કોયલ કુટુંબ

વિકિપીડિયામાંથી

ગુજરાતમાં કોયલ(કુકુઝ)કુટુંબના નીચે મૂજબની જાતના પક્ષીઓ જોવા મળે છે.


અંગ્રેજી નામ ગુજરાતી નામ વિસ્તાર
એશીયન કોયેલ કોયલ બધે જોવા મળે છે.
ઇન્ડિયન બેન્ડેડ કુકુ પટ્ટાવાળી રાતી કોયલ તાપી અને ડાંગના વનપ્રદેશમાં.
ઇન્ડિયન પ્લેન્ટીવ કુકુ નાની રાખોડી કોયલ બધે જોવા મળે છે.
પાઇડ ક્રેસ્ટેડ કુકુ ચાતક બધે જોવા મળે છે.
કોમન હોક કુકુ બપૈયો બધે જોવા મળે છે.
કુકુ પરદેશી કુકુકંઠ યાયાવર પક્ષી છે.
કાઉટુલ હોકો રણપ્રદેશ સિવાય બધેજ.
સ્મોલ ગ્રીનબીલ્ડ માલ્કોહા લીલો માલકોહા દક્ષિણ ગુજરાતમાં ક્યારેક જોવા મળે.