લખાણ પર જાઓ

નાગપુર: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
Manasroy9109 (talk)દ્વારા ફેરફરોને Addbot દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટા...
No edit summary
નાનું (Manasroy9109 (talk)દ્વારા ફેરફરોને Addbot દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટા...)
{{stub}}
{{૧૦ લાખથી વધુ વસ્તીવાળા ભારતના શહેરો}}
નાગપુર મહારાષ્ટ્ર બીજા મૂડી અને મધ્ય ભારતના સૌથી મોટું શહેર છે. આ શહેર પણ નારંગી શહેર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નાગપુર 13 મી સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતું શહેર છે અને ભારતમાં 13 મી સૌથી મોટી શહેરી સમૂહ છે.
 
[[શ્રેણી:મહારાષ્ટ્ર]]