શ્રેણી:આઈ.યુ.સી.એન. શ્રેણી ૪

વિકિપીડિયામાંથી
આઇ.યુ.સી.એન. શ્રેણી ૪ હેઠળ સમાવાયેલા સંરક્ષીત વિસ્તારો કોઇ એક ખાસ જાતી અથવા વસવાટના સંરક્ષણ ને અગત્યતા આપે છે.