લખાણ પર જાઓ

ગુજરાતી બ્રેઇલ

વિકિપીડિયામાંથી
ગુજરાતી બ્રેઇલ
Type
વર્ણમાળા
Languagesગુજરાતી ભાષા
Parent systems
બ્રેઇલ
  • અંગ્રેજી બ્રેઇલ
    • ભારતી બ્રેઇલ
      • ગુજરાતી બ્રેઇલ
Print basis
ગુજરાતી મૂળાક્ષરો

ગુજરાતી બ્રેઇલ અથવા અંધલિપિ ભારતી બ્રેઇલ વર્ણમાળાઓમાંની એક છે અને તે મોટે ભાગે અન્ય ભારતી વર્ણમાળાઓને અનુસરે છે.[૧]

વર્ણમાળા[ફેરફાર કરો]

ગુજરાતી બ્રેઇલ મૂળાક્ષરો નીચે પ્રમાણે છે.

ગુજરાતી છાપકામ મૂળાક્ષરો
ISO a ā i ī u ū â e ai ô o au
બ્રેઇલ ⠁ (braille pattern dots-1) ⠜ (braille pattern dots-345) ⠊ (braille pattern dots-24) ⠔ (braille pattern dots-35) ⠥ (braille pattern dots-136) ⠳ (braille pattern dots-1256) ⠢ (braille pattern dots-26) ⠑ (braille pattern dots-15) ⠌ (braille pattern dots-34) ⠭ (braille pattern dots-1346) ⠕ (braille pattern dots-135) ⠪ (braille pattern dots-246)
ગુજરાતી છાપકામ મૂળાક્ષરો
ISO r̥̄
બ્રેઇલ ⠐ (braille pattern dots-5) ⠠ (braille pattern dots-6)
ગુજરાતી છાપકામ મૂળાક્ષરો
ISO k kh g gh
બ્રેઇલ ⠅ (braille pattern dots-13) ⠨ (braille pattern dots-46) ⠛ (braille pattern dots-1245) ⠣ (braille pattern dots-126) ⠬ (braille pattern dots-346)
ગુજરાતી છાપકામ મૂળાક્ષરો
ISO c ch j jh ñ
બ્રેઇલ ⠉ (braille pattern dots-14) ⠡ (braille pattern dots-16) ⠚ (braille pattern dots-245) ⠴ (braille pattern dots-356) ⠒ (braille pattern dots-25)
ગુજરાતી છાપકામ મૂળાક્ષરો
ISO ṭh ḍh
બ્રેઇલ ⠾ (braille pattern dots-23456) ⠺ (braille pattern dots-2456) ⠫ (braille pattern dots-1246) ⠿ (braille pattern dots-123456) ⠼ (braille pattern dots-3456)
ગુજરાતી છાપકામ મૂળાક્ષરો
ISO t th d dh n
બ્રેઇલ ⠞ (braille pattern dots-2345) ⠹ (braille pattern dots-1456) ⠙ (braille pattern dots-145) ⠮ (braille pattern dots-2346) ⠝ (braille pattern dots-1345)
ગુજરાતી છાપકામ મૂળાક્ષરો
ISO p ph b bh m
બ્રેઇલ ⠏ (braille pattern dots-1234) ⠖ (braille pattern dots-235) ⠃ (braille pattern dots-12) ⠘ (braille pattern dots-45) ⠍ (braille pattern dots-134)
ગુજરાતી છાપકામ મૂળાક્ષરો
ISO y r l v
બ્રેઇલ ⠽ (braille pattern dots-13456) ⠗ (braille pattern dots-1235) ⠇ (braille pattern dots-123) ⠸ (braille pattern dots-456) ⠧ (braille pattern dots-1236)
ગુજરાતી છાપકામ મૂળાક્ષરો
ISO ś s h
બ્રેઇલ ⠩ (braille pattern dots-146) ⠯ (braille pattern dots-12346) ⠎ (braille pattern dots-234) ⠓ (braille pattern dots-125)

બે જોડાક્ષરો આ મુજબ લખાય છે,

ગુજરાતી છાપકામ મૂળાક્ષરો ક્ષ જ્ઞ
ISO kṣ
બ્રેઇલ ⠟ (braille pattern dots-12345) ⠱ (braille pattern dots-156)

અને હલન્ત, અનુસ્વાર, વિસર્ગ, ચંદ્રબિંદુ, અવગ્રહ આ મુજબ,

ગુજરાતી છાપકામ મૂળાક્ષરો ક્ કં કઃ કઁ કઽ
ISO હલન્ત અનુસ્વાર વિસર્ગ ચંદ્રબિંદુ અવગ્રહ
બ્રેઇલ ⠈ (braille pattern dots-4) ⠰ (braille pattern dots-56) ⠠ (braille pattern dots-6) ⠄ (braille pattern dots-3) ⠂ (braille pattern dots-2)

વિરામ ચિહ્નો[ફેરફાર કરો]

વિરામચિહ્નોની વધુ માહિતી માટે જુઓ: Bharati Braille#Punctuation.

કેટલાક વિરામચિહ્નો માટેના બ્રેઇલ અન્ય અક્ષરો માટેના બ્રેઇલને મળતા આવે છે.

વિરામચિહ્ન
અલ્પ વિરામ (,)
અર્ધ વિરામ (;) મહાવિરામ (:) પૂર્ણ વિરામ (.) ઉદ્‌ગારચિહ્ન (!) પ્રશ્નચિહ્ન (?) / અવતરણ ચિહ્ન
શરૂ
અવતરણ ચિહ્ન
પૂર્ણ
બ્રેઇલ ⠂ (braille pattern dots-2) ⠆ (braille pattern dots-23) ⠒ (braille pattern dots-25) ⠲ (braille pattern dots-256) ⠖ (braille pattern dots-235) ⠦ (braille pattern dots-236) ⠴ (braille pattern dots-356)
વિરામચિહ્ન વિગ્રહરેખા (–) મહારેખા (—) કૌંસ (        ) લોપકચિહ્ન (')
બ્રેઇલ ⠤ (braille pattern dots-36) ⠤ (braille pattern dots-36)⠤ (braille pattern dots-36) ⠶ (braille pattern dots-2356)⠀ (braille pattern blank)⠶ (braille pattern dots-2356) ⠄ (braille pattern dots-3)

અંક[ફેરફાર કરો]

અંકની શરૂઆત પહેલા ખાસ એવું બ્રેઇલ ⠼ (braille pattern dots-3456) વચ્ચે ખાલી જગ્યા છોડ્યા વગર મુકવામાં આવે છે જે દર્શાવે છે કે હવે પછીના બ્રેઇલ અંક દર્શાવે છે.

⠼ (braille pattern dots-3456)
(અંક શરૂ થયાનું બ્રેઇલ)
   ⠁ (braille pattern dots-1)
⠃ (braille pattern dots-12)
⠉ (braille pattern dots-14)
⠙ (braille pattern dots-145)
⠑ (braille pattern dots-15)
⠋ (braille pattern dots-124)
⠛ (braille pattern dots-1245)
⠓ (braille pattern dots-125)
⠊ (braille pattern dots-24)
⠚ (braille pattern dots-245)
   ⠨ (braille pattern dots-46)
(અપૂર્ણાંક)

અન્ય વપરાશના બ્રેઇલ[ફેરફાર કરો]

⠼ (braille pattern dots-3456)
(અંક શરૂ થયા)
⠰ (braille pattern dots-56)
(અંક પુરા થયાનું દર્શાવવા)
⠔ (braille pattern dots-35)⠔ (braille pattern dots-35)
(ફુદરડી (*))
⠠ (braille pattern dots-6)
(અંગ્રેજી રૂપાંતર વખતે કેપિટલ શબ્દ દર્શાવવા)
⠨ (braille pattern dots-46)
(ઢળતા શબ્દો (ઇટાલિક્સ) અથવા શબ્દ પર ભાર દર્શાવવા)
⠀ (braille pattern blank)
(ખાલી જગ્યા)

ભારત સરકાર દ્વારા ગાણિતિક અને વૈજ્ઞાનિક સંજ્ઞાઓ ઉપરાંત હિન્દુસ્તાની અને કર્ણાટકી સંગીત દર્શાવવા વપરાતી સંજ્ઞાઓ માટે ખાસ બ્રેઇલ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે.

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]

  1. World Braille Usage સંગ્રહિત ૨૦૧૪-૦૯-૦૮ ના રોજ વેબેક મશિન, UNESCO, 2013