જયભિખ્ખુ પુરસ્કાર

વિકિપીડિયામાંથી
જયભિખ્ખુ પુરસ્કાર
પુરસ્કારની માહિતી
શ્રેણી માનવકલ્યાણ


જયભિખ્ખુ પુરસ્કાર માનવકલ્યાણના ક્ષેત્રે ઉમદા પ્રવૃતિ કરવા બદલ લેખક શ્રી જયભિખ્ખુના સન્માનમાં આપવામાં આવે છે.