સભ્ય હક્ક

Jump to navigation Jump to search
સભ્ય પસંદ કરો  
View user groupsViewing user rights of user KartikMistry (ચર્ચા | યોગદાન)

સભ્યપદ: સ્વયં-પ્રહરીત સભ્ય, રોલબેકર, આંતર વિકિ આયાત

સામે દર્શાવેલા જૂથનો અભિપ્રેત સભ્ય: સ્વચાલિત માન્ય સભ્ય

સભ્ય હક્ક માહિતિ પત્રક

  • ૧૫:૧૦, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૭ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન changed group membership for KartikMistry from સ્વતઃ પરિક્ષિત સભ્ય અને રોલબેકર to સ્વતઃ પરિક્ષિત સભ્ય, રોલબેકર અને આંતરવિકિ આયાતક (૩૦ માર્ચથી ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૭ સુધી થયેલા મતદાનને આધારે)
  • ૨૧:૧૮, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ MF-Warburg ચર્ચા યોગદાન changed group membership for KartikMistry from સ્વતઃ પરિક્ષિત સભ્ય to સ્વતઃ પરિક્ષિત સભ્ય અને રોલબેકર (Per SRP and Special:Permalink/429344)
  • ૦૮:૩૫, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ Aniket ચર્ચા યોગદાન changed group membership for KartikMistry from (કોઈ નહિ) to સ્વતઃ પરિક્ષિત સભ્ય (અગાઉ સભ્યોએ મળીને મતદાન દ્વારા નક્કી કર્યા મુજબ...)