લખાણ પર જાઓ

ડોલવણ તાલુકો

વિકિપીડિયામાંથી
ડોલવણ તાલુકો
નકશો
તાલુકાનો નકશો
દેશભારત
રાજ્યગુજરાત
જિલ્લોતાપી
મુખ્ય મથકડોલવણ
સમય વિસ્તારUTC+૫:૩૦ (IST)

ડોલવણ તાલુકો ગુજરાત રાજ્યના તાપી જિલ્લાનો તાલુકો છે. ડોલવણ આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે.

ડોલવણ તાલુકાના ગામ[ફેરફાર કરો]

ક્રમ ગામ પુરૂષ સ્‍ત્રી વસ્‍તી (૨૦૧૧)
કલકવા ૧૯૩૮ ૧૯૦૬ ૩૮૪૪
ધરમપુરા ૨૨૪ ૨૧૮ ૪૪૨
બેડા રાયપુર ૧૯૮૬ ૧૯૩૦ ૩૯૧૬
ગાંગપુર ૩૮૫ ૩૫૪ ૭૩૯
બેડચીત ૮૮૪ ૮૮૧ ૧૭૬૫
કમલપોર ૨૨૭ ૨૨૪ ૪૫૧
ભોજપુર દુર ૨૭૩ ૨૩૭ ૫૧૦
ગડત ૧૯૮૨ ૧૯૯૨ ૩૯૭૪
૮૨ ઉમરકચ્‍છ ૮૧૬ ૮૩૫ ૧૬૫૧
૧૦ ઉમરવાવ નજીક ૧૨૩૦ ૧૨૫૯ ૨૪૮૯
૧૧ માંગલીયા ૪૬૧ ૪૬૫ ૯૨૬
૧૨ ધામણદેવી ૪૦૩ ૪૨૯ ૮૩૨
૧૩ ચાકધરા ૧૮૨ ૨૦૧ ૩૮૩
૧૪ કેલવાણ ૧૬૭ ૧૭૧ ૩૩૮
૧૫ અંબાપાણી ૧૫૭ ૧૬૬ ૩૨૩
૧૬ ગારવણ ૩૭૮ ૩૫ ૪૧૩
૧૭ પાલાવાડી ૩૦૨ ૩૦૭ ૬૦૯
૧૮ ધંતુરી ૭૦૩ ૭૧૮ ૧૪૨૧
૧૯ રામપુરા દુર ૨૧૧ ૧૯૨ ૪૦૩
૨૦ રેગણ કચ્‍છ ૪૫૧ ૪૩૫ ૮૮૬
૨૧ વાંકલા ૧૦૩૧ ૧૦૭૨ ૨૧૦૩
૨૨ બાગલપુર ૧૯૦ ૧૯૭ ૩૮૭
૨૩ ઘાણી ૭૭૩ ૭૫૪ ૧૫૨૭
૨૪ બામણામાલ દુર ૧૨૪૩ ૧૨૦૪ ૨૪૪૭
૨૫ પાટી ૨૫૨૪ ૨૬૨૩ ૫૧૪૭
૨૬ કુંભીયા ૯૦૮ ૯૧૪ ૧૮૨૨
૨૭ પલાસીયા ૬૫૦ ૭૦૧ ૧૩૫૧
૨૮ અંતાપુર ૧૭૮૧ ૧૮૧૦ ૩૫૯૧
૨૯ કલમકુઇ ૩૪૮ ૩૮૪ ૭૩૨
૩૦ હરીપુરા ૩૫૧ ૪૨૫ ૭૭૬
૩૧ ધોળકા ૪૩૭ ૪૫૪ ૮૯૧
૩૨ આમણીયા ૩૯૩ ૪૨૫ ૮૧૮
૩૩ આછોપાલવ ૫૭ ૫૬ ૧૧૩
૩૪ અંધારવાડી દુર ૧૨૨૨ ૧૨૯૧ ૨૫૧૩
૩૫ પંચોલ ૯૧૧ ૮૯૫ ૧૮૦૬
૩૬ ડોલવણ ૩૫૯૧ ૩૫૮૮ ૭૧૭૯
૩૭ કાકડવા ૧૩૬૨ ૧૩૬૬ ૨૭૨૮
૩૮ કોસમકુવા ૧૫૫ ૧૬૪ ૩૧૯
૩૯ પીઠાદરા ૧૧૦૯ ૧૧૦૦ ૨૨૦૯
૪૦ જામલીયા ૨૦૫ ૨૦૦ ૪૦૫
૪૧ બરડીપાડા ૭૫૩ ૭૫૫ ૧૫૦૮
૪૨ પીપલવાડા ૮૮૩ ૮૯૨ ૧૭૭૫
૪૩ ઢાંગધર ૬૯૪ ૭૩૧ ૧૪૨૫
૪૪ કરંજખેડ ૧૦૭૯ ૧૧૪૬ ૨૨૨૫
૪૫ કણધા ૭૧૫ ૭૫૨ ૧૪૬૭
૪૬ પાઠકવાડી ૧૧૧૪ ૧૧૨૮ ૨૨૪૨
૪૭ ઉમરવાવ દુર ૧૨૭૩ ૧૨૨૧ ૨૪૯૪
૪૮ ગારપાણી ૧૪૪ ૧૯૬ ૩૪૦
૪૯ વરજાખણ ૮૩૫ ૯૪૦ ૧૭૭૫
૫૦ તકીઆંબા ૧૩૧૫ ૧૩૩૭ ૨૬૫૨
૫૧ બેસનીયા ૬૧૨ ૬૨૨ ૧૨૩૪
૫૨ રાયગઢ ૬૯૨ ૬૯૩ ૧૩૮૫
૫૩ હલમુડી ૩૮૦ ૩૫૨ ૭૩૨
૫૪ આમોનીયા ૩૩૮ ૩૩૩ ૬૭૧
૫૫ ડુંગરડા ૧૬૦ ૧૫૩ ૩૧૩
૫૬ પદમ ડુંગરી ૯૩૬ ૯૯૮ ૧૯૩૪
૫૭ બોરકચ્‍છ ૪૫૬ ૪૨૦ ૮૭૬
૫૮ ચુનાવાડી ૧૦૧૩ ૧૦૦૮ ૨૦૨૧

બાહ્ય કડીઓ[ફેરફાર કરો]