ગુજરાતની વસતીગણતરી ૨૦૧૧

વિકિપીડિયામાંથી
ચિત્ર:Census2011logo BW.jpg
ગુજરાતની વસતીગણતરી ૨૦૧૧માં કાર્ય કરનારા કર્મચારીઓ, અધિકારીઓની આંકડાકિય વિગત:
ક્રમાંક કર્મચારી, અધિકારી સંખ્યા
મુખ્ય વસતીગણતરી અધિકારી
(જિલ્લા કલેક્ટર અને મ્યુ. કમિશ્નર)
૩૩
જિલ્લા વસતીગણતરી અધિકારી
(દરેક જિલ્લામાં ૧)
૨૬
પેટા વિભાગીય વસતીગણતરી અધિકારી
(પ્રાંત)
૫૫
ગ્રામ્ય હવાલાનાં અધિકારી
(તાલુકા મામલતદાર)
૨૨૫
વૉર્ડ વસતીગણતરી અધિકારી
(માત્ર મહાનગરમાં)
૧૬૯
શહેરી હવાલાનાં અધિકારી
(દરેક નગરપાલિકામાં ૧)
૧૮૮
મુખ્ય તાલીમી અધિકારી ૨,૪૫૧
નિરીક્ષક (ખરેખર) ૧૬,૭૭૩
નિરીક્ષક (અનામત) ૧,૬૭૭
૧૦ ગણતરીકાર (ખરેખર) ૧,૦૦,૬૩૫
૧૧ ગણતરીકાર (અનામત) ૧૦,૦૬૪

સને:૧૮૭૨, જ્યારે સારાયે ભારતદેશમાં વ્યવસ્થીતપણે પ્રથમ વખત વસતીગણતરી કરવામાં આવી, ત્યાંથી ગણતાં સને:૨૦૧૧ની વસતીગણતરી ભારતની ૧૫મી દસવર્ષીય વસતીગણતરી હતી. સ્વતંત્રતા પછીની આ સાતમી વસતીગણતરી હતી. ભારતની વસતીગણતરી એ વિશ્વમાં હાથ ધરાતું સૌથી વિશાળ વહિવટી કાર્ય છે. વસતીગણતરી આયોજકો, વસ્તીશાસ્ત્રીઓ, વિદ્વાનો અને પ્રબંધકો કે વહીવટકર્તાઓને ઉગતી જરૂરીયાતો માટે જોગવાઈ કરવાનો અંદાજ મળે એ હેતુ સારે છે. સર્વેક્ષણ, કે જે માત્ર કેટલાંક નમુનારૂપ મોજણી પુરતું મર્યાદીત હોય છે, તેનાંથી અલગપણે વસતીગણતરી વિશ્વાસપાત્ર અને પ્રમાણભૂત માહિતીઓ પુરી પાડે છે.

૨૦૧૧ની ભારતની વસતીગણતરી બે તબક્કામાં કરાઈ હતી. (૧) ઘરયાદી અને (૨) જનસંખ્યાની ગણતરી. પ્રથમ તબક્કો અપ્રિલ થી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૦ સુધી સ્થાનિક પરિસ્થિતિ પ્રમાણે વિવિધ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં યોજાયો. ગુજરાતમાં પ્રથમ તબક્કો ૨૧ એપ્રિલ થી ૪ જૂન, ૨૦૧૦ દરમિયાન યોજાયો. બીજા તબક્કાનું ક્ષેત્રિયકાર્ય (જનગણના) ફેબ્રુઆરી-માર્ચ, ૨૦૧૧માં કરવામાં આવ્યું.[૧]

ગુજરાત, વિગતવાર વસતીનાં આંક[ફેરફાર કરો]

સંદર્ભો:[૨]

તાલુકો શહેર/ગામ વૉર્ડ સ્તર નામ કુ/ગ્રા/શ કુટુંબ/ઘર વસતી બાળકો (૦-૬) અનુ.જા. અનુ.જ.જા. અક્ષરજ્ઞાન નિરક્ષર કામ કરતા મુખ્ય કામ કરતા મુખ્ય ખેડૂત મુખ્ય ખેતમજૂર ગૃહ ઉદ્યોગ અન્ય કામ કરતા સીમાંત કામ કરતા સીમાંત ખેડૂત સીમાંત ખેતમજૂર સીમાંત ગૃહ ઉદ્યોગ સીમાંત અન્ય બિનકાર્યરત
કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી
- - - રાજ્ય ગુજરાત કુલ ૧,૨૨,૪૮,૪૨૮ ૬,૦૪,૩૯,૬૯૨ ૩,૧૪,૯૧,૨૬૦ ૨,૮૯,૪૮,૪૩૨ ૭૭,૭૭,૨૬૨ ૪૧,૧૫,૩૮૪ ૩૬,૬૧,૮૭૮ ૪૦,૭૪,૪૪૭ ૨૧,૧૦,૩૩૧ ૧૯,૬૪,૧૧૬ ૮૯,૧૭,૧૭૪ ૪૫,૦૧,૩૮૯ ૪૪,૧૫,૭૮૫ ૪૧૦,૯૩,૩૫૮ ૨,૩૪,૭૪,૮૭૩ ૧,૭૬,૧૮,૪૮૫ ૧,૯૩,૪૬,૩૩૪ ૮૦,૧૬,૩૮૭ ૧,૧૩,૨૯,૯૪૭ ૨,૪૭,૬૭,૭૪૭ ૧,૮૦,૦૦,૯૧૪ ૬૭,૬૬,૮૩૩ ૨,૦૩,૬૫,૩૭૪ ૧,૬૫,૬૭,૬૯૫ ૩૭,૯૭,૬૭૯ ૪૭,૪૬,૯૫૬ ૪૦,૭૫,૦૪૭ ૬,૭૧,૯૦૯ ૪૪,૯૧,૭૫૧ ૩૦,૦૮,૯૬૧ ૧૪,૮૨,૭૯૦ ૨,૫૨,૨૧૩ ૧,૮૨,૧૦૧ ૭૦,૧૧૨ ૧,૦૮,૭૪,૪૫૪ ૯૩,૦૧,૫૮૬ ૧૫,૭૨,૮૬૮ ૪૪,૦૨,૩૭૩ ૧૪,૩૩,૨૧૯ ૨૯,૬૯,૧૫૪ ૭,૦૦,૫૪૪ ૧,૬૯,૪૦૨ ૫,૩૧,૧૪૨ ૨૩,૪૭,૬૬૪ ૬,૪૦,૬૩૦ ૧૭,૦૭,૦૩૪ ૯૧,૭૮૬ ૨૮,૪૬૦ ૬૩,૩૨૬ ૧૨,૬૨,૩૭૯ ૫,૯૪,૭૨૭ ૬,૬૭,૬૫૨ ૩,૫૬,૭૧,૯૪૫ ૧,૩૪,૯૦,૩૪૬ ૨,૨૧,૮૧,૫૯૯
- - - રાજ્ય ગુજરાત ગ્રામ્ય ૬૭૭૩૫૫૮ ૩૪૬૯૪૬૦૯ ૧૭૭૯૯૧૫૯ ૧૬૮૯૫૪૫૦ ૪૮૨૪૯૦૩ ૨૫૨૧૪૫૫ ૨૩૦૩૪૪૮ ૨૨૮૧૫૭૩ ૧૧૭૬૧૦૭ ૧૧૦૫૪૬૬ ૮૦૨૧૮૪૮ ૪૦૪૨૬૯૧ ૩૯૭૯૧૫૭ ૨૧૪૨૦૮૪૨ ૧૨૪૬૭૬૪૩ ૮૯૫૩૧૯૯ ૧૩૨૭૩૭૬૭ ૫૩૩૧૫૧૬ ૭૯૪૨૨૫૧ ૧૫૫૭૦૦૯૨ ૧૦૧૭૧૫૮૪ ૫૩૯૮૫૦૮ ૧૧૮૭૮૧૨૦ ૯૧૪૧૩૩૯ ૨૭૩૬૭૮૧ ૪૫૭૧૩૩૭ ૩૯૧૯૨૫૮ ૬૫૨૦૭૯ ૪૨૦૭૧૮૬ ૨૭૯૯૬૭૪ ૧૪૦૭૫૧૨ ૧૧૬૧૦૫ ૮૮૧૯૩ ૨૭૯૧૨ ૨૯૮૩૪૯૨ ૨૩૩૪૨૧૪ ૬૪૯૨૭૮ ૩૬૯૧૯૭૨ ૧૦૩૦૨૪૫ ૨૬૬૧૭૨૭ ૬૮૦૧૨૦ ૧૬૦૨૫૫ ૫૧૯૮૬૫ ૨૨૭૪૧૦૯ ૬૧૧૯૪૮ ૧૬૬૨૧૬૧ ૫૧૭૯૯ ૧૬૭૩૧ ૩૫૦૬૮ ૬૮૫૯૪૪ ૨૪૧૩૧૧ ૪૪૪૬૩૩ ૧૯૧૨૪૫૧૭ ૭૬૨૭૫૭૫ ૧૧૪૯૬૯૪૨
- - - રાજ્ય ગુજરાત શહેરી ૫૪૭૪૮૭૦ ૨૫૭૪૫૦૮૩ ૧૩૬૯૨૧૦૧ ૧૨૦૫૨૯૮૨ ૨૯૫૨૩૫૯ ૧૫૯૩૯૨૯ ૧૩૫૮૪૩૦ ૧૭૯૨૮૭૪ ૯૩૪૨૨૪ ૮૫૮૬૫૦ ૮૯૫૩૨૬ ૪૫૮૬૯૮ ૪૩૬૬૨૮ ૧૯૬૭૨૫૧૬ ૧૧૦૦૭૨૩૦ ૮૬૬૫૨૮૬ ૬૦૭૨૫૬૭ ૨૬૮૪૮૭૧ ૩૩૮૭૬૯૬ ૯૧૯૭૬૫૫ ૭૮૨૯૩૩૦ ૧૩૬૮૩૨૫ ૮૪૮૭૨૫૪ ૭૪૨૬૩૫૬ ૧૦૬૦૮૯૮ ૧૭૫૬૧૯ ૧૫૫૭૮૯ ૧૯૮૩૦ ૨૮૪૫૬૫ ૨૦૯૨૮૭ ૭૫૨૭૮ ૧૩૬૧૦૮ ૯૩૯૦૮ ૪૨૨૦૦ ૭૮૯૦૯૬૨ ૬૯૬૭૩૭૨ ૯૨૩૫૯૦ ૭૧૦૪૦૧ ૪૦૨૯૭૪ ૩૦૭૪૨૭ ૨૦૪૨૪ ૯૧૪૭ ૧૧૨૭૭ ૭૩૫૫૫ ૨૮૬૮૨ ૪૪૮૭૩ ૩૯૯૮૭ ૧૧૭૨૯ ૨૮૨૫૮ ૫૭૬૪૩૫ ૩૫૩૪૧૬ ૨૨૩૦૧૯ ૧૬૫૪૭૪૨૮ ૫૮૬૨૭૭૧ ૧૦૬૮૪૬૫૭

જિલ્લાવાર વસતી[ફેરફાર કરો]

વસતી, ગીચતા, ગ્રામ્ય/શહેરી[ફેરફાર કરો]

સંદર્ભો:[૩][૪]

જિલ્લા
કોડ (વ)
જિલ્લા કોડ જિલ્લો ક્ષેત્રફળ (ચો.કિ.મી.)
આંક ચકાસવા બાકી
ગીચતા /ચો.કિ.મી. કુલ વસતી ગ્રામ્ય શહેરી કુલ તફાવત
(૨૦૦૧ સાપેક્ષ %)
ગ્રામ્ય તફાવત
(૨૦૦૧ સાપેક્ષ %)
શહેરી તફાવત
(૨૦૦૧ સાપેક્ષ %)
૨૪ ગુજરાત ૧,૯૬,૦૨૪ ૩૦૮ ૬,૦૪,૩૯,૬૯૨ ૩,૪૬,૯૪,૬૦૯ ૨,૫૭,૪૫,૦૮૩ Increase ૧૯.૩ Increase ૯.૩ Increase ૩૬.૦
૪૬૮ KA કચ્છ ૪૫,૬૫૨ ૪૬ ૨૦,૯૨,૩૭૧ ૧૩,૬૩,૮૩૬ ૭,૨૮,૫૩૫ Increase ૩૨.૨ Increase ૨૩.૧ Increase ૫૩.૪
૪૬૯ BK બનાસકાંઠા ૧૨,૭૦૩ ૨૯૦ ૩૧,૨૦,૫૦૬ ૨૭,૦૫,૫૯૧ ૪,૧૪,૯૧૫ Increase ૨૪.૬ Increase ૨૧.૪ Increase ૫૦.૬
૪૭૦ PA પાટણ ૫,૭૩૮ ૨૩૨ ૧૩,૪૩,૭૩૪ ૧૦,૬૨,૬૫૩ ૨,૮૧,૦૮૧ Increase ૧૩.૬ Increase ૧૨.૫ Increase ૧૭.૯
૪૭૧ MA મહેસાણા ૪,૩૮૬ ૪૬૨ ૨૦,૩૫,૦૬૪ ૧૫,૨૦,૭૩૪ ૫,૧૪,૩૩૦ Increase ૧૦.૩ Increase ૬.૧ Increase ૨૪.૯
૪૭૨ SK સાબરકાંઠા ૭,૩૯૦ ૩૨૮ ૨૪,૨૮,૫૮૯ ૨૦,૬૪,૮૬૯ ૩,૬૩,૭૨૦ Increase ૧૬.૬ Increase ૧૧.૨ Increase ૬૧.૬
૪૭૩ GA ગાંધીનગર ૨,૦૫૭ ૬૫૦ ૧૩,૯૧,૭૫૩ ૭,૯૧,૧૨૬ ૬,૦૦,૬૨૭ Increase ૧૨.૫ Decrease -૬.૫ Increase ૫૩.૮
૪૭૪ AH અમદાવાદ ૮,૭૦૭ ૮૯૦ ૭૨,૧૪,૨૨૫ ૧૧,૫૧,૧૭૮ ૬૦,૬૩,૦૪૭ Increase ૨૨.૪ Decrease -૦.૨ Increase ૨૭.૯
૪૭૫ SN સુરેન્દ્રનગર ૧૦,૪૮૯ ૧૬૮ ૧૭,૫૬,૨૬૮ ૧૨,૫૯,૩૫૨ ૪,૯૬,૯૧૬ Increase ૧૫.૯ Increase ૧૩.૨ Increase ૨૩.૫
૪૭૬ RA રાજકોટ ૧૧,૨૦૩ ૩૪૦ ૩૮,૦૪,૫૫૮ ૧૫,૯૦,૫૦૮ ૨૨,૧૪,૦૫૦ Increase ૨૦.૦ Increase ૩.૦ Increase ૩૬.૨
૪૭૭ JA જામનગર ૧૪,૧૨૫ ૧૫૨ ૨૧,૬૦,૧૧૯ ૧૧,૮૯,૦૫૪ ૯,૭૧,૦૬૫ Increase ૧૩.૪ Increase ૧૧.૩ Increase ૧૬.૧
૪૭૮ PO પોરબંદર ૨,૨૯૪ ૨૫૩ ૫,૮૫,૪૪૯ ૨,૯૯,૭૭૫ ૨,૮૫,૬૭૪ Increase ૯.૧ Increase ૮.૮ Increase ૯.૩
૪૭૯ JU જૂનાગઢ ૮,૮૩૯ ૩૧૧ ૨૭,૪૩,૦૮૨ ૧૮,૩૬,૬૭૦ ૯,૦૬,૪૧૨ Increase ૧૨.૦ Increase ૫.૮ Increase ૨૭.૪
૪૮૦ AM અમરેલી ૬,૭૬૦ ૨૦૫ ૧૫,૧૪,૧૯૦ ૧૧,૨૭,૫૫૫ ૩,૮૬,૬૩૫ Increase ૮.૬ Increase ૪.૩ Increase ૨૩.૫
૪૮૧ BV ભાવનગર ૧૧,૧૫૫ ૨૮૭ ૨૮,૮૦,૩૬૫ ૧૬,૯૭,૯૬૪ ૧૧,૮૨,૪૦૧ Increase ૧૬.૬ Increase ૧૦.૬ Increase ૨૬.૫
૪૮૨ AN આણંદ ૨,૯૪૨ ૬૫૩ ૨૦,૯૨,૭૪૫ ૧૪,૫૭,૭૫૮ ૬,૩૪,૯૮૭ Increase ૧૨.૭ Increase ૮.૧ Increase ૨૫.૦
૪૮૩ KH ખેડા ૪,૨૧૫ ૫૮૨ ૨૨,૯૯,૮૮૫ ૧૭,૭૬,૨૭૬ ૫,૨૩,૬૦૯ Increase ૧૨.૯ Increase ૮.૯ Increase ૨૮.૮
૪૮૪ PM પંચમહાલ ૫,૨૧૯ ૪૫૭ ૨૩,૯૦,૭૭૬ ૨૦,૫૫,૯૪૯ ૩,૩૪,૮૨૭ Increase ૧૮.૦ Increase ૧૬.૦ Increase ૩૨.૨
૪૮૫ DA દાહોદ ૩,૬૪૨ ૫૮૪ ૨૧,૨૭,૦૮૬ ૧૯,૩૫,૪૬૧ ૧,૯૧,૬૨૫ Increase ૩૦.૦ Increase ૩૦.૮ Increase ૨૨.૬
૪૮૬ VD વડોદરા ૭,૭૯૪ ૫૫૨ ૪૧,૬૫,૬૨૬ ૨૦,૯૯,૮૫૫ ૨૦,૬૫,૭૭૧ Increase ૧૪.૪ Increase ૫.૨ Increase ૨૫.૫
૪૮૭ NR નર્મદા ૨,૭૪૯ ૨૧૦ ૫,૯૦,૨૯૭ ૫,૨૮,૪૨૫ ૬૧,૮૭૨ Increase ૧૪.૮ Increase ૧૪.૩ Increase ૧૮.૭
૪૮૮ BR ભરૂચ ૬,૫૨૪ ૨૩૮ ૧૫,૫૧,૦૧૯ ૧૦,૨૬,૦૬૦ ૫,૨૪,૯૫૯ Increase ૧૩.૨ Increase ૦.૮ Increase ૪૮.૯
૪૮૯ DG ડાંગ ૧,૭૬૪ ૧૨૯ ૨,૨૮,૨૯૧ ૨,૦૩,૬૦૪ ૨૪,૬૮૭ Increase ૨૨.૩ Increase ૯.૦ NA
૪૯૦ NV નવસારી ૨,૨૧૧ ૫૯૨ ૧૩,૨૯,૬૭૨ ૯,૨૦,૫૩૫ ૪,૦૯,૧૩૭ Increase ૮.૨ Increase ૩.૧ Increase ૨૧.૬
૪૯૧ VL વલસાડ ૩,૦૩૪ ૫૬૭ ૧૭,૦૫,૬૭૮ ૧૦,૭૦,૧૭૭ ૬,૩૫,૫૦૧ Increase ૨૦.૯ Increase ૪.૦ Increase ૬૬.૭
૪૯૨ ST સુરત ૭,૬૫૭ ૧,૩૩૭ ૬૦,૮૧,૩૨૨ ૧૨,૩૨,૧૦૯ ૪૮,૪૯,૨૧૩ Increase ૪૨.૨ Decrease -૮.૭ Increase ૬૫.૭
૪૯૩ TA તાપી ૩,૦૪૦ ૨૫૭ ૮,૦૭,૦૨૨ ૭,૨૭,૫૩૫ ૭૯,૪૮૭ Increase ૧૨.૧ Increase ૧૧.૯ Increase ૧૪.૩

સાક્ષરતા દર[ફેરફાર કરો]

સંદર્ભો:[૫]

જિલ્લા કોડ
(વ)
જિલ્લા કોડ જિલ્લો સાક્ષર
કુલ
ગ્રામ્ય શહેરી સાક્ષરતા દર
કુલ
ગ્રામ્ય શહેરી
૨૪ ગુજરાત ૪,૧૦,૯૩,૩૫૮ ૨,૧૪,૨૦,૮૪૨ ૧,૯૬,૭૨,૫૧૬ ૭૮.૦૦ ૭૧.૭૦ ૮૬.૩૦
૪૬૮ KA કચ્છ ૧૨,૫૨,૩૧૯ ૭,૪૦,૯૨૨ ૫,૧૧,૩૯૭ ૭૦.૬૦ ૬૪.૯૦ ૮૦.૮૦
૪૬૯ BK બનાસકાંઠા ૧૭,૦૪,૯૨૩ ૧૪,૧૫,૫૬૪ ૨,૮૯,૩૫૯ ૬૫.૩૦ ૬૨.૯૦ ૮૦.૪૦
૪૭૦ PA પાટણ ૮,૩૭,૯૧૩ ૬,૩૦,૬૧૭ ૨,૦૭,૨૯૬ ૭૨.૩૦ ૬૯.૩૦ ૮૩.૧૦
૪૭૧ MA મહેસાણા ૧૫,૦૨,૬૪૫ ૧૦,૯૫,૮૦૯ ૪,૦૬,૮૩૬ ૮૩.૬૦ ૮૨.૦૦ ૮૮.૪૦
૪૭૨ SK સાબરકાંઠા ૧૫,૭૮,૭૩૪ ૧૩,૦૭,૯૮૯ ૨,૭૦,૭૪૫ ૭૫.૮૦ ૭૪.૨૦ ૮૪.૬૦
૪૭૩ GA ગાંધીનગર ૧૦,૩૦,૪૯૪ ૫,૬૩,૯૭૩ ૪,૬૬,૫૨૧ ૮૪.૨૦ ૮૧.૬૦ ૮૭.૫૦
૪૭૪ AH અમદાવાદ ૫૪,૩૫,૭૬૦ ૭,૦૩,૦૭૮ ૪૭,૩૨,૬૮૨ ૮૫.૩૦ ૭૧.૦૦ ૮૭.૯૦
૪૭૫ SN સુરેન્દ્રનગર ૧૦,૯૩,૬૨૬ ૭,૩૦,૭૦૩ ૩,૬૨,૯૨૩ ૭૨.૧૦ ૬૮.૦૦ ૮૨.૩૦
૪૭૬ RA રાજકોટ ૨૭,૨૫,૦૫૬ ૧૦,૪૩,૯૩૫ ૧૬,૮૧,૧૨૧ ૮૧.૦૦ ૭૪.૭૦ ૮૫.૪૦
૪૭૭ JA જામનગર ૧૩,૯૬,૫૩૪ ૭,૧૫,૭૩૫ ૬,૮૦,૭૯૯ ૭૩.૭૦ ૬૯.૦૦ ૭૯.૨૦
૪૭૮ PO પોરબંદર ૩,૯૩,૬૭૮ ૧,૮૩,૧૯૩ ૨,૧૦,૪૮૫ ૭૫.૮૦ ૬૯.૪૦ ૮૨.૪૦
૪૭૯ JU જૂનાગઢ ૧૮,૪૨,૮૧૮ ૧૧,૭૮,૧૬૦ ૬,૬૪,૬૫૮ ૭૫.૮૦ ૭૨.૬૦ ૮૨.૨૦
૪૮૦ AM અમરેલી ૯,૯૫,૪૫૯ ૭,૧૫,૦૪૩ ૨,૮૦,૪૧૬ ૭૪.૩૦ ૭૧.૮૦ ૮૧.૪૦
૪૮૧ BV ભાવનગર ૧૮,૮૭,૨૫૫ ૧૦,૨૯,૯૩૬ ૮,૫૭,૩૧૯ ૭૫.૫૦ ૭૦.૭૦ ૮૨.૩૦
૪૮૨ AN આણંદ ૧૫,૫૧,૨૫૩ ૧૦,૫૩,૧૧૦ ૪,૯૮,૧૪૩ ૮૪.૪૦ ૮૨.૭૦ ૮૮.૨૦
૪૮૩ KH ખેડા ૧૬,૬૦,૨૪૩ ૧૨,૫૭,૨૪૧ ૪,૦૩,૦૦૨ ૮૨.૭૦ ૮૧.૪૦ ૮૬.૭૦
૪૮૪ PM પંચમહાલ ૧૪,૪૦,૮૦૫ ૧૧,૮૭,૮૩૪ ૨,૫૨,૯૭૧ ૭૧.૦૦ ૬૮.૪૦ ૮૬.૭૦
૪૮૫ DA દાહોદ ૧૦,૦૭,૧૭૧ ૮,૭૨,૫૫૨ ૧,૩૪,૬૧૯ ૫૮.૮૦ ૫૬.૪૦ ૮૨.૧૦
૪૮૬ VD વડોદરા ૨૮,૯૩,૦૮૦ ૧૨,૨૮,૬૦૮ ૧૬,૬૪,૪૭૨ ૭૮.૯૦ ૬૭.૮૦ ૮૯.૭૦
૪૮૭ NR નર્મદા ૩,૭૦,૩૩૬ ૩,૨૧,૬૭૭ ૪૮,૬૫૯ ૭૨.૩૦ ૭૦.૫૦ ૮૭.૫૦
૪૮૮ BR ભરૂચ ૧૧,૧૮,૨૭૬ ૭,૦૫,૪૫૮ ૪,૧૨,૮૧૮ ૮૧.૫૦ ૭૮.૦૦ ૮૮.૩૦
૪૮૯ DG ડાંગ ૧,૪૦,૯૬૮ ૧,૨૧,૫૯૭ ૧૯,૩૭૧ ૭૫.૨૦ ૭૩.૪૦ ૮૮.૩૦
૪૯૦ NV નવસારી ૧૦,૦૧,૯૦૯ ૬,૭૬,૦૮૩ ૩,૨૫,૮૨૬ ૮૩.૯૦ ૮૧.૬૦ ૮૮.૯૦
૪૯૧ VL વલસાડ ૧૧,૭૦,૬૫૭ ૬,૭૧,૨૦૫ ૪,૯૯,૪૫૨ ૭૮.૬૦ ૭૨.૩૦ ૮૮.૮૦
૪૯૨ ST સુરત ૪૫,૭૧,૪૧૦ ૮,૪૦,૪૪૪ ૩૭,૩૦,૯૬૬ ૮૫.૫૦ ૭૬.૯૦ ૮૭.૭૦
૪૯૩ TA તાપી ૪,૯૦,૦૩૬ ૪,૩૦,૩૭૬ ૫૯,૬૬૦ ૬૮.૩૦ ૬૬.૫૦ ૮૪.૭૦

(કામ ચાલુ)

સંદર્ભો[ફેરફાર કરો]

  1. સેન્સસ, ગુજરાત - ૨૦૧૧ censusgujarat.gov.in
  2. [censusgujarat.gov.in
  3. [censusgujarat.gov.in, Statement - 4, Density of Population (per Sq. Km.) by residence: 2011
  4. [censusgujarat.gov.in, Statement - 1, Population and decadal change by residence: 2011 (PERSONS) (from Gujarat_STM_Format 1)
  5. [censusgujarat.gov.in, Statement - 19, Literates and Literacy Rate by residence : 2011 (PERSONS)