"પેરિસ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
નાનું
Dsvyasએ પૅરિસને પેરિસ પર ખસેડ્યું: ગુજરાતી લેખનમાં સામાન્યત: રેફનો ઉપયોગ થતો નથી
નાનું (106.77.76.114 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Addbot દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુ...)
નાનું (Dsvyasએ પૅરિસને પેરિસ પર ખસેડ્યું: ગુજરાતી લેખનમાં સામાન્યત: રેફનો ઉપયોગ થતો નથી)

દિશાશોધન મેનુ