અંક

વિકિપીડિયામાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

અંક ગણતરીમાં વપરાતાં નિશાન (ચિહ્ન) છે, જેમાં વિવિધ અંકો જુદી જુદી સંખ્યાઓનો નિર્દેશ કરે છે. ગુજરાતી ભાષામાં અંકોના ઉચ્ચારણ નીચે પ્રમાણે કરવામાં આવે છે:

અંક અંગ્રેજી અંક ઉચ્ચાર
1 એક
2 બે
3 ત્રણ
4 ચાર
5 પાંચ
6
7 સાત
8 આઠ
9 નવ
૧૦ 10 દસ
૧૧ 11 અગિયાર
૧૨ 12 બાર
૧૩ 13 તેર
૧૪ 14 ચૌદ
૧૫ 15 પંદર
૧૬ 16 સોળ
૧૭ 17 સત્તર
૧૮ 18 અઢાર
૧૯ 19 ઓગણીસ
૨૦ 20 વીસ
૨૧ 21 એકવીસ
૨૨ 22 બાવીસ
૨૩ 23 ત્રેવીસ
૨૪ 24 ચોવીસ
૨૫ 25 પચ્ચીસ
૨૬ 26 છવ્વીસ
૨૭ 27 સત્તાવીસ
૨૮ 28 અઠ્ઠાવીસ
૨૯ 29 ઓગણત્રીસ
૩૦ 30 ત્રીસ
૩૧ 31 એકત્રીસ
૩૨ 32 બત્રીસ
૩૩ 33 તેંત્રીસ
૩૪ 34 ચોંત્રીસ
૩૫ 35 પાંત્રીસ
૩૬ 36 છત્રીસ
૩૭ 37 સાડત્રીસ
૩૮ 38 આડત્રીસ
૩૯ 39 ઓગણચાલીસ
૪૦ 40 ચાલીસ
૪૧ 41 એકતાલીસ
૪૨ 42 બેંતાલીસ
૪૩ 43 તેંતાલીસ
૪૪ 44 ચુંમ્માલીસ
૪૫ 45 પિસ્તાલીસ
૪૬ 46 છેંતાલીસ
૪૭ 47 સુડતાલીસ
૪૮ 48 અડતાલીસ
૪૯ 49 ઓગણપચાસ
૫૦ 50 પચાસ