સૌથી ઓછાં ફેરફાર થયેલા પાનાં

Jump to navigation Jump to search

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૦૬:૪૬, ૧૩ મે ૨૦૧૯એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

આ પાનાની નવી આવૃત્તિઓ હાલમાં અક્રિય છે. અહીંની વિગતો હાલમાં રિફ્રેશ કરવામાં નહી આવે.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. ગોલણ(સોનગઢ)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 2. ખાપરીયા(તા.વલસાડ)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 3. ટરુવા (તા. થરાદ)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 4. મીંઢી(ઓલપાડ)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 5. કમોદનો ટીકટીકી‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 6. હાટાવાડ (તા. વડગામ)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 7. ચલા (તા. વાવ)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 8. વસ્તી‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 9. ભરડવા (તા. વાવ)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 10. મોડવાદર (તા. અંજાર)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 11. દોભાડા (તા. વડાલી)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 12. કાગડા‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 13. શુકલ પક્ષ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 14. મહુડી (તા. માંડવી‌)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 15. ગોલા(ઓલપાડ)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 16. ફૉકલેન્ડ દ્વીપસમૂહ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 17. સણોસરી (તા. ઉના)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 18. કાલછાવડ (તા. ખેડબ્રહ્મા)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 19. છોછાર (તા. પોશિના)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 20. મીઠાના મુવાડા‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 21. થૉમસ આલ્વા ઍડિસન‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 22. સાલ (વૃક્ષ)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 23. ગાંગપોર(દેવગઢ)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 24. વાલણ (તા.કરજણ)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 25. સખાંદરા (તા. પાવીજેતપુર)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 26. ઊર્ધ્વમંડળીય ઓઝોન‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 27. મહાવીર‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 28. પાણેજ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 29. વેલી ઓફ ફ્લાવર્સ નેશનલ પાર્ક‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 30. મેઢા(સોનગઢ)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 31. સેમોદરા (તા. પાલનપુર)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 32. મુઢીયારી‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 33. વડ, તા. ચિખલી‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 34. છોડવણી‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 35. ચોરાસા (તા. વિરપુર)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 36. લીમડી (તા. સાવલી)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 37. રામપુરા(કોઠાર)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 38. સાલેમપુરા (તા. પાલનપુર)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 39. હાથાસણી (તા. જસદણ)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 40. ભરુચ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 41. વાલાગોટા (તા. લીમખેડા)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 42. અજિતગઢ (તા. હળવદ)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 43. જામવાળા (તા. ઉના)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 44. ભાવસિંહજી દ્વિતિય‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 45. સોલી(માંડવી,સુરત)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 46. સીસોદ્રા(આલક)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 47. મુનાવણી (તા. લીમખેડા)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 48. યુનાઇટેડ કિંગ્ડમ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 49. ફાગણ વદ ૬‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 50. ખાંધિયા (તા. સંખેડા)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)