વિકિપીડિયા:ચોતરો

વિકિપીડિયામાંથી
Archive

દફતર


૨૦૦૭-૧૦ '૧૧-'૧૩ '૧૪


'૧૫ '૧૬ '૧૭ '૧૮ '૧૯


'૨૦ '૨૧ '૨૨

ગુજરાતી વિકિપીડિયામાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે!
જેમ ગામના ચોતરે બધાં ચર્ચા કરવા ભેગા થાય એમ આ પાનાનો ઉપયોગ વિકિપીડિયાને લગતી વાતો કરવા માટે કરી શકાય છે. અહીં તમે વિકિપીડિયાને લગતા કોઇ પણ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછી શકો છો.


Upcoming vote on the revised Enforcement Guidelines for the Universal Code of Conduct[ફેરફાર કરો]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello all,

In mid-January 2023, the Enforcement Guidelines for the Universal Code of Conduct will undergo a second community-wide ratification vote. This follows the March 2022 vote, which resulted in a majority of voters supporting the Enforcement Guidelines. During the vote, participants helped highlight important community concerns. The Board’s Community Affairs Committee requested that these areas of concern be reviewed.

The volunteer-led Revisions Committee worked hard reviewing community input and making changes. They updated areas of concern, such as training and affirmation requirements, privacy and transparency in the process, and readability and translatability of the document itself.

The revised Enforcement Guidelines can be viewed here, and a comparison of changes can be found here.

How to vote?

Beginning January 17, 2023, voting will be open. This page on Meta-wiki outlines information on how to vote using SecurePoll.

Who can vote?

The eligibility requirements for this vote are the same as for the Wikimedia Board of Trustees elections. See the voter information page for more details about voter eligibility. If you are an eligible voter, you can use your Wikimedia account to access the voting server.

What happens after the vote?

Votes will be scrutinized by an independent group of volunteers, and the results will be published on Wikimedia-l, the Movement Strategy Forum, Diff and on Meta-wiki. Voters will again be able to vote and share concerns they have about the guidelines. The Board of Trustees will look at the levels of support and concerns raised as they look at how the Enforcement Guidelines should be ratified or developed further.

On behalf of the UCoC Project Team,

CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૫:૫૨, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Voting Opens on the Revised Universal Code of Conduct (UCoC) Enforcement Guidelines[ફેરફાર કરો]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.
{{subst:more languages}}

Hello all,

The voting period for the revised Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines is now open! Voting will remain open for two weeks and will close at 23:59 UTC on January 31, 2023. Please visit the voter information page for voter eligibility information and details on how to vote.

For more details on the Enforcement Guidelines and the voting process, see our previous message.

On behalf of the UCoC Project Team,

CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૭:૨૪, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ઇન્ટરફેસ એડમીનના હક્ક[ફેરફાર કરો]

વિકિપીડિયા પર ઇન્ટરફેસના ટેકનીકલ કાર્યો કરવા માટે ઇન્ટરફેસ પ્રબંધકના હક્કો માટે હું સ્વનામાંકન કરું છું. હાલમાં આ હક્ક માત્ર @Dsvyas પાસે છે. હું જરુર પૂરતું JavaScript, CSS and JSON ફેરફારોનું જ્ઞાન ધરાવું છું. આપનો મત આપવા વિનંતી. -- કાર્તિક ચર્ચા ૧૩:૩૦, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

મેટા પર આ માટેની વિનંતી મૂકવાનું ધ્યાન બહાર જ ગયું છે. -- કાર્તિક ચર્ચા ૧૩:૩૦, ૮ નવેમ્બર ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

સમર્થન[ફેરફાર કરો]

વિરોધ[ફેરફાર કરો]

અન્ય ટીપ્પણી[ફેરફાર કરો]

Global ban for PlanespotterA320/RespectCE[ફેરફાર કરો]

Per the Global bans policy, I'm informing the project of this request for comment: m:Requests for comment/Global ban for PlanespotterA320 (2) about banning a member from your community. Thank you.--Lemonaka (talk) 21:40, 6 February 2023 (UTC)

International Mother Language day 2023 Datathon[ફેરફાર કરો]

Apologies to write in English.

Dear all,

Hope you are doing well. CIS-A2K is going to organise International Mother Language day 2023 Datathon on the occasion of and to celebrate International Mother language Day. The datathon will be from 21st February to 28 February 2023. During the week, we will contribute to Wikidata to add labels, descriptions, Aliases, items or properties and references to the statements. You can go through the given page link, add yourself and become a part of the event. During the datathon, we will finalise a day and organise a one or two-hour online session with a Wikidata expert to learn advanced tactics. Regards MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૨૩:૧૯, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Reminder: International Mother Language day 2023 Datathon[ફેરફાર કરો]

Dear all,

The International Mother Language Day 2023 Datathon will start tomorrow (after a few hours at 00:01 am) till 28 February. To contribute please add your name here. We will contribute to Wikidata to add labels, descriptions, Aliases, items or properties and references to the statements.

We have created the outreach dashboard to track the activities. Here is the link.


There will be an online session on Sunday. The session will be for 1:30 hrs. Please block your calendar for 4:00 to 5:30 pm. Jinoy will be there for a training session to introduce basics and the tools like 'TABernacle', 'QS' and 'Mix n Match' that can be used for adding labels and improving the existing WD item for newbies.

Please reach out if you have any questions or concerns at program@cis-india.org. Regards MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૨૨:૨૮, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Community feedback-cycle about updating the Wikimedia Terms of Use starts[ફેરફાર કરો]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello community members,

Wikimedia Foundation Legal Department is organizing a feedback-cycle with community members to discuss updating the Wikimedia Terms of Use.

The Terms of Use (ToU) are the legal terms that govern the use of websites hosted by the Wikimedia Foundation. We will be gathering your feedback on a draft proposal from February through April. The draft will be translated into several languages, with written feedback accepted in any language.

This update comes in response to several things:

  • Implementing the Universal Code of Conduct.
  • Updating project text to the Creative Commons BY-SA 4.0 license.
  • Proposal for better addressing undisclosed paid editing.
  • Bringing the Terms of Use in line with current and recently passed laws affecting the Wikimedia Foundation, including the European Digital Services Act

As part of the feedback cycle two office hours will be held: the first on 2 March and the second on 4 April.

For further information, please consult:

On behalf of the Wikimedia Foundation Legal Team,

CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૩:૩૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Editing news 2023 #1[ફેરફાર કરો]

Read this in another languageSubscription list for this multilingual newsletter

This newsletter includes two key updates about the Editing team's work:

  1. The Editing team will finish adding new features to the Talk pages project and deploy it.
  2. They are beginning a new project, Edit check.

Talk pages project

Screenshot showing the talk page design changes that are currently available as beta features at all Wikimedia wikis. These features include information about the number of people and comments within each discussion.
Some of the upcoming changes

The Editing team is nearly finished with this first phase of the Talk pages project. Nearly all new features are available now in the Beta Feature for ચર્ચા સાધનો.

It will show information about how active a discussion is, such as the date of the most recent comment. There will soon be a new "નવો વિષય" button. You will be able to turn them off at Special:Preferences#mw-prefsection-editing-discussion. Please tell them what you think.

Daily edit completion rate by test group: DiscussionTools (test group) and MobileFrontend overlay (control group)

An A/B test for ચર્ચા સાધનો on the mobile site has finished. Editors were more successful with ચર્ચા સાધનો. The Editing team is enabling these features for all editors on the mobile site.

New Project: Edit Check

The Editing team is beginning a project to help new editors of Wikipedia. It will help people identify some problems before they click "ફેરફારો પ્રકાશિત કરો". The first tool will encourage people to add references when they add new content. Please watch that page for more information. You can join a conference call on 3 March 2023 to learn more.

Whatamidoing (WMF) (ચર્ચા) ૦૪:૫૪, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Your wiki will be in read only soon[ફેરફાર કરો]

Trizek (WMF) (ચર્ચા) ૦૨:૫૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Ukraine's Cultural Diplomacy Month 2023: We are back![ફેરફાર કરો]

UCDM 2023 promo.png

Please help translate to your language

Hello, dear Wikipedians!

Wikimedia Ukraine, in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine and Ukrainian Institute, has launched the third edition of writing challenge "Ukraine's Cultural Diplomacy Month", which lasts from 1st until 31st March 2023. The campaign is dedicated to famous Ukrainian artists of cinema, music, literature, architecture, design and cultural phenomena of Ukraine that are now part of world heritage. We accept contribution in every language! The most active contesters will receive prizes.

We invite you to take part and help us improve the coverage of Ukrainian culture on Wikipedia in your language! Also, we plan to set up a banner to notify users of the possibility to participate in such a challenge!

ValentynNefedov (WMUA) (talk) 07:58, 1 March 2023 (UTC)

Women's Month Datathon on Commons[ફેરફાર કરો]

Please help us to translate the message.

Hello Wikimedians,

Hope you are doing well. CIS-A2K and CPUG have planned an online activity for March. The activity will focus on Wikimedia Commons and it will begin on 21 March and end on 31 March 2023. During this campaign, the participants will work on structure data, categories and descriptions of the existing images. We will provide you with the list of the photographs that were uploaded under those campaigns, conducted for Women’s Month.

You can find the event page link here. We are inviting you to participate in this event and make it successful. There will be at least one online session to demonstrate the tasks of the event. We will come back to you with the date and time.

If you have any questions please write to us at the event talk page Regards MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૨૩:૧૯, ૧૨ માર્ચ ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

વિકિમેનિયા ૨૦૨૩ કાર્યક્રમ રજૂઆત આવકારે છે[ફેરફાર કરો]

Wikimedia Singapore Logo.svg

શું તમે વિકિમેનિયા ૨૦૨૩માં કોઈ બેઠક (રુબરુ કે ઓનલાઇન) સંચાલન કરવા ઈચ્છો છો? કે પછી હાથ-અખતરો કરવાની કાર્યશાળા, જીવંત ચર્ચા, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ, કોઈ ધ્યાનાકર્ષક ચોપાનિયું કે યાદગાર ટૂંકાં પ્રવચન જેવું કશુંક? ૨૮ માર્ચ સુધી નોંધણી ખુલ્લી છે. આ વખતે હાઇબ્રિડ કાર્યક્રમો પણ હશે તો પૂર્વે રેકોર્ડ કરેલી સામગ્રી અને ઓનલાઇન પ્રેઝન્ટેશન પણ આવકાર્ય છે. જો તમારાં મનમાં આ સંદર્ભે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આગામી ૧૨ અને ૧૯ માર્ચે અમારી સાથે સંવાદમાં જોડાઈ શકો છો, કે પછી wikimania@wikimedia.org પર ઇમેલ કરી ને અથવા ટેલિગ્રામ પર પૂછી શકો છો. વધુ વિગતો વિકિ પર ઉપલબ્ધ છે.