લખાણ પર જાઓ

કપાસ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું (રોબોટ ઉમેરણ: az:Pambıq)
== કપાસના પ્રકાર ==
 
* લાંબા રેસા વાળો કપાસ.
* મધ્યમ લંબાઇના રેસા વાળો કપાસ.
* ઓછી લંબાઇના રેસા વાળો કપાસ.
* જાડા રેસાવાળો કપાસ.
 
== કપાસ ઉત્પાદન માટે ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ ==
Anonymous user