અંક

વિકિપીડિયામાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

અંક ગણતરીમાં વપરાતાં નિશાન(ચિહ્ન) છે, જેમાં વિવિધ અંકો જુદી જુદી સંખ્યાઓનો નિર્દેશ કરે છે. ગુજરાતી ભાષામાં અંકોના ઉચ્ચારણ નીચે પ્રમાણે કરવામાં આવે છે.


 • એક 1 (૧)
 • બે 2 (૨)
 • ત્રણ 3 (૩)
 • ચાર 4 (૪)
 • પાંચ 5 (૫)
 • છ 6 (૬)
 • સાત 7 (૭)
 • આઠ 8 (૮)
 • નવ 9 (૯)
  • દસ 10 (૧૦)
 • અગિયાર 11 (૧૧)
 • બાર 12 (૧૨)
 • તેર 13 (૧૩)
 • ચૌદ 14 (૧૪)
 • પંદર 15 (૧૫)
 • સોળ 16 (૧૬)
 • સત્તર 17 (૧૭)
 • અઢાર 18 (૧૮)
 • ઓગણીસ 19 (૧૯)
  • વીસ 20 (૨૦)
 • એકવીસ 21 (૨૧)
 • બાવીસ 22 (૨૨)
 • ત્રેવીસ 23 (૨૩)
 • ચોવીસ 24 (૨૪)
 • પચ્ચીસ 25 (૨૫)
 • છવ્વીસ 26 (૨૬)
 • સત્તાવીસ 27 (૨૭)
 • અઠ્ઠાવીસ 28 (૨૮)
 • ઓગણત્રીસ 29 (૨૯)
  • ત્રીસ 30 (૩૦)
 • એકત્રીસ 31 (૩૧)
 • બત્રીસ 32 (૩૨)
 • તેંત્રીસ 33 (૩૩)
 • ચોંત્રીસ 34 (૩૪)
 • પાંત્રીસ 35 (૩૫)
 • છત્રીસ 36 (૩૬)
 • સાડત્રીસ 37 (૩૭)
 • આડત્રીસ 38 (૩૮)
 • ઓગણચાલીસ 39 (૩૯)
  • ચાલીસ 40 (૪૦)
 • એકતાલીસ 41 (૪૧)
 • બેંતાલીસ 42 (૪૨)
 • તેંતાલીસ 43 (૪૩)
 • ચુંમ્માલીસ 44 (૪૪)
 • પિસ્તાલીસ 45 (૪૫)
 • છેંતાલીસ 46 (૪૬)
 • સુડતાલીસ 47 (૪૭)
 • અડતાલીસ 48 (૪૮)
 • ઓગણપચાસ 49 (૪૯)
  • પચાસ 50 (૫૦)