થ્રશ કુટુંબ

વિકિપીડિયામાંથી

ગુજરાત રાજ્યમાં નિચેનીં યાદી પ્રમાણેના થ્રશ કુટુંબનાં પક્ષીઓ જોવા મળે છે.

અંગ્રેજી નામ ગુજરાતી નામ વિસ્તાર
બ્લુ થ્રોટ નીલકંઠી શિયાળુ યાયાવર પક્ષી.
મેગ પાઇ રોબિન દૈયડ સર્વત્ર જોવા મળે.
ઇન્ડિયન રોબિન દેવચકલી સર્વત્ર જોવા મળે.
ઇન્ડિયન શામા ભારતીય શામો સુરત અને ડાંગ જિલ્લાઓમાં.
બ્લેક બર્ડ કસ્તુરી ડુંગરાળ વનપ્રદેશમાં
વ્હાઇટ થ્રોટેડ ગ્રાઉન્ડ થ્રશ મલાગીર કસ્તુરો ડાંગના વનપ્રદેશમાં
ઇન્ડિયન બુશ ચેટ મેંદિયો પીદ્દો શિયાળુ યાયાવર પક્ષી.
બ્રાઉન રોક ચેટ કાળો પથરાળ પીદ્દો કચ્છ, ઉતર ગુજરાતમાં
મલબાર વ્હિસલીંગ થ્રશ ઇન્દ્રરાજ સુરત અને ડાંગ જિલ્લાઓમાં.