સુરક્ષા માહિતિ પત્રક

Jump to navigation Jump to search

નીચે પૃષ્ઠ રક્ષણ માટે ફેરફારોની યાદી છે. જુઓ protected pages list વર્તમાનમાં ઓપરેશનલ પાનું સુરક્ષા યાદી માટે.

લૉગ
(સૌથી નવું | સૌથી જુનું) જુઓ: (નવા ૫૦ | ) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)
 • ૧૮:૪૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન protected અરીશફા ખાન [ફેરફાર કરો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) (આત્યંતિક ભાંગફોડિયા પ્રવૃત્તિ)
 • ૧૮:૩૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન protected અનન ઇસ્લામ [ફેરફાર કરો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) (આત્યંતિક ભાંગફોડિયા પ્રવૃત્તિ)
 • ૨૦:૨૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦ Aniket ચર્ચા યોગદાન changed protection level for ઝાલા [ફેરફાર કરો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) (ધોધાકાર સુરક્ષા બદલી ને સાદી સુરક્ષા હેઠળ મુક્યું.) (ઇતિહાસ)
 • ૦૯:૫૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૨૦ Aniket ચર્ચા યોગદાન protected ભરવાડ [ફેરફાર કરો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (૦૯:૫૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૨૧ના નિવૃત્ત થશે) [ખસેડો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (૦૯:૫૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૨૧ના નિવૃત્ત થશે) (આત્યંકિત ભાંગફોડ) (ઇતિહાસ)
 • ૧૬:૫૬, ૨૬ જૂન ૨૦૨૦ Aniket ચર્ચા યોગદાન changed protection level for ઢાંચો:સ્ટબ [ફેરફાર કરો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) (કોડ બદલવાની જરૂર છે) (ઇતિહાસ)
 • ૨૦:૩૯, ૨૧ જૂન ૨૦૨૦ Aniket ચર્ચા યોગદાન protected એમડીઆઈ. અનન ઇસ્લામ [બનાવો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) (આત્યંતિક ભાંગફોડિયા પ્રવૃત્તિ)
 • ૧૯:૧૯, ૧૮ જૂન ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન protected મુહમ્મદ અનન ઇસ્લામ [બનાવો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) (આત્યંતિક ભાંગફોડિયા પ્રવૃત્તિ)
 • ૨૨:૩૭, ૮ જૂન ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન changed protection level for આહીર [ફેરફાર કરો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) (આત્યંતિક ભાંગફોડિયા પ્રવૃત્તિ: એડિટ વોર) (ઇતિહાસ)
 • ૦૬:૧૨, ૨૪ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન protected રબારી [ફેરફાર કરો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) (આત્યંતિક ભાંગફોડિયા પ્રવૃત્તિ) (ઇતિહાસ)
 • ૧૬:૧૯, ૧૭ મે ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન protected ભરવાડ [ફેરફાર કરો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (૧૬:૧૯, ૧૭ જૂન ૨૦૨૦ના નિવૃત્ત થશે) [ખસેડો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (૧૬:૧૯, ૧૭ જૂન ૨૦૨૦ના નિવૃત્ત થશે) (આત્યંતિક ભાંગફોડિયા પ્રવૃત્તિ) (ઇતિહાસ)
 • ૧૯:૨૬, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦ Aniket ચર્ચા યોગદાન protected Дмитрий Савкин [બનાવો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) (આત્યંતિક ભાંગફોડિયા પ્રવૃત્તિ)
 • ૧૭:૧૧, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦ Aniket ચર્ચા યોગદાન protected Дмитрий Савкин [ફેરફાર કરો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) (આત્યંતિક ભાંગફોડિયા પ્રવૃત્તિ)
 • ૧૪:૩૫, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦ Aniket ચર્ચા યોગદાન protected Дмитрий Савкин [ફેરફાર કરો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) (અતિષય ભાંગફોડ)
 • ૧૨:૦૧, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦ Aniket ચર્ચા યોગદાન protected Дмитрий Савкин [ફેરફાર કરો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (૧૨:૦૧, ૨૩ મે ૨૦૨૦ના નિવૃત્ત થશે) [ખસેડો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) (અતિષય ભાંગફોડ)
 • ૨૨:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ Aniket ચર્ચા યોગદાન protected ભરવાડ [ફેરફાર કરો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (૨૨:૨૮, ૪ માર્ચ ૨૦૨૦ના નિવૃત્ત થશે) [ખસેડો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (૨૨:૨૮, ૪ માર્ચ ૨૦૨૦ના નિવૃત્ત થશે) (ઇતિહાસ)
 • ૧૮:૩૯, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ Aniket ચર્ચા યોગદાન protected ઢાંચાની ચર્ચા:પ્રસ્તુત લેખ [ફેરફાર કરો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (૧૮:૩૯, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ના નિવૃત્ત થશે) [ખસેડો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (૧૮:૩૯, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ના નિવૃત્ત થશે) (ઇતિહાસ)
 • ૧૭:૫૯, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ Aniket ચર્ચા યોગદાન changed protection level for વિકિપીડિયા ચર્ચા:આજનું ચિત્ર [ફેરફાર કરો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) (સમુદાયની માંગ) (ઇતિહાસ)
 • ૧૨:૦૭, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ Aniket ચર્ચા યોગદાન removed protection from સભ્યની ચર્ચા:Aniket (સમુદાયની માંગ) (ઇતિહાસ)
 • ૧૨:૦૫, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ Aniket ચર્ચા યોગદાન protected સભ્યની ચર્ચા:Aniket [ફેરફાર કરો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) (સમુદાયની માંગ) (ઇતિહાસ)
 • ૧૧:૨૩, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ Aniket ચર્ચા યોગદાન protected વિકિપીડિયા:આજનું ચિત્ર [ફેરફાર કરો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) (સમુદાયની માંગ) (ઇતિહાસ)
 • ૧૬:૨૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન protected રિંગટોન [ફેરફાર કરો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) (આત્યંતિક ભાંગફોડિયા પ્રવૃત્તિ) (ઇતિહાસ)
 • ૦૮:૩૭, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯ Aniket ચર્ચા યોગદાન protected ઝાલા [ફેરફાર કરો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [cascading] (આત્યંતિક ભાંગફોડિયા પ્રવૃત્તિ) (ઇતિહાસ)
 • ૧૨:૩૦, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯ Aniket ચર્ચા યોગદાન protected ભરવાડ [ફેરફાર કરો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (૧૨:૩૦, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ના નિવૃત્ત થશે) [ખસેડો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (૧૨:૩૦, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ના નિવૃત્ત થશે) (ઇતિહાસ)
 • ૧૨:૨૬, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯ Aniket ચર્ચા યોગદાન protected મોરારજી દેસાઈ [ફેરફાર કરો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) (આત્યંતિક ભાંગફોડિયા પ્રવૃત્તિ) (ઇતિહાસ)
 • ૨૨:૦૩, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ Aniket ચર્ચા યોગદાન protected વિકિપીડિયા ચર્ચા:આજનું ચિત્ર [ફેરફાર કરો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [cascading] (આત્યંકિત ભાંગફોડને કારણે - સભ્યો તરફથી મળેલા સૂચનોને આધારે.) (ઇતિહાસ)
 • ૦૫:૨૭, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૯ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન protected સંસ્કૃતિકરણ [ફેરફાર કરો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (૦૫:૨૭, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ના નિવૃત્ત થશે) [ખસેડો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (૦૫:૨૭, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ના નિવૃત્ત થશે) (સંપાદનયુદ્ધ) (ઇતિહાસ)
 • ૨૧:૧૮, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૯ Aniket ચર્ચા યોગદાન protected ઢાંચો:વિકિપીડિયા જાણકારી [ફેરફાર કરો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) (ઇતિહાસ)
 • ૧૨:૧૦, ૪ માર્ચ ૨૦૧૯ Aniket ચર્ચા યોગદાન protected ગોગા મહારાજ [ફેરફાર કરો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (૧૨:૧૦, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૯ના નિવૃત્ત થશે) [ખસેડો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) (અતિશય ભાંગફોડ...) (ઇતિહાસ)
 • ૨૧:૩૨, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ Aniket ચર્ચા યોગદાન protected તંબોળીયા (તા. હારીજ) [ફેરફાર કરો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (૨૧:૩૨, ૪ માર્ચ ૨૦૧૯ના નિવૃત્ત થશે) [ખસેડો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (૨૧:૩૨, ૪ માર્ચ ૨૦૧૯ના નિવૃત્ત થશે) (વારંવાર થતી ભાંગફોડ અટકાવવા માટે મર્યાદિત સમયનું સંરક્ષણ લાગુ કર્યું.) (ઇતિહાસ)
 • ૧૦:૫૫, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ Aniket ચર્ચા યોગદાન protected ઢાંચો:સ્વાગત [ફેરફાર કરો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [cascading] (વારંવાર થતી ભાંગફોડ અટકાવવા માટે) (ઇતિહાસ)
 • ૧૧:૪૦, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮ Aniket ચર્ચા યોગદાન removed protection from પરિયોજના: વિકિપીડિયા એશિયન મહિનો ૨૦૧૫ (ઇતિહાસ)
 • ૧૮:૧૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૮ Aniket ચર્ચા યોગદાન protected સભ્ય:New user message [ફેરફાર કરો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) (ઇતિહાસ)
 • ૧૭:૩૩, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૮ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન protected રાજપૂત [ફેરફાર કરો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) (આત્યંતિક ભાંગફોડિયા પ્રવૃત્તિ: જ્ઞાતિ વિષયક લેખ હોવાથી ભવનાશિલ ફેરફારો વધુ) (ઇતિહાસ)
 • ૧૭:૩૦, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૮ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન protected ઠાકોર [ફેરફાર કરો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) (આત્યંતિક ભાંગફોડિયા પ્રવૃત્તિ: જ્ઞાતિ વિષયક લેખ હોવાથી અંગત મંતવ્યો વધુ રજૂ થાય છે) (ઇતિહાસ)
 • ૧૭:૧૦, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૮ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન protected સભ્ય:Jay Shree Motors [બનાવો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (૧૭:૧૦, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮ના નિવૃત્ત થશે) (આત્યંતિક ભાંગફોડિયા પ્રવૃત્તિ: વારંવાર જાહેરાત કરવા માટે વપરાયું)
 • ૨૧:૫૬, ૭ જૂન ૨૦૧૮ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન protected વિકિપીડિયા:સ્વાગત ૨ [ફેરફાર કરો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) (આત્યંતિક ભાંગફોડિયા પ્રવૃત્તિ) (ઇતિહાસ)
 • ૦૨:૦૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન protected ઠાકોર [ફેરફાર કરો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (૦૨:૦૨, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮ના નિવૃત્ત થશે) [ખસેડો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (૦૨:૦૨, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮ના નિવૃત્ત થશે) (આત્યંતિક ભાંગફોડિયા પ્રવૃત્તિ) (ઇતિહાસ)
 • ૧૦:૦૩, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ Aniket ચર્ચા યોગદાન protected ઢાંચો:Reflist [ફેરફાર કરો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) (આત્યંતિક ભાંગફોડિયા પ્રવૃત્તિ) (ઇતિહાસ)
 • ૧૦:૦૧, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ Aniket ચર્ચા યોગદાન protected ઢાંચો:સંદર્ભો [ફેરફાર કરો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) (ચર્ચના પાના પરના કારણ પ્રમાણે) (ઇતિહાસ)
 • ૧૬:૫૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૭ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન protected દેદામલ ગોહિલ [ફેરફાર કરો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (૧૬:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૮ના નિવૃત્ત થશે) [ખસેડો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (૧૬:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૧૮ના નિવૃત્ત થશે) (વિવાદાસ્પદ નામ, વિકિનો સંદર્ભ ટાંકીને બહાર ક્યાંક કોઈક રાજકારણ)
 • ૧૭:૨૪, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૭ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન protected વિકિપીડિયા:ચોતરો/દફ્તર ૫ [ફેરફાર કરો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) (જૂની ચર્ચાઓ, ફેરફારની કોઈ ગુંજાઈશ નથી....) (ઇતિહાસ)
 • ૧૭:૨૪, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૭ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન protected વિકિપીડિયા:ચોતરો/દફ્તર ૪ [ફેરફાર કરો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) (જૂની ચર્ચાઓ, ફેરફારની કોઈ ગુંજાઈશ નથી....) (ઇતિહાસ)
 • ૧૭:૨૩, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૭ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન protected વિકિપીડિયા:ચોતરો/દફ્તર ૩ [ફેરફાર કરો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) (જૂની ચર્ચાઓ, ફેરફારની કોઈ ગુંજાઈશ નથી....) (ઇતિહાસ)
 • ૧૭:૨૩, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૭ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન protected વિકિપીડિયા:ચોતરો/દફ્તર ૨ [ફેરફાર કરો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) (જૂની ચર્ચાઓ, ફેરફારની કોઈ ગુંજાઈશ નથી....) (ઇતિહાસ)
 • ૧૭:૨૨, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૭ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન protected વિકિપીડિયા:ચોતરો/દફ્તર ૧ [ફેરફાર કરો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) (જૂની ચર્ચાઓ, ફેરફારની કોઈ ગુંજાઈશ નથી....) (ઇતિહાસ)
 • ૧૭:૨૨, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૭ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન protected વિકિપીડિયા:ચોતરો/દફ્તર/Archive [ફેરફાર કરો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) (આકસ્મિક ફેરફારો ન થાય તે માટે. વર્ષમાં એક જ વખત અપડેટ કરવાની જરૂર) (ઇતિહાસ)
 • ૧૬:૩૯, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન protected રબારી [ફેરફાર કરો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (૧૬:૩૯, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮ના નિવૃત્ત થશે) [ખસેડો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (૧૬:૩૯, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮ના નિવૃત્ત થશે) (આત્યંતિક ભાંગફોડિયા પ્રવૃત્તિ) (ઇતિહાસ)
 • ૧૭:૧૨, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ KartikMistry ચર્ચા યોગદાન moved protection settings from આહિર to આહીર (આહિરનું નામ બદલીને આહીર કરવામાં આવ્યું છે.: સાચી જોડણી.)
 • ૧૮:૧૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૭ Ashok modhvadia ચર્ચા યોગદાન protected કાળા તળાવ (તા. ભાવનગર) [ફેરફાર કરો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (૧૮:૧૫, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૭ના નિવૃત્ત થશે) [ખસેડો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (૧૮:૧૫, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૭ના નિવૃત્ત થશે) (અ-ફળદાયી ફેરફાર ચેતવણી) (ઇતિહાસ)
 • ૦૦:૦૯, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૭ Ashok modhvadia ચર્ચા યોગદાન protected વિકિપીડિયા:વિશ્વસનીય સ્રોતો ઓળખવા [ફેરફાર કરો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) (નીતિ વિષયક પાનું) (ઇતિહાસ)
(સૌથી નવું | સૌથી જુનું) જુઓ: (નવા ૫૦ | ) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)