જુનાગઢ સિંચાઇ વિભાગના જળબંધો

વિકિપીડિયામાંથી

જુનાગઢ સિંચાઇ વિભાગ હેઠળ નાના-મોટા ૨૮ બંધ આવેલા છે. જેમાંના અમુક પોરબંદર જિલ્લા અને અમરેલી જિલ્લાનીં હદમાં આવેલા છે. આ બધા બંધની યાદી અહીં આપેલી છે.

બંધની યાદી[ફેરફાર કરો]

ક્રમ યોજનાનું નામ ઓ.એસ.એલ. (મીટર) એફ.એસ.એલ. (મીટર) પાણીની કુલ ઉંડાઇ (મીટર) ડેડ સ્ટોરેજ (મી.ઘ.મી.) લાઇવ સ્ટોરેજ (મી.ઘ.મી.) ગ્રોસ સ્ટોરેજ (મી.ઘ.મી.) ક્રેસ્ટ લેવલ (મીટર)
હીરણ-૧ ૩૧.૨૪ ૪૪.૨૦ ૧૨.૯૬ ૦.૫૮૭ ૧૯.૬૩૯ ૨૦.૨૨૬
હીરણ-૨ ૬૨.૪૨ ૭૧.૨૬ ૮.૮૪ ૩.૫૫૭ ૩૫.૦૨૪ ૩૮.૫૮૧ ૬૩.૦૩
મધુવંતી ૧૪૯.૬૫ ૧૬૫.૧૯ ૧૫.૫૪ ૦.૩૫૫ ૧૧.૩૦૦ ૧૧.૬૫૫
આંબાજળ ૧૭૧.૮૦ ૧૮૨.૩૦ ૧૦.૫૦ ૦.૯૪૮ ૯.૬૦૩ ૧૦.૫૫૧ ૧૭૬.૨૦
ઝાંઝેશ્રી ૧૪૦.૧૫ ૧૪૯.૯૬ ૯.૮૧ ૦.૨૪૦ ૯.૭૯૬ ૧૦.૦૩૬
ઉબેણ ૧૦૦.૬૧ ૧૦૭.૬૧ ૭.૦૦ ૦.૬૦૦ ૧૫.૬૦૦ ૧૬.૨૦૦
ધ્રાફડ ૧૧૭.૫૦ ૧૨૪.૦૦ ૬.૫૦ ૦.૩૩૩ ૯.૨૮૭ ૯.૬૨૦ ૧૧૭.૯૦
ગળથ ૪૧.૬૫ ૪૫.૧૦ ૩.૪૫ ૦.૦૬૧ ૦.૮૫૯ ૦.૯૨૧
ઓઝતવીયર (આણંદપુર) ૩૭.૩૫ ૩૮.૭૦ ૧.૩૫ ૧.૮૯૬ ૦.૮૬૪ ૨.૭૬૦
૧૦ શિંગોડા ૧૨૨.૭૮ ૧૪૧.૫૮ ૧૮.૮૦ ૦.૩૩૨ ૩૬.૦૬૯ ૩૬.૪૦૧ ૧૩૩.૩૫
૧૧ મચ્છુન્દ્રી ૯૯.૫૦ ૧૦૯.૫૦ ૧૦.૦૦ ૫.૧૩૭ ૨૬.૭૦૩ ૩૧.૮૪૦
૧૨ રાવલ ૧૨૯.૮૫ ૧૪૮.૮૫ ૧૯.૦૦ ૨.૭૨૯ ૨૪.૦૦૫ ૨૬.૭૩૪ ૧૪૦.૬૦
૧૩ હસ્નાપુર ૧૩૭.૭૬ ૧૪૮.૧૩ ૧૦.૩૭ ૦.૨૦૯ ૮.૧૯૪ ૮.૪૦૩
૧૪ ઓઝતવીયર (શાપુર) ૨૯.૮૦ ૩૨.૮૦ ૩.૦૦ ૦.૦૭૨ ૧.૮૭૮ ૧.૯૫૦ ૨૯.૮૦
૧૫ ઓઝત-૨ ૭૨.૫૦ ૭૭.૫૦ ૫.૦૦ ૮.૪૯૦ ૨૭.૭૧૦ ૩૬.૨૦૦ ૬૯.૨૭
૧૬ વ્રજમી ૮૪.૬૦ ૯૪.૦૦ ૯.૪૦ ૦.૨૪૯ ૧૦.૧૦૩ ૧૦.૩૫૨ ૯૦.૯૫
૧૭ બાંટવા ખારો ૧૩.૮૦ ૧૬.૨૫ ૨.૪૫ ૦.૯૨૦ ૫.૭૬૦ ૬.૬૮૦ ૧૩.૨૦
૧૮ રૂપેણ
૧૯ પસવાળા
૨૦ ગુજરીયા
૨૧ અમીપુર** ૩.૩૫ ૫.૬૪ ૨.૨૯ ૧.૧૫૦ ૨૮.૮૫૦ ૩૦.૦૦૦ ૩.૨૩
૨૨ કાલીન્દ્રી ** ૪૫.૮૨ ૫૨.૨૩ ૬.૪૧ ૦.૭૨૭ ૬.૫૦૧ ૭.૨૨૮
૨૩ અડવાણા ** ૨૦.૩૦ ૨૪.૦૦ ૩.૭૦ ૦.૪૦૦ ૨.૨૧૩ ૨.૬૧૩
૨૪ ખંભાળા ** ૨૯.૨૬ ૩૯.૬૩ ૧૦.૩૭ ૦.૦૩૭ ૧૫.૩૨૮ ૧૫.૩૬૫
૨૫ ફોદાળા ** ૮૨.૩૦ ૯૩.૫૭ ૧૧.૨૭ ૧.૩૯૩ ૨૨.૨૫૦ ૨૩.૬૪૩
૨૬ ખોડીયાર * ૧૭૯.૮૨ ૨૦૨.૬૮ ૨૨.૮૬ ૦.૦૦૦ ૨૯.૯૪૩ ૨૯.૯૪૩ ૧૯૬.૫૮
૨૭ મુજીયાસર * ૫૫.૪૭ ૬૨.૯૪ ૭.૪૭ ૦.૦૧૮ ૧૩.૬૩૦ ૧૩.૬૪૮
૨૮ વડીયા * ૧૨૫.૨૦ ૧૩૦.૨૫ ૫.૦૫ ૦.૨૭૧ ૫.૦૯૪ ૫.૩૬૫ ૧૨૪.૨૫
  • (માહિતીસ્ત્રોત:સિંચાઇવિભાગ,જુનાગઢની યાદી, વર્ષ:૨૦૦૯-૧૦)
  • ** = પોરબંદર જિલ્લો
  • * = અમરેલી જિલ્લો

ચિત્ર ગેલેરી[ફેરફાર કરો]