સભ્ય:Gazal world

વિકિપીડિયામાંથી
સભ્ય પાનું: Wikipedia સભ્ય પાનું છે, અને વિકિપીડિયાનો લેખ નથી. જો તમે આ પાનું Wikipedia, સિવાય કોઇ અન્ય જગ્યાએ જોતા હશો તો, તે તેની નકલ હશે. તે કદાચ જૂની આવૃત્તિ પણ હોઇ શકે છે. સભ્ય પાનાંને વિકિપીડિયા કે તેના અન્ય કોઇ પ્રકલ્પો સાથે Wikipedia સિવાય કોઇ સંબંધ નથી. આ પાનાંની મૂળ આવૃત્તિ https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AA%AD%E0%AB%8D%E0%AA%AF:Gazal_world પર જોવા મળશે.

KahooN Kis Se MaiN Ke Kya Hai, Shab-e-Gham Buree Bala Hai,
Mujhe Kya Bura Tha Marna Agar Ek Baar Hota.

જ્યારે હું નવો ડ્રાફ્ટ લખવાનુ ચાલું કરુ ત્યારે
જ્યારે એ ડ્રાફ્ટ અડધો પતે ત્યારે...
BScઆ સભ્ય રસાયણ શાસ્ત્ર માં બેચલર ઓફ સાયન્સ સ્નાતક પદવી ધરાવે છે.
આ સભ્ય ભૌતિકશાસ્ત્રમાં રસ ધરાવે છે.
આ સભ્ય તત્વજ્ઞાનમાં રસ ધરાવે છે.
આ સભ્ય માને છે કે આ પરિવર્તન પામતા જગતમાં એકતા જેવું, ધ્યેય જેવું કે નિયમ જેવું કૈં છે જ નહીં, પરંતુ વ્યવસ્થા માટેના આપણા ઊંડા પ્રેમને લીધે આપણે જગત ઉપર તેનું આરોપણ કરીએ છીએ
સારું જીવન એટલે પ્રેમથી પ્રેરાતું અને જ્ઞાનથી દોરાતુ જીવન

Useful link[ફેરફાર કરો]