ખંડ

વિકિપીડિયામાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

ખંડ એ પૃથ્વીના સૌથી મોટા ભૂભાગો છે. જે નીચે મૂજબ સાત છે.

ખંડોનો વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ઘણી અલગ અલગ રીતે ખંડોના વિભાગ પાડવામાં આવેલ છે;

Models
Continents vide couleurs.png
રંગીન નકશો વિવિધ ખંડો બતાવે છે.
૭ ખંડો
    ઉ.અમેરિકા
    દ.અમેરિકા
    ઍન્ટાર્કટિકા‎
    આફ્રિકા
    યુરોપ
    એશિયા
    ઓસ્ટ્રેલિયા
૬ ખંડો
    ઉ.અમેરિકા
    દ.અમેરિકા
    ઍન્ટાર્કટિકા‎
    આફ્રિકા
       યુરેશિયા
    ઓસ્ટ્રેલિયા
૬ ખંડો
       અમેરિકા
    ઍન્ટાર્કટિકા‎
    આફ્રિકા
    યુરોપ
    એશિયા
    ઓસ્ટ્રેલિયા
૫ ખંડો
       અમેરિકા
    ઍન્ટાર્કટિકા‎
    આફ્રિકા
       યુરેશિયા
    ઓસ્ટ્રેલિયા

વિસ્તાર અને વસ્તી[ફેરફાર કરો]

વિસ્તાર અને વસ્તી ની સરખામણી
ખંડ વિસ્તાર (ચો.કિ.મી.) અંદાજીત વસ્તી
૨૦૦૨
કુલ વસ્તીનાં
 %
ગીચતા
વ્યક્તિ/ચો.કિ.મી.
યુરેશિયા ૫,૩૯,૯૦,૦૦૦ ૪,૫૧,૦૦,૦૦,૦૦૦ ૭૧% ૮૩.૫
એશિયા ૪,૩૮,૧૦,૦૦૦ ૩,૮૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ ૬૦% ૮૬.૭
આફ્રિકા ૩,૦૩,૭૦,૦૦૦ ૯૨,૨૦,૧૧,૦૦૦ ૧૪% ૨૯.૩
અમેરિકા ૪,૨૩,૩૦,૦૦૦ ૮૯,૦૦,૦૦,૦૦૦ ૧૪% ૨૦.૯
ઊ.અમેરિકા ૨,૪૪,૯૦,૦૦૦ ૫૧,૫૦,૦૦,૦૦૦ ૮% ૨૧.૦
દ.અમેરિકા ૧,૭૮,૪૦,૦૦૦ ૩૭,૧૦,૦૦,૦૦૦ ૬% ૨૦.૮
ઍન્ટાર્કટિકા‎ ૧,૩૭,૨૦,૦૦૦ ૧,૦૦૦ ૦.૦૦૦૦૨% ૦.૦૦૦૦૭
યુરોપ 10,180,000 ૭૧,૦૦,૦૦,૦૦૦ ૧૧% ૬૯.૭
ઓશિયાનિક ૯૦,૧૦,૦૦૦ ૩,૩૫,૫૨,૯૯૪ ૦.૬% ૩.૭
ઓસ્ટ્રેલિયા-ન્યુ ગીની ૮૫,૦૦,૦૦૦ ૩,૦૦,૦૦,૦૦૦ ૦.૫% ૩.૫
ઓસ્ટ્રેલિયા મુખ્યભૂમિ ૭૬,૦૦,૦૦૦ ૨,૧૦,૦૦,૦૦૦ ૦.૩% ૨.૮

બધા ખંડોનો ટોટલ વિસ્તાર ૧૪,૮૬,૪૭,૦૦૦ ચો.કિ.મી.,અથવા સમગ્ર પૃથ્વીનાં લગભગ ૨૯ % (૫૧,૦૦,૬૫,૬૦૦ કિ.મી.).