નળાખ્યાન

વિકિપીડિયામાંથી

મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યમાં મુખ્યત્વે ત્રણ નળાખ્યાન જોવા મળે છે, જે નીચે મુજબ છે: