હટાવેલાઓનું માહિતિ પત્રક (ડિલિશન લૉગ)

Jump to navigation Jump to search

હાલમાં હટાવેલ પાનાની યાદિ

લૉગ
(સૌથી નવું | સૌથી જુનું) જુઓ: (નવા ૫૦ | ) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)
 • ૧૯:૧૨, ૨૭ મે ૨૦૨૦ Aniket ચર્ચા યોગદાન પુનઃસંગ્રહ પાનું અનાદિ શ્રી કૃષ્ણનારાયણ (૨૦ revisions) (ધવલભાઈના જવાબને આધારે, ફરી થોડી મહેતલ સાથે પુનઃસ્થાપિત)
 • ૧૭:૩૯, ૨૭ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું ESPACEMANAGER /ONE TAG "tbiri" દૂર કરવામાં આવ્યું (ભાંગફોડીયા પ્રવૃત્તિ: આટલી જ માહિતી હતી: "{{delete|કારણ=કોઈ ઉપયોગી સામગ્રી નહીં.|subpage=ESPACEMANAGER /ONE TAG "tbiri"|year=2020|month=મે|day=27}} WordPad "lapreseetunisie"")
 • ૧૭:૩૯, ૨૭ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/2020/05/26 દૂર કરવામાં આવ્યું (આટલી જ માહિતી હતી: " {{વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/કોર્ડલેસ ટેલિફોન}} {{વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/જવાહર બક્ષી}} {{વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/યાદવ રાજપૂત}} {{વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/Turi Barot}}")
 • ૧૭:૩૬, ૨૭ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું કોર્ડલેસ ટેલિફોન દૂર કરવામાં આવ્યું (અસંગત/વિકિ અલાયક લખાણ: આટલી જ માહિતી હતી: "{{delete|કારણ=કોઈ ઉપયોગી સામગ્રી નહીં.|subpage=કોર્ડલેસ ટેલિફોન|year=2020|month=મે|day=26}} શીતલ")
 • ૧૭:૩૬, ૨૭ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું જવાહર બક્ષી દૂર કરવામાં આવ્યું (ભાંગફોડીયા પ્રવૃત્તિ: આટલી જ માહિતી હતી: "{{delete|કારણ=બકવાસ પાનું|subpage=જવાહર બક્ષી|year=2020|month=મે|day=26}} mu")
 • ૧૭:૩૫, ૨૭ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું યાદવ રાજપૂત દૂર કરવામાં આવ્યું (ઉપસ્થિત લેખ: યાદવ)
 • ૨૦:૪૧, ૨૬ મે ૨૦૨૦ Aniket ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/Turi Barot દૂર કરવામાં આવ્યું (માત્ર આજ માહિતી હતી : " === Turi Barot === અંગ્રેજી શીષર્ક. સંદર્ભ વગરની કોપી-પેસ્ટ માહિતી. કાર્તિક મિસ્ત્રી <sup>ચર્ચા</sup> ૧૬:૧૮, ૨૬ મે ૨..." (અને યોગદાન કરનાર માત્ર "KartikMistry" જ હતા))
 • ૨૦:૪૧, ૨૬ મે ૨૦૨૦ Aniket ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું Turi Barot દૂર કરવામાં આવ્યું (આટલી જ માહિતી હતી: " {{delete|કારણ=અંગ્રેજી શીષર્ક. સંદર્ભ વગરની કોપી-પેસ્ટ માહિતી.|subpage=Turi Barot|year=2020|month=મે|day=26}} તુરી બારોટ ભારત દેશનાં ગુજરાત રાજ્યમાં તુરી બારોટ જ્ઞાતી ના લોકોની વસ્તી સવિશેષ પ્રમાણમા...")
 • ૧૮:૧૫, ૨૪ મે ૨૦૨૦ Aniket ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/2020/05/17 દૂર કરવામાં આવ્યું (આટલી જ માહિતી હતી: " {{વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/અનાદિ શ્રી કૃષ્ણનારાયણ}} {{વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/અનાદિ શ્રી કૃષ્ણનારાયણ}}")
 • ૧૮:૧૫, ૨૪ મે ૨૦૨૦ Aniket ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું અનાદિ શ્રી કૃષ્ણનારાયણ દૂર કરવામાં આવ્યું (અસંગત/વિકિ અલાયક લખાણ: આટલી જ માહિતી હતી: "{{delete|કારણ=વિકિ અલાયક, પ્રશસ્તિપૂર્ણ લેખ|subpage=અનાદિ શ્રી કૃષ્ણનારાયણ|year=2020|month=મે|day=17}} {{Infobox religious biography |religion=હિંદુ ધર્મ |image = ક્ષજ્જફફહઃકૌ.jpg |honorific-prefix=અનાદિ |name=શ્રી કૃષ્ણનારાયણ |official_name=શ્રી ક...")
 • ૦૬:૦૭, ૨૪ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/2020/05/20 દૂર કરવામાં આવ્યું (આટલી જ માહિતી હતી: " {{વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/Magento}} {{વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/Alpesh Barot}}")
 • ૦૬:૦૭, ૨૪ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/2020/05/18 દૂર કરવામાં આવ્યું (માત્ર આજ માહિતી હતી : " {{વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/હિંદી language}}" (અને યોગદાન કરનાર માત્ર "KartikMistry" જ હતા))
 • ૦૬:૦૭, ૨૪ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/2020/05/16 દૂર કરવામાં આવ્યું (માત્ર આજ માહિતી હતી : " {{વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/વિકિપીડિયા:Avoid weasel words}}" (અને યોગદાન કરનાર માત્ર "CptViraj" જ હતા))
 • ૦૬:૦૬, ૨૪ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/2020/05/23 દૂર કરવામાં આવ્યું (આટલી જ માહિતી હતી: " {{વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/માઇમ – એક અદભૂત કળા}} {{વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/માઇમ – એક અદભૂત કળા}} {{વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/New page}}")
 • ૦૬:૦૬, ૨૪ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું હિંદી language દૂર કરવામાં આવ્યું (ભાંગફોડીયા પ્રવૃત્તિ: આટલી જ માહિતી હતી: "{{delete|કારણ=ભાંગફોડિયા પ્રવૃત્તિ.|subpage=હિંદી language|year=2020|month=મે|day=18}} Xxxx")
 • ૦૬:૦૬, ૨૪ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું વિકિપીડિયા:Avoid weasel words દૂર કરવામાં આવ્યું (ભાંગફોડીયા પ્રવૃત્તિ: આટલી જ માહિતી હતી: "{{delete|કારણ=કોઈ ઉપયોગી સામગ્રી નહીં.|subpage=વિકિપીડિયા:Avoid weasel words|year=2020|month=મે|day=16}} Jau")
 • ૦૬:૦૫, ૨૪ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું New page દૂર કરવામાં આવ્યું (માત્ર આજ માહિતી હતી : "{{delete|કારણ=બિનજરૂરી દિશાનિર્દેશન. માઇમ પાનાં પર ખસેડેલ.|subpage=New page|year=2020|month=મે|day=23}} #REDIRECT માઇમ" (અને યોગદાન કરનાર માત્ર "KartikMistry" જ હતા))
 • ૦૬:૦૪, ૨૪ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું Alpesh Barot દૂર કરવામાં આવ્યું (સંભવતઃ જાહેરાત: આટલી જ માહિતી હતી: "{{delete|કારણ=સ્વપ્રશસ્તિ. નોંધપાત્ર નથી. કોઇ સંદર્ભ નથી.|subpage=Alpesh Barot|year=2020|month=મે|day=20}} * અલ્પેશ બારોટ== '''અલ્પેશ બારોટ ગુજરાતી લેખક છે. તેઓ રહસ્ય નામે સાહસકથા દ્વારાં ચર્ચામાં આવ્યા હતા.'...")
 • ૦૬:૦૩, ૨૪ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું Magento દૂર કરવામાં આવ્યું (અન્ય ભાષાનું મથાળું/લખાણ: આટલી જ માહિતી હતી: "{{delete|કારણ=ઉપસ્થિત લેખ: મજેન્ટો, રિડાયરેક્ટ બિનઉપયોગી રહેશે.|subpage=Magento|year=2020|month=મે|day=20}} {{Infobox software|name=મજેન્ટો|logo=Magento Logo.svg|screenshot=|caption=Magento 2 Admin Panel|developer=મજેન્ટો ઇન્કૉર્પરૈટ|latest release version=મજેન્ટો 2.3.5-p1|latest rele...")
 • ૦૫:૫૫, ૨૪ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/2020/05/04 દૂર કરવામાં આવ્યું (માત્ર આજ માહિતી હતી : " {{વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/જાડેજા વંશવૃક્ષ}} {{વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/પ્રભકર ગૌડ નોમુલ}}" (અને યોગદાન કરનાર માત્ર "KartikMistry" જ હતા))
 • ૦૫:૫૫, ૨૪ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/2020/05/06 દૂર કરવામાં આવ્યું (માત્ર આજ માહિતી હતી : " {{વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/દેવ સ્વરૂપ}}" (અને યોગદાન કરનાર માત્ર "Dsvyas" જ હતા))
 • ૦૫:૫૫, ૨૪ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/2020/05/07 દૂર કરવામાં આવ્યું (માત્ર આજ માહિતી હતી : " {{વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/સંજયકુમાર ગુપ્તા}}" (અને યોગદાન કરનાર માત્ર "KartikMistry" જ હતા))
 • ૦૫:૫૪, ૨૪ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું માઇમ – એક અદભૂત કળા દૂર કરવામાં આવ્યું (અસંગત/વિકિ અલાયક લખાણ: બ્લોગ જેવો લેખ, વિકિ અલાયક)
 • ૦૫:૫૩, ૨૪ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું ચર્ચા:માઇમ – એક અદભૂત કળા દૂર કરવામાં આવ્યું (માત્ર આજ માહિતી હતી : "````gujju talks" (અને યોગદાન કરનાર માત્ર "Gujjutalks" જ હતા))
 • ૧૧:૦૮, ૨૧ મે ૨૦૨૦ Aniket ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/2020/05/15 દૂર કરવામાં આવ્યું (માત્ર આજ માહિતી હતી : " {{વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/કરસન પાલા પાલિયા}} {{વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/પાલરવભા પાલિયા}}" (અને યોગદાન કરનાર માત્ર "KartikMistry" જ હતા))
 • ૧૧:૦૮, ૨૧ મે ૨૦૨૦ Aniket ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું પાલરવભા પાલિયા દૂર કરવામાં આવ્યું (આટલી જ માહિતી હતી: "{{delete|કારણ=વ્યક્તિ લેખમાં કોઇ સંદર્ભ નથી.|subpage=પાલરવભા પાલિયા|year=2020|month=મે|day=15}} પાલરવભા પાલિયા (ગઢવી) એ કાઠિયાવાડના ગૌરવવંતા લોકકવિ હતા. તેમનો જન્મ લાલકા ગામે થયો હતો પણ તેઓના પૂર્...")
 • ૧૧:૦૭, ૨૧ મે ૨૦૨૦ Aniket ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું કરસન પાલા પાલિયા દૂર કરવામાં આવ્યું (અસંગત/વિકિ અલાયક લખાણ: આટલી જ માહિતી હતી: "{{delete|કારણ=વ્યક્તિ લેખમાં કોઇ સંદર્ભ નથી.|subpage=કરસન પાલા પાલિયા|year=2020|month=મે|day=15}} કરસન પાલા પાલિયા (ગઢવી) નોi પાસેના જાંબુડા ગામે થયો હતો . તેઓ એ બાળપણ નું શિક્ષણ જાંબુડા મુકામે અને ઉચ...")
 • ૦૯:૩૬, ૨૧ મે ૨૦૨૦ Aniket ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/2020/05/14 દૂર કરવામાં આવ્યું (માત્ર આજ માહિતી હતી : " {{વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/મિસ ગ્રાન્ડ ઇન્ટરનેશનલ}} {{વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/દેવ સ્વરૂપ}}" (અને યોગદાન કરનાર માત્ર "KartikMistry" જ હતા))
 • ૦૯:૩૬, ૨૧ મે ૨૦૨૦ Aniket ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું મિસ ગ્રાન્ડ ઇન્ટરનેશનલ દૂર કરવામાં આવ્યું (સંભવતઃ જાહેરાત: આટલી જ માહિતી હતી: "{{delete|કારણ=ક્રોસ વિકિ સ્પામ. સાફ પ્રચાર. મહત્વનો લેખ નથી.|subpage=મિસ ગ્રાન્ડ ઇન્ટરનેશનલ|year=2020|month=મે|day=14}} {{Infobox | title = Miss Grand International | titlestyle = | above = <big>મિસ ગ્રાન્ડ ઇન્ટરનેશનલ</big> | abovestyle = background:#CD9B1D; | subhea...")
 • ૦૯:૩૫, ૨૧ મે ૨૦૨૦ Aniket ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું દેવ સ્વરૂપ દૂર કરવામાં આવ્યું (અર્થહિન લખાણ/ભાષાંતર: આટલી જ માહિતી હતી: "{{delete|કારણ=કોઇ લખાણ નથી. શિર્ષક અને લેખ બંધબેસતો નથી.|subpage=દેવ સ્વરૂપ|year=2020|month=મે|day=14}} દેવ સ્વરૂપ એક ભારતીય શૈક્ષણિક સંચાલક છે. તેઓ પ્રથમ સ્થાપી કુલપતિ ડો. ભીમરાવ આંબેડકર લો યુનિવર્...")
 • ૧૯:૫૬, ૧૯ મે ૨૦૨૦ Aniket ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/2020/05/12 દૂર કરવામાં આવ્યું (આટલી જ માહિતી હતી: " {{વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/વીરુ પુરોહિત}} {{વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/ઓળીયા (તા. સાવરકુંડલા)}} {{વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/ઓળીયા (તા. સાવરકુંડલા)}}")
 • ૧૬:૧૧, ૧૪ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું મોટા ધારોલા દૂર કરવામાં આવ્યું (ઉપસ્થિત લેખ: માત્ર આજ માહિતી હતી : "#REDIRECT મોટા ધરોળા" (અને યોગદાન કરનાર માત્ર "KartikMistry" જ હતા))
 • ૦૪:૦૨, ૧૪ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/2020/05/13 દૂર કરવામાં આવ્યું (માત્ર આજ માહિતી હતી : " {{વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/Harpalsinh Zala}}" (અને યોગદાન કરનાર માત્ર "CptViraj" જ હતા))
 • ૦૪:૦૨, ૧૪ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું Harpalsinh Zala દૂર કરવામાં આવ્યું (અન્ય ભાષાનું મથાળું/લખાણ: આટલી જ માહિતી હતી: "{{delete|કારણ=વિષય નોંધપાત્ર નથી, અંગત પ્રચાર.|subpage=Harpalsinh Zala|year=2020|month=મે|day=13}} [https://www.facebook.com/harpalsinhzalaofficial/ હરપાલસિંહ ઝાલા ગુજરાતનાં જાણીતાં હાસ્ય કલાકાર છે. તેઓ પોતાની ગામઠી તળપદી કાઠીયાવાડી હાસ...")
 • ૦૪:૦૧, ૧૪ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું ઓળીયા દૂર કરવામાં આવ્યું (ઉપસ્થિત લેખ: આટલી જ માહિતી હતી: "#REDIRECT ઓળીયા (તા. સાવરકુંડલા)")
 • ૦૪:૦૦, ૧૪ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું વીરુ પુરોહિત દૂર કરવામાં આવ્યું (માહિતીનો અભાવ, અત્યંત ટૂંકો લેખ: આટલી જ માહિતી હતી: "{{delete|કારણ=સંદર્ભ નથી. અંગત પ્રચાર?|subpage=વીરુ પુરોહિત|year=2020|month=મે|day=12}} જન્મ તારીખ : 04/20/1950 સન્માન : ૧) પૂરુ અને પૌષ્ટી નાટકને 'ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી' તરફથી નાટ્યવિભાગનું વર્ષ ૨૦૦૧નું પ...")
 • ૦૩:૫૮, ૧૪ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું સંજયકુમાર ગુપ્તા દૂર કરવામાં આવ્યું (સંભવતઃ જાહેરાત: આટલી જ માહિતી હતી: "{{delete|કારણ=સંપૂર્ણ જાહેરખબર. તરત દૂર કરવું.|subpage=સંજયકુમાર ગુપ્તા|year=2020|month=મે|day=7}} સંજયકુમાર ગુપ્તાનો જન્મ 19 મી માર્ચ 2001 ના રોજ દિલ્હીનો એક યુવાન સામાજિક ઉદ્યોગસાહસિક છે. તે બોલિવૂ...")
 • ૦૩:૫૮, ૧૪ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું દેવ સ્વરૂપ દૂર કરવામાં આવ્યું (અર્થહિન લખાણ/ભાષાંતર: આટલી જ માહિતી હતી: "{{delete|કારણ=અર્થહિન મશિન ભાષાંતર... સમજાઈ શકે તેવી ભાષામાં લખો, નહિતર દૂર કરવામાં આવશે.|subpage=દેવ સ્વરૂપ|year=2020|month=મે|day=6}} {{cleanup}} thumb|દેવ સ્વરૂપ, Jaipur '''દેવ સ્વરૂપ''' એક...")
 • ૦૩:૩૭, ૧૪ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું શત્રુશલ્યસિંહજી દૂર કરવામાં આવ્યું (પ્રશસ્તિપૂર્ણ લખાણ અને માહિતીનો અભાવ, અત્યંત ટૂંકો લેખ)
 • ૧૫:૨૯, ૬ મે ૨૦૨૦ CptViraj ચર્ચા યોગદાન deleted redirect ઢાંચો:માહિતીચોકઠું સોફ્ટવેર by overwriting ("ઢાંચો:Infobox Software"થી ખસેડીને માહિતી અહિં લાવવા માટે ભૂંસી દેવાયું.)
 • ૧૭:૪૪, ૫ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું સભ્ય:પ્રભાક ગૌડ નોબલમ દૂર કરવામાં આવ્યું (માત્ર આજ માહિતી હતી : "=== સર === સર વિકિપીડિયા પાના, એક વાક્ય સાથે સંકળાયેલા લોકો સેંકડો, પછી ભલે સભ્યો રોષ તેઓ કૃપયા આ દૂ..." (અને યોગદાન કરનાર માત્ર "પ્રભકર ગૌડ નોમુલ" જ હતા))
 • ૧૬:૧૬, ૫ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું ભર્તૃહરિનાથ દૂર કરવામાં આવ્યું (માહિતીનો અભાવ, અત્યંત ટૂંકો લેખ: માત્ર આજ માહિતી હતી : "ભરાથરી રાજા" (અને યોગદાન કરનાર માત્ર "157.32.13.15" જ હતા))
 • ૧૧:૪૭, ૫ મે ૨૦૨૦ KartikMistry ચર્ચા યોગદાન deleted redirect અરબ ટીંબડી (તા. જેતપુર) by overwriting ("અારબ ટીંબડી (તા. જેતપુર)"થી ખસેડીને માહિતી અહિં લાવવા માટે ભૂંસી દેવાયું.)
 • ૧૩:૫૧, ૪ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું જાડેજા વંશવૃક્ષ દૂર કરવામાં આવ્યું (અસંગત/વિકિ અલાયક લખાણ: આટલી જ માહિતી હતી: "{{delete|કારણ=અસ્પષ્ટ. સંદર્ભ વગરનું.|subpage=જાડેજા વંશવૃક્ષ|year=2020|month=મે|day=4}} {{સુધારો}} '''જાડેજા વંશ''' સૌથી જૂનો અને સૌથી મોટો વંશ છે.જાડેજા વંશ આદિનારાયણનો સપ્તમ વંશ છે. આનાથી પહેલા તે અલ...")
 • ૧૩:૩૭, ૪ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું પ્રભકર ગૌડ નોમુલ દૂર કરવામાં આવ્યું (સંભવતઃ જાહેરાત: આટલી જ માહિતી હતી: "{{delete|કારણ=મુખ્ય નામસ્થળમાં અર્થહીન. વારંવાર વિનંતી છતાં ફરી પાનું બનાવ્યું.|subpage=પ્રભકર ગૌડ નોમુલ|year=2020|month=મે|day=4}} <div style="align: center; padding: 1em; border: solid 3px Yellow; background-color:CYAN;"> <center ><font size="+5" color="TAN"> <font color="TAN"></font> Image:Wi...")
 • ૧૩:૩૬, ૪ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું Dystopian novel દૂર કરવામાં આવ્યું (આટલી જ માહિતી હતી: "{{delete|કારણ=ભૂલની આયાત થયેલું.|subpage=Satirical novel|year=2020|month=એપ્રિલ|day=9}} #REDIRECT Utopian and dystopian fiction#Dystopian_fiction")
 • ૦૫:૧૧, ૩ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/2020/05/01 દૂર કરવામાં આવ્યું (આટલી જ માહિતી હતી: " {{વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/વજ્રયાન}} {{વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/સભ્ય:Zacky Padaliya}}")
 • ૦૫:૧૦, ૩ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું વજ્રયાન દૂર કરવામાં આવ્યું (ભાંગફોડીયા પ્રવૃત્તિ: આટલી જ માહિતી હતી: "{{delete|કારણ=ભાંગફોડિયા પ્રવૃત્તિ, કોઇ માહિતી નથી.|subpage=વજ્રયાન|year=2020|month=મે|day=1}} uhu jhjhj mijj")
 • ૦૫:૦૯, ૩ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/2020/04/29 દૂર કરવામાં આવ્યું (આટલી જ માહિતી હતી: " {{વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/હડમતીયા(ગોલીડા),તા.રાજકોટ}} {{વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/હનવંતપાડા(ચિંચલી)}} {{વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/રેડિઓ}}")
 • ૦૫:૦૮, ૩ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું હડમતીયા(ગોલીડા),તા.રાજકોટ દૂર કરવામાં આવ્યું (ઉપસ્થિત લેખ: આટલી જ માહિતી હતી: "{{delete|કારણ=બિનઉપયોગી રિડાયરેક્ટ.|subpage=હડમતીયા(ગોલીડા),તા.રાજકોટ|year=2020|month=એપ્રિલ|day=29}} #REDIRECT હડમતીયા (ગોલીડા) (તા. રાજકોટ)")
(સૌથી નવું | સૌથી જુનું) જુઓ: (નવા ૫૦ | ) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)