સભ્ય:ReyBrujo/Dumps/20070224

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
Dumps

February 24, 2007[ફેરફાર કરો]

External link dumps[ફેરફાર કરો]

Articles with more than 5 external links as of February 24, 2007. Only articles in the main space are considered.

External
links
Article ID Article
37 1386 ત્સુનામી
27 773 જાળસ્થળો ની યાદી
21 1387 ધરતીકંપ
19 1570 ધૂમકેતુ
18 1505 સૂર્ય
14 1624 ગણિત
12 1501 નક્ષત્ર
11 748 ગુજરાત
10 1633 હિન્દુ-અરેબીક અંકો
8 1352 બેંગલોર
7 1172 ઐશ્વર્યા રાય
7 781 ગુજરાતી દૈનિકપત્રો
SELECT COUNT(el_from) AS total, el_from, page_title
FROM externallinks, page
WHERE externallinks.el_from = page_id AND page_is_redirect = 0 AND page_namespace = 0
GROUP BY el_from
ORDER BY total DESC;

External link ranking[ફેરફાર કરો]

Sites linked more than 5 times as of February 24, 2007. Only articles in the main space are considered.

Link count Site
183 http://gu.wikipedia.org
5 http://www.unicode.org
SELECT COUNT(el_to) AS total, SUBSTRING_INDEX(el_to, '/', 3) AS search
FROM externallinks, page
WHERE page_id = el_from AND page_namespace = 0
GROUP BY search
ORDER BY total DESC;

Additional information[ફેરફાર કરો]

Some more information about this dump:

  • 377 articles that are in the main space and not redirects
  • 491 articles and redirects in the main space
  • 1390 pages in all namespaces
  • 146 redirects in all namespaces
  • 3312 external links in every namespace
  • 436 external links in the main space

Very probable spambot pages[ફેરફાર કરો]

If index.php is found in a page title, it is very likely the article talk page has been created by a spambot. These pages should be deleted and protected if possible.

Article ID Article
3203 W/index.php
3185 User talk:Spundun/w/index.php?title=User:Spundun/w/index.php

Possible spambot pages[ફેરફાર કરો]

Possible pages created by spambots ending with /.

Article ID Article
605 Wikipedia:Broken/
SELECT page_id, page_title, page_namespace
FROM page
WHERE page_title LIKE '%index.php%' OR page_title LIKE '%/wiki/%' OR page_title LIKE '%/w/%' OR page_title LIKE '%/';