

The following units are used in convert templates at this wiki. A translation is needed for each link, symbol and name. Please replace each symbol and name, and blank the link if no special link is required (if the link is blank, the name is used when a link is required). Any work done on fixing the entries in this table would be helpful, thanks. Johnuniq (talk) ૧૫:૦૫, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)

Code Type Link Symbol Name
acre Area એકર એકર એકર
ha Area હેક્ટર હે. હેક્ટર
m2 Area ચોરસ મીટર મી ચોરસ મીટર
sqft Area ચોરસ ફુટ ચો ફુટ ચોરસ ફુટ
sqin Area ચોરસ ઇંચ ચો ઇંચ ચોરસ ઇંચ
sqmi Area ચોરસ માઈલ ચો માઈલ ચોરસ માઈલ
W.h Energy Watt-hour W·h watt-hour
ftlbf Energy Foot-pound (energy) ft·lbf foot-pound force
ktonTNT Energy TNT equivalent kt kiloton of TNT
km/l Fuel efficiency કિલોમીટર પ્રતિ લિટર કિમી/લિ કિલોમીટર પ્રતિ લિટર
l/100km Fuel efficiency લિટર પ્રતિ ૧૦૦ કિલોમીટર લિ/૧૦૦ કિમી લિટર પ્રતિ ૧૦૦ કિલોમીટર
mpgus Fuel efficiency માઈલ પ્રતિ યુ.એસ.ગૅલન મા/ગૅ-યુ.એસ. mile per US gallon
AU Length Astronomical unit AU astronomical unit
ft Length ફુટ ફુ ફુટ
in Length ઇંચ ઇં ઇંચ
m Length મીટર મી મીટર
mi Length માઈલ મા માઈલ
yd Length વાર વા વાર
LT Mass લૉન્ગ ટન લૉન્ગ ટન લૉન્ગ ટન
ST Mass શૉર્ટ ટન શૉર્ટ ટન શૉર્ટ ટન
g Mass ગ્રામ ગ્રા ગ્રામ
lb Mass રતલ રતલ
oz Mass આઉન્સ ઔં આઉન્સ
st Mass Stone (unit) st stone
t Mass ટન ટન ટન
PD/sqkm Population density ચોરસ કિલોમીટર /કિમી વસતી પ્રતિ ચો.કિ.મી.
PD/sqmi Population density ચોરસ માઈલ /ચો મા વસતી પ્રતિ ચો.મા.
PS Power દશાંશ અશ્વબળ PS દશાંશ અશ્વબળ
W Power વૉટ વૉ વૉટ
bhp Power Horsepower#Brake horsepower બી.એચ.પી. brake horsepower
hp Power અશ્વબળ હૉ.પા. અશ્વબળ
Pa Pressure પાસ્કલ (એકમ) પા પાસ્કલ
atm Pressure વાતાવરણ (એકમ) atm standard વાતાવરણ
inHg Pressure પારાનો ઇંચ inHg પારાનો ઇંચ
psi Pressure રતલ પ્રતિ ચોરસ ઇંચ psi રતલ પ્રતિ ચોરસ ઇંચ
Torr Pressure Torr Torr torr
ft/s Speed ફુટ પ્રતિ સેકન્ડ ફુટ/સે ફુટ પ્રતિ સેકન્ડ
km/h Speed કિલોમીટર પ્રતિ કલાક કિમી/ક કિલોમીટર પ્રતિ કલાક
kn Speed નૉટ (દરિયાઈ માઇલ) નૉટ નૉટ
m/s Speed મીટર પ્રતિ સેકન્ડ મી/સે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ
mph Speed માઈલ પ્રતિ કલાક મા/ક માઈલ પ્રતિ કલાક
C Temperature સેલ્સિઅસ °સે સેન્ટિગ્રેડ
F Temperature ફૅરન્હાઇટ °ફૅ ડિગ્રી ફૅરન્હાઇટ
K Temperature કેલ્વિન કે કેલ્વિન
Nm Torque ન્યુટન મીટર N·m ન્યુટન મીટર
CID Volume Cubic inch#Engine displacement cu in cubic inch
L Volume લિટર લિ લિટર
Moilbbl Volume Barrel (volume)#Oil barrel Mbbl million barrels
USgal Volume અમેરિકન ગેલન US gal અમેરિકન ગેલન
USoz Volume અમેરિકન પ્રવાહિ આઉન્સ US fl oz અમેરિકન પ્રવાહિ આઉન્સ
cc Volume ઘન સેન્ટિમીટર સે ઘન સેન્ટિમીટર
cuft Volume ઘન ફુટ ફુટ ઘન ફુટ
cuin Volume ઘન ઇંચ ઇંચ ઘન ઇંચ
cumi Volume ઘન માઈલ મા ઘન માઈલ
cuyd Volume ઘન વાર વા ઘન વાર
impgal Volume ઇમ્પેરિયલ ગેલન imp gal ઇમ્પેરિયલ ગેલન
m3 Volume ઘન મીટર મી ઘન મીટર
Type en Type gu
Area ક્ષેત્રફળ
Energy ઊર્જા
Fuel efficiency બળતણ કાર્યક્ષમતા
Length લંબાઈ
Mass વજન
Population density વસતીની ગીચતા
Power શક્તિ
Pressure દબાણ
Speed વેગ
Temperature તાપમાન
Volume કદ (જથ્થો)

Thanks for the translations. I will wait another day or two before updating the units in case you want to make any more changes now. There is no need to fix everything because it will be reasonably easy for updates to be made in the future. I restored the "Type" column because it is too much trouble to change that at the moment. The Type is only shown if an error occurs in a convert—for example, if someone tries to convert 2 meters to kilograms, there would be an error saying that length cannot be converted to mass. It is better to wait until everything else is fixed before changing the "type" text because it involves some other things. Johnuniq (talk) ૦૬:૧૪, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૪ (IST)

I put the above into convert/data but it's tricky and I could have made a mistake. Some tests are needed! Make any more changes above and I will do a diff to see what has changed. Johnuniq (talk) ૧૧:૩૦, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪ (IST)

SI prefixes[ફેરફાર કરો]

Prefixes are used so a unit only needs to be defined once. For example, at the English Wikipedia, the unit code g (gram) is defined, and that automatically allows units like kg (kilogram) and mg (milligram) to be used in conversions. A translation is needed for each symbol and name. Any blank entries will use the en symbol or name. Any work done on fixing the entries in this table would be helpful, thanks. Johnuniq (talk) ૧૫:૦૫, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)

Exponent en symbol en name gu symbol gu name
24 Y yotta યોટા યોટા
21 Z zetta ઝેટા ઝેટા
18 E exa એક્ઝા એક્ઝા
15 P peta પેટા પેટા
12 T tera ટેરા ટેરા
9 G giga ગિગા ગિગા
6 M mega મેગા મેગા
3 k kilo કિ. કિલો
2 h hecto હેક્ટો હેક્ટો
1 da deca ડેકા ડેકા
-1 d deci ડેસી ડેસી
-2 c centi સે. સેન્ટિ
-3 m milli મિ. મિલિ
-6 µ micro µ માઇક્રો
-9 n nano ને. નેનો
-12 p pico પિકો પિકો
-15 f femto ફે. ફેમ્ટો
-18 a atto એટ્ટો એટ્ટો
-21 z zepto ઝે. ઝેપ્ટો
-24 y yocto યોક્ટો યોક્ટો
Convert Result
{{convert|2|Ym|abbr=on}} ૨ યોટામી (૧.૨×૧૦૨૧ માઈલ)
{{convert|2|Zm|abbr=on}} ૨ ઝેટામી (૧.૨×૧૦૧૮ માઈલ)
{{convert|2|Em|abbr=on}} ૨ એક્ઝામી (૧.૨×૧૦૧૫ માઈલ)
{{convert|2|Pm|abbr=on}} ૨ પેટામી (૧.૨×૧૦૧૨ માઈલ)
{{convert|2|Tm|abbr=on}} ૨ ટેરામી (૧.૨×૧૦ માઈલ)
{{convert|2|Gm|abbr=on}} ૨ ગિગામી (૧૨,૦૦,૦૦૦ માઈલ)
{{convert|2|Mm|abbr=on}} ૨ મેગામી (૧,૨૦૦ માઈલ)
{{convert|2|km|abbr=on}} ૨ કિ.મી (૧.૨ માઈલ)
{{convert|2|hm|abbr=on}} ૨ હેક્ટોમી (૬૬૦ ફુ)
{{convert|2|dam|abbr=on}} ૨ ડેકામી (૬૬ ફુ)
{{convert|2|dm|abbr=on}} ૨ ડેસીમી (૭.૯ ઇં)
{{convert|2|cm|abbr=on}} ૨ સે.મી (૦.૭૯ ઇં)
{{convert|2|mm|abbr=on}} ૨ મિ.મી (૦.૦૭૯ ઇં)
{{convert|2|μm|abbr=on}} ૨ µમી (૭.૯×૧૦−૫ ઇં)
{{convert|2|µm|abbr=on}} ૨ µમી (૭.૯×૧૦−૫ ઇં)
{{convert|2|um|abbr=on}} ૨ µમી (૭.૯×૧૦−૫ ઇં)
{{convert|2|nm|abbr=on}} ૨ ને.મી (૭.૯×૧૦−૮ ઇં)
{{convert|2|pm|abbr=on}} ૨ પિકોમી (૭.૯×૧૦−૧૧ ઇં)
{{convert|2|fm|abbr=on}} ૨ ફે.મી (૭.૯×૧૦−૧૪ ઇં)
{{convert|2|am|abbr=on}} ૨ એટ્ટોમી (૭.૯×૧૦−૧૭ ઇં)
{{convert|2|zm|abbr=on}} ૨ ઝે.મી (૭.૯×૧૦−૨૦ ઇં)
{{convert|2|ym|abbr=on}} ૨ યોક્ટોમી (૭.૯×૧૦−૨૩ ઇં)
{{convert|2|યોટાm|abbr=on}} ૨ યોટામી (૧.૨×૧૦૨૧ માઈલ)
{{convert|2|ઝેટાm|abbr=on}} ૨ ઝેટામી (૧.૨×૧૦૧૮ માઈલ)
{{convert|2|એક્ઝાm|abbr=on}} ૨ એક્ઝામી (૧.૨×૧૦૧૫ માઈલ)
{{convert|2|પેટાm|abbr=on}} ૨ પેટામી (૧.૨×૧૦૧૨ માઈલ)
{{convert|2|ટેરાm|abbr=on}} ૨ ટેરામી (૧.૨×૧૦ માઈલ)
{{convert|2|ગિગાm|abbr=on}} ૨ ગિગામી (૧૨,૦૦,૦૦૦ માઈલ)
{{convert|2|મેગાm|abbr=on}} ૨ મેગામી (૧,૨૦૦ માઈલ)
{{convert|2|કિ.m|abbr=on}} ૨ કિ.મી (૧.૨ માઈલ)
{{convert|2|હેક્ટોm|abbr=on}} ૨ હેક્ટોમી (૬૬૦ ફુ)
{{convert|2|ડેકાm|abbr=on}} ૨ ડેકામી (૬૬ ફુ)
{{convert|2|ડેસીm|abbr=on}} ૨ ડેસીમી (૭.૯ ઇં)
{{convert|2|સે.m|abbr=on}} ૨ સે.મી (૦.૭૯ ઇં)
{{convert|2|મિ.m|abbr=on}} ૨ મિ.મી (૦.૦૭૯ ઇં)
{{convert|2|ને.m|abbr=on}} ૨ ને.મી (૭.૯×૧૦−૮ ઇં)
{{convert|2|પિકોm|abbr=on}} ૨ પિકોમી (૭.૯×૧૦−૧૧ ઇં)
{{convert|2|ફે.m|abbr=on}} ૨ ફે.મી (૭.૯×૧૦−૧૪ ઇં)
{{convert|2|એટ્ટોm|abbr=on}} ૨ એટ્ટોમી (૭.૯×૧૦−૧૭ ઇં)
{{convert|2|ઝે.m|abbr=on}} ૨ ઝે.મી (૭.૯×૧૦−૨૦ ઇં)
{{convert|2|યોક્ટોm|abbr=on}} ૨ યોક્ટોમી (૭.૯×૧૦−૨૩ ઇં)
{{convert|2|Ym|abbr=off}} ૨ યોટામીટર (૧.૨×૧૦૨૧ માઈલ)
{{convert|2|Zm|abbr=off}} ૨ ઝેટામીટર (૧.૨×૧૦૧૮ માઈલ)
{{convert|2|Em|abbr=off}} ૨ એક્ઝામીટર (૧.૨×૧૦૧૫ માઈલ)
{{convert|2|Pm|abbr=off}} ૨ પેટામીટર (૧.૨×૧૦૧૨ માઈલ)
{{convert|2|Tm|abbr=off}} ૨ ટેરામીટર (૧.૨×૧૦ માઈલ)
{{convert|2|Gm|abbr=off}} ૨ ગિગામીટર (૧૨,૦૦,૦૦૦ માઈલ)
{{convert|2|Mm|abbr=off}} ૨ મેગામીટર (૧,૨૦૦ માઈલ)
{{convert|2|km|abbr=off}} ૨ કિલોમીટર (૧.૨ માઈલ)
{{convert|2|hm|abbr=off}} ૨ હેક્ટોમીટર (૬૬૦ ફુટ)
{{convert|2|dam|abbr=off}} ૨ ડેકામીટર (૬૬ ફુટ)
{{convert|2|dm|abbr=off}} ૨ ડેસીમીટર (૭.૯ ઇંચ)
{{convert|2|cm|abbr=off}} ૨ સેન્ટિમીટર (૦.૭૯ ઇંચ)
{{convert|2|mm|abbr=off}} ૨ મિલિમીટર (૦.૦૭૯ ઇંચ)
{{convert|2|μm|abbr=off}} ૨ માઇક્રોમીટર (૭.૯×૧૦−૫ ઇંચ)
{{convert|2|µm|abbr=off}} ૨ માઇક્રોમીટર (૭.૯×૧૦−૫ ઇંચ)
{{convert|2|um|abbr=off}} ૨ માઇક્રોમીટર (૭.૯×૧૦−૫ ઇંચ)
{{convert|2|nm|abbr=off}} ૨ નેનોમીટર (૭.૯×૧૦−૮ ઇંચ)
{{convert|2|pm|abbr=off}} ૨ પિકોમીટર (૭.૯×૧૦−૧૧ ઇંચ)
{{convert|2|fm|abbr=off}} ૨ ફેમ્ટોમીટર (૭.૯×૧૦−૧૪ ઇંચ)
{{convert|2|am|abbr=off}} ૨ એટ્ટોમીટર (૭.૯×૧૦−૧૭ ઇંચ)
{{convert|2|zm|abbr=off}} ૨ ઝેપ્ટોમીટર (૭.૯×૧૦−૨૦ ઇંચ)
{{convert|2|ym|abbr=off}} ૨ યોક્ટોમીટર (૭.૯×૧૦−૨૩ ઇંચ)
{{convert|2|યોટાm|abbr=off}} ૨ યોટામીટર (૧.૨×૧૦૨૧ માઈલ)
{{convert|2|ઝેટાm|abbr=off}} ૨ ઝેટામીટર (૧.૨×૧૦૧૮ માઈલ)
{{convert|2|એક્ઝાm|abbr=off}} ૨ એક્ઝામીટર (૧.૨×૧૦૧૫ માઈલ)
{{convert|2|પેટાm|abbr=off}} ૨ પેટામીટર (૧.૨×૧૦૧૨ માઈલ)
{{convert|2|ટેરાm|abbr=off}} ૨ ટેરામીટર (૧.૨×૧૦ માઈલ)
{{convert|2|ગિગાm|abbr=off}} ૨ ગિગામીટર (૧૨,૦૦,૦૦૦ માઈલ)
{{convert|2|મેગાm|abbr=off}} ૨ મેગામીટર (૧,૨૦૦ માઈલ)
{{convert|2|કિ.m|abbr=off}} ૨ કિલોમીટર (૧.૨ માઈલ)
{{convert|2|હેક્ટોm|abbr=off}} ૨ હેક્ટોમીટર (૬૬૦ ફુટ)
{{convert|2|ડેકાm|abbr=off}} ૨ ડેકામીટર (૬૬ ફુટ)
{{convert|2|ડેસીm|abbr=off}} ૨ ડેસીમીટર (૭.૯ ઇંચ)
{{convert|2|સે.m|abbr=off}} ૨ સેન્ટિમીટર (૦.૭૯ ઇંચ)
{{convert|2|મિ.m|abbr=off}} ૨ મિલિમીટર (૦.૦૭૯ ઇંચ)
{{convert|2|ને.m|abbr=off}} ૨ નેનોમીટર (૭.૯×૧૦−૮ ઇંચ)
{{convert|2|પિકોm|abbr=off}} ૨ પિકોમીટર (૭.૯×૧૦−૧૧ ઇંચ)
{{convert|2|ફે.m|abbr=off}} ૨ ફેમ્ટોમીટર (૭.૯×૧૦−૧૪ ઇંચ)
{{convert|2|એટ્ટોm|abbr=off}} ૨ એટ્ટોમીટર (૭.૯×૧૦−૧૭ ઇંચ)
{{convert|2|ઝે.m|abbr=off}} ૨ ઝેપ્ટોમીટર (૭.૯×૧૦−૨૦ ઇંચ)
{{convert|2|યોક્ટોm|abbr=off}} ૨ યોક્ટોમીટર (૭.૯×૧૦−૨૩ ઇંચ)

I put the SI prefixes into convert/text. Please check the above which shows examples of the resulting output with all possible prefixes. I did not bother setting the output unit, so they are using the default output which is not desirable for many of them, but that can be ignored. Is this correct? Johnuniq (talk) ૦૯:૩૩, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪ (IST)

All converts[ફેરફાર કરો]

These are all 1654 converts in articles as at 7 April 2014. This does not include converts called from templates like infoboxes, nor does it include any converts from the old system of templates such as Template:Convert/3. If anyone notices a problem, please post a message in a new section. Johnuniq (talk) ૧૫:૪૪, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪ (IST)

Convert Result
{{convert|56|kg|lb|abbr=on}} ૫૬ કિ.ગ્રા (૧૨૩ રતલ)
{{convert|70|acres}} ૭૦ એકર (૨૮ હે.)
{{convert|2500|acres}} ૨,૫૦૦ એકર (૧,૦૦૦ હે.)
{{convert|7.5|kg}} ૭.૫ કિલોગ્રામ (૧૭ રતલ)
{{convert|૬૧|km|mi}} ૬૧ કિલોમીટર (૩૮ માઈલ)
{{convert|18|km|mi}} ૧૮ કિલોમીટર (૧૧ માઈલ)
{{convert|4.65|km|mi}} ૪.૬૫ કિલોમીટર (૨.૮૯ માઈલ)
{{convert|3|km|mi}} ૩ કિલોમીટર (૧.૯ માઈલ)
{{convert|21.59|km|mi}} ૨૧.૫૯ કિલોમીટર (૧૩.૪૨ માઈલ)
{{convert|6|km|mi}} ૬ કિલોમીટર (૩.૭ માઈલ)
{{convert|3.5|km|mi}} ૩.૫ કિલોમીટર (૨.૨ માઈલ)
{{convert|3.6|km|mi}} ૩.૬ કિલોમીટર (૨.૨ માઈલ)
{{convert|4.5|km|mi}} ૪.૫ કિલોમીટર (૨.૮ માઈલ)
{{convert|3.5|km|mi}} ૩.૫ કિલોમીટર (૨.૨ માઈલ)
{{convert|4|km|mi}} ૪ કિલોમીટર (૨.૫ માઈલ)
{{convert|6.2|km|mi}} ૬.૨ કિલોમીટર (૩.૯ માઈલ)
{{convert|2|km|mi}} ૨ કિલોમીટર (૧.૨ માઈલ)
{{convert|3|km|mi}} ૩ કિલોમીટર (૧.૯ માઈલ)
{{convert|6.6|km|mi}} ૬.૬ કિલોમીટર (૪.૧ માઈલ)
{{convert|100|ft}} ૧૦૦ ફુટ (૩૦ મી)
{{convert|11000|sqft|m2|adj=on}} ૧૧,૦૦૦-ચોરસ-ફુટ (૧,૦૦૦ મી)
{{convert|3000|sqft|m2}} ૩,૦૦૦ ચોરસ ફુટ (૨૮૦ મી)
{{convert|550000|sqft|sqm|adj=on}} ૫,૫૦,૦૦૦-ચોરસ-ફુટ (૫૧,૦૦૦ મી)
{{convert|500|ft|m}} ૫૦૦ ફુટ (૧૫૦ મી)
{{convert|2753|ft|m}} ૨,૭૫૩ ફુટ (૮૩૯ મી)
{{convert|150000|acre|km2}} ૧,૫૦,૦૦૦ એકર (૬૧૦ કિ.મી)
{{convert|40|and|60|in|mm|abbr=off}} ૪૦ અને ૬૦ ઇંચ (૧,૦૦૦ અને ૧,૫૦૦ મિલિમીટર)
{{convert|100|acre|km2}} ૧૦૦ એકર (૦.૪૦ કિ.મી)
{{convert|132|ft|m}} ૧૩૨ ફુટ (૪૦ મી)
{{convert|25|W.h|abbr=on}} ૨૫ W·h (૯૦ કિ.J)
{{convert|9.7|in|cm|abbr=on}} ૯.૭ ઇં (૨૫ સે.મી)
{{convert|45.1632|sqin|cm2|sigfig=2|disp=output only}} ૨૯૦ સે.મી
{{convert|9.56|in|mm|abbr=on}} ૯.૫૬ ઇં (૨૪૩ મિ.મી)
{{convert|7.47|in|mm|abbr=on}} ૭.૪૭ ઇં (૧૯૦ મિ.મી)
{{convert|.5|in|mm|abbr=on}} .૫ ઇં (૧૩ મિ.મી)
{{convert|1.5|lb|g|abbr=on}} ૧.૫ રતલ (૬૮૦ ગ્રા)
{{convert|1.6|lb|g|abbr=on}} ૧.૬ રતલ (૭૩૦ ગ્રા)
{{convert|1.5|lb|g|abbr=none|sp=us}} ૧.૫ રતલ (૬૮૦ ગ્રામ)
{{convert|9.7|in|cm|abbr=on}} ૯.૭ ઇં (૨૫ સે.મી)
{{convert|10|W|adj=on}} ૧૦-વૉટ (૦.૦૧૩ હૉ.પા.)
{{convert|9.7|in|cm}} ૯.૭ ઇંચ (૨૫ સે.મી)
{{convert|1.5|lb|g|abbr=on}} ૧.૫ રતલ (૬૮૦ ગ્રા)
{{convert|1.6|lb|g|abbr=on}} ૧.૬ રતલ (૭૩૦ ગ્રા)
{{convert|9.56|in|mm|disp=output number only}} ૨૪૩
{{convert|7.47|in|mm|disp=output number only}} ૧૯૦
{{convert|.5|in|mm|disp=output number only}} ૧૩
{{convert|1.80|m|ftin|abbr=on}} ૧.૮૦ મી (૫ ફુ ૧૧ ઇં)
{{convert|80|kg|lb|abbr=on}} ૮૦ કિ.ગ્રા (૧૮૦ રતલ)
{{convert|110|mph|0|abbr=on}} ૧૧૦ મા/ક (૧૭૭ કિમી/ક)
{{convert|125|mph|0|abbr=on}} ૧૨૫ મા/ક (૨૦૧ કિમી/ક)
{{convert|50|F}} ૫૦ °ફૅ (૧૦ °સે)
{{convert|45|F}} ૪૫ °ફૅ (૭ °સે)
{{convert|52|F}} ૫૨ °ફૅ (૧૧ °સે)
{{convert|90|F}} ૯૦ °ફૅ (૩૨ °સે)
{{convert|100|F}} ૧૦૦ °ફૅ (૩૮ °સે)
{{convert|0|F}} ૦ °ફૅ (−૧૮ °સે)
{{convert|3|km|mi}} ૩ કિલોમીટર (૧.૯ માઈલ)
{{convert|11000|sqft|m2|adj=on}} ૧૧,૦૦૦-ચોરસ-ફુટ (૧,૦૦૦ મી)
{{convert|7|ft|m}} ૭ ફુટ (૨.૧ મી)
{{convert|100|acre|km2}} ૧૦૦ એકર (૦.૪૦ કિ.મી)
{{convert|132|ft|m}} ૧૩૨ ફુટ (૪૦ મી)
{{convert|36418|sqmi|km2}} ૩૬,૪૧૮ ચોરસ માઈલ (૯૪,૩૨૦ કિ.મી)
{{convert|250|mi|km}} ૨૫૦ માઈલ (૪૦૦ કિ.મી)
{{convert|145|mi|km}} ૧૪૫ માઈલ (૨૩૩ કિ.મી)
{{convert|760|ft|m}} ૭૬૦ ફુટ (૨૩૦ મી)
{{convert|1257|ft|m}} ૧,૨૫૭ ફુટ (૩૮૩ મી)
{{convert|2850|sqmi|km2}} ૨,૮૫૦ ચોરસ માઈલ (૭,૪૦૦ કિ.મી)
{{convert|1000|ft|m}} ૧,૦૦૦ ફુટ (૩૦૦ મી)
{{convert|4700|sqmi|km2}} ૪,૭૦૦ ચોરસ માઈલ (૧૨,૦૦૦ કિ.મી)
{{convert|500|ft|m}} ૫૦૦ ફુટ (૧૫૦ મી)
{{convert|25|mi|km}} ૨૫ માઈલ (૪૦ કિ.મી)
{{convert|100|mi|km}} ૧૦૦ માઈલ (૧૬૦ કિ.મી)
{{convert|120|ft|m}} ૧૨૦ ફુટ (૩૭ મી)
{{convert|35|in|cm|}} ૩૫ ઇંચ (૮૯ સે.મી)
{{convert|45|in|cm|}} ૪૫ ઇંચ (૧૧૦ સે.મી)
{{convert|40|in|cm|}} ૪૦ ઇંચ (૧૦૦ સે.મી)
{{convert|22|in|cm|}} ૨૨ ઇંચ (૫૬ સે.મી)
{{convert|8|mph|km/h|}} ૮ માઈલ પ્રતિ કલાક (૧૩ કિમી/ક)
{{convert|400|mi|km|-1}} ૪૦૦ માઈલ (૬૪૦ કિ.મી)
{{convert|2|m|ft}} ૨ મીટર (૬.૬ ફુ)
{{convert|150|to(-)|190|cm|in}} ૧૫૦ થી ૧૯૦ સેન્ટિમીટર (૫૯–૭૫ ઇં)
{{convert|1|to(-)|1.3|m|ft}} ૧ થી ૧.૩ મીટર (૩.૩–૪.૩ ફુ)
{{convert|18|and|48|kg|lb|0}} ૧૮ અને ૪૮ કિલોગ્રામ (૪૦ અને ૧૦૬ રતલ)
{{convert|2|km|mi}} ૨ કિલોમીટર (૧.૨ માઈલ)
{{convert|30|cm|in|abbr=on}} ૩૦ સે.મી (૧૨ ઇં)
{{convert|45|g|oz|abbr=on|1}} ૪૫ ગ્રા (૧.૬ ઔં)
{{convert|745|g|lb|abbr=on}} ૭૪૫ ગ્રા (૧.૬૪૨ રતલ)
{{convert|134|x|89|mm|in}} ૧૩૪ × ૮૯ મિલિમીટર (૫.૩ ઇં × ૩.૫ ઇં)
{{convert|700|and|900|g|lb}} ૭૦૦ અને ૯૦૦ ગ્રામ (૧.૫ અને ૨.૦ રતલ)
{{convert|12|cm|in|0}} ૧૨ સેન્ટિમીટર (૫ ઇં)
{{convert|.5|kg|oz|abbr=on}} .૫ કિ.ગ્રા (૧૮ ઔં)
{{convert|1000000|to(-)|10000000|km2|sqmi|abbr=on}} ૧૦,૦૦,૦૦૦–૧,૦૦,૦૦,૦૦૦ કિ.મી (૩,૯૦,૦૦૦–૩૮,૬૦,૦૦૦ ચો માઈલ)
{{convert|2.25|kg|lb|0}} ૨.૨૫ કિલોગ્રામ (૫ રતલ)
{{convert|0.65|K|C F|lk=in|1}} ૦.૬૫ કે (−૨૭૨.૫ °સે; −૪૫૮.૫ °ફૅ)
{{convert|1358|K|C F}} ૧,૩૫૮ કે (૧,૦૮૫ °સે; ૧,૯૮૫ °ફૅ)
{{convert|96|F}} ૯૬ °ફૅ (૩૬ °સે)
{{convert|0|F}} ૦ °ફૅ (−૧૮ °સે)
{{convert|212|F}} ૨૧૨ °ફૅ (૧૦૦ °સે)
{{convert|5|C|F}} ૫ °સે (૪૧ °ફૅ)
{{convert|57|C|F}} ૫૭ °સે (૧૩૫ °ફૅ)
{{convert|22|acre|m2|adj=on}} ૨૨-એકર (૮૯,૦૦૦ મી)
{{convert|60|mi|km}} ૬૦ માઈલ (૯૭ કિ.મી)
{{convert|40|mi}} ૪૦ માઈલ (૬૪ કિ.મી)
{{convert|3.4|kg|lb|1|abbr=on}} ૩.૪ કિ.ગ્રા (૭.૫ રતલ)
{{convert|943|mm|in|abbr=on}} ૯૪૩ મિ.મી (૩૭.૧ ઇં)
{{convert|700|mm|in|1|abbr=on}} ૭૦૦ મિ.મી (૨૭.૬ ઇં)
{{convert|415|mm|in|abbr=on}} ૪૧૫ મિ.મી (૧૬.૩ ઇં)
{{convert|735|m/s|0|abbr=on}} ૭૩૫ મી/સે (૨,૪૧૧ ફુટ/સે)
{{convert|500|m|yd|abbr=on}} ૫૦૦ મી (૫૫૦ વા)
{{convert|343.0|km2|sqmi|1|abbr=on}} ૩૪૩.૦ કિ.મી (૧૩૨.૪ ચો માઈલ)
{{convert|341.2|km2|sqmi|1|abbr=on}} ૩૪૧.૨ કિ.મી (૧૩૧.૭ ચો માઈલ)
{{convert|1.8|km2|sqmi|0|abbr=on}} ૧.૮ કિ.મી (૧ ચો માઈલ)
{{convert|1050|ft|m|0}} ૧,૦૫૦ ફુટ (૩૨૦ મી)
{{convert|1010|ft|m|0}} ૧,૦૧૦ ફુટ (૩૦૮ મી)
{{convert|89|°F|°C|0}} ૮૯ °ફૅ (૩૨ °સે)
{{convert|71|°F|°C|0}} ૭૧ °ફૅ (૨૨ °સે)
{{convert|100|°F|°C|0}} ૧૦૦ °ફૅ (૩૮ °સે)
{{convert|105|°F|°C|0}} ૧૦૫ °ફૅ (૪૧ °સે)
{{convert|52|°F|°C|0}} ૫૨ °ફૅ (૧૧ °સે)
{{convert|33|°F|°C|0}} ૩૩ °ફૅ (૧ °સે)
{{convert|-9|°F|°C|0}} −૯ °ફૅ (−૨૩ °સે)
{{convert|-8|°F|°C|0}} −૮ °ફૅ (−૨૨ °સે)
{{convert|1050|ft|m}} ૧,૦૫૦ ફુટ (૩૨૦ મી)
{{convert|50.2|in|mm|0}} ૫૦.૨ ઇંચ (૧,૨૭૫ મિ.મી)
{{convert|2|in|cm|0}} ૨ ઇંચ (૫ સે.મી)
{{convert|10|in|cm|0}} ૧૦ ઇંચ (૨૫ સે.મી)
{{convert|135|mph|0|abbr=on}} ૧૩૫ મા/ક (૨૧૭ કિમી/ક)
{{convert|1023|ft|m|0}} ૧,૦૨૩ ફુટ (૩૧૨ મી)
{{convert|8.9|acre|m2}} ૮.૯ એકર (૩૬,૦૦૦ મી)
{{convert|8376|sqmi|km2|0}} ૮,૩૭૬ ચોરસ માઈલ (૨૧,૬૯૪ કિ.મી)
{{convert|500|mi|km}} ૫૦૦ માઈલ (૮૦૦ કિ.મી)
{{convert|168|mi/h|km/h|0|abbr=on}} ૧૬૮ મા/ક (૨૭૦ કિમી/ક)
{{convert|31000|ft|m}} ૩૧,૦૦૦ ફુટ (૯,૪૦૦ મી)
{{convert|25|m|ft}} ૨૫ મીટર (૮૨ ફુ)
{{convert|32|m|ft}} ૩૨ મીટર (૧૦૫ ફુ)
{{convert|.0050|mg|sp=us}} .૦૦૫૦ મિલિગ્રામ (૭.૭×૧૦−૫ gr)
{{convert|319|ft|m}} ૩૧૯ ફુટ (૯૭ મી)
{{convert|32|km|mi|abbr=on}} ૩૨ કિ.મી (૨૦ માઈલ)
{{convert|12|to|18|C|F|abbr=on}} ૧૨ થી ૧૮ °સે (૫૪ થી ૬૪ °ફૅ)
{{convert|30|°C|F|abbr=on|lk=out}} ૩૦ °સે (૮૬ °ફૅ)
{{convert|60|m|ft}} ૬૦ મીટર (૨૦૦ ફુ)
{{convert|328|m|ft|0|abbr=on}} ૩૨૮ મી (૧,૦૭૬ ફુ)
{{convert|56|in|mm|-1}} ૫૬ ઇંચ (૧,૪૨૦ મિ.મી)
{{convert|17|in|mm|-1}} ૧૭ ઇંચ (૪૩૦ મિ.મી)
{{convert|4|in|cm|0}} ૪ ઇંચ (૧૦ સે.મી)
{{convert|20|in|cm|0}} ૨૦ ઇંચ (૫૧ સે.મી)
{{convert|1.662|Tcuft|km3}} ૧.૬૬૨ ટ્રિલિયન ઘન ફુટ (૪૭.૧ કિ.મી)
{{convert|21|mi|km}} ૨૧ માઈલ (૩૪ કિ.મી)
{{convert|150|acre|km2}} ૧૫૦ એકર (૦.૬૧ કિ.મી)
{{convert|70|°F|°C}} ૭૦ °ફૅ (૨૧ °સે)
{{convert|100|°F|°C}} ૧૦૦ °ફૅ (૩૮ °સે)
{{convert|110|°F|°C}} ૧૧૦ °ફૅ (૪૩ °સે)
{{convert|101|°F|°C}} ૧૦૧ °ફૅ (૩૮ °સે)
{{convert|50|°F|°C}} ૫૦ °ફૅ (૧૦ °સે)
{{convert|72|°F|°C}} ૭૨ °ફૅ (૨૨ °સે)
{{convert|48.35|in|cm}} ૪૮.૩૫ ઇંચ (૧૨૨.૮ સે.મી)
{{convert|42|mi|km}} ૪૨ માઈલ (૬૮ કિ.મી)
{{convert|77|mi|km}} ૭૭ માઈલ (૧૨૪ કિ.મી)
{{convert|100|ft|m}} ૧૦૦ ફુટ (૩૦ મી)
{{convert|441|ft|m|0|abbr=on}} ૪૪૧ ફુ (૧૩૪ મી)
{{convert|441|ft|m|0|abbr=on}} ૪૪૧ ફુ (૧૩૪ મી)
{{convert|426|ft|m|0|abbr=on}} ૪૨૬ ફુ (૧૩૦ મી)
{{convert|416|ft|m|0|abbr=on}} ૪૧૬ ફુ (૧૨૭ મી)
{{convert|409|ft|m|0|abbr=on}} ૪૦૯ ફુ (૧૨૫ મી)
{{convert|377|ft|m|0|abbr=on}} ૩૭૭ ફુ (૧૧૫ મી)
{{convert|359|ft|m|0|abbr=on}} ૩૫૯ ફુ (૧૦૯ મી)
{{convert|357|ft|m|0|abbr=on}} ૩૫૭ ફુ (૧૦૯ મી)
{{convert|258|ft|m|0|abbr=on}} ૨૫૮ ફુ (૭૯ મી)
{{convert|256|ft|m|0|abbr=on}} ૨૫૬ ફુ (૭૮ મી)
{{convert|250|ft|m|0|abbr=on}} ૨૫૦ ફુ (૭૬ મી)
{{convert|346|ft|m|0|abbr=on}} ૩૪૬ ફુ (૧૦૫ મી)
{{convert|400|ft|m|0|abbr=on}} ૪૦૦ ફુ (૧૨૨ મી)
{{convert|428|ft|m|0|abbr=on}} ૪૨૮ ફુ (૧૩૦ મી)
{{convert|1025|acre|km2}} ૧,૦૨૫ એકર (૪.૧૫ કિ.મી)
{{convert|50000000|sqft|m2|-4}} ૫,૦૦,૦૦,૦૦૦ ચોરસ ફુટ (૪૬,૫૦,૦૦૦ મી)
{{convert|1849000|sqft|m2|abbr=on}} ૧૮,૪૯,૦૦૦ ચો ફુટ (૧,૭૧,૮૦૦ મી)
{{convert|232|km2|sqmi|0|abbr=on}} ૨૩૨ કિ.મી (૯૦ ચો માઈલ)
{{convert|40|m|ft|0|abbr=on}} ૪૦ મી (૧૩૧ ફુ)
{{convert|80|m|ft|0|abbr=on}} ૮૦ મી (૨૬૨ ફુ)
{{convert|75|km|mi|0}} ૭૫ કિલોમીટર (૪૭ માઈલ)
{{convert|2075|m|ft|0}} ૨,૦૭૫ મીટર (૬,૮૦૮ ફુ)
{{convert|3798|m|2|abbr=on|lk=out}} ૩,૭૯૮ મી (૧૨,૪૬૦.૬૩ ફુ)
{{convert|331|km²|2|abbr=on|lk=out}} ૩૩૧ કિ.મી (૧૨૭.૮૦ ચો માઈલ)
{{convert|1250|m|ft|0}} ૧,૨૫૦ મીટર (૪,૧૦૧ ફુ)
{{convert|1250|m|ft|0}} ૧,૨૫૦ મીટર (૪,૧૦૧ ફુ)
{{convert|30|C|F}} ૩૦ °સે (૮૬ °ફૅ)
{{convert|9|C|F}} ૯ °સે (૪૮ °ફૅ)
{{convert|30|C|F}} ૩૦ °સે (૮૬ °ફૅ)
{{convert|15|C|F}} ૧૫ °સે (૫૯ °ફૅ)
{{convert|80|km|mi|0}} ૮૦ કિલોમીટર (૫૦ માઈલ)
{{convert|5|mm|in}} ૫ મિલિમીટર (૦.૨૦ ઇં)
{{convert|355000|t|ST|abbr=on}} ૩,૫૫,૦૦૦ ટન (૩,૯૧,૦૦૦ શૉર્ટ ટન)
{{convert|271000|t|ST|abbr=on}} ૨,૭૧,૦૦૦ ટન (૨,૯૯,૦૦૦ શૉર્ટ ટન)
{{convert|90000|t|ST|abbr=on}} ૯૦,૦૦૦ ટન (૯૯,૦૦૦ શૉર્ટ ટન)
{{convert|1175|km|mi|0|abbr=on}} ૧,૧૭૫ કિ.મી (૭૩૦ માઈલ)
{{convert|436400|km2|sqmi|-2|abbr=on}} ૪,૩૬,૪૦૦ કિ.મી (૧,૬૮,૫૦૦ ચો માઈલ)
{{convert|2206|m|ft|0|abbr=on}} ૨,૨૦૬ મી (૭,૨૩૮ ફુ)
{{convert|547000|km3|cumi|-2|abbr=on}} ૫,૪૭,૦૦૦ કિ.મી (૧,૩૧,૨૦૦ માઈલ)
{{convert|547000|km3|cumi|-2|abbr=on}} ૫,૪૭,૦૦૦ કિ.મી (૧,૩૧,૨૦૦ માઈલ)
{{convert|2212|m|2|abbr=on|lk=out}} ૨,૨૧૨ મી (૭,૨૫૭.૨૨ ફુ)
{{convert|8|°C|abbr=on|lk=on}} ૮ °સે (૪૬ °ફૅ)
{{convert|30|°C}} ૩૦ °સે (૮૬ °ફૅ)
{{convert|8.5|°C}} ૮.૫ °સે (૪૭.૩ °ફૅ)
{{convert|55|m|2|abbr=on|lk=out}} ૫૫ મી (૧૮૦.૪૫ ફુ)
{{convert|36|m|2|abbr=on|lk=out}} ૩૬ મી (૧૧૮.૧૧ ફુ)
{{convert|100|m|2|abbr=on|lk=out}} ૧૦૦ મી (૩૨૮.૦૮ ફુ)
{{convert|328|ft|m}} ૩૨૮ ફુટ (૧૦૦ મી)
{{convert|684|ft|m|us=on|abbr=on}} ૬૮૪ ફુ (૨૦૮ મી)
{{convert|4039|ft|m|us=on|abbr=on}} ૪,૦૩૯ ફુ (૧,૨૩૧ મી)
{{convert|75|mi|km|us=on|abbr=on}} ૭૫ માઈલ (૧૨૧ કિ.મી)
{{convert|170|mi|km|us=on|abbr=on}} ૧૭૦ માઈલ (૨૭૦ કિ.મી)
{{convert|500|mi|km|us=on|abbr=on}} ૫૦૦ માઈલ (૮૦૦ કિ.મી)
{{convert|2.8|Moilbbl|m3}} ૨.૮ million barrels (૪,૫૦,૦૦૦ મી)
{{convert|874|mi|km}} ૮૭૪ માઈલ (૧,૪૦૭ કિ.મી)
{{convert|10|mi|km}} ૧૦ માઈલ (૧૬ કિ.મી)
{{convert|15|mi|km}} ૧૫ માઈલ (૨૪ કિ.મી)
{{convert|10|mi|km}} ૧૦ માઈલ (૧૬ કિ.મી)
{{convert|2455|km2|sqmi}} ૨,૪૫૫ ચોરસ કિલોમીટર (૯૪૮ ચો માઈલ)
{{convert|1425|PD/sqkm|PD/sqmi}} ૧,૪૨૫ વસતી પ્રતિ ચો.કિ.મી. (૩,૬૯૦ /ચો મા)
{{convert|1000|m|ft|abbr=on}} ૧,૦૦૦ મી (૩,૩૦૦ ફુ)
{{convert|1000|ft|m}} ૧,૦૦૦ ફુટ (૩૦૦ મી)
{{convert|17.5|C|0}} ૧૭.૫ °સે (૬૪ °ફૅ)
{{convert|17.5|C|0}} ૧૭.૫ °સે (૬૪ °ફૅ)
{{convert|515|mm|in|1}} ૫૧૫ મિલિમીટર (૨૦.૩ ઇં)
{{convert|1500|mm|in|0}} ૧,૫૦૦ મિલિમીટર (૫૯ ઇં)
{{convert|26.5|°C|0}} ૨૬.૫ °સે (૮૦ °ફૅ)
{{convert|13|°C|°F|abbr=on}} ૧૩ °સે (૫૫ °ફૅ)
{{convert|16|and|17|C|F}} ૧૬ અને ૧૭ °સે (૬૧ અને ૬૩ °ફૅ)
{{convert|20|°C|°F|abbr=on}} ૨૦ °સે (૬૮ °ફૅ)
{{convert|22|°C|°F|abbr=on}} ૨૨ °સે (૭૨ °ફૅ)
{{convert|3626000|km2|sqmi|abbr=on}} ૩૬,૨૬,૦૦૦ કિ.મી (૧૪,૦૦,૦૦૦ ચો માઈલ)
{{convert|1030|km|mi|0|abbr=on}} ૧,૦૩૦ કિ.મી (૬૪૦ માઈલ)
{{convert|435|km|mi|0|abbr=on}} ૪૩૫ કિ.મી (૨૭૦ માઈલ)
{{convert|371000|km2|sqmi|-2|abbr=on}} ૩,૭૧,૦૦૦ કિ.મી (૧,૪૩,૨૦૦ ચો માઈલ)
{{convert|187|m|-1|abbr=on}} ૧૮૭ મી (૬૧૦ ફુ)
{{convert|1025|m|-1|abbr=on}} ૧,૦૨૫ મી (૩,૩૬૦ ફુ)
{{convert|69400|km3|cumi|-2|abbr=on}} ૬૯,૪૦૦ કિ.મી (૧૬,૬૦૦ માઈલ)
{{convert|7000|km|mi|-2|abbr=on}} ૭,૦૦૦ કિ.મી (૪,૩૦૦ માઈલ)
{{convert|-28|m|ft|0|abbr=on}} −૨૮ મી (−૯૨ ફુ)
{{convert|371000|km2|mi2|-2|abbr=on}} ૩,૭૧,૦૦૦ કિ.મી (૧,૪૩,૨૦૦ ચો માઈલ)
{{convert|78200|km3|mi3|-2|abbr=on}} ૭૮,૨૦૦ કિ.મી (૧૮,૮૦૦ માઈલ)
{{convert|5|-|6|m|ft}} ૫–૬ મીટર (૧૬–૨૦ ફુ)
{{convert|190|m|ft|-1}} ૧૯૦ મીટર (૬૨૦ ફુ)
{{convert|1000|m|ft|-2}} ૧,૦૦૦ મીટર (૩,૩૦૦ ફુ)
{{convert|2000|km2|mi2|abbr=on}} ૨,૦૦૦ કિ.મી (૭૭૦ ચો માઈલ)
{{convert|27|m|ft|0}} ૨૭ મીટર (૮૯ ફુ)
{{convert|3|m|2|abbr=on|lk=out}} ૩ મી (૯.૮૪ ફુ)
{{convert|3|m|2|abbr=on|lk=out}} ૩ મી (૯.૮૪ ફુ)
{{convert|121|km|abbr=on}} ૧૨૧ કિ.મી (૭૫ માઈલ)
{{convert|2133|m}} ૨,૧૩૩ મીટર (૬,૯૯૮ ફુ)
{{convert|5|km}} ૫ કિલોમીટર (૩.૧ માઈલ)
{{convert|22|km}} ૨૨ કિલોમીટર (૧૪ માઈલ)
{{convert|25|acre}} ૨૫ એકર (૧૦ હે.)
{{convert|143|acre|km2}} ૧૪૩ એકર (૦.૫૮ કિ.મી)
{{convert|500|m}} ૫૦૦ મીટર (૧,૬૦૦ ફુ)
{{convert|5|km}} ૫ કિલોમીટર (૩.૧ માઈલ)
{{convert|500|m}} ૫૦૦ મીટર (૧,૬૦૦ ફુ)
{{convert|20.5|acre}} ૨૦.૫ એકર (૮.૩ હે.)
{{convert|500|m}} ૫૦૦ મીટર (૧,૬૦૦ ફુ)
{{convert|1|km|ft|adj=on}} ૧-કિલોમીટર (૩,૩૦૦ ફુ)
{{convert|3|km}} ૩ કિલોમીટર (૧.૯ માઈલ)
{{convert|5.5|km}} ૫.૫ કિલોમીટર (૩.૪ માઈલ)
{{convert|1500|m}} ૧,૫૦૦ મીટર (૪,૯૦૦ ફુ)
{{convert|6|km}} ૬ કિલોમીટર (૩.૭ માઈલ)
{{convert|6|km}} ૬ કિલોમીટર (૩.૭ માઈલ)
{{convert|2343|m}} ૨,૩૪૩ મીટર (૭,૬૮૭ ફુ)
{{convert|8|km}} ૮ કિલોમીટર (૫.૦ માઈલ)
{{convert|122|m}} ૧૨૨ મીટર (૪૦૦ ફુ)
{{convert|8|km}} ૮ કિલોમીટર (૫.૦ માઈલ)
{{convert|1800|m}} ૧,૮૦૦ મીટર (૫,૯૦૦ ફુ)
{{convert|55|m|adj=on}} ૫૫-મીટર (૧૮૦ ફુ)
{{convert|8|km}} ૮ કિલોમીટર (૫.૦ માઈલ)
{{convert|6600|m}} ૬,૬૦૦ મીટર (૨૧,૭૦૦ ફુ)
{{convert|1|km}} ૧ કિલોમીટર (૦.૬૨ માઈલ)
{{convert|4|km}} ૪ કિલોમીટર (૨.૫ માઈલ)
{{convert|135|km|disp=s}} ૧૩૫ કિલોમીટર / ૮૪ માઈલ
{{convert|200|km|disp=s}} ૨૦૦ કિલોમીટર / ૧૨૦ માઈલ
{{convert|170|km|disp=s}} ૧૭૦ કિલોમીટર / ૧૧૦ માઈલ
{{convert|64|km|disp=s}} ૬૪ કિલોમીટર / ૪૦ માઈલ
{{convert|80|km|disp=s}} ૮૦ કિલોમીટર / ૫૦ માઈલ
{{convert|100|km|dips=s}} ૧૦૦ કિલોમીટર (૬૨ માઈલ)
{{convert|2170|km/h|mph|sigfig=3|abbr=out|disp=/}} ૨,૧૭૦ કિલોમીટર પ્રતિ કલાક / ૧,૩૫૦ મા/ક
{{convert|250|mph|km/h}} ૨૫૦ માઈલ પ્રતિ કલાક (૪૦૦ કિમી/ક)
{{convert|190|mph|km/h}} ૧૯૦ માઈલ પ્રતિ કલાક (૩૧૦ કિમી/ક)
{{convert|500|mi|0|abbr=on}} ૫૦૦ માઈલ (૮૦૫ કિ.મી)
{{convert|47000|ft|m}} ૪૭,૦૦૦ ફુટ (૧૪,૦૦૦ મી)
{{convert|6000|ft|m}} ૬,૦૦૦ ફુટ (૧,૮૦૦ મી)
{{convert|60000|ft|m}} ૬૦,૦૦૦ ફુટ (૧૮,૦૦૦ મી)
{{convert|40000|ft|m}} ૪૦,૦૦૦ ફુટ (૧૨,૦૦૦ મી)
{{convert|50000|ft|m}} ૫૦,૦૦૦ ફુટ (૧૫,૦૦૦ મી)
{{convert|18,300|m|ft|0|abbr=off}} ૧૮,૩૦૦ મીટર (૬૦,૦૩૯ ફુટ)
{{convert|56000|ft|m|abbr=on}} ૫૬,૦૦૦ ફુ (૧૭,૦૦૦ મી)
{{convert|15000|ft|m|sing=on}} ૧૫,૦૦૦-ફુટ (૪,૬૦૦ મી)
{{convert|60000|ft|m|abbr=on}} ૬૦,૦૦૦ ફુ (૧૮,૦૦૦ મી)
{{convert|170|mph|km/h|0|abbr=off}} ૧૭૦ માઈલ પ્રતિ કલાક (૨૭૪ કિલોમીટર પ્રતિ કલાક)
{{convert|60000|ft|m|abbr=on}} ૬૦,૦૦૦ ફુ (૧૮,૦૦૦ મી)
{{convert|13|mi|km|0}} ૧૩ માઈલ (૨૧ કિ.મી)
{{convert|22|mi|km|sing=on}} ૨૨-માઈલ (૩૫ કિ.મી)
{{convert|0.5|acre|m2}} ૦.૫ એકર (૨,૦૦૦ મી)
{{convert|30|ft|m}} ૩૦ ફુટ (૯.૧ મી)
{{convert|18|ft|m}} ૧૮ ફુટ (૫.૫ મી)
{{convert|150|ft|m}} ૧૫૦ ફુટ (૪૬ મી)
{{convert|100|ft|m}} ૧૦૦ ફુટ (૩૦ મી)
{{convert|60|ft|m}} ૬૦ ફુટ (૧૮ મી)
{{convert|292|ft|m|abbr=on}} ૨૯૨ ફુ (૮૯ મી)
{{convert|127.7|sqmi|km2}} ૧૨૭.૭ ચોરસ માઈલ (૩૩૧ કિ.મી)
{{convert|125.2|sqmi|km2}} ૧૨૫.૨ ચોરસ માઈલ (૩૨૪ કિ.મી)
{{convert|2.5|sqmi|km2}} ૨.૫ ચોરસ માઈલ (૬.૫ કિ.મી)
{{convert|81.2|sqmi|km2}} ૮૧.૨ ચોરસ માઈલ (૨૧૦ કિ.મી)
{{convert|50|sqmi|km2}} ૫૦ ચોરસ માઈલ (૧૩૦ કિ.મી)
{{convert|48.3|in|mm|sigfig=3}} ૪૮.૩ ઇંચ (૧,૨૩૦ મિ.મી)
{{convert|2.1|in|cm|1}} ૨.૧ ઇંચ (૫.૩ સે.મી)
{{convert|17|acre|m2|sing=on}} ૧૭-એકર (૬૯,૦૦૦ મી)
{{convert|37000|sqft|m2|-2}} ૩૭,૦૦૦ ચોરસ ફુટ (૩,૪૦૦ મી)
{{convert|81000|sqft|m2|-2}} ૮૧,૦૦૦ ચોરસ ફુટ (૭,૫૦૦ મી)
{{convert|1200|acre|km2|0|sing=on}} ૧,૨૦૦-એકર (૫ કિ.મી)
{{convert|170000|sqft|m2|-3|sing=on}} ૧,૭૦,૦૦૦-ચોરસ-ફુટ (૧૬,૦૦૦ મી)
{{convert|25|ft|m|sing=on}} ૨૫-ફુટ (૭.૬ મી)
{{convert|242000|sqft|m2|-2|sing=on}} ૨,૪૨,૦૦૦-ચોરસ-ફુટ (૨૨,૫૦૦ મી)
{{convert|18|acre|m2|sing=on}} ૧૮-એકર (૭૩,૦૦૦ મી)
{{convert|4|acre|m2|adj=on}} ૪-એકર (૧૬,૦૦૦ મી)
{{convert|24|acre|m2|sing=on}} ૨૪-એકર (૯૭,૦૦૦ મી)
{{convert|70|acre|m2|sing=on}} ૭૦-એકર (૨,૮૦,૦૦૦ મી)
{{convert|22200|acre|km2|0|sing=on}} ૨૨,૨૦૦-એકર (૯૦ કિ.મી)
{{convert|1419|acre|km2|0|sing=on}} ૧,૪૧૯-એકર (૬ કિ.મી)
{{convert|30|acre|m2|sing=on}} ૩૦-એકર (૧,૨૦,૦૦૦ મી)
{{convert|12|mi|km|0|sing=on}} ૧૨-માઈલ (૧૯ કિ.મી)
{{convert|8|ft|m|sing=on}} ૮-ફુટ (૨.૪ મી)
{{convert|142500|sqft|m2|-1|sing=on}} ૧,૪૨,૫૦૦-ચોરસ-ફુટ (૧૩,૨૪૦ મી)
{{convert|25000|sqft|m2|-2}} ૨૫,૦૦૦ ચોરસ ફુટ (૨,૩૦૦ મી)
{{convert|18000|sqft|m2|-2}} ૧૮,૦૦૦ ચોરસ ફુટ (૧,૭૦૦ મી)
{{convert|4000|sqft|m2|-2}} ૪,૦૦૦ ચોરસ ફુટ (૪૦૦ મી)
{{convert|15000|sqft|m2|-2}} ૧૫,૦૦૦ ચોરસ ફુટ (૧,૪૦૦ મી)
{{convert|47|ft|m}} ૪૭ ફુટ (૧૪ મી)
{{convert|44|ft|m}} ૪૪ ફુટ (૧૩ મી)
{{convert|16|ft|m}} ૧૬ ફુટ (૪.૯ મી)
{{convert|28|ft|m}} ૨૮ ફુટ (૮.૫ મી)
{{convert|65|ha|acre|adj=on|lk=on}} ૬૫-હેક્ટર (૧૬૦-એકર)
{{convert|2400|mm|in}} ૨,૪૦૦ મિલિમીટર (૯૪ ઇં)
{{convert|6|acre|m2}} ૬ એકર (૨૪,૦૦૦ મી)
{{convert|400|ft|m|abbr=on|adj=mid|long}} ૪૦૦ ફુ long (૧૨૦ મી)
{{convert|22|yd}} ૨૨ વાર (૨૦ મી)
{{convert|5.5|oz}} ૫.૫ આઉન્સ (૧૬૦ ગ્રા)
{{convert|140|-|160|yd}} ૧૪૦–૧૬૦ વાર (૧૩૦–૧૫૦ મી)
{{convert|22|yd}} ૨૨ વાર (૨૦ મી)
{{convert|22|yd}} ૨૨ વાર (૨૦ મી)
{{convert|10|ft}} ૧૦ ફુટ (૩.૦ મી)
{{convert|28.5|in}} ૨૮.૫ ઇંચ (૭૨૦ મિ.મી)
{{convert|9|in}} ૯ ઇંચ (૨૩૦ મિ.મી)
{{convert|22|yd}} ૨૨ વાર (૨૦ મી)
{{convert|8|ft|8|in}} ૮ ફુટ ૮ ઇંચ (૨.૬૪ મી)
{{convert|4|ft}} ૪ ફુટ (૧.૨ મી)
{{convert|8|ft}} ૮ ફુટ (૨.૪ મી)
{{convert|4.25|in}} ૪.૨૫ ઇંચ (૧૦૮ મિ.મી)
{{convert|38|in}} ૩૮ ઇંચ (૯૭૦ મિ.મી)
{{convert|9|in}} ૯ ઇંચ (૨૩૦ મિ.મી)
{{convert|90|mph}} ૯૦ માઈલ પ્રતિ કલાક (૧૪૦ કિમી/ક)
{{convert|90|mph}} ૯૦ માઈલ પ્રતિ કલાક (૧૪૦ કિમી/ક)
{{convert|25|acre|m2}} ૨૫ એકર (૧,૦૦,૦૦૦ મી)
{{convert|5500|ft|m|abbr=on|0}} ૫,૫૦૦ ફુ (૧,૬૭૬ મી)
{{convert|6000|ft|m|abbr=on|0}} ૬,૦૦૦ ફુ (૧,૮૨૯ મી)
{{convert|22|C|F|lk=on|abbr=on|0}} ૨૨ °સે (૭૨ °ફૅ)
{{convert|4|C|F|abbr=on|0}} ૪ °સે (૩૯ °ફૅ)
{{convert|25|C|F|abbr=on|lk=on|0}} ૨૫ °સે (૭૭ °ફૅ)
{{convert|649.6|mm|in|abbr=on|1}} ૬૪૯.૬ મિ.મી (૨૫.૬ ઇં)
{{convert|4|C|F|abbr=on|0}} ૪ °સે (૩૯ °ફૅ)
{{convert|7|C|F|abbr=on|0}} ૭ °સે (૪૫ °ફૅ)
{{convert|50|km|mi|abbr=on}} ૫૦ કિ.મી (૩૧ માઈલ)
{{convert|16|km|mi|abbr=on}} ૧૬ કિ.મી (૯.૯ માઈલ)
{{convert|2621|m|ft|abbr=on}} ૨,૬૨૧ મી (૮,૫૯૯ ફુ)
{{convert|20|km|mi|abbr=on}} ૨૦ કિ.મી (૧૨ માઈલ)
{{convert|1|km|mi|abbr=on|1}} ૧ કિ.મી (૦.૬ માઈલ)
{{convert|114|km|mi|abbr=on|0}} ૧૧૪ કિ.મી (૭૧ માઈલ)
{{convert|124|km|mi|abbr=on|0}} ૧૨૪ કિ.મી (૭૭ માઈલ)
{{convert|16|km|mi|abbr=on|0}} ૧૬ કિ.મી (૧૦ માઈલ)
{{convert|8|km|mi|abbr=on}} ૮ કિ.મી (૫.૦ માઈલ)
{{convert|300|acre|km2}} ૩૦૦ એકર (૧.૨ કિ.મી)
{{convert|6|Moilbbl|m3|-4}} ૬ million barrels (૯,૫૦,૦૦૦ મી)
{{convert|101|–|104|F|C}} ૧૦૧–૧૦૪ °ફૅ (૩૮–૪૦ °સે)
{{convert|65|–|75|F|C}} ૬૫–૭૫ °ફૅ (૧૮–૨૪ °સે)
{{convert|90|°F|°C|abbr=on}} ૯૦ °ફૅ (૩૨ °સે)
{{convert|50|km|mi}} ૫૦ કિલોમીટર (૩૧ માઈલ)
{{convert|816520800|km|AU|abbr=on}} ૮૧,૬૫,૨૦,૮૦૦ કિ.મી (૫.૪૫૮૧૦૪ AU)
{{convert|740573600|km|AU|abbr=on}} ૭૪,૦૫,૭૩,૬૦૦ કિ.મી (૪.૯૫૦૪૨૯ AU)
{{convert|778547200|km|AU|abbr=on}} ૭૭,૮૫,૪૭,૨૦૦ કિ.મી (૫.૨૦૪૨૬૭ AU)
{{convert|1424|km2|sqmi|2|abbr=on}} ૧,૪૨૪ કિ.મી (૫૪૯.૮૧ ચો માઈલ)
{{convert|1224.38|km2|sqmi|2|abbr=on}} ૧,૨૨૪.૩૮ કિ.મી (૪૭૨.૭૪ ચો માઈલ)
{{convert|200|km2|sqmi|2|abbr=on}} ૨૦૦ કિ.મી (૭૭.૨૨ ચો માઈલ)
{{convert|224|km|mi|abbr=on|0}} ૨૨૪ કિ.મી (૧૩૯ માઈલ)
{{convert|232|km|mi|abbr=on|0}} ૨૩૨ કિ.મી (૧૪૪ માઈલ)
{{convert|20|usgal}} ૨૦ અમેરિકન ગેલન (૭૬ લિ; ૧૭ imp gal)
{{convert|10|usgal}} ૧૦ અમેરિકન ગેલન (૩૮ લિ; ૮.૩ imp gal)
{{convert|1|sqft}} ૧ ચોરસ ફુટ (૦.૦૯૩ મી)
{{convert|10|C|F}} ૧૦ °સે (૫૦ °ફૅ)
{{convert|30|C|F}} ૩૦ °સે (૮૬ °ફૅ)
{{convert|20|C|F}} ૨૦ °સે (૬૮ °ફૅ)
{{convert|22|C|F}} ૨૨ °સે (૭૨ °ફૅ)
{{convert|40|-|106|F|C}} ૪૦–૧૦૬ °ફૅ (૪–૪૧ °સે)
{{convert|86|F|C}} ૮૬ °ફૅ (૩૦ °સે)
{{convert|21|C|F}} ૨૧ °સે (૭૦ °ફૅ)
{{convert|4|C|F}} ૪ °સે (૩૯ °ફૅ)
{{convert|1000|km|mi}} ૧,૦૦૦ કિલોમીટર (૬૨૦ માઈલ)
{{convert|2000|km|mi}} ૨,૦૦૦ કિલોમીટર (૧,૨૦૦ માઈલ)
{{convert|1000|km|mi}} ૧,૦૦૦ કિલોમીટર (૬૨૦ માઈલ)
{{convert|40|km|mi}} ૪૦ કિલોમીટર (૨૫ માઈલ)
{{convert|2.0|km|mi}} ૨.૦ કિલોમીટર (૧.૨ માઈલ)
{{convert|10|km|mi}} ૧૦ કિલોમીટર (૬.૨ માઈલ)
{{convert|1500|m|ft|abbr=off}} ૧,૫૦૦ મીટર (૪,૯૦૦ ફુટ)
{{convert|65|and|85|C|F}} ૬૫ અને ૮૫ °સે (૧૪૯ અને ૧૮૫ °ફૅ)
{{convert|100|°C|°F|abbr=on}} ૧૦૦ °સે (૨૧૨ °ફૅ)
{{convert|65|to|70|C|F}} ૬૫ થી ૭૦ °સે (૧૪૯ થી ૧૫૮ °ફૅ)
{{convert|70|to|75|C|F}} ૭૦ થી ૭૫ °સે (૧૫૮ થી ૧૬૭ °ફૅ)
{{convert|75|to|80|C|F}} ૭૫ થી ૮૦ °સે (૧૬૭ થી ૧૭૬ °ફૅ)
{{convert|80|to|85|C|F}} ૮૦ થી ૮૫ °સે (૧૭૬ થી ૧૮૫ °ફૅ)
{{convert|99|°C|°F}} ૯૯ °સે (૨૧૦ °ફૅ)
{{convert|95|to|100|C|F}} ૯૫ થી ૧૦૦ °સે (૨૦૩ થી ૨૧૨ °ફૅ)
{{convert|99|°C|°F}} ૯૯ °સે (૨૧૦ °ફૅ)
{{convert|99|°C|°F}} ૯૯ °સે (૨૧૦ °ફૅ)
{{convert|80|to|85|C|F}} ૮૦ થી ૮૫ °સે (૧૭૬ થી ૧૮૫ °ફૅ)
{{convert|90|to|100|C|F}} ૯૦ થી ૧૦૦ °સે (૧૯૪ થી ૨૧૨ °ફૅ)
{{convert|1250000|km2}} ૧૨,૫૦,૦૦૦ ચોરસ કિલોમીટર (૪,૮૦,૦૦૦ ચો માઈલ)
{{convert|1|mi|km|0|sing=on}} ૧-માઈલ (૨ કિ.મી)
{{convert|1484|m|ft}} ૧,૪૮૪ મીટર (૪,૮૬૯ ફુ)
{{convert|11430|mm|in|lk=on}} ૧૧,૪૩૦ મિલિમીટર (૪૫૦ ઇં)
{{convert|11873|mm|in|lk=on}} ૧૧,૮૭૩ મિલિમીટર (૪૬૭.૪ ઇં)
{{convert|22,987|mm|in|lk=on}} ૨૨,૯૮૭ મિલિમીટર (૯૦૫.૦ ઇં)
{{convert|9300|mm|in|lk=on}} ૯,૩૦૦ મિલિમીટર (૩૭૦ ઇં)
{{convert|23.5|km2|mi2}} ૨૩.૫ ચોરસ કિલોમીટર (૯.૧ ચો માઈલ)
{{convert|300|acre|ha}} ૩૦૦ એકર (૧૨૦ હે.)
{{convert|4.5|m|ft}} ૪.૫ મીટર (૧૫ ફુ)
{{convert|505000|km3|cumi|abbr=on|lk=on}} ૫,૦૫,૦૦૦ કિ.મી (૧,૨૧,૦૦૦ માઈલ)
{{convert|398000|km3|cumi|abbr=on}} ૩,૯૮,૦૦૦ કિ.મી (૯૫,૦૦૦ માઈલ)
{{convert|505000|km3|cumi|abbr=on}} ૫,૦૫,૦૦૦ કિ.મી (૧,૨૧,૦૦૦ માઈલ)
{{convert|434000|km3|cumi|abbr=on}} ૪,૩૪,૦૦૦ કિ.મી (૧,૦૪,૦૦૦ માઈલ)
{{convert|18|ft|m|abbr=on}} ૧૮ ફુ (૫.૫ મી)
{{convert|67|C|F|abbr=on|lk=on}} ૬૭ °સે (૧૫૩ °ફૅ)
{{convert|20|to|30|mm|sigfig=1|abbr=on}} ૨૦ થી ૩૦ મિ.મી (૦.૮ થી ૧ ઇં)
{{convert|15|to|18|mm|sigfig=1|abbr=on}} ૧૫ થી ૧૮ મિ.મી (૦.૬ થી ૦.૭ ઇં)
{{convert|5|and|10|g|sigfig=1|abbr=on}} ૫ અને ૧૦ ગ્રા (૦.૨ અને ૦.૪ ઔં)
{{convert|10000|and|12000|t|LT|sigfig=2}} ૧૦,૦૦૦ અને ૧૨,૦૦૦ ટન (૯,૮૦૦ અને ૧૨,૦૦૦ લૉન્ગ ટન)
{{convert|9000|t|LT|sigfig=2}} ૯,૦૦૦ ટન (૮,૯૦૦ લૉન્ગ ટન)
{{convert|1500|to|2000|t|LT|sigfig=2}} ૧,૫૦૦ થી ૨,૦૦૦ ટન (૧,૫૦૦ થી ૨,૦૦૦ લૉન્ગ ટન)
{{convert|142|km/h|abbr=on}} ૧૪૨ કિમી/ક (૮૮ મા/ક)
{{convert|40|mph|abbr=on|disp=or}} ૪૦ મા/ક અથવા ૬૪ કિમી/ક
{{convert|100|ha|sqkm}} ૧૦૦ હેક્ટર (૧.૦ કિ.મી)
{{convert|14000|ft|m}} ૧૪,૦૦૦ ફુટ (૪,૩૦૦ મી)
{{convert|175|mi|km}} ૧૭૫ માઈલ (૨૮૨ કિ.મી)
{{convert|1000|hp|abbr=on}} ૧,૦૦૦ હૉ.પા. (૭૫૦ કિ.વૉ)
{{convert|1100|hp|abbr=on}} ૧,૧૦૦ હૉ.પા. (૮૨૦ કિ.વૉ)
{{convert|1800|hp|kW|-1|abbr=on}} ૧,૮૦૦ હૉ.પા. (૧,૩૪૦ કિ.વૉ)
{{convert|277|mi/h|km/h|abbr=on}} ૨૭૭ મા/ક (૪૪૬ કિમી/ક)
{{convert|735|hp|kW|0|abbr=on}} ૭૩૫ હૉ.પા. (૫૪૮ કિ.વૉ)
{{convert|217|mi/h|km/h|abbr=on}} ૨૧૭ મા/ક (૩૪૯ કિમી/ક)
{{convert|222|mi/h|km/h|abbr=on}} ૨૨૨ મા/ક (૩૫૭ કિમી/ક)
{{convert|90|hp|abbr=on}} ૯૦ હૉ.પા. (૬૭ કિ.વૉ)
{{convert|105|hp|abbr=on}} ૧૦૫ હૉ.પા. (૭૮ કિ.વૉ)
{{convert|112|hp|abbr=on}} ૧૧૨ હૉ.પા. (૮૪ કિ.વૉ)
{{convert|20|hp|abbr=on}} ૨૦ હૉ.પા. (૧૫ કિ.વૉ)
{{convert|85|bhp|abbr=on}} ૮૫ બી.એચ.પી. (૬૩ કિ.વૉ)
{{convert|250|hp|abbr=on}} ૨૫૦ હૉ.પા. (૧૯૦ કિ.વૉ)
{{convert|185|lb|kg st|abbr=on}} ૧૮૫ રતલ (૮૪ કિ.ગ્રા; ૧૩.૨ st)
{{convert|24|ft|m|adj=on}} ૨૪-ફુટ (૭.૩ મી)
{{convert|100|ft|m}} ૧૦૦ ફુટ (૩૦ મી)
{{convert|12|ft|m|adj=on}} ૧૨-ફુટ (૩.૭ મી)
{{convert|16|ft|m|adj=on}} ૧૬-ફુટ (૪.૯ મી)
{{convert|35000|sqft|m2|-2|sing=on}} ૩૫,૦૦૦-ચોરસ-ફુટ (૩,૩૦૦ મી)
{{convert|7700|yd|adj=on}} ૭,૭૦૦-વાર (૭,૦૦૦ મી)
{{convert|60000|sqft|m2|-3|sing=on}} ૬૦,૦૦૦-ચોરસ-ફુટ (૬,૦૦૦ મી)
{{convert|4000|ft|m}} ૪,૦૦૦ ફુટ (૧,૨૦૦ મી)
{{convert|7000|sqft|m2}} ૭,૦૦૦ ચોરસ ફુટ (૬૫૦ મી)
{{convert|6500|sqft}} ૬,૫૦૦ ચોરસ ફુટ (૬૦૦ મી)
{{convert|65.3|hp|abbr=on}} ૬૫.૩ હૉ.પા. (૪૮.૭ કિ.વૉ)
{{convert|70|hp|abbr=on}} ૭૦ હૉ.પા. (૫૨ કિ.વૉ)
{{convert|53.5|hp|abbr=on}} ૫૩.૫ હૉ.પા. (૩૯.૯ કિ.વૉ)
{{convert|62|hp|abbr=on}} ૬૨ હૉ.પા. (૪૬ કિ.વૉ)
{{convert|68|hp|abbr=on}} ૬૮ હૉ.પા. (૫૧ કિ.વૉ)
{{convert|70|hp|abbr=on}} ૭૦ હૉ.પા. (૫૨ કિ.વૉ)
{{convert|2400|mm}} ૨,૪૦૦ મિલિમીટર (૯૪ ઇં)
{{convert|3690|mm}} ૩,૬૯૦ મિલિમીટર (૧૪૫ ઇં)
{{convert|3675|mm}} ૩,૬૭૫ મિલિમીટર (૧૪૪.૭ ઇં)
{{convert|1665|mm}} ૧,૬૬૫ મિલિમીટર (૬૫.૬ ઇં)
{{convert|1485|mm}} ૧,૪૮૫ મિલિમીટર (૫૮.૫ ઇં)
{{convert|1485|mm}} ૧,૪૮૫ મિલિમીટર (૫૮.૫ ઇં)
{{convert|1500|mm}} ૧,૫૦૦ મિલિમીટર (૫૯ ઇં)
{{convert|70|PS|kW hp|abbr=on}} ૭૦ PS (૫૧ કિ.વૉ; ૬૯ હૉ.પા.)
{{convert|65|hp|abbr=on}} ૬૫ હૉ.પા. (૪૮ કિ.વૉ)
{{convert|71|hp|abbr=on}} ૭૧ હૉ.પા. (૫૩ કિ.વૉ)
{{convert|75|hp|abbr=on}} ૭૫ હૉ.પા. (૫૬ કિ.વૉ)
{{convert|2470|mm}} ૨,૪૭૦ મિલિમીટર (૯૭ ઇં)
{{convert|3795|mm}} ૩,૭૯૫ મિલિમીટર (૧૪૯.૪ ઇં)
{{convert|1695|mm}} ૧,૬૯૫ મિલિમીટર (૬૬.૭ ઇં)
{{convert|1550|mm}} ૧,૫૫૦ મિલિમીટર (૬૧ ઇં)
{{convert|2470|mm|in|1|abbr=on}} ૨,૪૭૦ મિ.મી (૯૭.૨ ઇં)
{{convert|3795|mm|in|1|abbr=on}} ૩,૭૯૫ મિ.મી (૧૪૯.૪ ઇં)
{{convert|1405|cc|abbr=on}} ૧,૪૦૫ સે (૮૫.૭ ઇંચ)
{{convert|1248|cc|abbr=on}} ૧,૨૪૮ સે (૭૬.૨ ઇંચ)
{{convert|1172|cc|abbr=on}} ૧,૧૭૨ સે (૭૧.૫ ઇંચ)
{{convert|71|PS|kW hp|abbr=on}} ૭૧ PS (૫૨ કિ.વૉ; ૭૦ હૉ.પા.)
{{convert|75|PS|kW hp|abbr=on}} ૭૫ PS (૫૫ કિ.વૉ; ૭૪ હૉ.પા.)
{{convert|65|PS|kW hp|abbr=on}} ૬૫ PS (૪૮ કિ.વૉ; ૬૪ હૉ.પા.)
{{convert|135|N.m|abbr=on}} ૧૩૫ N·m (૧૦૦ lbf·ft)
{{convert|190|N.m|abbr=on}} ૧૯૦ N·m (૧૪૦ lbf·ft)
{{convert|96|N.m|abbr=on}} ૯૬ N·m (૭૧ lbf·ft)
{{convert|14|in|abbr=on}} ૧૪ ઇં (૩૬૦ મિ.મી)
{{convert|14|in|abbr=on}} ૧૪ ઇં (૩૬૦ મિ.મી)
{{convert|13|in|abbr=on}} ૧૩ ઇં (૩૩૦ મિ.મી)
{{convert|200|km|abbr=on}} ૨૦૦ કિ.મી (૧૨૦ માઈલ)
{{convert|105|km/h}} ૧૦૫ કિલોમીટર પ્રતિ કલાક (૬૫ મા/ક)
{{convert|330|hp|kW|0|abbr=on}} ૩૩૦ હૉ.પા. (૨૪૬ કિ.વૉ)
{{convert|270|km/h|abbr=on}} ૨૭૦ કિમી/ક (૧૭૦ મા/ક)
{{convert|180|km/h|abbr=on}} ૧૮૦ કિમી/ક (૧૧૦ મા/ક)
{{convert|4150|mm|in|1|abbr=on}} ૪,૧૫૦ મિ.મી (૧૬૩.૪ ઇં)
{{convert|3988|mm|in|1|abbr=on}} ૩,૯૮૮ મિ.મી (૧૫૭.૦ ઇં)
{{convert|4158|mm|in|1|abbr=on}} ૪,૧૫૮ મિ.મી (૧૬૩.૭ ઇં)
{{convert|4377|mm|in|1|abbr=on}} ૪,૩૭૭ મિ.મી (૧૭૨.૩ ઇં)
{{convert|1700|mm|in|1|abbr=on}} ૧,૭૦૦ મિ.મી (૬૬.૯ ઇં)
{{convert|1540|mm|in|1|abbr=on}} ૧,૫૪૦ મિ.મી (૬૦.૬ ઇં)
{{convert|1575|mm|in|1|abbr=on}} ૧,૫૭૫ મિ.મી (૬૨.૦ ઇં)
{{convert|2450|mm|in|1|abbr=on}} ૨,૪૫૦ મિ.મી (૯૬.૫ ઇં)
{{convert|2650|mm|in|1|abbr=on}} ૨,૬૫૦ મિ.મી (૧૦૪.૩ ઇં)
{{convert|200|mm|in|1|abbr=on}} ૨૦૦ મિ.મી (૭.૯ ઇં)
{{convert|100|PS|kW hp|0|abbr=on}} ૧૦૦ PS (૭૪ કિ.વૉ; ૯૯ હૉ.પા.)
{{convert|200|mm|in|1|abbr=on}} ૨૦૦ મિ.મી (૭.૯ ઇં)
{{convert|42|L|1|abbr=on|lk=on}} ૪૨ લિ (૯.૨ imp gal; ૧૧.૧ ગૅ-યુ.એસ.)
{{convert|65|PS|kW hp|0|abbr=on}} ૬૫ PS (૪૮ કિ.વૉ; ૬૪ હૉ.પા.)
{{convert|90|hp|abbr=on}} ૯૦ હૉ.પા. (૬૭ કિ.વૉ)
{{convert|90|hp|abbr=on}} ૯૦ હૉ.પા. (૬૭ કિ.વૉ)
{{convert|4413|mm|in|1|abbr=on}} ૪,૪૧૩ મિ.મી (૧૭૩.૭ ઇં)
{{convert|1703|mm|in|1|abbr=on}} ૧,૭૦૩ મિ.મી (૬૭.૦ ઇં)
{{convert|1550|mm|in|1|abbr=on}} ૧,૫૫૦ મિ.મી (૬૧.૦ ઇં)
{{convert|2520|mm|in|1|abbr=on}} ૨,૫૨૦ મિ.મી (૯૯.૨ ઇં)
{{convert|624|cc|cuin|0|lk=on|abbr=on}} ૬૨૪ સે (૩૮ ઇંચ)
{{convert|2230|mm|in|1|abbr=on}} ૨,૨૩૦ મિ.મી (૮૭.૮ ઇં)
{{convert|15|L|usgal impgal|0|abbr=on}} ૧૫ લિ (૪ ગૅ-યુ.એસ.; ૩ imp gal)
{{convert|3099|mm|in|1|abbr=on}} ૩,૦૯૯ મિ.મી (૧૨૨.૦ ઇં)
{{convert|1495|mm|in|1|abbr=on}} ૧,૪૯૫ મિ.મી (૫૮.૯ ઇં)
{{convert|1652|mm|in|1|abbr=on}} ૧,૬૫૨ મિ.મી (૬૫.૦ ઇં)
{{convert|600|kg|lb|abbr=on}} ૬૦૦ કિ.ગ્રા (૧,૩૦૦ રતલ)
{{convert|635|kg|lb|abbr=on}} ૬૩૫ કિ.ગ્રા (૧,૪૦૦ રતલ)
{{convert|26|km/l}} ૨૬ કિલોમીટર પ્રતિ લિટર (૭૩ mpg-imp; ૬૧ માઈલ/ગૅ-યુ.એસ.)
{{convert|22|km/l}} ૨૨ કિલોમીટર પ્રતિ લિટર (૬૨ mpg-imp; ૫૨ માઈલ/ગૅ-યુ.એસ.)
{{convert|33|hp}} ૩૩ અશ્વબળ (૨૫ કિ.વૉ)
{{convert|624|cc|cuin|0|lk=on|abbr=on}} ૬૨૪ સે (૩૮ ઇંચ)
{{convert|73.5|mm|in|1|abbr=on}} ૭૩.૫ મિ.મી (૨.૯ ઇં)
{{convert|73.5|mm|in|1|abbr=on}} ૭૩.૫ મિ.મી (૨.૯ ઇં)
{{convert|35|PS|kW hp||abbr=on}} ૩૫ PS (૨૬ કિ.વૉ; ૩૫ હૉ.પા.)
{{convert|48|Nm|ftlbf|abbr=on}} ૪૮ N·m (૩૫ ft·lbf)
{{convert|60|km/h|mi/h|abbr=on}} ૬૦ કિમી/ક (૩૭ મા/ક)
{{convert|105|km/h|mi/h|abbr=on}} ૧૦૫ કિમી/ક (૬૫ મા/ક)
{{convert|4.24|l/100 km|lk=off }} ૪.૨૪ લિટર પ્રતિ ૧૦૦ કિલોમીટર (૬૬.૬ mpg-imp; ૫૫.૫ માઈલ/ગૅ-યુ.એસ.)
{{convert|150|L|cuft|abbr=on}} ૧૫૦ લિ (૫.૩ ફુટ)
{{convert|1325|mm|in|1|abbr=on}} ૧,૩૨૫ મિ.મી (૫૨.૨ ઇં)
{{convert|1315|mm|in|1|abbr=on}} ૧,૩૧૫ મિ.મી (૫૧.૮ ઇં)
{{convert|180|mm|in|1|abbr=on}} ૧૮૦ મિ.મી (૭.૧ ઇં)
{{convert|42169|mi2|km2}} ૪૨,૧૬૯ ચોરસ માઈલ (૧,૦૯,૨૨૦ કિ.મી)
{{convert|4|in|cm}} ૪ ઇંચ (૧૦ સે.મી)
{{convert|28|in|cm}} ૨૮ ઇંચ (૭૧ સે.મી)
{{convert|4|in|cm}} ૪ ઇંચ (૧૦ સે.મી)
{{convert|8|in|cm}} ૮ ઇંચ (૨૦ સે.મી)
{{convert|12|in|mm}} ૧૨ ઇંચ (૩૦૦ મિ.મી)
{{convert|500|acre|km2}} ૫૦૦ એકર (૨.૦ કિ.મી)
{{convert|249|mi|km|abbr=on}} ૨૪૯ માઈલ (૪૦૧ કિ.મી)
{{convert|20.5|mph|km/h|abbr=on}} ૨૦.૫ મા/ક (૩૩.૦ કિમી/ક)
{{convert|0|mph|km/h|abbr=on}} ૦ મા/ક (૦ કિમી/ક)
{{convert|5128|km²}} ૫,૧૨૮ ચોરસ કિલોમીટર (૧,૯૮૦ ચો માઈલ)
{{convert|11|km}} ૧૧ કિલોમીટર (૬.૮ માઈલ)
{{convert|5128|km²|abbr=on}} ૫,૧૨૮ કિ.મી (૧,૯૮૦ ચો માઈલ)
{{convert|4768|km²|abbr=on}} ૪,૭૬૮ કિ.મી (૧,૮૪૧ ચો માઈલ)
{{convert|80|km|abbr=on}} ૮૦ કિ.મી (૫૦ માઈલ)
{{convert|59|km}} ૫૯ કિલોમીટર (૩૭ માઈલ)
{{convert|300|km²|abbr=on}} ૩૦૦ કિ.મી (૧૨૦ ચો માઈલ)
{{convert|41|km|abbr=on}} ૪૧ કિ.મી (૨૫ માઈલ)
{{convert|12|km|abbr=on}} ૧૨ કિ.મી (૭.૫ માઈલ)
{{convert|940|m|abbr=on}} ૯૪૦ મી (૩,૦૮૦ ફુ)
{{convert|3|mi|km|adj=on}} ૩-માઈલ (૪.૮ કિ.મી)
{{convert|18|mi|km|adj=on}} ૧૮-માઈલ (૨૯ કિ.મી)
{{convert|40|lb|kg|adj=on}} ૪૦-રતલ (૧૮ કિ.ગ્રા)
{{convert|75|lb|kg|adj=on}} ૭૫-રતલ (૩૪ કિ.ગ્રા)
{{convert|40|mi|km|adj=on}} ૪૦-માઈલ (૬૪ કિ.મી)
{{convert|15|km|mi|abbr=on|lk=off}} ૧૫ કિ.મી (૯.૩ માઈલ)
{{convert|6|ft|0|in|m|2|abbr=on}} ૬ ફુ ૦ ઇં (૧.૮૩ મી)
{{convert|130|km|mi}} ૧૩૦ કિલોમીટર (૮૧ માઈલ)
{{convert|40|°C|F}} ૪૦ °સે (૧૦૪ °ફૅ)
{{convert|38|°C|F}} ૩૮ °સે (૧૦૦ °ફૅ)
{{convert|22|°C|F}} ૨૨ °સે (૭૨ °ફૅ)
{{convert|19|°C|F}} ૧૯ °સે (૬૬ °ફૅ)
{{convert|35|mi|km}} ૩૫ માઈલ (૫૬ કિ.મી)
{{convert|2766890|km2|mi2}} ૨૭,૬૬,૮૯૦ ચોરસ કિલોમીટર (૧૦,૬૮,૩૦૦ ચો માઈલ)
{{convert|1098580|km2|mi2}} ૧૦,૯૮,૫૮૦ ચોરસ કિલોમીટર (૪,૨૪,૧૬૦ ચો માઈલ)
{{convert|8511965|km2|mi2}} ૮૫,૧૧,૯૬૫ ચોરસ કિલોમીટર (૩૨,૮૬,૪૮૮ ચો માઈલ)
{{convert|0756950|km2|mi2}} ૦૭,૫૬,૯૫૦ ચોરસ કિલોમીટર (૨,૯૨,૨૬૦ ચો માઈલ)
{{convert|1138910|km2|mi2}} ૧૧,૩૮,૯૧૦ ચોરસ કિલોમીટર (૪,૩૯,૭૪૦ ચો માઈલ)
{{convert|0283560|km2|mi2}} ૦૨,૮૩,૫૬૦ ચોરસ કિલોમીટર (૧,૦૯,૪૮૦ ચો માઈલ)
{{convert|0012173|km2|mi2}} ૦૦,૧૨,૧૭૩ ચોરસ કિલોમીટર (૪,૭૦૦ ચો માઈલ)
{{convert|0091000|km2|mi2}} ૦૦,૯૧,૦૦૦ ચોરસ કિલોમીટર (૩૫,૦૦૦ ચો માઈલ)
{{convert|0214999|km2|mi2}} ૦૨,૧૪,૯૯૯ ચોરસ કિલોમીટર (૮૩,૦૧૨ ચો માઈલ)
{{convert|0406750|km2|mi2}} ૦૪,૦૬,૭૫૦ ચોરસ કિલોમીટર (૧,૫૭,૦૫૦ ચો માઈલ)
{{convert|1285220|km2|mi2}} ૧૨,૮૫,૨૨૦ ચોરસ કિલોમીટર (૪,૯૬,૨૩૦ ચો માઈલ)
{{convert|0163270|km2|mi2}} ૦૧,૬૩,૨૭૦ ચોરસ કિલોમીટર (૬૩,૦૪૦ ચો માઈલ)
{{convert|0176220|km2|mi2}} ૦૧,૭૬,૨૨૦ ચોરસ કિલોમીટર (૬૮,૦૪૦ ચો માઈલ)
{{convert|0912050|km2|mi2}} ૦૯,૧૨,૦૫૦ ચોરસ કિલોમીટર (૩,૫૨,૧૪૦ ચો માઈલ)
{{convert|2798|km|mi}} ૨,૭૯૮ કિલોમીટર (૧,૭૩૯ માઈલ)
{{convert|3903|km2|sqmi|abbr=on}} ૩,૯૦૩ કિ.મી (૧,૫૦૭ ચો માઈલ)
{{convert|163270|km2|sqmi|abbr=on}} ૧,૬૩,૨૭૦ કિ.મી (૬૩,૦૪૦ ચો માઈલ)
{{convert|176220|km2|sqmi|abbr=on}} ૧,૭૬,૨૨૦ કિ.મી (૬૮,૦૪૦ ચો માઈલ)
{{convert|912050|km2|sqmi|abbr=on}} ૯,૧૨,૦૫૦ કિ.મી (૩,૫૨,૧૪૦ ચો માઈલ)
{{convert|1484|km2|sqmi|abbr=on}} ૧,૪૮૪ કિ.મી (૫૭૩ ચો માઈલ)
{{convert|783|km2|sqmi|abbr=on|0}} ૭૮૩ કિ.મી (૩૦૨ ચો માઈલ)
{{convert|700|km2|sqmi|abbr=on|0}} ૭૦૦ કિ.મી (૨૭૦ ચો માઈલ)
{{convert|51.9|km|mi|abbr=on|0}} ૫૧.૯ કિ.મી (૩૨ માઈલ)
{{convert|48.48|km|mi|abbr=on|0}} ૪૮.૪૮ કિ.મી (૩૦ માઈલ)
{{convert|1397.3|km2|sqmi|abbr=on|0|disp=or}} ૧,૩૯૭.૩ કિ.મી અથવા ૫૪૦ ચો માઈલ
{{convert|42.7|km2|sqmi|abbr=on|0|disp=or}} ૪૨.૭ કિ.મી અથવા ૧૬ ચો માઈલ
{{convert|43|km2|sqmi|abbr=on|0|disp=or}} ૪૩ કિ.મી અથવા ૧૭ ચો માઈલ
{{convert|48|C|F}} ૪૮ °સે (૧૧૮ °ફૅ)
{{convert|12000|km|0|abbr=on}} ૧૨,૦૦૦ કિ.મી (૭,૪૫૬ માઈલ)
{{convert|299|lb|kg|abbr=on}} ૨૯૯ રતલ (૧૩૬ કિ.ગ્રા)
{{convert|20|ft|m|abbr=on}} ૨૦ ફુ (૬.૧ મી)
{{convert|16|ft|m|abbr=on}} ૧૬ ફુ (૪.૯ મી)
{{convert|350|sqft|m2|abbr=on}} ૩૫૦ ચો ફુટ (૩૩ મી)
{{convert|350|-|680|kg|abbr=on}} ૩૫૦–૬૮૦ કિ.ગ્રા (૭૭૦–૧,૫૦૦ રતલ)
{{convert|2.4|-|3|m|ft|abbr=on}} ૨.૪–૩ મી (૭.૯–૯.૮ ફુ)
{{convert|150|-|249|kg|abbr=on}} ૧૫૦–૨૪૯ કિ.ગ્રા (૩૩૧–૫૪૯ રતલ)
{{convert|1.8|-|2.4|m|ft}} ૧.૮–૨.૪ મીટર (૫.૯–૭.૯ ફુ)
{{convert|499|kg|abbr=on}} ૪૯૯ કિ.ગ્રા (૧,૧૦૦ રતલ)
{{convert|1002|kg|abbr=on}} ૧,૦૦૨ કિ.ગ્રા (૨,૨૦૯ રતલ)
{{convert|10|cm|abbr=on}} ૧૦ સે.મી (૩.૯ ઇં)
{{convert|10|°C|abbr=on}} ૧૦ °સે (૫૦ °ફૅ)
{{convert|5|-|15|cm|abbr=on}} ૫–૧૫ સે.મી (૨.૦–૫.૯ ઇં)
{{convert|1|mi|abbr=on}} ૧ માઈલ (૧.૬ કિ.મી)
{{convert|3|ft|abbr=on}} ૩ ફુ (૦.૯૧ મી)
{{convert|200|mi|abbr=on}} ૨૦૦ માઈલ (૩૨૦ કિ.મી)
{{convert|100|yd|abbr=on}} ૧૦૦ વા (૯૧ મી)
{{convert|30|to|40|ft}} ૩૦ થી ૪૦ ફુટ (૯.૧ થી ૧૨.૨ મી)
{{convert|100|km|abbr=on}} ૧૦૦ કિ.મી (૬૨ માઈલ)
{{convert|200|kg|abbr=on}} ૨૦૦ કિ.ગ્રા (૪૪૦ રતલ)
{{convert|0.9|kg|abbr=on}} ૦.૯ કિ.ગ્રા (૨.૦ રતલ)
{{convert|10|to|15|kg}} ૧૦ થી ૧૫ કિલોગ્રામ (૨૨ થી ૩૩ રતલ)
{{convert|290|kg|abbr=on}} ૨૯૦ કિ.ગ્રા (૬૪૦ રતલ)
{{convert|230|kg|abbr=on}} ૨૩૦ કિ.ગ્રા (૫૧૦ રતલ)
{{convert|308|K|C F}} ૩૦૮ કે (૩૫ °સે; ૯૫ °ફૅ)
{{convert|110|acre|km2||abbr=on}} ૧૧૦ એકર (૦.૪૫ કિ.મી)
{{convert|10|m|ft|abbr=on}} ૧૦ મી (૩૩ ફુ)
{{convert|10|m|ft|abbr=on}} ૧૦ મી (૩૩ ફુ)
{{convert|10|-|30|m|ft|abbr=on}} ૧૦–૩૦ મી (૩૩–૯૮ ફુ)
{{convert|30|-|60|m|ft|abbr=on}} ૩૦–૬૦ મી (૯૮–૧૯૭ ફુ)
{{convert|60|m|ft|abbr=on}} ૬૦ મી (૨૦૦ ફુ)
{{convert|99.6|m|ft|abbr=on}} ૯૯.૬ મી (૩૨૭ ફુ)
{{convert|2.5|m|ft|abbr=on}} ૨.૫ મી (૮.૨ ફુ)
{{convert|9.8|kg|abbr=on}} ૯.૮ કિ.ગ્રા (૨૨ રતલ)
{{convert|5|kg|abbr=on}} ૫ કિ.ગ્રા (૧૧ રતલ)
{{convert|800|g|abbr=on}} ૮૦૦ ગ્રા (૨૮ ઔં)
{{convert|151|mi2|km2|0}} ૧૫૧ ચોરસ માઈલ (૩૯૧ કિ.મી)
{{convert|150|km2|mi2|0|abbr=on}} ૧૫૦ કિ.મી (૫૮ ચો માઈલ)
{{convert|849|m|ft|0}} ૮૪૯ મીટર (૨,૭૮૫ ફુ)
{{convert|6.5|°C|°F}} ૬.૫ °સે (૪૩.૭ °ફૅ)
{{convert|17.5|°C|°F}} ૧૭.૫ °સે (૬૩.૫ °ફૅ)
{{convert|30.8|°C|°F}} ૩૦.૮ °સે (૮૭.૪ °ફૅ)
{{convert|-17.5|°C|°F|1}} −૧૭.૫ °સે (૦.૫ °ફૅ)
{{convert|1.88|m|ftin|abbr=on|lk=off}} ૧.૮૮ મી (૬ ફુ ૨ ઇં)
{{convert|80|kg|lb st|abbr=on}} ૮૦ કિ.ગ્રા (૧૮૦ રતલ; ૧૩ st)
{{convert|6288|ft|m|adj=on}} ૬,૨૮૮-ફુટ (૧,૯૧૭ મી)
{{convert|18|mi|km}} ૧૮ માઈલ (૨૯ કિ.મી)
{{convert|110|mi|km|sing=on|sigfig=3}} ૧૧૦-માઈલ (૧૭૭ કિ.મી)
{{convert|410|mi|km|sing=on|sigfig=3}} ૪૧૦-માઈલ (૬૬૦ કિ.મી)
{{convert|71|sqmi|km2|sigfig=3}} ૭૧ ચોરસ માઈલ (૧૮૪ કિ.મી)
{{convert|12.3|sqmi|km2|sigfig=3}} ૧૨.૩ ચોરસ માઈલ (૩૧.૯ કિ.મી)
{{convert|10|mi|km}} ૧૦ માઈલ (૧૬ કિ.મી)
{{convert|60|in|cm}} ૬૦ ઇંચ (૧૫૦ સે.મી)
{{convert|100|in|cm}} ૧૦૦ ઇંચ (૨૫૦ સે.મી)
{{convert|34|F|C}} ૩૪ °ફૅ (૧ °સે)
{{convert|0|F|C}} ૦ °ફૅ (−૧૮ °સે)
{{convert|40|in|cm}} ૪૦ ઇંચ (૧૦૦ સે.મી)
{{convert|12|mi}} ૧૨ માઈલ (૧૯ કિ.મી)
{{convert|5|cm|in|sigfig=1|abbr=on}} ૫ સે.મી (૨ ઇં)
{{convert|3|m|ft|sigfig=1|abbr=on}} ૩ મી (૧૦ ફુ)
{{convert|440|km|mi|-1}} ૪૪૦ કિલોમીટર (૨૭૦ માઈલ)
{{convert|300|m|ft|-1}} ૩૦૦ મીટર (૯૮૦ ફુ)
{{convert|2500|km|mi|-2|abbr=on}} ૨,૫૦૦ કિ.મી (૧,૬૦૦ માઈલ)
{{convert|4000|km|mi|-2|abbr=on}} ૪,૦૦૦ કિ.મી (૨,૫૦૦ માઈલ)
{{convert|10200|km|mi|-2|abbr=on}} ૧૦,૨૦૦ કિ.મી (૬,૩૦૦ માઈલ)
{{convert|64000|km|mi|-2|abbr=on}} ૬૪,૦૦૦ કિ.મી (૩૯,૮૦૦ માઈલ)
{{convert|5150|km|mi|-2|abbr=on}} ૫,૧૫૦ કિ.મી (૩,૨૦૦ માઈલ)
{{convert|83|g}} ૮૩ ગ્રામ (૨.૯ ઔં)
{{convert|4|C}} ૪ °સે (૩૯ °ફૅ)
{{convert|209.9|MPa|atm|abbr=on}} ૨૦૯.૯ મેગાપા (૨,૦૭૨ atm)
{{convert|355|K|C}} ૩૫૫ કે (૮૨ °સે)
{{convert|2.216|GPa|atm|abbr=on}} ૨.૨૧૬ ગિગાપા (૨૧,૮૭૦ atm)
{{convert|1|m|ft}} ૧ મીટર (૩.૩ ફુ)
{{convert|20|m}} ૨૦ મીટર (૬૬ ફુ)
{{convert|650|km2}} ૬૫૦ ચોરસ કિલોમીટર (૨૫૦ ચો માઈલ)
{{convert|560|m|ft|abbr=on}} ૫૬૦ મી (૧,૮૪૦ ફુ)
{{convert|800|m|ft|abbr=on}} ૮૦૦ મી (૨,૬૦૦ ફુ)
{{convert|30|to|38|C|F}} ૩૦ થી ૩૮ °સે (૮૬ થી ૧૦૦ °ફૅ)
{{convert|43.3|°C|°F|abbr=on}} ૪૩.૩ °સે (૧૦૯.૯ °ફૅ)
{{convert|10|to|28|C|F}} ૧૦ થી ૨૮ °સે (૫૦ થી ૮૨ °ફૅ)
{{convert|28|°C|°F|abbr=on}} ૨૮ °સે (૮૨ °ફૅ)
{{convert|10|°C|°F|abbr=on}} ૧૦ °સે (૫૦ °ફૅ)
{{convert|5|to|6|C|F}} ૫ થી ૬ °સે (૪૧ થી ૪૩ °ફૅ)
{{convert|1200|mm|in}} ૧,૨૦૦ મિલિમીટર (૪૭ ઇં)
{{convert|26.0|°C|°F}} ૨૬.૦ °સે (૭૮.૮ °ફૅ)
{{convert|45.9|°C|°F}} ૪૫.૯ °સે (૧૧૪.૬ °ફૅ)
{{convert|23.5|°C|°F}} ૨૩.૫ °સે (૭૪.૩ °ફૅ)
{{convert|1674.4|km/h|m/s|abbr=on}} ૧,૬૭૪.૪ કિમી/ક (૪૬૫.૧ મી/સે)
{{convert|1|AU|km| lk=off | abbr=on}} ૧ AU (૧૫,૦૦,૦૦,૦૦૦ કિ.મી)
{{convert|1.7|AU|km| abbr=on}} ૧.૭ AU (૨૫,૦૦,૦૦,૦૦૦ કિ.મી)
{{convert|37.5|in|mm}} ૩૭.૫ ઇંચ (૯૫૦ મિ.મી)
{{convert|8100|acre|km2|0}} ૮,૧૦૦ એકર (૩૩ કિ.મી)
{{convert|37|acre|0|adj=on}} ૩૭-એકર (૧૫ હે.)
{{convert|80|mi|km}} ૮૦ માઈલ (૧૩૦ કિ.મી)
{{convert|૩૧૨૬૭૯|km૨|sqmi|lk=out|abbr=on}} ૩,૧૨,૬૭૯ કિ.મી (૧,૨૦,૭૨૬ ચો માઈલ)
{{convert|૩૧૧૮૮૮|km૨|sqmi|lk=out|abbr=on}} ૩,૧૧,૮૮૮ કિ.મી (૧,૨૦,૪૨૧ ચો માઈલ)
{{convert|૭૯૧|km૨|sqmi|lk=out|abbr=on}} ૭૯૧ કિ.મી (૩૦૫ ચો માઈલ)
{{convert|91|g|oz|0}} ૯૧ ગ્રામ (૩ ઔં)
{{convert|500|mi|km|sing=on}} ૫૦૦-માઈલ (૮૦૦ કિ.મી)
{{convert|40|acre|m2}} ૪૦ એકર (૧,૬૦,૦૦૦ મી)
{{convert|90|mi|km|0}} ૯૦ માઈલ (૧૪૫ કિ.મી)
{{convert|36|cm|in|1|abbr=on}} ૩૬ સે.મી (૧૪.૨ ઇં)
{{convert|6.175|kg|1|abbr=on}} ૬.૧૭૫ કિ.ગ્રા (૧૩.૬ રતલ)
{{convert|142.6|sqmi|1}} ૧૪૨.૬ ચોરસ માઈલ (૩૬૯.૩ કિ.મી)
{{convert|135.1|sqmi|1}} ૧૩૫.૧ ચોરસ માઈલ (૩૪૯.૯ કિ.મી)
{{convert|7.6|sqmi|1}} ૭.૬ ચોરસ માઈલ (૧૯.૭ કિ.મી)
{{convert|445|ft|m|0}} ૪૪૫ ફુટ (૧૩૬ મી)
{{convert|19.3|in|cm|1|abbr=on}} ૧૯.૩ ઇં (૪૯.૦ સે.મી)
{{convert|42.1|in|mm|sigfig=3|abbr=on}} ૪૨.૧ ઇં (૧,૦૭૦ મિ.મી)
{{convert|32.3|F|C|1}} ૩૨.૩ °ફૅ (૦.૨ °સે)
{{convert|10|-|15|F|C|1|abbr=on}} ૧૦–૧૫ °ફૅ (−૧૨.૨ – −૯.૪ °સે)
{{convert|50|F}} ૫૦ °ફૅ (૧૦ °સે)
{{convert|-11|F|C|0}} −૧૧ °ફૅ (−૨૪ °સે)
{{convert|0|F|C}} ૦ °ફૅ (−૧૮ °સે)
{{convert|77.6|F|C|1}} ૭૭.૬ °ફૅ (૨૫.૩ °સે)
{{convert|95|F|C|0}} ૯૫ °ફૅ (૩૫ °સે)
{{convert|110|F|C|0}} ૧૧૦ °ફૅ (૪૩ °સે)
{{convert|106|F|C|0}} ૧૦૬ °ફૅ (૪૧ °સે)
{{convert|2.75|in|mm|0}} ૨.૭૫ ઇંચ (૭૦ મિ.મી)
{{convert|78.7|in|cm|1}} ૭૮.૭ ઇંચ (૧૯૯.૯ સે.મી)
{{convert|0.8|in|cm|1}} ૦.૮ ઇંચ (૨.૦ સે.મી)
{{convert|2.0|in|cm|1}} ૨.૦ ઇંચ (૫.૧ સે.મી)
{{convert|65.5|in|cm|1}} ૬૫.૫ ઇંચ (૧૬૬.૪ સે.મી)
{{convert|55.4|in|cm|0}} ૫૫.૪ ઇંચ (૧૪૧ સે.મી)
{{convert|54.9|in|cm|1}} ૫૪.૯ ઇંચ (૧૩૯.૪ સે.મી)
{{convert|30.7|in|cm|1}} ૩૦.૭ ઇંચ (૭૮.૦ સે.મી)
{{convert|548|ft|m|0|abbr=on}} ૫૪૮ ફુ (૧૬૭ મી)
{{convert|233|m|ft}} ૨૩૩ મીટર (૭૬૪ ફુ)
{{convert|220|m|ft}} ૨૨૦ મીટર (૭૨૦ ફુ)
{{convert|2200|ft|m|-1|adj=on}} ૨,૨૦૦-ફુટ (૬૭૦ મી)
{{convert|9000|ft|m|-2}} ૯,૦૦૦ ફુટ (૨,૭૦૦ મી)
{{convert|3157|ft|m}} ૩,૧૫૭ ફુટ (૯૬૨ મી)
{{convert|321|m|ft|0}} ૩૨૧ મીટર (૧,૦૫૩ ફુ)
{{convert|4|acre|m2|adj=on}} ૪-એકર (૧૬,૦૦૦ મી)
{{convert|36.6|m|2|abbr=on|lk=out}} ૩૬.૬ મી (૧૨૦.૦૮ ફુ)
{{convert|18|m|2|abbr=on|lk=out}} ૧૮ મી (૫૯.૦૬ ફુ)
{{convert|13.5|m|2|abbr=on|lk=out}} ૧૩.૫ મી (૪૪.૨૯ ફુ)
{{convert|2760|acre|km2|adj=on}} ૨,૭૬૦-એકર (૧૧.૨ કિ.મી)
{{convert|1033|ft|m|0}} ૧,૦૩૩ ફુટ (૩૧૫ મી)
{{convert|59972|ha|km2 sqmi|abbr=on|0}} ૫૯,૯૭૨ હે. (૬૦૦ કિ.મી; ૨૩૨ ચો માઈલ)
{{convert|20|°C|°F}} ૨૦ °સે (૬૮ °ફૅ)
{{convert|4.5|°C|°F}} ૪.૫ °સે (૪૦.૧ °ફૅ)
{{convert|-20.8|°C|°F}} −૨૦.૮ °સે (−૫.૪ °ફૅ)
{{convert|-12.9|°C|°F}} −૧૨.૯ °સે (૮.૮ °ફૅ)
{{convert|8000|acres|0|lk=on|abbr=on}} ૮,૦૦૦ એકર (૩,૨૩૭ હે.)
{{convert|2400|acres|0|abbr=on}} ૨,૪૦૦ એકર (૯૭૧ હે.)
{{convert|26|mi|km}} ૨૬ માઈલ (૪૨ કિ.મી)
{{convert|2.5|m/s|mph}} ૨.૫ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ (૫.૬ મા/ક)
{{convert|160|mi|km}} ૧૬૦ માઈલ (૨૬૦ કિ.મી)
{{convert|194|km|mi|0}} ૧૯૪ કિલોમીટર (૧૨૧ માઈલ)
{{convert|8|to|9|in|cm|abbr=off}} ૮ થી ૯ ઇંચ (૨૦ થી ૨૩ સેન્ટિમીટર)
{{convert|10|in|cm|abbr=off|lk=off}} ૧૦ ઇંચ (૨૫ સેન્ટિમીટર)
{{convert|22|to|24|in|cm|abbr=off}} ૨૨ થી ૨૪ ઇંચ (૫૬ થી ૬૧ સેન્ટિમીટર)
{{convert|13|and|16|in|cm|abbr=off}} ૧૩ અને ૧૬ ઇંચ (૩૩ અને ૪૧ સેન્ટિમીટર)
{{convert|18|and|35|lb|kg|abbr=on}} ૧૮ અને ૩૫ રતલ (૮.૨ અને ૧૫.૯ કિ.ગ્રા)
{{convert|1|acre|m2|adj=on}} ૧-એકર (૪,૦૦૦ મી)
{{convert|13|in|cm}} ૧૩ ઇંચ (૩૩ સે.મી)
{{convert|13|and|15|in|cm|abbr=off}} ૧૩ અને ૧૫ ઇંચ (૩૩ અને ૩૮ સેન્ટિમીટર)
{{convert|13|and|16|in|cm|abbr=off}} ૧૩ અને ૧૬ ઇંચ (૩૩ અને ૪૧ સેન્ટિમીટર)
{{convert|15|in|cm}} ૧૫ ઇંચ (૩૮ સે.મી)
{{convert|16|in|cm}} ૧૬ ઇંચ (૪૧ સે.મી)
{{convert|10.892|km/h|m/s|abbr=on}} ૧૦.૮૯૨ કિમી/ક (૩.૦૨૬ મી/સે)
{{convert|830|m|ft|0|abbr=on}} ૮૩૦ મી (૨,૭૨૩ ફુ)
{{convert|828|m|ft|0|abbr=on}} ૮૨૮ મી (૨,૭૧૭ ફુ)
{{convert|621.3|m|ft|0|abbr=on}} ૬૨૧.૩ મી (૨,૦૩૮ ફુ)
{{convert|309473|m2|sqft|-2|abbr=on}} ૩,૦૯,૪૭૩ મી (૩૩,૩૧,૧૦૦ ચો ફુટ)
{{convert|828|m|ft|0|abbr=on}} ૮૨૮ મી (૨,૭૧૭ ફુ)
{{convert|2|km2|acre|-1|abbr=on|adj=on}} ૨ કિ.મી (૪૯૦-એકર)
{{convert|3|ha|acre|1|abbr=off|lk=on}} હેક્ટર (૭.૪ એકર)
{{convert|12|ha|acre|abbr=off|lk=off|adj=on}} ૧૨-હેક્ટર (૩૦-એકર)
{{convert|828|m|ft|0|abbr=on}} ૮૨૮ મી (૨,૭૧૭ ફુ)
{{convert|509.2|m|ft|0|abbr=on|disp=/}} ૫૦૯.૨ મી/૧,૬૭૧ ફુ
{{convert|828|m|ft|0|abbr=on}} ૮૨૮ મી (૨,૭૧૭ ફુ)
{{convert|646.38|m|ft|0|abbr=on|disp=/}} ૬૪૬.૩૮ મી/૨,૧૨૧ ફુ
{{convert|828|m|ft|0|abbr=on}} ૮૨૮ મી (૨,૭૧૭ ફુ)
{{convert|628.8|m|ft|0|abbr=on|disp=/}} ૬૨૮.૮ મી/૨,૦૬૩ ફુ
{{convert|828|m|ft|0|abbr=on}} ૮૨૮ મી (૨,૭૧૭ ફુ)
{{convert|553.3|m|ft|0|abbr=on|disp=/}} ૫૫૩.૩ મી/૧,૮૧૫ ફુ
{{convert|64|km/h|mph|abbr=on}} ૬૪ કિમી/ક (૪૦ મા/ક)
{{convert|18|m/s|abbr=on}} ૧૮ મી/સે (૫૯ ફુટ/સે)
{{convert|606|m|ft|0|abbr=on}} ૬૦૬ મી (૧,૯૮૮ ફુ)
{{convert|449.2|m|ft|0|abbr=on|disp=/}} ૪૪૯.૨ મી/૧,૪૭૪ ફુ
{{convert|452|m|ft|0|abbr=on}} ૪૫૨ મી (૧,૪૮૩ ફુ)
{{convert|512|m|ft|0|abbr=on}} ૫૧૨ મી (૧,૬૮૦ ફુ)
{{convert|560|m|ft|0|abbr=on}} ૫૬૦ મી (૧,૮૩૭ ફુ)
{{convert|808|m|ft|abbr=on}} ૮૦૮ મી (૨,૬૫૧ ફુ)
{{convert|1.5|m|ft|1|abbr=on}} ૧.૫ મી (૪.૯ ફુ)
{{convert|4000|t|ST LT}} ૪,૦૦૦ ટન (૪,૪૦૦ શૉર્ટ ટન; ૩,૯૦૦ લૉન્ગ ટન)
{{convert|350|t|ST LT}} ૩૫૦ ટન (૩૯૦ શૉર્ટ ટન; ૩૪૦ લૉન્ગ ટન)
{{convert|200|m|ft|abbr=on}} ૨૦૦ મી (૬૬૦ ફુ)
{{convert|142000|m2|ft2|-3|abbr=on}} ૧,૪૨,૦૦૦ મી (૧૫,૨૮,૦૦૦ ચો ફુટ)
{{convert|18|m/s|abbr=on}} ૧૮ મી/સે (૫૯ ફુટ/સે)
{{convert|946000|l|gal|abbr=on}} ૯,૪૬,૦૦૦ લિ (૨,૫૦,૦૦૦ ગૅ-યુ.એસ.)
{{convert|10000|t|lb|abbr=on}} ૧૦,૦૦૦ ટન (૨,૨૦,૦૦,૦૦૦ રતલ)
{{convert|1500|kg|lb|abbr=on}} ૧,૫૦૦ કિ.ગ્રા (૩,૩૦૦ રતલ)
{{convert|275|m|ft|abbr=on}} ૨૭૫ મી (૯૦૨ ફુ)
{{convert|150|m|ft|abbr=on}} ૧૫૦ મી (૪૯૦ ફુ)
{{convert|452|m|ft|abbr=on}} ૪૫૨ મી (૧,૪૮૩ ફુ)
{{convert|11|ha|acre|abbr=on|adj=on}} ૧૧ હે. (૨૭-એકર)
{{convert|68000000|L|impgal|abbr=on}} ૬,૮૦,૦૦,૦૦૦ લિ (૧,૫૦,૦૦,૦૦૦ imp gal)
{{convert|110000|t|ST LT|lk=on}} ૧,૧૦,૦૦૦ ટન (૧,૨૦,૦૦૦ શૉર્ટ ટન; ૧,૧૦,૦૦૦ લૉન્ગ ટન)
{{convert|45000|m3|cuyd|-2|abbr=on}} ૪૫,૦૦૦ મી (૫૮,૯૦૦ વા)
{{convert|50|m|ft|0|abbr=on}} ૫૦ મી (૧૬૪ ફુ)
{{convert|330000|m3|cuyd|-2|abbr=on}} ૩,૩૦,૦૦૦ મી (૪,૩૧,૬૦૦ વા)
{{convert|606|m|ft|0|abbr=on}} ૬૦૬ મી (૧,૯૮૮ ફુ)
{{convert|50|C|F|0|abbr=on|lk=off}} ૫૦ °સે (૧૨૨ °ફૅ)
{{convert|449.2|m|ft|0|abbr=on}} ૪૪૯.૨ મી (૧,૪૭૪ ફુ)
{{convert|452|m|ft|0|abbr=on}} ૪૫૨ મી (૧,૪૮૩ ફુ)
{{convert|509.2|m|ft|0|abbr=on}} ૫૦૯.૨ મી (૧,૬૭૧ ફુ)
{{convert|527.3|m|ft|0|abbr=on}} ૫૨૭.૩ મી (૧,૭૩૦ ફુ)
{{convert|555.3|m|ft|0|abbr=on}} ૫૫૫.૩ મી (૧,૮૨૨ ફુ)
{{convert|629|m|ft|0|abbr=on}} ૬૨૯ મી (૨,૦૬૪ ફુ)
{{convert|636|m|ft|0|abbr=on}} ૬૩૬ મી (૨,૦૮૭ ફુ)
{{convert|688|m|ft|0|abbr=on}} ૬૮૮ મી (૨,૨૫૭ ફુ)
{{convert|828|m|ft|0|abbr=on}} ૮૨૮ મી (૨,૭૧૭ ફુ)
{{convert|672|m|ft|abbr=on}} ૬૭૨ મી (૨,૨૦૫ ફુ)
{{convert|220|km/h|mph|abbr=on}} ૨૨૦ કિમી/ક (૧૪૦ મા/ક)
{{convert|10|cm|in|0}} ૧૦ સેન્ટિમીટર (૪ ઇં)
{{convert|180|cm|ft|0}} ૧૮૦ સેન્ટિમીટર (૬ ફુ)
{{convert|100|g|oz}} ૧૦૦ ગ્રામ (૩.૫ ઔં)
{{convert|25|g|oz|1}} ૨૫ ગ્રામ (૦.૯ ઔં)
{{convert|70|to|110|g|oz}} ૭૦ થી ૧૧૦ ગ્રામ (૨.૫ થી ૩.૯ ઔં)
{{convert|20|and|40|m|yd}} ૨૦ અને ૪૦ મીટર (૨૨ અને ૪૪ વા)
{{convert|20|m|ft}} ૨૦ મીટર (૬૬ ફુ)
{{convert|50|m|ft|adj=on}} ૫૦-મીટર (૧૬૦ ફુ)
{{convert|100|m|ft}} ૧૦૦ મીટર (૩૩૦ ફુ)
{{convert|40|m|ft|adj=on}} ૪૦-મીટર (૧૩૦ ફુ)
{{convert|48|mm|in}} ૪૮ મિલિમીટર (૧.૯ ઇં)
{{convert|45|mm|in}} ૪૫ મિલિમીટર (૧.૮ ઇં)
{{convert|20|m|yd}} ૨૦ મીટર (૨૨ વા)
{{convert|40|m|yd|adj=on}} ૪૦-મીટર (૪૪ વા)
{{convert|50|m|yd}} ૫૦ મીટર (૫૫ વા)
{{convert|1.6|C|F|1|abbr=on}} ૧.૬ °સે (૩૪.૯ °ફૅ)
{{convert|30.8|°C|0|abbr=on}} ૩૦.૮ °સે (૮૭ °ફૅ)
{{convert|580|mm|in|1|abbr=on}} ૫૮૦ મિ.મી (૨૨.૮ ઇં)
{{convert|42|C|F|0|abbr=on}} ૪૨ °સે (૧૦૮ °ફૅ)
{{convert|-27|C|F|0|abbr=on}} −૨૭ °સે (−૧૭ °ફૅ)
{{convert|85|kg|lb st|abbr=on}} ૮૫ કિ.ગ્રા (૧૮૭ રતલ; ૧૩.૪ st)
{{convert|248|m|ft|abbr=on}} ૨૪૮ મી (૮૧૪ ફુ)
{{convert|38.6|km|0|abbr=on}} ૩૮.૬ કિ.મી (૨૪ માઈલ)
{{convert|66590|km|0|abbr=on}} ૬૬,૫૯૦ કિ.મી (૪૧,૩૭૭ માઈલ)
{{convert|200|km|0|abbr=on}} ૨૦૦ કિ.મી (૧૨૪ માઈલ)
{{convert|3320410|km|mi|abbr=on}} ૩૩,૨૦,૪૧૦ કિ.મી (૨૦,૬૩,૨૧૦ માઈલ)
{{convert|650|km|mi|abbr=on}} ૬૫૦ કિ.મી (૪૦૦ માઈલ)
{{convert|66590|km|mi|abbr=on}} ૬૬,૫૯૦ કિ.મી (૪૧,૩૮૦ માઈલ)
{{convert|131899|km|mi|abbr=on}} ૧,૩૧,૮૯૯ કિ.મી (૮૧,૯૫૮ માઈલ)
{{convert|467763|km|mi|abbr=on}} ૪,૬૭,૭૬૩ કિ.મી (૨,૯૦,૬૫૪ માઈલ)
{{convert|2650000|km|mi|abbr=on}} ૨૬,૫૦,૦૦૦ કિ.મી (૧૬,૫૦,૦૦૦ માઈલ)
{{convert|3300000|km|mi|abbr=on}} ૩૩,૦૦,૦૦૦ કિ.મી (૨૧,૦૦,૦૦૦ માઈલ)
{{convert|14500|km|mi}} ૧૪,૫૦૦ કિલોમીટર (૯,૦૦૦ માઈલ)
{{convert|5200|km|0|abbr=on}} ૫,૨૦૦ કિ.મી (૩,૨૩૧ માઈલ)
{{convert|485|km|0|abbr=on}} ૪૮૫ કિ.મી (૩૦૧ માઈલ)
{{convert|1620|km|mi}} ૧,૬૨૦ કિલોમીટર (૧,૦૧૦ માઈલ)
{{convert|891|km|mi}} ૮૯૧ કિલોમીટર (૫૫૪ માઈલ)
{{convert|205|km|mi}} ૨૦૫ કિલોમીટર (૧૨૭ માઈલ)
{{convert|1095|km|mi|abbr=on}} ૧,૦૯૫ કિ.મી (૬૮૦ માઈલ)
{{convert|623|km|mi|abbr=on}} ૬૨૩ કિ.મી (૩૮૭ માઈલ)
{{convert|20000|km|0|abbr=on}} ૨૦,૦૦૦ કિ.મી (૧૨,૪૨૭ માઈલ)
{{convert|268|km|0|abbr=on}} ૨૬૮ કિ.મી (૧૬૭ માઈલ)
{{convert|1700|km|0|abbr=on}} ૧,૭૦૦ કિ.મી (૧,૦૫૬ માઈલ)
{{convert|10000|km|mi}} ૧૦,૦૦૦ કિલોમીટર (૬,૨૦૦ માઈલ)
{{convert|18637|km|mi}} ૧૮,૬૩૭ કિલોમીટર (૧૧,૫૮૦ માઈલ)
{{convert|3530|km|mi}} ૩,૫૩૦ કિલોમીટર (૨,૧૯૦ માઈલ)
{{convert|95|km|mi}} ૯૫ કિલોમીટર (૫૯ માઈલ)
{{convert|93|km|mi}} ૯૩ કિલોમીટર (૫૮ માઈલ)
{{convert|90|km|mi}} ૯૦ કિલોમીટર (૫૬ માઈલ)
{{convert|86|km|mi}} ૮૬ કિલોમીટર (૫૩ માઈલ)
{{convert|65|km|mi}} ૬૫ કિલોમીટર (૪૦ માઈલ)
{{convert|35|km|mi}} ૩૫ કિલોમીટર (૨૨ માઈલ)
{{convert|32|km|mi}} ૩૨ કિલોમીટર (૨૦ માઈલ)
{{convert|28|km|mi}} ૨૮ કિલોમીટર (૧૭ માઈલ)
{{convert|24.53|km|mi}} ૨૪.૫૩ કિલોમીટર (૧૫.૨૪ માઈલ)
{{convert|9.2|km|mi}} ૯.૨ કિલોમીટર (૫.૭ માઈલ)
{{convert|11.6|km|mi}} ૧૧.૬ કિલોમીટર (૭.૨ માઈલ)
{{convert|9.985|km|mi}} ૯.૯૮૫ કિલોમીટર (૬.૨૦૪ માઈલ)
{{convert|8|km|mi|2|mi}} ૮ કિલોમીટર (૪.૯૭ માઈલ)
{{convert|158|km|mi}} ૧૫૮ કિલોમીટર (૯૮ માઈલ)
{{convert|26|km|mi}} ૨૬ કિલોમીટર (૧૬ માઈલ)
{{convert|165|km|mi}} ૧૬૫ કિલોમીટર (૧૦૩ માઈલ)
{{convert|111|km|mi}} ૧૧૧ કિલોમીટર (૬૯ માઈલ)
{{convert|49|km|mi}} ૪૯ કિલોમીટર (૩૦ માઈલ)
{{convert|150|km|mi}} ૧૫૦ કિલોમીટર (૯૩ માઈલ)
{{convert|25|km|mi}} ૨૫ કિલોમીટર (૧૬ માઈલ)
{{convert|62|km|mi}} ૬૨ કિલોમીટર (૩૯ માઈલ)
{{convert|19.5|km|mi}} ૧૯.૫ કિલોમીટર (૧૨.૧ માઈલ)
{{convert|22|km|mi}} ૨૨ કિલોમીટર (૧૪ માઈલ)
{{convert|1208.19|km|mi}} ૧,૨૦૮.૧૯ કિલોમીટર (૭૫૦.૭૩ માઈલ)
{{convert|93|km|mi}} ૯૩ કિલોમીટર (૫૮ માઈલ)
{{convert|95|km|mi}} ૯૫ કિલોમીટર (૫૯ માઈલ)
{{convert|150|km|mi}} ૧૫૦ કિલોમીટર (૯૩ માઈલ)
{{convert|165|km|mi}} ૧૬૫ કિલોમીટર (૧૦૩ માઈલ)
{{convert|90|km|mi}} ૯૦ કિલોમીટર (૫૬ માઈલ)
{{convert|65|km|mi}} ૬૫ કિલોમીટર (૪૦ માઈલ)
{{convert|25.33|km|mi|2|mi}} ૨૫.૩૩ કિલોમીટર (૧૫.૭૪ માઈલ)
{{convert|25|km|mi}} ૨૫ કિલોમીટર (૧૬ માઈલ)
{{convert|700|km|mi}} ૭૦૦ કિલોમીટર (૪૩૦ માઈલ)
{{convert|135.6|km|mi}} ૧૩૫.૬ કિલોમીટર (૮૪.૩ માઈલ)
{{convert|135|km|mi}} ૧૩૫ કિલોમીટર (૮૪ માઈલ)
{{convert|600|km|mi}} ૬૦૦ કિલોમીટર (૩૭૦ માઈલ)
{{convert|1047|km|mi}} ૧,૦૪૭ કિલોમીટર (૬૫૧ માઈલ)
{{convert|12|km|mi}} ૧૨ કિલોમીટર (૭.૫ માઈલ)
{{convert|150|km|mi}} ૧૫૦ કિલોમીટર (૯૩ માઈલ)
{{convert|19|km|mi}} ૧૯ કિલોમીટર (૧૨ માઈલ)
{{convert|158|km|mi}} ૧૫૮ કિલોમીટર (૯૮ માઈલ)
{{convert|126|km|mi}} ૧૨૬ કિલોમીટર (૭૮ માઈલ)
{{convert|21.5|km|mi}} ૨૧.૫ કિલોમીટર (૧૩.૪ માઈલ)
{{convert|235|km|mi}} ૨૩૫ કિલોમીટર (૧૪૬ માઈલ)
{{convert|110|km|mi}} ૧૧૦ કિલોમીટર (૬૮ માઈલ)
{{convert|3401.93|km|mi}} ૩,૪૦૧.૯૩ કિલોમીટર (૨,૧૧૩.૮૬ માઈલ)
{{convert|21.5|km|mi}} ૨૧.૫ કિલોમીટર (૧૩.૪ માઈલ)
{{convert|3401.93|km|mi}} ૩,૪૦૧.૯૩ કિલોમીટર (૨,૧૧૩.૮૬ માઈલ)
{{convert|150|km|mi}} ૧૫૦ કિલોમીટર (૯૩ માઈલ)
{{convert|135.6|km|mi}} ૧૩૫.૬ કિલોમીટર (૮૪.૩ માઈલ)
{{convert|49|km|mi}} ૪૯ કિલોમીટર (૩૦ માઈલ)
{{convert|56|km|mi}} ૫૬ કિલોમીટર (૩૫ માઈલ)
{{convert|600|km|mi|2|mi}} ૬૦૦ કિલોમીટર (૩૭૨.૮૨ માઈલ)
{{convert|1047|km|mi}} ૧,૦૪૭ કિલોમીટર (૬૫૧ માઈલ)
{{convert|150|km|mi}} ૧૫૦ કિલોમીટર (૯૩ માઈલ)
{{convert|750|km|mi}} ૭૫૦ કિલોમીટર (૪૭૦ માઈલ)
{{convert|28|km|mi}} ૨૮ કિલોમીટર (૧૭ માઈલ)
{{convert|24.53|km|mi}} ૨૪.૫૩ કિલોમીટર (૧૫.૨૪ માઈલ)
{{convert|9.2|km|mi}} ૯.૨ કિલોમીટર (૫.૭ માઈલ)
{{convert|552.5|m|mi}} ૫૫૨.૫ મીટર (૦.૩૪૩૩ માઈલ)
{{convert|10|km|mi}} ૧૦ કિલોમીટર (૬.૨ માઈલ)
{{convert|8|km|mi}} ૮ કિલોમીટર (૫.૦ માઈલ)
{{convert|11.6|km|mi}} ૧૧.૬ કિલોમીટર (૭.૨ માઈલ)
{{convert|9.985|km|mi}} ૯.૯૮૫ કિલોમીટર (૬.૨૦૪ માઈલ)
{{convert|32|km|mi}} ૩૨ કિલોમીટર (૨૦ માઈલ)
{{convert|22|km|mi}} ૨૨ કિલોમીટર (૧૪ માઈલ)
{{convert|12|km|mi}} ૧૨ કિલોમીટર (૭.૫ માઈલ)
{{convert|9|km|mi}} ૯ કિલોમીટર (૫.૬ માઈલ)
{{convert|23000|ft|m}} ૨૩,૦૦૦ ફુટ (૭,૦૦૦ મી)
{{convert|71,772|km|mi|abbr=on}} ૭૧,૭૭૨ કિ.મી (૪૪,૫૯૭ માઈલ)
{{convert|1,000|km|mi}} ૧,૦૦૦ કિલોમીટર (૬૨૦ માઈલ)
{{convert|70,934|km|mi}} ૭૦,૯૩૪ કિલોમીટર (૪૪,૦૭૬ માઈલ)
{{convert|16,000|km|mi}} ૧૬,૦૦૦ કિલોમીટર (૯,૯૦૦ માઈલ)
{{convert|25,000|km|mi}} ૨૫,૦૦૦ કિલોમીટર (૧૬,૦૦૦ માઈલ)
{{convert|154,522|km|mi}} ૧,૫૪,૫૨૨ કિલોમીટર (૯૬,૦૧૬ માઈલ)
{{convert|2,577,396|km|mi}} ૨૫,૭૭,૩૯૬ કિલોમીટર (૧૬,૦૧,૫૨૦ માઈલ)
{{convert|1,433,577|km|mi}} ૧૪,૩૩,૫૭૭ કિલોમીટર (૮,૯૦,૭૮૩ માઈલ)
{{convert|4,245,429|km|mi}} ૪૨,૪૫,૪૨૯ કિલોમીટર (૨૬,૩૭,૯૮૭ માઈલ)
{{convert|63327|km|mi|0}} ૬૩,૩૨૭ કિલોમીટર (૩૯,૩૫૦ માઈલ)
{{convert|34|km|mi}} ૩૪ કિલોમીટર (૨૧ માઈલ)
{{convert|100|km/h|mph}} ૧૦૦ કિલોમીટર પ્રતિ કલાક (૬૨ મા/ક)
{{convert|11000|km|mi|adj=on}} ૧૧,૦૦૦-કિલોમીટર (૬,૮૦૦ માઈલ)
{{convert|150|km/h|mph}} ૧૫૦ કિલોમીટર પ્રતિ કલાક (૯૩ મા/ક)
{{convert|100|km2|sqmi}} ૧૦૦ ચોરસ કિલોમીટર (૩૯ ચો માઈલ)
{{convert|140500000|t}} ૧૪,૦૫,૦૦,૦૦૦ ટન (૧૩,૮૩,૦૦,૦૦૦ લૉન્ગ ટન; ૧૫,૪૯,૦૦,૦૦૦ શૉર્ટ ટન)
{{convert|45500000|t}} ૪,૫૫,૦૦,૦૦૦ ટન (૪,૪૮,૦૦,૦૦૦ લૉન્ગ ટન; ૫,૦૨,૦૦,૦૦૦ શૉર્ટ ટન)
{{convert|1900000|t}} ૧૯,૦૦,૦૦૦ ટન (૧૯,૦૦,૦૦૦ લૉન્ગ ટન; ૨૧,૦૦,૦૦૦ શૉર્ટ ટન)
{{convert|23000000|t}} ૨,૩૦,૦૦,૦૦૦ ટન (૨,૩૦,૦૦,૦૦૦ લૉન્ગ ટન; ૨,૫૦,૦૦,૦૦૦ શૉર્ટ ટન)
{{convert|1600000|t}} ૧૬,૦૦,૦૦૦ ટન (૧૬,૦૦,૦૦૦ લૉન્ગ ટન; ૧૮,૦૦,૦૦૦ શૉર્ટ ટન)
{{convert|280000|t}} ૨,૮૦,૦૦૦ ટન (૨,૮૦,૦૦૦ લૉન્ગ ટન; ૩,૧૦,૦૦૦ શૉર્ટ ટન)
{{convert|180000|t}} ૧,૮૦,૦૦૦ ટન (૧,૮૦,૦૦૦ લૉન્ગ ટન; ૨,૦૦,૦૦૦ શૉર્ટ ટન)
{{convert|35000|t}} ૩૫,૦૦૦ ટન (૩૪,૦૦૦ લૉન્ગ ટન; ૩૯,૦૦૦ શૉર્ટ ટન)
{{convert|370000|t}} ૩,૭૦,૦૦૦ ટન (૩,૬૦,૦૦૦ લૉન્ગ ટન; ૪,૧૦,૦૦૦ શૉર્ટ ટન)
{{convert|1000|acre}} ૧,૦૦૦ એકર (૪૦૦ હે.)
{{convert|2500000|t}} ૨૫,૦૦,૦૦૦ ટન (૨૫,૦૦,૦૦૦ લૉન્ગ ટન; ૨૮,૦૦,૦૦૦ શૉર્ટ ટન)
{{convert|1500000|t}} ૧૫,૦૦,૦૦૦ ટન (૧૫,૦૦,૦૦૦ લૉન્ગ ટન; ૧૭,૦૦,૦૦૦ શૉર્ટ ટન)
{{convert|269000|ha}} ૨,૬૯,૦૦૦ હેક્ટર (૬,૬૦,૦૦૦ એકર)
{{convert|0.6|USoz|ml}} ૦.૬ અમેરિકન પ્રવાહિ આઉન્સ (૧૮ મિ.લિ)
{{convert|12|USoz|ml|adj=on}} ૧૨-અમેરિકન-પ્રવાહિ-આઉન્સ (૩૫૦ મિ.લિ)
{{convert|5|USoz|ml|adj=on}} ૫-અમેરિકન-પ્રવાહિ-આઉન્સ (૧૫૦ મિ.લિ)
{{convert|1.5|USoz|ml|adj=on}} ૧.૫-અમેરિકન-પ્રવાહિ-આઉન્સ (૪૪ મિ.લિ)
{{convert|105.5|in|mm|0|abbr=on}} ૧૦૫.૫ ઇં (૨,૬૮૦ મિ.મી)
{{convert|176.9|in|mm|0|abbr=on}} ૧૭૬.૯ ઇં (૪,૪૯૩ મિ.મી)
{{convert|71.5|in|mm|0|abbr=on}} ૭૧.૫ ઇં (૧,૮૧૬ મિ.મી)
{{convert|77.8|in|mm|0|abbr=on}} ૭૭.૮ ઇં (૧,૯૭૬ મિ.મી)
{{convert|5534|lb|abbr=on}} ૫,૫૩૪ રતલ (૨,૫૧૦ કિ.ગ્રા)
{{convert|5754|lb|abbr=on}} ૫,૭૫૪ રતલ (૨,૬૧૦ કિ.ગ્રા)
{{convert|120|bhp|abbr=on}} ૧૨૦ બી.એચ.પી. (૮૯ કિ.વૉ)
{{convert|290|Nm|abbr=on}} ૨૯૦ N·m (૨૧૦ lbf·ft)
{{convert|60|l|abbr=on}} ૬૦ લિ (૧૩ imp gal; ૧૬ ગૅ-યુ.એસ.)
{{convert|5.6|m|abbr=on}} ૫.૬ મી (૧૮ ફુ)
{{convert|18432|km2|sqmi}} ૧૮,૪૩૨ ચોરસ કિલોમીટર (૭,૧૧૭ ચો માઈલ)
{{convert|8,100,000|USgal|m3}} ૮૧,૦૦,૦૦૦ અમેરિકન ગેલન (૩૧,૦૦૦ મી)
{{convert|25|C|F}} ૨૫ °સે (૭૭ °ફૅ)
{{convert|300|acre|km2}} ૩૦૦ એકર (૧.૨ કિ.મી)
{{convert|600|acre|km2}} ૬૦૦ એકર (૨.૪ કિ.મી)
{{convert|15000|mi|km|0}} ૧૫,૦૦૦ માઈલ (૨૪,૧૪૦ કિ.મી)
{{convert|18|lb}} ૧૮ રતલ (૮.૨ કિ.ગ્રા)
{{convert|2|lb}} ૨ રતલ (૦.૯૧ કિ.ગ્રા)
{{convert|5|lb|abbr=on}} ૫ રતલ (૨.૩ કિ.ગ્રા)
{{convert|8|lb|abbr=on}} ૮ રતલ (૩.૬ કિ.ગ્રા)
{{convert|10000000000|lb}} ૧૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ રતલ (૪.૫×૧૦ કિ.ગ્રા)
{{convert|2000000000|lb|abbr=on}} ૨,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ રતલ (૯૧,૦૦,૦૦,૦૦૦ કિ.ગ્રા)
{{convert|100|lb|abbr=on}} ૧૦૦ રતલ (૪૫ કિ.ગ્રા)
{{convert|202000|acre|km2}} ૨,૦૨,૦૦૦ એકર (૮૨૦ કિ.મી)
{{convert|140|mi|km}} ૧૪૦ માઈલ (૨૩૦ કિ.મી)
{{convert|66500|sqmi|km2}} ૬૬,૫૦૦ ચોરસ માઈલ (૧,૭૨,૦૦૦ કિ.મી)
{{convert|2200|mi|km}} ૨,૨૦૦ માઈલ (૩,૫૦૦ કિ.મી)
{{convert|62|sqmi|km2}} ૬૨ ચોરસ માઈલ (૧૬૦ કિ.મી)
{{convert|58.4|sqmi|km2|1}} ૫૮.૪ ચોરસ માઈલ (૧૫૧.૩ કિ.મી)
{{convert|686|ft}} ૬૮૬ ફુટ (૨૦૯ મી)
{{convert|974|ft}} ૯૭૪ ફુટ (૨૯૭ મી)
{{convert|108|F}} ૧૦૮ °ફૅ (૪૨ °સે)
{{convert|-41|F}} −૪૧ °ફૅ (−૪૧ °સે)
{{convert|98.4|in|cm}} ૯૮.૪ ઇંચ (૨૫૦ સે.મી)
{{convert|45.4|F}} ૪૫.૪ °ફૅ (૭.૪ °સે)
{{convert|44.6|°F|°C|abbr=on}} ૪૪.૬ °ફૅ (૭.૦ °સે)
{{convert|15|acre|lk=on}} ૧૫ એકર (૬.૧ હે.)
{{convert|52|mi|km}} ૫૨ માઈલ (૮૪ કિ.મી)
{{convert|770|sqft|0}} ૭૭૦ ચોરસ ફુટ (૭૨ મી)
{{convert|26.2|mi|km|sing=on}} ૨૬.૨-માઈલ (૪૨.૨ કિ.મી)
{{convert|1|mi|km}} ૧ માઈલ (૧.૬ કિ.મી)
{{convert|10|mi|km}} ૧૦ માઈલ (૧૬ કિ.મી)
{{convert|2|mi|km}} ૨ માઈલ (૩.૨ કિ.મી)
{{convert|3400|acre|ha}} ૩,૪૦૦ એકર (૧,૪૦૦ હે.)
{{convert|470|x|85|m|ft|lk=out|abbr=on}} ૪૭૦ મી × ૮૫ મી (૧,૫૪૨ ફુ × ૨૭૯ ફુ)
{{convert|-3|to|4|°C|0|abbr=on}} −૩ થી ૪ °સે (૨૭ થી ૩૯ °ફૅ)
{{convert|19|to|30|°C|0|abbr=on}} ૧૯ થી ૩૦ °સે (૬૬ થી ૮૬ °ફૅ)
{{convert|160|km}} ૧૬૦ કિલોમીટર (૯૯ માઈલ)
{{convert|10|m|ft|0|abbr=on}} ૧૦ મી (૩૩ ફુ)
{{convert|15|m|ft|0|abbr=on}} ૧૫ મી (૪૯ ફુ)
{{convert|450|m|ft|0|abbr=on}} ૪૫૦ મી (૧,૪૭૬ ફુ)
{{convert|30|°C|°F|0}} ૩૦ °સે (૮૬ °ફૅ)
{{convert|2200|mm|in|1}} ૨,૨૦૦ મિલિમીટર (૮૬.૬ ઇં)
{{convert|3452|mm|in|1}} ૩,૪૫૨ મિલિમીટર (૧૩૫.૯ ઇં)
{{convert|944|mm|in|2}} ૯૪૪ મિલિમીટર (૩૭.૧૭ ઇં)
{{convert|38|°C|°F|0}} ૩૮ °સે (૧૦૦ °ફૅ)
{{convert|11|°C|°F|0}} ૧૧ °સે (૫૨ °ફૅ)
{{convert|43.3|°C|°F|1}} ૪૩.૩ °સે (૧૦૯.૯ °ફૅ)
{{convert|7.4|°C|°F|1}} ૭.૪ °સે (૪૫.૩ °ફૅ)
{{convert|7.4|°C|°F|1}} ૭.૪ °સે (૪૫.૩ °ફૅ)
{{convert|6.5|°C|°F|1}} ૬.૫ °સે (૪૩.૭ °ફૅ)
{{convert|3.4|km|mi|1|abbr=on}} ૩.૪ કિ.મી (૨.૧ માઈલ)
{{convert|3.7|km|mi|1|abbr=on}} ૩.૭ કિ.મી (૨.૩ માઈલ)
{{convert|76|km|mi}} ૭૬ કિલોમીટર (૪૭ માઈલ)
{{convert|૪૫|km/h|mph|abbr=on}} ૪૫ કિમી/ક (૨૮ મા/ક)
{{convert|૧૦૦|km/h|mph|abbr=on}} ૧૦૦ કિમી/ક (૬૨ મા/ક)
{{convert|700|acre|km2|1}} ૭૦૦ એકર (૨.૮ કિ.મી)
{{convert|51|acre|m2}} ૫૧ એકર (૨,૧૦,૦૦૦ મી)
{{convert|92|acre|m2}} ૯૨ એકર (૩,૭૦,૦૦૦ મી)
{{convert|30|acre|m2}} ૩૦ એકર (૧,૨૦,૦૦૦ મી)
{{convert|100|ft|m|-1}} ૧૦૦ ફુટ (૩૦ મી)
{{convert|60|ft|m|0}} ૬૦ ફુટ (૧૮ મી)
{{convert|7.2|°F|°C|abbr=on}} ૭.૨ °ફૅ (−૧૩.૮ °સે)
{{convert|391|ft|m|0}} ૩૯૧ ફુટ (૧૧૯ મી)
{{convert|612|ft|m|0}} ૬૧૨ ફુટ (૧૮૭ મી)
{{convert|927|ft|m}} ૯૨૭ ફુટ (૨૮૩ મી)
{{convert|185|ft|m|0|sing=on}} ૧૮૫-ફુટ (૫૬ મી)
{{convert|921|ft|m|sing=on}} ૯૨૧-ફુટ (૨૮૧ મી)
{{convert|203|ft|m|abbr=on}} ૨૦૩ ફુ (૬૨ મી)
{{convert|1250|ft|m}} ૧,૨૫૦ ફુટ (૩૮૦ મી)
{{convert|3000000|cuyd|m3}} ૩૦,૦૦,૦૦૦ ઘન વાર (૨૩,૦૦,૦૦૦ મી)
{{convert|240|km|mi|sp=uk}} ૨૪૦ કિલોમીટર (૧૫૦ માઈલ)
{{convert|42|km|mi|sp=uk}} ૪૨ કિલોમીટર (૨૬ માઈલ)
{{convert|35|km|mi|sp=uk}} ૩૫ કિલોમીટર (૨૨ માઈલ)
{{convert|5|km|mi|sp=uk}} ૫ કિલોમીટર (૩.૧ માઈલ)
{{convert|40|km|mi|sp=uk}} ૪૦ કિલોમીટર (૨૫ માઈલ)
{{convert|700|yd|m}} ૭૦૦ વાર (૬૪૦ મી)
{{convert|26|mi}} ૨૬ માઈલ (૪૨ કિ.મી)
{{convert|385|yd}} ૩૮૫ વાર (૩૫૨ મી)
{{convert|3500|m|ft}} ૩,૫૦૦ મીટર (૧૧,૫૦૦ ફુ)
{{convert|5373|km|mi|sp=uk}} ૫,૩૭૩ કિલોમીટર (૩,૩૩૯ માઈલ)
{{convert|37|km|mi|sp=uk}} ૩૭ કિલોમીટર (૨૩ માઈલ)
{{convert|27.5|mpgus|lk=off}} ૨૭.૫ માઈલ પ્રતિ અમેરિકન ગેલન (૮.૬ લિ/૧૦૦ કિ.મી; ૩૩.૦ mpg-imp)
{{convert|22.2|mpgus|lk=off}} ૨૨.૨ માઈલ પ્રતિ અમેરિકન ગેલન (૧૦.૬ લિ/૧૦૦ કિ.મી; ૨૬.૭ mpg-imp)
{{convert|20|ft|m|1}} ૨૦ ફુટ (૬.૧ મી)
{{convert|40|ft|m|2}} ૪૦ ફુટ (૧૨.૧૯ મી)
{{convert|100|ft|m|1|abbr=on}} ૧૦૦ ફુ (૩૦.૫ મી)
{{convert|200|ft|m|0|abbr=on}} ૨૦૦ ફુ (૬૧ મી)
{{convert|40|ft|0|abbr=on}} ૪૦ ફુ (૧૨ મી)
{{convert|50|ft|0|abbr=on}} ૫૦ ફુ (૧૫ મી)
{{convert|82|ft|0|abbr=on}} ૮૨ ફુ (૨૫ મી)
{{convert|25|ft|0|abbr=on}} ૨૫ ફુ (૮ મી)
{{convert|245000|km2|sqmi|-1}} ૨,૪૫,૦૦૦ ચોરસ કિલોમીટર (૯૪,૬૦૦ ચો માઈલ)
{{convert|35|km|mi|0}} ૩૫ કિલોમીટર (૨૨ માઈલ)
{{convert|1100|km|mi|-2}} ૧,૧૦૦ કિલોમીટર (૭૦૦ માઈલ)
{{convert|500|km|mi|-2}} ૫૦૦ કિલોમીટર (૩૦૦ માઈલ)
{{convert|1350|km|mi|-1}} ૧,૩૫૦ કિલોમીટર (૮૪૦ માઈલ)
{{convert|360|km|mi|0|adj=on}} ૩૬૦-કિલોમીટર (૨૨૪ માઈલ)
{{convert|-10|C|lk=on}} −૧૦ °સે (૧૪ °ફૅ)
{{convert|35|C}} ૩૫ °સે (૯૫ °ફૅ)
{{convert|130410|km2|sqmi|-1}} ૧,૩૦,૪૧૦ ચોરસ કિલોમીટર (૫૦,૩૫૦ ચો માઈલ)
{{convert|978|m|ft|0}} ૯૭૮ મીટર (૩,૨૦૯ ફુ)
{{convert|78772|km2|sqmi|-1}} ૭૮,૭૭૨ ચોરસ કિલોમીટર (૩૦,૪૧૦ ચો માઈલ)
{{convert|1343|m|ft|0}} ૧,૩૪૩ મીટર (૪,૪૦૬ ફુ)
{{convert|20758|km2|sqmi|-1}} ૨૦,૭૫૮ ચોરસ કિલોમીટર (૮,૦૧૦ ચો માઈલ)
{{convert|849|m|ft|0}} ૮૪૯ મીટર (૨,૭૮૫ ફુ)
{{convert|383|PD/km2|PD/sqmi}} ૩૮૩ વસતી પ્રતિ ચો.કિ.મી. (૯૯૦ /ચો મા)
{{convert|142|PD/km2|PD/sqmi|abbr=on}} ૧૪૨ /કિમી (૩૭૦ /ચો મા)
{{convert|125|PD/km2|PD/sqmi|abbr=on}} ૧૨૫ /કિમી (૩૨૦ /ચો મા)
{{convert|65|PD/km2|PD/sqmi|abbr=on}} ૬૫ /કિમી (૧૭૦ /ચો મા)
{{convert|46904|km|mi|0}} ૪૬,૯૦૪ કિલોમીટર (૨૯,૧૪૫ માઈલ)
{{convert|3497|km|mi|0}} ૩,૪૯૭ કિલોમીટર (૨,૧૭૩ માઈલ)
{{convert|213750|km|mi|0}} ૨,૧૩,૭૫૦ કિલોમીટર (૧,૩૨,૮૧૮ માઈલ)
{{convert|93.9|kg|lb st|abbr=on}} ૯૩.૯ કિ.ગ્રા (૨૦૭ રતલ; ૧૪.૭૯ st)
{{convert|1.96|m|ftin}} ૧.૯૬ મીટર (૬ ફુ ૫ ઇં)
{{convert|10|mi|km}} ૧૦ માઈલ (૧૬ કિ.મી)
{{convert|17|by|22|in|cm|abbr=on}} ૧૭ × ૨૨ ઇં (૪૩ × ૫૬ સે.મી)
{{convert|160|acres|ha}} ૧૬૦ એકર (૬૫ હે.)
{{convert|500|sqmi|sqkm}} ૫૦૦ ચોરસ માઈલ (૧,૩૦૦ કિ.મી)
{{convert|12000|acres|ha}} ૧૨,૦૦૦ એકર (૪,૯૦૦ હે.)
{{convert|8765|acres|ha}} ૮,૭૬૫ એકર (૩,૫૪૭ હે.)
{{convert|0.8|mi|km|adj=on}} ૦.૮-માઈલ (૧.૩ કિ.મી)
{{convert|17|acres|ha}} ૧૭ એકર (૬.૯ હે.)
{{convert|750|acres|ha}} ૭૫૦ એકર (૩૦૦ હે.)
{{convert|340|acres|ha}} ૩૪૦ એકર (૧૪૦ હે.)
{{convert|4737|ft|m}} ૪,૭૩૭ ફુટ (૧,૪૪૪ મી)
{{convert|975|ft|m}} ૯૭૫ ફુટ (૨૯૭ મી)
{{convert|1.85|m|ftin|abbr=on|lk=off}} ૧.૮૫ મી (૬ ફુ ૧ ઇં)
{{convert|85|kg|lb st|abbr=on}} ૮૫ કિ.ગ્રા (૧૮૭ રતલ; ૧૩.૪ st)
{{convert|55|lb|abbr=on}} ૫૫ રતલ (૨૫ કિ.ગ્રા)
{{convert|17|ft|6|in|m|abbr=on}} ૧૭ ફુ ૬ ઇં (૫.૩૩ મી)
{{convert|165|sqft|m2|0|abbr=on}} ૧૬૫ ચો ફુટ (૧૫ મી)
{{convert|5|ft|m|0|abbr=on}} ૫ ફુ (૨ મી)
{{convert|11|ft|6|in|m|abbr=on}} ૧૧ ફુ ૬ ઇં (૩.૫૧ મી)
{{convert|52|lb|kg|abbr=on}} ૫૨ રતલ (૨૪ કિ.ગ્રા)
{{convert|22|ft|m|0|abbr=on}} ૨૨ ફુ (૭ મી)
{{convert|290|sqft|m2|0|abbr=on}} ૨૯૦ ચો ફુટ (૨૭ મી)
{{convert|7|ft|m|abbr=on}} ૭ ફુ (૨.૧ મી)
{{convert|14|ft|m|abbr=on}} ૧૪ ફુ (૪.૩ મી)
{{convert|98|lb|kg|abbr=on}} ૯૮ રતલ (૪૪ કિ.ગ્રા)
{{convert|32|ft|1|in|m|abbr=on}} ૩૨ ફુ ૧ ઇં (૯.૭૮ મી)
{{convert|305|sqft|m2|0|abbr=on}} ૩૦૫ ચો ફુટ (૨૮ મી)
{{convert|5|ft|m|abbr=on}} ૫ ફુ (૧.૫ મી)
{{convert|17|ft|m|abbr=on}} ૧૭ ફુ (૫.૨ મી)
{{convert|112|lb|kg|abbr=on}} ૧૧૨ રતલ (૫૧ કિ.ગ્રા)
{{convert|100|ft|m|-1}} ૧૦૦ ફુટ (૩૦ મી)
{{convert|622.5|ft|m|1}} ૬૨૨.૫ ફુટ (૧૮૯.૭ મી)
{{convert|605|lb|kg|abbr=on}} ૬૦૫ રતલ (૨૭૪ કિ.ગ્રા)
{{convert|40.3|ft|m|abbr=on}} ૪૦.૩ ફુ (૧૨.૩ મી)
{{convert|12|hp|kW}} ૧૨ અશ્વબળ (૮.૯ કિ.વૉ)
{{convert|180|lb|kg|abbr=on}} ૧૮૦ રતલ (૮૨ કિ.ગ્રા)
{{convert|27|mph|km/h}} ૨૭ માઈલ પ્રતિ કલાક (૪૩ કિમી/ક)
{{convert|120|ft|m}} ૧૨૦ ફુટ (૩૭ મી)
{{convert|6.8|mph|km/h}} ૬.૮ માઈલ પ્રતિ કલાક (૧૦.૯ કિમી/ક)
{{convert|175|ft|m}} ૧૭૫ ફુટ (૫૩ મી)
{{convert|200|ft|m}} ૨૦૦ ફુટ (૬૧ મી)
{{convert|10|ft|m}} ૧૦ ફુટ (૩.૦ મી)
{{convert|60|ft|m|0|sing=on|adj=on}} ૬૦-ફુટ (૧૮ મી)
{{convert|1300|ft|m|-1}} ૧,૩૦૦ ફુટ (૪૦૦ મી)
{{convert|4080|ft|m|0}} ૪,૦૮૦ ફુટ (૧,૨૪૪ મી)
{{convert|85|acre|m2|adj=on}} ૮૫-એકર (૩,૪૦,૦૦૦ મી)
{{convert|24|mi|km|0}} ૨૪ માઈલ (૩૯ કિ.મી)
{{convert|24.5|mi|km|1}} ૨૪.૫ માઈલ (૩૯.૪ કિ.મી)
{{convert|50|mi|km}} ૫૦ માઈલ (૮૦ કિ.મી)
{{convert|656|ft|m|0}} ૬૫૬ ફુટ (૨૦૦ મી)
{{convert|100|ft|m|-1}} ૧૦૦ ફુટ (૩૦ મી)
{{convert|40|mi|km}} ૪૦ માઈલ (૬૪ કિ.મી)
{{convert|350|ft|m|0}} ૩૫૦ ફુટ (૧૦૭ મી)
{{convert|65|mi|km|0}} ૬૫ માઈલ (૧૦૫ કિ.મી)
{{convert|૧૦.૭|km|mi|abbr=on}} ૧૦.૭ કિ.મી (૬.૬ માઈલ)
{{convert|0|mph|km/h|abbr=on}} ૦ મા/ક (૦ કિમી/ક)
{{convert|0|mph|km/h|abbr=on}} ૦ મા/ક (૦ કિમી/ક)
{{convert|380|km|mi|abbr=on}} ૩૮૦ કિ.મી (૨૪૦ માઈલ)
{{convert|49|km|mi|abbr=on}} ૪૯ કિ.મી (૩૦ માઈલ)
{{convert|22|km|mi|abbr=on}} ૨૨ કિ.મી (૧૪ માઈલ)
{{convert|180|km|mi|abbr=on}} ૧૮૦ કિ.મી (૧૧૦ માઈલ)
{{convert|254|km|mi|abbr=on}} ૨૫૪ કિ.મી (૧૫૮ માઈલ)
{{convert|456|km|mi|abbr=on}} ૪૫૬ કિ.મી (૨૮૩ માઈલ)
{{convert|380|km|mi|abbr=on}} ૩૮૦ કિ.મી (૨૪૦ માઈલ)
{{convert|554|km|mi|abbr=on}} ૫૫૪ કિ.મી (૩૪૪ માઈલ)
{{convert|108|km|mi|abbr=on}} ૧૦૮ કિ.મી (૬૭ માઈલ)
{{convert|14|km|mi|abbr=on}} ૧૪ કિ.મી (૮.૭ માઈલ)
{{convert|541|km|mi|abbr=on}} ૫૪૧ કિ.મી (૩૩૬ માઈલ)
{{convert|274|km|mi|abbr=on}} ૨૭૪ કિ.મી (૧૭૦ માઈલ)
{{convert|274|km|mi|abbr=on}} ૨૭૪ કિ.મી (૧૭૦ માઈલ)
{{convert|422|km|abbr=on}} ૪૨૨ કિ.મી (૨૬૨ માઈલ)
{{convert|18|m|abbr=on}} ૧૮ મી (૫૯ ફુ)
{{convert|422|km|abbr=on}} ૪૨૨ કિ.મી (૨૬૨ માઈલ)
{{convert|4108|m|abbr=on|sigfig=5}} ૪,૧૦૮ મી (૧૩,૪૭૮ ફુ)
{{convert|3528|m|abbr=on|sigfig=5}} ૩,૫૨૮ મી (૧૧,૫૭૫ ફુ)
{{convert|170|km|abbr=on}} ૧૭૦ કિ.મી (૧૧૦ માઈલ)
{{convert|3249|m|abbr=on|sigfig=5}} ૩,૨૪૯ મી (૧૦,૬૫૯ ફુ)
{{convert|-45|C|abbr=on}} −૪૫ °સે (−૪૯ °ફૅ)
{{convert|1200|km|abbr=on}} ૧,૨૦૦ કિ.મી (૭૫૦ માઈલ)
{{convert|200|km|mi|abbr=on}} ૨૦૦ કિ.મી (૧૨૦ માઈલ)
{{convert|16|km|mi|abbr=on}} ૧૬ કિ.મી (૯.૯ માઈલ)
{{convert|23|km|mi|abbr=on}} ૨૩ કિ.મી (૧૪ માઈલ)
{{convert|60|km|mi|abbr=on}} ૬૦ કિ.મી (૩૭ માઈલ)
{{convert|16|km|mi|abbr=on}} ૧૬ કિ.મી (૯.૯ માઈલ)
{{convert|24|km|mi|abbr=on}} ૨૪ કિ.મી (૧૫ માઈલ)
{{convert|16|km|mi|abbr=on}} ૧૬ કિ.મી (૯.૯ માઈલ)
{{convert|15|km|mi|abbr=on}} ૧૫ કિ.મી (૯.૩ માઈલ)
{{convert|190|km}} ૧૯૦ કિલોમીટર (૧૨૦ માઈલ)
{{convert|6|km}} ૬ કિલોમીટર (૩.૭ માઈલ)
{{convert|65|km}} ૬૫ કિલોમીટર (૪૦ માઈલ)
{{convert|64|km}} ૬૪ કિલોમીટર (૪૦ માઈલ)
{{convert|42|km}} ૪૨ કિલોમીટર (૨૬ માઈલ)
{{convert|33|km}} ૩૩ કિલોમીટર (૨૧ માઈલ)
{{convert|120|km}} ૧૨૦ કિલોમીટર (૭૫ માઈલ)
{{convert|130|km}} ૧૩૦ કિલોમીટર (૮૧ માઈલ)
{{convert|1465|km|mi|abbr=on}} ૧,૪૬૫ કિ.મી (૯૧૦ માઈલ)
{{convert|253|km|mi|abbr=on}} ૨૫૩ કિ.મી (૧૫૭ માઈલ)
{{convert|35|km|mi|abbr=on}} ૩૫ કિ.મી (૨૨ માઈલ)
{{convert|1190|km|mi|abbr=on}} ૧,૧૯૦ કિ.મી (૭૪૦ માઈલ)
{{convert|1151|km|mi|abbr=on}} ૧,૧૫૧ કિ.મી (૭૧૫ માઈલ)
{{convert|4|km|mi|abbr=on}} ૪ કિ.મી (૨.૫ માઈલ)
{{convert|371|km|mi|abbr=on}} ૩૭૧ કિ.મી (૨૩૧ માઈલ)
{{convert|658|km|mi|abbr=on}} ૬૫૮ કિ.મી (૪૦૯ માઈલ)
{{convert|83|km|mi|abbr=on}} ૮૩ કિ.મી (૫૨ માઈલ)
{{convert|133|km|mi|abbr=on}} ૧૩૩ કિ.મી (૮૩ માઈલ)
{{convert|1235|km|mi|abbr=on}} ૧,૨૩૫ કિ.મી (૭૬૭ માઈલ)
{{convert|40|km|mi|abbr=on}} ૪૦ કિ.મી (૨૫ માઈલ)
{{convert|40|km|mi|abbr=on}} ૪૦ કિ.મી (૨૫ માઈલ)
{{convert|40|km|mi|abbr=on}} ૪૦ કિ.મી (૨૫ માઈલ)
{{convert|153|km|mi|abbr=on}} ૧૫૩ કિ.મી (૯૫ માઈલ)
{{convert|82|km|mi|abbr=on}} ૮૨ કિ.મી (૫૧ માઈલ)
{{convert|71|km|mi|abbr=on}} ૭૧ કિ.મી (૪૪ માઈલ)
{{convert|153|km|mi|abbr=on}} ૧૫૩ કિ.મી (૯૫ માઈલ)
{{convert|82|km|mi|abbr=on}} ૮૨ કિ.મી (૫૧ માઈલ)
{{convert|71|km|mi|abbr=on}} ૭૧ કિ.મી (૪૪ માઈલ)
{{convert|20|km|mi|abbr=on}} ૨૦ કિ.મી (૧૨ માઈલ)
{{convert|1533|km|mi|abbr=on}} ૧,૫૩૩ કિ.મી (૯૫૩ માઈલ)
{{convert|488|km|mi|abbr=on}} ૪૮૮ કિ.મી (૩૦૩ માઈલ)
{{convert|1000|km|mi|abbr=on}} ૧,૦૦૦ કિ.મી (૬૨૦ માઈલ)
{{convert|45|km|mi|abbr=on}} ૪૫ કિ.મી (૨૮ માઈલ)
{{convert|77|km|mi|abbr=on}} ૭૭ કિ.મી (૪૮ માઈલ)
{{convert|77|km|mi|abbr=on}} ૭૭ કિ.મી (૪૮ માઈલ)
{{convert|117|km|mi|abbr=on}} ૧૧૭ કિ.મી (૭૩ માઈલ)
{{convert|358|km|mi|abbr=on}} ૩૫૮ કિ.મી (૨૨૨ માઈલ)
{{convert|177|km|mi|abbr=on}} ૧૭૭ કિ.મી (૧૧૦ માઈલ)
{{convert|813|km|mi|abbr=on}} ૮૧૩ કિ.મી (૫૦૫ માઈલ)
{{convert|314|km|mi|abbr=on}} ૩૧૪ કિ.મી (૧૯૫ માઈલ)
{{convert|412|km|mi|abbr=on}} ૪૧૨ કિ.મી (૨૫૬ માઈલ)
{{convert|22|km|mi|abbr=on}} ૨૨ કિ.મી (૧૪ માઈલ)
{{convert|161|km|mi|abbr=on}} ૧૬૧ કિ.મી (૧૦૦ માઈલ)
{{convert|1949|km|mi|abbr=on}} ૧,૯૪૯ કિ.મી (૧,૨૧૧ માઈલ)
{{convert|1000|km|mi}} ૧,૦૦૦ કિલોમીટર (૬૨૦ માઈલ)
{{convert|70934|km|mi}} ૭૦,૯૩૪ કિલોમીટર (૪૪,૦૭૬ માઈલ)
{{convert|30000|km|mi}} ૩૦,૦૦૦ કિલોમીટર (૧૯,૦૦૦ માઈલ)
{{convert|2600|km|mi}} ૨,૬૦૦ કિલોમીટર (૧,૬૦૦ માઈલ)
{{convert|79116|km|mi}} ૭૯,૧૧૬ કિલોમીટર (૪૯,૧૬૦ માઈલ)
{{convert|10000|km|mi}} ૧૦,૦૦૦ કિલોમીટર (૬,૨૦૦ માઈલ)
{{convert|19064|km|mi}} ૧૯,૦૬૪ કિલોમીટર (૧૧,૮૪૬ માઈલ)
{{convert|6000|km|mi|mi}} ૬,૦૦૦ કિલોમીટર (૩,૭૦૦ માઈલ)
{{convert|2369|km|mi|mi}} ૨,૩૬૯ કિલોમીટર (૧,૪૭૨ માઈલ)
{{convert|6|km|mi}} ૬ કિલોમીટર (૩.૭ માઈલ)
{{convert|1,000|km|mi}} ૧,૦૦૦ કિલોમીટર (૬૨૦ માઈલ)
{{convert|70,934|km|mi}} ૭૦,૯૩૪ કિલોમીટર (૪૪,૦૭૬ માઈલ)
{{convert|16,000|km|mi}} ૧૬,૦૦૦ કિલોમીટર (૯,૯૦૦ માઈલ)
{{convert|25,000|km|mi}} ૨૫,૦૦૦ કિલોમીટર (૧૬,૦૦૦ માઈલ)
{{convert|154,522|km|mi}} ૧,૫૪,૫૨૨ કિલોમીટર (૯૬,૦૧૬ માઈલ)
{{convert|2,577,396|km|mi}} ૨૫,૭૭,૩૯૬ કિલોમીટર (૧૬,૦૧,૫૨૦ માઈલ)
{{convert|1,433,577|km|mi}} ૧૪,૩૩,૫૭૭ કિલોમીટર (૮,૯૦,૭૮૩ માઈલ)
{{convert|4,245,429|km|mi}} ૪૨,૪૫,૪૨૯ કિલોમીટર (૨૬,૩૭,૯૮૭ માઈલ)
{{convert|100|yd|m}} ૧૦૦ વાર (૯૧ મી)
{{convert|35|mi|km}} ૩૫ માઈલ (૫૬ કિ.મી)
{{convert|35|mi|km|adj=on}} ૩૫-માઈલ (૫૬ કિ.મી)
{{convert|150000|sqmi|km2}} ૧,૫૦,૦૦૦ ચોરસ માઈલ (૩,૯૦,૦૦૦ કિ.મી)
{{convert|200|mi|km}} ૨૦૦ માઈલ (૩૨૦ કિ.મી)
{{convert|150|mi|km}} ૧૫૦ માઈલ (૨૪૦ કિ.મી)
{{convert|12|ft|m|sing=on}} ૧૨-ફુટ (૩.૭ મી)
{{convert|90|mi/h|km/h|abbr=on}} ૯૦ મા/ક (૧૪૦ કિમી/ક)
{{convert|110|hp|abbr=on}} ૧૧૦ હૉ.પા. (૮૨ કિ.વૉ)
{{convert|177|hp|abbr=on}} ૧૭૭ હૉ.પા. (૧૩૨ કિ.વૉ)
{{convert|85|kg}} ૮૫ કિલોગ્રામ (૧૮૭ રતલ)
{{convert|300000|km2|sqmi|disp=s|abbr=on}} ૩,૦૦,૦૦૦ કિ.મી/૧,૨૦,૦૦૦ ચો માઈલ
{{convert|238391|km2|sqmi|}} ૨,૩૮,૩૯૧ ચોરસ કિલોમીટર (૯૨,૦૪૩ ચો માઈલ)
{{convert|2544|m|ft|disp=s|abbr=on}} ૨,૫૪૪ મી/૮,૩૪૬ ફુ
{{convert|10000|km2|sqmi|abbr=on}} ૧૦,૦૦૦ કિ.મી (૩,૯૦૦ ચો માઈલ)
{{convert|5800|km2|sqmi|abbr=on}} ૫,૮૦૦ કિ.મી (૨,૨૦૦ ચો માઈલ)
{{convert|8|°C}} ૮ °સે (૪૬ °ફૅ)
{{convert|-38.5|°C}} −૩૮.૫ °સે (−૩૭.૩ °ફૅ)
{{convert|44.5|°C}} ૪૪.૫ °સે (૧૧૨.૧ °ફૅ)
{{convert|28|°C}} ૨૮ °સે (૮૨ °ફૅ)
{{convert|35|°C}} ૩૫ °સે (૯૫ °ફૅ)
{{convert|16|°C}} ૧૬ °સે (૬૧ °ફૅ)
{{convert|2|°C}} ૨ °સે (૩૬ °ફૅ)
{{convert|-15|°C}} −૧૫ °સે (૫ °ફૅ)
{{convert|750|mm|in|abbr=on}} ૭૫૦ મિ.મી (૩૦ ઇં)
{{convert|600|mm|in|abbr=on}} ૬૦૦ મિ.મી (૨૪ ઇં)
{{convert|22298|km}} ૨૨,૨૯૮ કિલોમીટર (૧૩,૮૫૫ માઈલ)
{{convert|25|km/h|mph|abbr=on}} ૨૫ કિમી/ક (૧૬ મા/ક)
{{convert|500|lb|kg|abbr=on}} ૫૦૦ રતલ (૨૩૦ કિ.ગ્રા)
{{convert|100|mph|km/h|abbr=on}} ૧૦૦ મા/ક (૧૬૦ કિમી/ક)
{{convert|280|km/h|mph|abbr=on}} ૨૮૦ કિમી/ક (૧૭૦ મા/ક)
{{convert|249|km/h|mph|abbr=on}} ૨૪૯ કિમી/ક (૧૫૫ મા/ક)
{{convert|250|km/h|mph|abbr=on}} ૨૫૦ કિમી/ક (૧૬૦ મા/ક)
{{convert|290|km/h|mph|abbr=on}} ૨૯૦ કિમી/ક (૧૮૦ મા/ક)
{{convert|245|km/h|mph|abbr=on}} ૨૪૫ કિમી/ક (૧૫૨ મા/ક)
{{convert|248|km/h|mph|abbr=on}} ૨૪૮ કિમી/ક (૧૫૪ મા/ક)
{{convert|240|km/h|mph|abbr=on}} ૨૪૦ કિમી/ક (૧૫૦ મા/ક)
{{convert|230|km/h|mph|abbr=on}} ૨૩૦ કિમી/ક (૧૪૦ મા/ક)
{{convert|306|km/h|mph|abbr=on}} ૩૦૬ કિમી/ક (૧૯૦ મા/ક)
{{convert|260|km/h|mph|abbr=on}} ૨૬૦ કિમી/ક (૧૬૦ મા/ક)
{{convert|240|km/h|mph|abbr=on}} ૨૪૦ કિમી/ક (૧૫૦ મા/ક)
{{convert|210|km/h|mph|abbr=on}} ૨૧૦ કિમી/ક (૧૩૦ મા/ક)
{{convert|340|km/h|mph|abbr=on}} ૩૪૦ કિમી/ક (૨૧૦ મા/ક)
{{convert|353|km/h|mph|abbr=on}} ૩૫૩ કિમી/ક (૨૧૯ મા/ક)
{{convert|325|km/h|mph|abbr=on}} ૩૨૫ કિમી/ક (૨૦૨ મા/ક)
{{convert|356|km/h|mph|abbr=on}} ૩૫૬ કિમી/ક (૨૨૧ મા/ક)
{{convert|8171|cc|CID|0|abbr=on}} ૮,૧૭૧ સે (૪૯૯ cu in)
{{convert|940|hp|abbr=on}} ૯૪૦ હૉ.પા. (૭૦૦ કિ.વૉ)
{{convert|21593|acres|km2}} ૨૧,૫૯૩ એકર (૮૭.૩૮ કિ.મી)
{{convert|40612|acres|km2}} ૪૦,૬૧૨ એકર (૧૬૪.૩૫ કિ.મી)
{{convert|190|mi|km}} ૧૯૦ માઈલ (૩૧૦ કિ.મી)
{{convert|206|ft|m|0}} ૨૦૬ ફુટ (૬૩ મી)
{{convert|1115|ft|m|0}} ૧,૧૧૫ ફુટ (૩૪૦ મી)
{{convert|33|ft|m|0}} ૩૩ ફુટ (૧૦ મી)
{{convert|109|km2|sqmi}} ૧૦૯ ચોરસ કિલોમીટર (૪૨ ચો માઈલ)
{{convert|4066|PD/km2|PD/sqmi}} ૪,૦૬૬ વસતી પ્રતિ ચો.કિ.મી. (૧૦,૫૩૦ /ચો મા)
{{convert|751|km2|sqmi}} ૭૫૧ ચોરસ કિલોમીટર (૨૯૦ ચો માઈલ)
{{convert|2264100|sqft}} ૨૨,૬૪,૧૦૦ ચોરસ ફુટ (૨,૧૦,૩૪૦ મી)
{{convert|11000000|sqft}} ૧,૧૦,૦૦,૦૦૦ ચોરસ ફુટ (૧૦,૦૦,૦૦૦ મી)
{{convert|110|m|ft}} ૧૧૦ મીટર (૩૬૦ ફુ)
{{convert|105|m|ft}} ૧૦૫ મીટર (૩૪૪ ફુ)
{{convert|10|mi|km}} ૧૦ માઈલ (૧૬ કિ.મી)
{{convert|40|mi|km}} ૪૦ માઈલ (૬૪ કિ.મી)
{{convert|62|mi|km}} ૬૨ માઈલ (૧૦૦ કિ.મી)
{{convert|7|mi|km|0}} ૭ માઈલ (૧૧ કિ.મી)
{{convert|220|mi|km|sing=on}} ૨૨૦-માઈલ (૩૫૦ કિ.મી)
{{convert|51|bhp|abbr=on}} ૫૧ બી.એચ.પી. (૩૮ કિ.વૉ)
{{convert|62|bhp|abbr=on}} ૬૨ બી.એચ.પી. (૪૬ કિ.વૉ)
{{convert|20|mph|abbr=on}} ૨૦ મા/ક (૩૨ કિમી/ક)
{{convert|8|x|8|in}} ૮ × ૮ ઇંચ (૨૦૦ મિ.મી × ૨૦૦ મિ.મી)
{{convert|4000|km|mi|abbr=on}} ૪,૦૦૦ કિ.મી (૨,૫૦૦ માઈલ)
{{convert|109|in|mm|adj=on}} ૧૦૯-ઇંચ (૨,૮૦૦ મિ.મી)
{{convert|2.3|acre|m2|sing=on}} ૨.૩-એકર (૯,૩૦૦ મી)
{{convert|4000|mi|km}} ૪,૦૦૦ માઈલ (૬,૪૦૦ કિ.મી)
{{convert|23.4|ft|m|1|abbr=on}} ૨૩.૪ ફુ (૭.૧ મી)
{{convert|62|ft|m|sing=on}} ૬૨-ફુટ (૧૯ મી)
{{convert|300000|sqft|m2|sing=on}} ૩,૦૦,૦૦૦-ચોરસ-ફુટ (૨૮,૦૦૦ મી)
{{convert|9250|sqmi|km2}} ૯,૨૫૦ ચોરસ માઈલ (૨૪,૦૦૦ કિ.મી)
{{convert|9614|mi2|km2|abbr=off}} ૯,૬૧૪ ચોરસ માઈલ (૨૪,૯૦૦ ચોરસ કિલોમીટર)
{{convert|9250|mi2|km2|abbr=off}} ૯,૨૫૦ ચોરસ માઈલ (૨૪,૦૦૦ ચોરસ કિલોમીટર)
{{convert|365|mi2|km2|abbr=off}} ૩૬૫ ચોરસ માઈલ (૯૫૦ ચોરસ કિલોમીટર)
{{convert|159|mi|km|abbr=off}} ૧૫૯ માઈલ (૨૫૬ કિલોમીટર)
{{convert|89|mi|km|abbr=off}} ૮૯ માઈલ (૧૪૩ કિલોમીટર)
{{convert|37|mi|km|abbr=off}} ૩૭ માઈલ (૬૦ કિલોમીટર)
{{convert|60|in|cm|0}} ૬૦ ઇંચ (૧૫૨ સે.મી)
{{convert|100|in|cm|0}} ૧૦૦ ઇંચ (૨૫૪ સે.મી)
{{convert|43|°F|°C|0}} ૪૩ °ફૅ (૬ °સે)
{{convert|105|°F|°C|abbr=on}} ૧૦૫ °ફૅ (૪૧ °સે)
{{convert|-50|°F|°C|abbr=on}} −૫૦ °ફૅ (−૪૬ °સે)
{{convert|15000|-|20000|ft}} ૧૫,૦૦૦–૨૦,૦૦૦ ફુટ (૪,૬૦૦–૬,૧૦૦ મી)
{{convert|3|mi}} ૩ માઈલ (૪.૮ કિ.મી)
{{convert|1|ft}} ૧ ફુટ (૦.૩૦ મી)
{{convert|8|mi}} ૮ માઈલ (૧૩ કિ.મી)
{{convert|100|lb}} ૧૦૦ રતલ (૪૫ કિ.ગ્રા)
{{convert|410000|USgal}} ૪,૧૦,૦૦૦ અમેરિકન ગેલન (૧૬,૦૦,૦૦૦ લિ; ૩,૪૦,૦૦૦ imp gal)
{{convert|920000|USgal}} ૯,૨૦,૦૦૦ અમેરિકન ગેલન (૩૫,૦૦,૦૦૦ લિ; ૭,૭૦,૦૦૦ imp gal)
{{convert|2840|mi}} ૨,૮૪૦ માઈલ (૪,૫૭૦ કિ.મી)
{{convert|100000000|mi}} ૧૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ માઈલ (૧૬,૦૦,૦૦,૦૦૦ કિ.મી)
{{convert|1|mi}} ૧ માઈલ (૧.૬ કિ.મી)
{{convert|80000|lb}} ૮૦,૦૦૦ રતલ (૩૬,૦૦૦ કિ.ગ્રા)
{{convert|2843|mi|km|0}} ૨,૮૪૩ માઈલ (૪,૫૭૫ કિ.મી)
{{convert|4300000|sqft|m2|-4|abbr=on}} ૪૩,૦૦,૦૦૦ ચો ફુટ (૪,૦૦,૦૦૦ મી)
{{convert|500000|sqft|m2|-4|abbr=on}} ૫,૦૦,૦૦૦ ચો ફુટ (૫૦,૦૦૦ મી)
{{convert|1868000|sqft|m2|-4|abbr=on}} ૧૮,૬૮,૦૦૦ ચો ફુટ (૧,૭૦,૦૦૦ મી)
{{convert|1776|ft|m|0|adj=on}} ૧,૭૭૬-ફુટ (૫૪૧ મી)
{{convert|207|ft}} ૨૦૭ ફુટ (૬૩ મી)
{{convert|18|in|cm}} ૧૮ ઇંચ (૪૬ સે.મી)
{{convert|16|acre|m2}} ૧૬ એકર (૬૫,૦૦૦ મી)
{{convert|4|in|cm}} ૪ ઇંચ (૧૦ સે.મી)
{{convert|4|in|mm|sing=on}} ૪-ઇંચ (૧૦૦ મિ.મી)
{{convert|65|ft|m}} ૬૫ ફુટ (૨૦ મી)
{{convert|18|in|cm}} ૧૮ ઇંચ (૪૬ સે.મી)
{{convert|1350|ft|m}} ૧,૩૫૦ ફુટ (૪૧૦ મી)
{{convert|16|acre|m2}} ૧૬ એકર (૬૫,૦૦૦ મી)
{{convert|1368|ft|m|sing=off}} ૧,૩૬૮ ફુટ (૪૧૭ મી)
{{convert|360|ft|m|sing=off}} ૩૬૦ ફુટ (૧૧૦ મી)
{{convert|360|ft|m|adj=on}} ૩૬૦-ફુટ (૧૧૦ મી)
{{convert|1728|ft|m|abbr=on}} ૧,૭૨૮ ફુ (૫૨૭ મી)
{{convert|1377|ft|m|abbr=on}} ૧,૩૭૭ ફુ (૪૨૦ મી)
{{convert|1310|ft|m|abbr=on}} ૧,૩૧૦ ફુ (૪૦૦ મી)
{{convert|1450|ft}} ૧,૪૫૦ ફુટ (૪૪૦ મી)
{{convert|40000|sqft|m2}} ૪૦,૦૦૦ ચોરસ ફુટ (૩,૭૦૦ મી)
{{convert|1310|ft|m}} ૧,૩૧૦ ફુટ (૪૦૦ મી)
{{convert|1377|ft|m|abbr=on}} ૧,૩૭૭ ફુ (૪૨૦ મી)
{{convert|50|mi|km}} ૫૦ માઈલ (૮૦ કિ.મી)
{{convert|16|acre|m2}} ૧૬ એકર (૬૫,૦૦૦ મી)
{{convert|1500|lb}} ૧,૫૦૦ રતલ (૬૮૦ કિ.ગ્રા)
{{convert|1776|ft}} ૧,૭૭૬ ફુટ (૫૪૧ મી)
{{convert|1350|ft}} ૧,૩૫૦ ફુટ (૪૧૦ મી)
{{convert|1254|ft}} ૧,૨૫૪ ફુટ (૩૮૨ મી)
{{convert|96|ft}} ૯૬ ફુટ (૨૯ મી)
{{convert|1255|ft}} ૧,૨૫૫ ફુટ (૩૮૩ મી)
{{convert|946|ft}} ૯૪૬ ફુટ (૨૮૮ મી)
{{convert|26|km|abbr=on}} ૨૬ કિ.મી (૧૬ માઈલ)
{{convert|13|m}} ૧૩ મીટર (૪૩ ફુ)
{{convert|4|m|ft|abbr=off}} ૪ મીટર (૧૩ ફુટ)
{{convert|235|kg|lb}} ૨૩૫ કિલોગ્રામ (૫૧૮ રતલ)
{{convert|227|kg|lb}} ૨૨૭ કિલોગ્રામ (૫૦૦ રતલ)
{{convert|2.2|–|2.6|m|in|abbr=on}} ૨.૨–૨.૬ મી (૮૭–૧૦૨ ઇં)
{{convert|1|kg|lb}} ૧ કિલોગ્રામ (૨.૨ રતલ)
{{convert|1.9|in|mm|2}} ૧.૯ ઇંચ (૪૮.૨૬ મિ.મી)
{{convert|૧.૫|in|mm|૨}} ૧.૫ ઇંચ (૩૮.૧૦ મિ.મી)
{{convert|૨.૪૩|in|mm|૨}} ૨.૪૩ ઇંચ (૬૧.૭૨ મિ.મી)
{{convert|૭.૮|in|mm|૨}} ૭.૮ ઇંચ (૧૯૮.૧૨ મિ.મી)
{{convert|૮.૧|in|mm|૨}} ૮.૧ ઇંચ (૨૦૫.૭૪ મિ.મી)
{{convert|૯.૨૫|in|mm|૨}} ૯.૨૫ ઇંચ (૨૩૪.૯૫ મિ.મી)
{{convert|20|mi|km}} ૨૦ માઈલ (૩૨ કિ.મી)
{{convert|20|mi|km}} ૨૦ માઈલ (૩૨ કિ.મી)
{{convert|200|mi|km}} ૨૦૦ માઈલ (૩૨૦ કિ.મી)
{{convert|600|m|ft}} ૬૦૦ મીટર (૨,૦૦૦ ફુ)
{{convert|32|°F|°C|abbr=on}} ૩૨ °ફૅ (૦ °સે)
{{convert|3|km|mi|abbr=off}} ૩ કિલોમીટર (૧.૯ માઈલ)
{{convert|7.2|km|mi|abbr=on}} ૭.૨ કિ.મી (૪.૫ માઈલ)
{{convert|20|m|ft|abbr=on}} ૨૦ મી (૬૬ ફુ)
{{convert|32|m|ft|abbr=on}} ૩૨ મી (૧૦૫ ફુ)
{{convert|24|m|ft|abbr=on}} ૨૪ મી (૭૯ ફુ)
{{convert|30|m|ft|abbr=on}} ૩૦ મી (૯૮ ફુ)
{{convert|239|+/-|23|km3}} ૨૩૯ ± ૨૩ ઘન કિલોમીટર (૫૭.૩ ± ૫.૫ માઈલ)
{{convert|0.22|to|0.44|m|in|abbr=on}} ૦.૨૨ થી ૦.૪૪ મી (૮.૭ થી ૧૭.૩ ઇં)
{{convert|4|mm|abbr=on}} ૪ મિ.મી (૦.૧૬ ઇં)
{{convert|1.7|mm|abbr=on}} ૧.૭ મિ.મી (૦.૦૬૭ ઇં)
{{convert|3|mm|abbr=on}} ૩ મિ.મી (૦.૧૨ ઇં)
{{convert|120|m}} ૧૨૦ મીટર (૩૯૦ ફુ)
{{convert|0.7|+/-|0.1|m|in|abbr=on}} ૦.૭ ± ૦.૧ મી (૨૭.૬ ± ૩.૯ ઇં)
{{convert|0.9|m|abbr=on}} ૦.૯ મી (૨ ફુ ૧૧ ઇં)
{{convert|30|C}} ૩૦ °સે (૮૬ °ફૅ)
{{convert|5|e6acre|km2}} ૫ મિલિયન એકર (૨૦,૦૦૦ કિ.મી)
{{convert|60|cm|in}} ૬૦ સેન્ટિમીટર (૨૪ ઇં)
{{convert|25|cm|in}} ૨૫ સેન્ટિમીટર (૯.૮ ઇં)
{{convert|6.52|km/h|m/s|abbr=on}} ૬.૫૨ કિમી/ક (૧.૮૧ મી/સે)
{{convert|864|°F|°C|abbr=on}} ૮૬૪ °ફૅ (૪૬૨ °સે)
{{convert|7288|ft}} ૭,૨૮૮ ફુટ (૨,૨૨૧ મી)
{{convert|13|km}} ૧૩ કિલોમીટર (૮.૧ માઈલ)
{{convert|56|km}} ૫૬ કિલોમીટર (૩૫ માઈલ)
{{convert|3.5|km}} ૩.૫ કિલોમીટર (૨.૨ માઈલ)
{{convert|216|km}} ૨૧૬ કિલોમીટર (૧૩૪ માઈલ)
{{convert|2|km|mi|abbr=on}} ૨ કિ.મી (૧.૨ માઈલ)
{{convert|10|km|mi|abbr=on}} ૧૦ કિ.મી (૬.૨ માઈલ)
{{convert|3|km|adj=on|0}} ૩-કિલોમીટર (૨ માઈલ)
{{convert|158|PD/sqkm|PD/sqmi}} ૧૫૮ વસતી પ્રતિ ચો.કિ.મી. (૪૧૦ /ચો મા)
{{convert|3794083|sqmi|km2|0|abbr=on}} ૩૭,૯૪,૦૮૩ ચો માઈલ (૯૮,૨૬,૬૩૦ કિ.મી)
{{convert|3717813|sqmi|km2|0|abbr=on}} ૩૭,૧૭,૮૧૩ ચો માઈલ (૯૬,૨૯,૦૯૧ કિ.મી)
{{convert|3676486|sqmi|km2|0|abbr=on}} ૩૬,૭૬,૪૮૬ ચો માઈલ (૯૫,૨૨,૦૫૫ કિ.મી)
{{convert|46876|mi|km}} ૪૬,૮૭૬ માઈલ (૭૫,૪૪૦ કિ.મી)
{{convert|29|mi|km|0}} ૨૯ માઈલ (૪૭ કિ.મી)
{{convert|3.4|m|ft}} ૩.૪ મીટર (૧૧ ફુ)
{{convert|7|x|7|m|ft}} ૭ × ૭ મીટર (૨૩ ફુ × ૨૩ ફુ)
{{convert|12|in|cm}} ૧૨ ઇંચ (૩૦ સે.મી)
{{convert|10|m}} ૧૦ મીટર (૩૩ ફુ)
{{convert|1.2|m|ft}} ૧.૨ મીટર (૩.૯ ફુ)
{{convert|264|lb|abbr=on}} ૨૬૪ રતલ (૧૨૦ કિ.ગ્રા)
{{convert|40|lb|abbr=on}} ૪૦ રતલ (૧૮ કિ.ગ્રા)
{{convert|18|lb|abbr=on}} ૧૮ રતલ (૮.૨ કિ.ગ્રા)
{{convert|57|kg|lb st|abbr=on}} ૫૭ કિ.ગ્રા (૧૨૬ રતલ; ૯.૦ st)
{{convert|7.6|m|ft}} ૭.૬ મીટર (૨૫ ફુ)
{{convert|15|m|ft}} ૧૫ મીટર (૪૯ ફુ)
{{convert|12|–|15|m|ft|sp=us}} ૧૨–૧૫ મીટર (૩૯–૪૯ ફુ)
{{convert|9|m|0|sp=us}} ૯ મીટર (૩૦ ફુ)
{{convert|7.5|m|0|sp=us}} ૭.૫ મીટર (૨૫ ફુ)
{{convert|10|cm|in|0|sp=us}} ૧૦ સેન્ટિમીટર (૪ ઇં)
{{convert|250|acre|km2}} ૨૫૦ એકર (૧.૦ કિ.મી)
{{convert|765|g|abbr=on}} ૭૬૫ ગ્રા (૨૭.૦ ઔં)
{{convert|775|g|abbr=on}} ૭૭૫ ગ્રા (૨૭.૩ ઔં)
{{convert|715|g|abbr=on}} ૭૧૫ ગ્રા (૨૫.૨ ઔં)
{{convert|700|g|abbr=on}} ૭૦૦ ગ્રા (૨૫ ઔં)
{{convert|715|g|abbr=on}} ૭૧૫ ગ્રા (૨૫.૨ ઔં)
{{convert|715|g|abbr=on}} ૭૧૫ ગ્રા (૨૫.૨ ઔં)
{{convert|187|mm|in|abbr=on}} ૧૮૭ મિ.મી (૭.૪ ઇં)
{{convert|180|mm|abbr=on|1}} ૧૮૦ મિ.મી (૭.૧ ઇં)
{{convert|98|mm|abbr=on|1}} ૯૮ મિ.મી (૩.૯ ઇં)
{{convert|91|mm|abbr=on|1}} ૯૧ મિ.મી (૩.૬ ઇં)
{{convert|34|mm|abbr=on|1}} ૩૪ મિ.મી (૧.૩ ઇં)
{{convert|144|mm|abbr=on|1}} ૧૪૪ મિ.મી (૫.૭ ઇં)
{{convert|134|mm|abbr=on|1}} ૧૩૪ મિ.મી (૫.૩ ઇં)
{{convert|૧૬૫|mi|km|૦}} ૧૬૫ માઈલ (૨૬૬ કિ.મી)
{{convert|૬૫૨૬|sqmi|km૨|૦}} ૬,૫૨૬ ચોરસ માઈલ (૧૬,૯૦૨ કિ.મી)
{{convert|192|km|mi|abbr=on}} ૧૯૨ કિ.મી (૧૧૯ માઈલ)
{{convert|3|km|mi|abbr=on}} ૩ કિ.મી (૧.૯ માઈલ)
{{convert|19.5|km|mi|abbr=on|disp=/}} ૧૯.૫ કિ.મી/૧૨.૧ માઈલ
{{convert|162.25|km|mi|abbr=on|disp=/}} ૧૬૨.૨૫ કિ.મી/૧૦૦.૮૨ માઈલ
{{convert|8.5|km|mi|abbr=on|disp=/}} ૮.૫ કિ.મી/૫.૩ માઈલ
{{convert|10|m|ft|}} ૧૦ મીટર (૩૩ ફુ)
{{convert|8|kn|km/h|0}} ૮ નૉટ (૧૫ કિમી/ક)
{{convert|70|m|ft|sing=on}} ૭૦-મીટર (૨૩૦ ફુ)
{{convert|20|km|mi|abbr=on}} ૨૦ કિ.મી (૧૨ માઈલ)
{{convert|57|km|mi|abbr=on}} ૫૭ કિ.મી (૩૫ માઈલ)
{{convert|1.2|m|ft|abbr=on}} ૧.૨ મી (૩.૯ ફુ)
{{convert|10|m|ft|sing=on}} ૧૦-મીટર (૩૩ ફુ)
{{convert|100|m|ft}} ૧૦૦ મીટર (૩૩૦ ફુ)
{{convert|2|m|ft}} ૨ મીટર (૬.૬ ફુ)
{{convert|200|km|mi}} ૨૦૦ કિલોમીટર (૧૨૦ માઈલ)
{{convert|800|km/h|mph}} ૮૦૦ કિલોમીટર પ્રતિ કલાક (૫૦૦ મા/ક)
{{convert|1|m|ft}} ૧ મીટર (૩.૩ ફુ)
{{convert|80|km/h|mph}} ૮૦ કિલોમીટર પ્રતિ કલાક (૫૦ મા/ક)
{{convert|20|km|mi}} ૨૦ કિલોમીટર (૧૨ માઈલ)
{{convert|6.12|in|mm}} ૬.૧૨ ઇંચ (૧૫૫ મિ.મી)
{{convert|32.57|in|mm}} ૩૨.૫૭ ઇંચ (૮૨૭ મિ.મી)
{{convert|10.23|in|mm}} ૧૦.૨૩ ઇંચ (૨૬૦ મિ.મી)
{{convert|3.60|in|mm}} ૩.૬૦ ઇંચ (૯૧ મિ.મી)
{{convert|0.5|in|mm|sing=on}} ૦.૫-ઇંચ (૧૩ મિ.મી)
{{convert|300|ft|m}} ૩૦૦ ફુટ (૯૧ મી)
{{convert|475000|sqft|m2}} ૪,૭૫,૦૦૦ ચોરસ ફુટ (૪૪,૧૦૦ મી)
{{convert|23|acre|m2}} ૨૩ એકર (૯૩,૦૦૦ મી)
{{convert|244|mi|km|sing=on}} ૨૪૪-માઈલ (૩૯૩ કિ.મી)
{{convert|18|-|24|in|cm|abbr=on}} ૧૮–૨૪ ઇં (૪૬–૬૧ સે.મી)
{{convert|133|g}} ૧૩૩ ગ્રામ (૪.૭ ઔં)
{{convert|8180|acre|km2}} ૮,૧૮૦ એકર (૩૩.૧ કિ.મી)
{{convert|8180|acre|ha|sing=on}} ૮,૧૮૦-એકર (૩,૩૧૦ હે.)
{{convert|37|mi|km|0|sp=us}} ૩૭ માઈલ (૬૦ કિ.મી)
{{convert|20|mi|km}} ૨૦ માઈલ (૩૨ કિ.મી)
{{convert|8183|acre|ha|0}} ૮,૧૮૩ એકર (૩,૩૧૨ હે.)
{{convert|28000|acre|ha}} ૨૮,૦૦૦ એકર (૧૧,૦૦૦ હે.)
{{convert|14200|acre|ha}} ૧૪,૨૦૦ એકર (૫,૭૦૦ હે.)
{{convert|8709|acre|ha|0}} ૮,૭૦૯ એકર (૩,૫૨૪ હે.)
{{convert|18000|acre|ha}} ૧૮,૦૦૦ એકર (૭,૩૦૦ હે.)
{{convert|50000|acre|ha}} ૫૦,૦૦૦ એકર (૨૦,૦૦૦ હે.)
{{convert|269|acre|ha|0}} ૨૬૯ એકર (૧૦૯ હે.)
{{convert|13000|acres|0|abbr=on}} ૧૩,૦૦૦ એકર (૫,૨૬૧ હે.)
{{convert|21000|sqft|m2}} ૨૧,૦૦૦ ચોરસ ફુટ (૨,૦૦૦ મી)
{{convert|1.76|m|ftin}} ૧.૭૬ મીટર (૫ ફુ ૯ ઇં)
{{convert|64|kg|lb}} ૬૪ કિલોગ્રામ (૧૪૧ રતલ)
{{convert|180|km/h|mph|abbr=on}} ૧૮૦ કિમી/ક (૧૧૦ મા/ક)
{{convert|180|km/h|mph|abbr=on}} ૧૮૦ કિમી/ક (૧૧૦ મા/ક)
{{convert|12|x|6|ft|abbr=on}} ૧૨ ફુ × ૬ ફુ (૩.૭ મી × ૧.૮ મી)
{{convert|1000|and|2000|mm|in|1|abbr=on}} ૧,૦૦૦ અને ૨,૦૦૦ મિ.મી (૩૯.૪ અને ૭૮.૭ ઇં)
{{convert|500|to|900|mm|in|1|abbr=on}} ૫૦૦ થી ૯૦૦ મિ.મી (૧૯.૭ થી ૩૫.૪ ઇં)
{{convert|40|°C|lk=on}} ૪૦ °સે (૧૦૪ °ફૅ)
{{convert|18|°C|1}} ૧૮ °સે (૬૪.૪ °ફૅ)
{{convert|20|°C}} ૨૦ °સે (૬૮ °ફૅ)
{{convert|17|°C|1}} ૧૭ °સે (૬૨.૬ °ફૅ)
{{convert|13|°C|1}} ૧૩ °સે (૫૫.૪ °ફૅ)
{{convert|-89.2|C|F}} −૮૯.૨ °સે (−૧૨૮.૬ °ફૅ)
{{convert|57.7|C|F}} ૫૭.૭ °સે (૧૩૫.૯ °ફૅ)
{{convert|34.4|C|F}} ૩૪.૪ °સે (૯૩.૯ °ફૅ)
{{convert|-55.1|C|F}} −૫૫.૧ °સે (−૬૭.૨ °ફૅ)
{{convert|-19.7|C|F}} −૧૯.૭ °સે (−૩.૫ °ફૅ)
{{convert|2100|km/h|mph|abbr=on|disp=or}} ૨,૧૦૦ કિમી/ક અથવા ૧,૩૦૦ મા/ક
{{convert|9600|km/h|mph}} ૯,૬૦૦ કિલોમીટર પ્રતિ કલાક (૬,૦૦૦ મા/ક)
{{convert|7.07|cuin|cc|0}} ૭.૦૭ ઘન ઇંચ (૧૧૬ સે)
{{convert|24.74|cuin|cc|0}} ૨૪.૭૪ ઘન ઇંચ (૪૦૫ સે)
{{convert|9.75|in|cm|0}} ૯.૭૫ ઇંચ (૨૫ સે.મી)
{{convert|28|lb|kg|abbr=on}} ૨૮ રતલ (૧૩ કિ.ગ્રા)
{{convert|10|x|15|ft|m|abbr=on}} ૧૦ ફુ × ૧૫ ફુ (૩.૦ મી × ૪.૬ મી)
{{convert|40|x|60|ft|m|abbr=on}} ૪૦ ફુ × ૬૦ ફુ (૧૨ મી × ૧૮ મી)
{{convert|26.84|cuin|cc|0}} ૨૬.૮૪ ઘન ઇંચ (૪૪૦ સે)
{{convert|53.68|cuin|cc|0}} ૫૩.૬૮ ઘન ઇંચ (૮૮૦ સે)
{{convert|7|hp|kW|abbr=off}} ૭ અશ્વબળ (૫.૨ કિલોવૉટ)
{{convert|60|mph|km/h|-1|abbr=on}} ૬૦ મા/ક (૧૦૦ કિમી/ક)
{{convert|49.48|cuin|cc|0}} ૪૯.૪૮ ઘન ઇંચ (૮૧૧ સે)
{{convert|100|mph|km/h|-1|abbr=on}} ૧૦૦ મા/ક (૧૬૦ કિમી/ક)
{{convert|45|cuin|cc|0}} ૪૫ ઘન ઇંચ (૭૩૭ સે)
{{convert|2.745|in|mm|1|abbr=on}} ૨.૭૪૫ ઇં (૬૯.૭ મિ.મી)
{{convert|3.8125|in|mm|1|abbr=on}} ૩.૮૧૨૫ ઇં (૯૬.૮ મિ.મી)
{{convert|74|cuin|cc}} ૭૪ ઘન ઇંચ (૧,૨૧૦ સે)
{{convert|80|cuin|cc}} ૮૦ ઘન ઇંચ (૧,૩૦૦ સે)
{{convert|74|cuin|cc}} ૭૪ ઘન ઇંચ (૧,૨૧૦ સે)
{{convert|80|cuin|cc}} ૮૦ ઘન ઇંચ (૧,૩૦૦ સે)
{{convert|45|cuin|cc}} ૪૫ ઘન ઇંચ (૭૪૦ સે)
{{convert|74|cuin|cc}} ૭૪ ઘન ઇંચ (૧,૨૧૦ સે)
{{convert|80|cuin|cc}} ૮૦ ઘન ઇંચ (૧,૩૦૦ સે)
{{convert|45|cuin|cc}} ૪૫ ઘન ઇંચ (૭૪૦ સે)
{{convert|115|hp|abbr=on}} ૧૧૫ હૉ.પા. (૮૬ કિ.વૉ)
{{convert|123|hp|abbr=on}} ૧૨૩ હૉ.પા. (૯૨ કિ.વૉ)
{{convert|165|hp|abbr=on}} ૧૬૫ હૉ.પા. (૧૨૩ કિ.વૉ)
{{convert|21|in|mm|sing=on}} ૨૧-ઇંચ (૫૩૦ મિ.મી)
{{convert|16|in|mm|sing=on}} ૧૬-ઇંચ (૪૧૦ મિ.મી)
{{convert|17|in|mm|adj=on}} ૧૭-ઇંચ (૪૩૦ મિ.મી)
{{convert|91|bhp|abbr=on}} ૯૧ બી.એચ.પી. (૬૮ કિ.વૉ)
{{convert|1130|to|1250|cc|cuin|abbr=on}} ૧,૧૩૦ થી ૧,૨૫૦ સે (૬૯ થી ૭૬ ઇંચ)
{{convert|2440|m|ft|sp=us}} ૨,૪૪૦ મીટર (૮,૦૧૦ ફુ)
{{convert|9855|m|ft|sp=us}} ૯,૮૫૫ મીટર (૩૨,૩૩૩ ફુ)
{{convert|60|kg|lb}} ૬૦ કિલોગ્રામ (૧૩૦ રતલ)
{{convert|1900|ft|m|sp=us}} ૧,૯૦૦ ફુટ (૫૮૦ મી)
{{convert|800|ft|m}} ૮૦૦ ફુટ (૨૪૦ મી)
{{convert|13|ktonTNT|lk=in}} ૧૩ kilotons of TNT (૫૪ ટેરાJ)
{{convert|4.4|sqmi|km2}} ૪.૪ ચોરસ માઈલ (૧૧ કિ.મી)
{{convert|4.7|sqmi|km2}} ૪.૭ ચોરસ માઈલ (૧૨ કિ.મી)
{{convert|100|m|ft|abbr=on}} ૧૦૦ મી (૩૩૦ ફુ)
{{convert|300|m|ft|sp=us}} ૩૦૦ મીટર (૯૮૦ ફુ)
{{convert|150|m|ft|abbr=on}} ૧૫૦ મી (૪૯૦ ફુ)
{{convert|21|ktonTNT}} ૨૧ kilotons of TNT (૮૮ ટેરાJ)
{{convert|18|mi|km}} ૧૮ માઈલ (૨૯ કિ.મી)
{{convert|32|-|34|C|F}} ૩૨–૩૪ °સે (૯૦–૯૩ °ફૅ)
{{convert|20|ft|m|0}} ૨૦ ફુટ (૬ મી)
{{convert|600|mi2|km2|abbr=off}} ૬૦૦ ચોરસ માઈલ (૧,૬૦૦ ચોરસ કિલોમીટર)
{{convert|25|mi|km|abbr=off}} ૨૫ માઈલ (૪૦ કિલોમીટર)
{{convert|6642|acre|km2}} ૬,૬૪૨ એકર (૨૬.૮૮ કિ.મી)
{{convert|40|in|mm}} ૪૦ ઇંચ (૧,૦૦૦ મિ.મી)
{{convert|601.7|mi2|km2|abbr=off}} ૬૦૧.૭ ચોરસ માઈલ (૧,૫૫૮ ચોરસ કિલોમીટર)
{{convert|579.4|mi2|km2|abbr=off}} ૫૭૯.૪ ચોરસ માઈલ (૧,૫૦૧ ચોરસ કિલોમીટર)
{{convert|22.3|mi2|km2|abbr=off}} ૨૨.૩ ચોરસ માઈલ (૫૮ ચોરસ કિલોમીટર)
{{convert|50|ft|m|abbr=off}} ૫૦ ફુટ (૧૫ મીટર)
{{convert|125|ft|m|abbr=off}} ૧૨૫ ફુટ (૩૮ મીટર)
{{convert|310|mi|km|abbr=off}} ૩૧૦ માઈલ (૫૦૦ કિલોમીટર)
{{convert|90|°F|°C|abbr=on}} ૯૦ °ફૅ (૩૨ °સે)
{{convert|90|°F|°C|abbr=on}} ૯૦ °ફૅ (૩૨ °સે)
{{convert|109|°F|°C|abbr=on}} ૧૦૯ °ફૅ (૪૩ °સે)
{{convert|63|°F|°C|abbr=on}} ૬૩ °ફૅ (૧૭ °સે)
{{convert|41|°F|°C|abbr=on}} ૪૧ °ફૅ (૫ °સે)
{{convert|5|°F|°C|abbr=on}} ૫ °ફૅ (−૧૫ °સે)
{{convert|5|mi|km|abbr=off}} ૫ માઈલ (૮.૦ કિલોમીટર)
{{convert|14|acre|adj=on}} ૧૪-એકર (૫.૭ હે.)
{{convert|56405|acre|km2|0}} ૫૬,૪૦૫ એકર (૨૨૮ કિ.મી)
{{convert|19600|acre|km2|0}} ૧૯,૬૦૦ એકર (૭૯ કિ.મી)
{{convert|1002|ft|m|0|sing=on}} ૧,૦૦૨-ફુટ (૩૦૫ મી)
{{convert|992|ft|m|0|sing=on}} ૯૯૨-ફુટ (૩૦૨ મી)
{{convert|901|ft|m|0|sing=on}} ૯૦૧-ફુટ (૨૭૫ મી)
{{convert|739.3|mi|km|1}} ૭૩૯.૩ માઈલ (૧,૧૮૯.૮ કિ.મી)
{{convert|10|mi|km|0|sing=on}} ૧૦-માઈલ (૧૬ કિ.મી)
{{convert|25|mi|km|0}} ૨૫ માઈલ (૪૦ કિ.મી)
{{convert|8|mi|km|abbr=off}} ૮ માઈલ (૧૩ કિલોમીટર)
{{convert|160|mi|km}} ૧૬૦ માઈલ (૨૬૦ કિ.મી)
{{convert|50|ft|m|sing=on}} ૫૦-ફુટ (૧૫ મી)
{{convert|6|ft|m}} ૬ ફુટ (૧.૮ મી)
{{convert|16|mi|km}} ૧૬ માઈલ (૨૬ કિ.મી)
{{convert|0|C|K F}} ૦ °સે (૨૭૩ કે; ૩૨ °ફૅ)
{{convert|611|Pa|atm}} ૬૧૧ પાસ્કલ (૦.૦૦૬૦૩ atm)
{{convert|4.58|torr|inHg psi}} ૪.૫૮ torr (૦.૧૮૦ inHg; ૦.૦૮૮૬ psi)
{{convert|5|C|K F}} ૫ °સે (૨૭૮ કે; ૪૧ °ફૅ)
{{convert|872|Pa|atm}} ૮૭૨ પાસ્કલ (૦.૦૦૮૬૧ atm)
{{convert|6.54|torr|inHg psi}} ૬.૫૪ torr (૦.૨૫૭ inHg; ૦.૧૨૬૫ psi)
{{convert|10|C|K F}} ૧૦ °સે (૨૮૩ કે; ૫૦ °ફૅ)
{{convert|1228|Pa|atm}} ૧,૨૨૮ પાસ્કલ (૦.૦૧૨૧૨ atm)
{{convert|9.21|torr|inHg psi}} ૯.૨૧ torr (૦.૩૬૩ inHg; ૦.૧૭૮૧ psi)
{{convert|12|C|K F}} ૧૨ °સે (૨૮૫ કે; ૫૪ °ફૅ)
{{convert|1403|Pa|atm}} ૧,૪૦૩ પાસ્કલ (૦.૦૧૩૮૫ atm)
{{convert|10.52|torr|inHg psi}} ૧૦.૫૨ torr (૦.૪૧૪ inHg; ૦.૨૦૩૪ psi)
{{convert|14|C|K F}} ૧૪ °સે (૨૮૭ કે; ૫૭ °ફૅ)
{{convert|1599|Pa|atm}} ૧,૫૯૯ પાસ્કલ (૦.૦૧૫૭૮ atm)
{{convert|11.99|torr|inHg psi}} ૧૧.૯૯ torr (૦.૪૭૨ inHg; ૦.૨૩૧૮ psi)
{{convert|16|C|K F}} ૧૬ °સે (૨૮૯ કે; ૬૧ °ફૅ)
{{convert|1817|Pa|atm}} ૧,૮૧૭ પાસ્કલ (૦.૦૧૭૯૩ atm)
{{convert|13.63|torr|inHg psi}} ૧૩.૬૩ torr (૦.૫૩૭ inHg; ૦.૨૬૩૬ psi)
{{convert|17|C|K F}} ૧૭ °સે (૨૯૦ કે; ૬૩ °ફૅ)
{{convert|1937|Pa|atm}} ૧,૯૩૭ પાસ્કલ (૦.૦૧૯૧૨ atm)
{{convert|14.53|torr|inHg psi}} ૧૪.૫૩ torr (૦.૫૭૨ inHg; ૦.૨૮૧૦ psi)
{{convert|18|C|K F}} ૧૮ °સે (૨૯૧ કે; ૬૪ °ફૅ)
{{convert|2064|Pa|atm}} ૨,૦૬૪ પાસ્કલ (૦.૦૨૦૩૭ atm)
{{convert|15.48|torr|inHg psi}} ૧૫.૪૮ torr (૦.૬૦૯ inHg; ૦.૨૯૯૩ psi)
{{convert|19|C|K F}} ૧૯ °સે (૨૯૨ કે; ૬૬ °ફૅ)
{{convert|2197|Pa|atm}} ૨,૧૯૭ પાસ્કલ (૦.૦૨૧૬૮ atm)
{{convert|16.48|torr|inHg psi}} ૧૬.૪૮ torr (૦.૬૪૯ inHg; ૦.૩૧૮૭ psi)
{{convert|20|C|K F}} ૨૦ °સે (૨૯૩ કે; ૬૮ °ફૅ)
{{convert|2338|Pa|atm}} ૨,૩૩૮ પાસ્કલ (૦.૦૨૩૦૭ atm)
{{convert|17.54|torr|inHg psi}} ૧૭.૫૪ torr (૦.૬૯૧ inHg; ૦.૩૩૯૨ psi)
{{convert|21|C|K F}} ૨૧ °સે (૨૯૪ કે; ૭૦ °ફૅ)
{{convert|2486|Pa|atm}} ૨,૪૮૬ પાસ્કલ (૦.૦૨૪૫૩ atm)
{{convert|18.65|torr|inHg psi}} ૧૮.૬૫ torr (૦.૭૩૪ inHg; ૦.૩૬૦૬ psi)
{{convert|22|C|K F}} ૨૨ °સે (૨૯૫ કે; ૭૨ °ફૅ)
{{convert|2644|Pa|atm}} ૨,૬૪૪ પાસ્કલ (૦.૦૨૬૦૯ atm)
{{convert|19.83|torr|inHg psi}} ૧૯.૮૩ torr (૦.૭૮૧ inHg; ૦.૩૮૩૪ psi)
{{convert|23|C|K F}} ૨૩ °સે (૨૯૬ કે; ૭૩ °ફૅ)
{{convert|2809|Pa|atm}} ૨,૮૦૯ પાસ્કલ (૦.૦૨૭૭૨ atm)
{{convert|21.07|torr|inHg psi}} ૨૧.૦૭ torr (૦.૮૩૦ inHg; ૦.૪૦૭૪ psi)
{{convert|24|C|K F}} ૨૪ °સે (૨૯૭ કે; ૭૫ °ફૅ)
{{convert|2984|Pa|atm}} ૨,૯૮૪ પાસ્કલ (૦.૦૨૯૪૫ atm)
{{convert|22.38|torr|inHg psi}} ૨૨.૩૮ torr (૦.૮૮૧ inHg; ૦.૪૩૨૮ psi)
{{convert|25|C|K F}} ૨૫ °સે (૨૯૮ કે; ૭૭ °ફૅ)
{{convert|3168|Pa|atm}} ૩,૧૬૮ પાસ્કલ (૦.૦૩૧૨૭ atm)
{{convert|23.76|torr|inHg psi}} ૨૩.૭૬ torr (૦.૯૩૫ inHg; ૦.૪૫૯૪ psi)