રાશી

વિકિપીડિયામાંથી

ભારતીય જ્યોતિષશાસ્ત્ર પ્રમાણે કુલ બાર રાશી છે. દરેક રાશીના પોતાના નામ, ચિન્હ અને લાક્ષણિકતાઓ છે. આ બાર રાશી નીચે પ્રમાણે છે:

૧૬મી સદીનું કાષ્ટકારીગરી ચિત્ર