સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘના સભ્ય દેશોની યાદી

વિકિપીડિયામાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘ (UN) સભ્ય દેશો, ભૂરા રંગમાં.[૧]

સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘના સભ્ય દેશોની સંખ્યા ૧૯૩ છે.[૨]

વર્તમાન સભ્યો[ફેરફાર કરો]

નીચેની યાદીમાં વર્તમાન સભ્ય દેશો અને તેની સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘમાં જોડાયા તારીખ આપેલી છે.[૩][૪]

રાષ્ટ્રસંઘના મૂળ સભ્યોને ભૂરા રંગની પશ્ચાદ્ભૂમિકા અને ઘાટા અક્ષરો દ્વારા દર્શાવાયા છે.

Member state Date of admission See also
 Afghanistan નવેમ્બર 19, 1946
 Albania ડિસેમ્બર 14, 1955
 Algeria ઓક્ટોબર 8, 1962
 Andorra જુલાઇ 28, 1993
 Angola ડિસેમ્બર 1, 1976
 Antigua and Barbuda નવેમ્બર 11, 1981
 Argentina ઓક્ટોબર 24, 1945
 Armenia માર્ચ 2, 1992 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
 Australia નવેમ્બર 1, 1945 Australia and the United Nations
 Austria ડિસેમ્બર 14, 1955
 Azerbaijan માર્ચ 2, 1992 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
 Bahamas સપ્ટેમ્બર 18, 1973
 Bahrain સપ્ટેમ્બર 21, 1971
 Bangladesh સપ્ટેમ્બર 17, 1974
 Barbados ડિસેમ્બર 9, 1966
 Belarus ઓક્ટોબર 24, 1945 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
 Belgium ડિસેમ્બર 27, 1945
 Belize સપ્ટેમ્બર 25, 1981
 Benin [note ૧] સપ્ટેમ્બર 20, 1960
 Bhutan સપ્ટેમ્બર 21, 1971
 Bolivia (Plurinational State of) [note ૨] નવેમ્બર 14, 1945
 Bosnia and Herzegovina મે 22, 1992 Former members: Yugoslavia
 Botswana ઓક્ટોબર 17, 1966
 Brazil ઓક્ટોબર 24, 1945 Brazil and the United Nations
 Brunei Darussalam સપ્ટેમ્બર 21, 1984
 Bulgaria ડિસેમ્બર 14, 1955
 Burkina Faso [note ૩] સપ્ટેમ્બર 20, 1960
 Burundi સપ્ટેમ્બર 18, 1962
 Cabo Verde [note ૪] સપ્ટેમ્બર 16, 1975
 Cambodia [note ૫] ડિસેમ્બર 14, 1955
 Cameroon [note ૬] સપ્ટેમ્બર 20, 1960
 Canada નવેમ્બર 9, 1945 Canada and the United Nations
 Central African Republic [note ૭] સપ્ટેમ્બર 20, 1960
 Chad સપ્ટેમ્બર 20, 1960
 Chile ઓક્ટોબર 24, 1945
 China ઓક્ટોબર 24, 1945 Former members: Republic of China and China and the United Nations
 Colombia નવેમ્બર 5, 1945
 Comoros નવેમ્બર 12, 1975
ઢાંચો:Country data Congo [note ૮] સપ્ટેમ્બર 20, 1960
 Costa Rica નવેમ્બર 2, 1945
 Côte d'Ivoire [note ૯] સપ્ટેમ્બર 20, 1960
 Croatia મે 22, 1992 Former members: Yugoslavia
 Cuba ઓક્ટોબર 24, 1945
 Cyprus સપ્ટેમ્બર 20, 1960
 Czech Republic જાન્યુઆરી 19, 1993 Former members: Czechoslovakia
 Democratic People's Republic of Korea સપ્ટેમ્બર 17, 1991
 Democratic Republic of the Congo [note ૧૦] સપ્ટેમ્બર 20, 1960
 Denmark ઓક્ટોબર 24, 1945
 Djibouti સપ્ટેમ્બર 20, 1977
 Dominica ડિસેમ્બર 18, 1978
 Dominican Republic ઓક્ટોબર 24, 1945
 Ecuador ડિસેમ્બર 21, 1945
 Egypt ઓક્ટોબર 24, 1945 Former members: United Arab Republic
 El Salvador ઓક્ટોબર 24, 1945
 Equatorial Guinea નવેમ્બર 12, 1968
 Eritrea મે 28, 1993
 Estonia સપ્ટેમ્બર 17, 1991 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
 Ethiopia નવેમ્બર 13, 1945
 Fiji ઓક્ટોબર 13, 1970 Fiji and the United Nations
 Finland ડિસેમ્બર 14, 1955
 France ઓક્ટોબર 24, 1945 France and the United Nations
 Gabon સપ્ટેમ્બર 20, 1960
 Gambia [note ૧૧] સપ્ટેમ્બર 21, 1965
 Georgia જુલાઇ 31, 1992 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
 Germany સપ્ટેમ્બર 18, 1973 Former members: German Democratic Republic and Germany and the United Nations
 Ghana માર્ચ 8, 1957
 Greece ઓક્ટોબર 25, 1945
 Grenada સપ્ટેમ્બર 17, 1974
 Guatemala નવેમ્બર 21, 1945
 Guinea ડિસેમ્બર 12, 1958
 Guinea-Bissau સપ્ટેમ્બર 17, 1974
 Guyana સપ્ટેમ્બર 20, 1966
 Haiti ઓક્ટોબર 24, 1945
 Honduras ડિસેમ્બર 17, 1945
 Hungary ડિસેમ્બર 14, 1955
 Iceland નવેમ્બર 19, 1946
 India ઓક્ટોબર 30, 1945 India and the United Nations
 Indonesia સપ્ટેમ્બર 28, 1950 Withdrawal of Indonesia (1965–1966) and Indonesia and the United Nations
 Iran (Islamic Republic of) [note ૧૨] ઓક્ટોબર 24, 1945
 Iraq ડિસેમ્બર 21, 1945
 Ireland ડિસેમ્બર 14, 1955
 Israel મે 11, 1949 Israel, Palestine, and the United Nations
 Italy ડિસેમ્બર 14, 1955
 Jamaica સપ્ટેમ્બર 18, 1962
 Japan ડિસેમ્બર 18, 1956 Japan and the United Nations
 Jordan ડિસેમ્બર 14, 1955
 Kazakhstan [note ૧૩] માર્ચ 2, 1992 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
 Kenya ડિસેમ્બર 16, 1963
 Kiribati સપ્ટેમ્બર 14, 1999
 Kuwait મે 14, 1963
 Kyrgyzstan માર્ચ 2, 1992 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
 Lao People's Democratic Republic [note ૧૪] ડિસેમ્બર 14, 1955
 Latvia સપ્ટેમ્બર 17, 1991 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
 Lebanon ઓક્ટોબર 24, 1945
 Lesotho ઓક્ટોબર 17, 1966
 Liberia નવેમ્બર 2, 1945
 Libya[૬][note ૧૫] ડિસેમ્બર 14, 1955
 Liechtenstein સપ્ટેમ્બર 18, 1990
 Lithuania સપ્ટેમ્બર 17, 1991 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
 Luxembourg ઓક્ટોબર 24, 1945 Luxembourg and the United Nations
 Madagascar [note ૧૬] સપ્ટેમ્બર 20, 1960
 Malawi ડિસેમ્બર 1, 1964
 Malaysia સપ્ટેમ્બર 17, 1957 Former members: Federation of Malaya and Malaysia and the United Nations
 Maldives [note ૧૭] સપ્ટેમ્બર 21, 1965
 Mali સપ્ટેમ્બર 28, 1960
 Malta ડિસેમ્બર 1, 1964
 Marshall Islands સપ્ટેમ્બર 17, 1991 Marshall Islands and the United Nations
 Mauritania ઓક્ટોબર 27, 1961
 Mauritius એપ્રિલ 24, 1968
 Mexico નવેમ્બર 7, 1945 Mexico and the United Nations
 Micronesia (Federated States of) સપ્ટેમ્બર 17, 1991 Federated States of Micronesia and the United Nations
 Monaco મે 28, 1993
 Mongolia ઓક્ટોબર 27, 1961
 Montenegro જૂન 28, 2006 Former members: Yugoslavia
 Morocco નવેમ્બર 12, 1956
 Mozambique સપ્ટેમ્બર 16, 1975
 Myanmar [note ૧૮] એપ્રિલ 19, 1948
 Namibia એપ્રિલ 23, 1990
 Nauru સપ્ટેમ્બર 14, 1999
   Nepal ડિસેમ્બર 14, 1955
 Netherlands ડિસેમ્બર 10, 1945
 New Zealand ઓક્ટોબર 24, 1945 New Zealand and the United Nations
 Nicaragua ઓક્ટોબર 24, 1945
 Niger સપ્ટેમ્બર 20, 1960
 Nigeria ઓક્ટોબર 7, 1960
 Norway નવેમ્બર 27, 1945
 Oman ઓક્ટોબર 7, 1971
 Pakistan સપ્ટેમ્બર 30, 1947 Pakistan and the United Nations
 Palau ડિસેમ્બર 15, 1994
 Panama નવેમ્બર 13, 1945
 Papua New Guinea ઓક્ટોબર 10, 1975
 Paraguay ઓક્ટોબર 24, 1945
 Peru ઓક્ટોબર 31, 1945
 Philippines [note ૧૯] ઓક્ટોબર 24, 1945 Philippines and the United Nations
 Poland ઓક્ટોબર 24, 1945
 Portugal ડિસેમ્બર 14, 1955
 Qatar સપ્ટેમ્બર 21, 1971
 Republic of Korea સપ્ટેમ્બર 17, 1991
 Republic of Moldova [note ૨૦] માર્ચ 2, 1992 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
 Romania ડિસેમ્બર 14, 1955
 Russian Federation ઓક્ટોબર 24, 1945 Former members: Union of Soviet Socialist Republics and Soviet Union and the United Nations and Russia and the United Nations
 Rwanda સપ્ટેમ્બર 18, 1962
 Saint Kitts and Nevis [note ૨૧] સપ્ટેમ્બર 23, 1983
 Saint Lucia સપ્ટેમ્બર 18, 1979
 Saint Vincent and the Grenadines સપ્ટેમ્બર 16, 1980
 Samoa ડિસેમ્બર 15, 1976
 San Marino માર્ચ 2, 1992
 Sao Tome and Principe [note ૨૨] સપ્ટેમ્બર 16, 1975
 Saudi Arabia ઓક્ટોબર 24, 1945
 Senegal સપ્ટેમ્બર 28, 1960
 Serbia નવેમ્બર 1, 2000 Former members: Yugoslavia
 Seychelles સપ્ટેમ્બર 21, 1976
 Sierra Leone સપ્ટેમ્બર 27, 1961
 Singapore સપ્ટેમ્બર 21, 1965 Former members: Malaysia
 Slovakia જાન્યુઆરી 19, 1993 Former members: Czechoslovakia
 Slovenia મે 22, 1992 Former members: Yugoslavia
 Solomon Islands સપ્ટેમ્બર 19, 1978
 Somalia સપ્ટેમ્બર 20, 1960
 South Africa [note ૨૩] નવેમ્બર 7, 1945
 South Sudan જુલાઇ 14, 2011
 Spain ડિસેમ્બર 14, 1955
 Sri Lanka [note ૨૪] ડિસેમ્બર 14, 1955
 Sudan નવેમ્બર 12, 1956
 Suriname [note ૨૫] ડિસેમ્બર 4, 1975
 Swaziland સપ્ટેમ્બર 24, 1968
 Sweden નવેમ્બર 19, 1946
  Switzerland સપ્ટેમ્બર 10, 2002
 Syrian Arab Republic ઓક્ટોબર 24, 1945 Former members: United Arab Republic
 Tajikistan માર્ચ 2, 1992 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
 Thailand [note ૨૬] ડિસેમ્બર 16, 1946
 The former Yugoslav Republic of Macedonia એપ્રિલ 8, 1993 Former members: Yugoslavia
 Timor-Leste સપ્ટેમ્બર 27, 2002
 Togo સપ્ટેમ્બર 20, 1960
 Tonga સપ્ટેમ્બર 14, 1999
 Trinidad and Tobago સપ્ટેમ્બર 18, 1962 Trinidad and Tobago and the United Nations
 Tunisia નવેમ્બર 12, 1956
 Turkey ઓક્ટોબર 24, 1945
 Turkmenistan માર્ચ 2, 1992 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
 Tuvalu સપ્ટેમ્બર 5, 2000 Tuvalu and the United Nations
 Uganda ઓક્ટોબર 25, 1962
 Ukraine ઓક્ટોબર 24, 1945 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
 United Arab Emirates ડિસેમ્બર 9, 1971
 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ઓક્ટોબર 24, 1945 United Kingdom and the United Nations
 United Republic of Tanzania ડિસેમ્બર 14, 1961 Former members: Tanganyika and Zanzibar
 United States of America ઓક્ટોબર 24, 1945 United States and the United Nations
 Uruguay ડિસેમ્બર 18, 1945
 Uzbekistan માર્ચ 2, 1992 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
 Vanuatu સપ્ટેમ્બર 15, 1981 Vanuatu and the United Nations
 Venezuela (Bolivarian Republic of) [note ૨૭] નવેમ્બર 15, 1945
 Viet Nam સપ્ટેમ્બર 20, 1977
 Yemen સપ્ટેમ્બર 30, 1947 Former members: Yemen and Democratic Yemen
 Zambia ડિસેમ્બર 1, 1964
 Zimbabwe ઓગસ્ટ 25, 1980

સંદર્ભો[ફેરફાર કરો]

 1. "The World" (PDF). United Nations. The following territories are excluded as the UN does not consider them as part of any member state: Vatican City (the Holy See is a UN non-member observer state), the Palestinian territories (Palestine is a UN non-member observer state), Western Sahara (status in dispute between Morocco and the Polisario Front), and Antarctica (regulated by the Antarctic Treaty System). Territories of states not recognized by the UN are not excluded due to the UN's position that they are part of some UN member state, including, for example, the territories governed by the Republic of China (Taiwan and other smaller islands), as the UN members voted to consider the People's Republic of China as the only lawful representative of China at the UN and the UN chooses not to question its claim that Taiwan is part of China.
 2. "What are Member States?". United Nations.
 3. "Current Member States". United Nations.
 4. "Blue Book "Permanent Missions to the United Nations No. 301"" (PDF). United Nations. March 2011. મૂળ (PDF) માંથી 2011-08-15 પર સંગ્રહિત. મેળવેલ 2015-01-13.
 5. "Change of name – Cape Verde" (PDF). United Nations. 2013-10-29. મૂળ (PDF) માંથી 2014-01-02 પર સંગ્રહિત. મેળવેલ 2014-01-02.
 6. Lederer, Edith M. (16 September 2011). "UN approves Libya seat for former rebels". Google News. Associated Press. મૂળ માંથી 17 સપ્ટેમ્બર 2011 પર સંગ્રહિત. મેળવેલ 16 September 2011.

નોંધ[ફેરફાર કરો]

 1. Benin: Name was changed from Dahomey on 1 December 1975.
 2. Bolivia (Plurinational State of): Previously referred to as Bolivia.
 3. Burkina Faso: Name was changed from Upper Volta on 6 August 1984.
 4. Cabo Verde: Previously referred to as Cape Verde. On 24 October 2013, Cabo Verde requested that its name no longer be translated into different languages.[૫]
 5. Cambodia: Name was changed to the Khmer Republic on 7 October 1970, and back to Cambodia on 30 April 1975. Name was changed again to Democratic Kampuchea on 6 April 1976, and back to Cambodia on 3 February 1990.
 6. Cameroon: Previously referred to as Cameroun (before merging with Southern Cameroons in 1961). By a letter of 4 January 1974, the Secretary-General was informed that Cameroon had changed its name to the United Republic of Cameroon. Name was changed back to Cameroon on 4 February 1984.
 7. Central African Republic: By a letter of 20 December 1976, the Central African Republic advised that it had changed its name to the Central African Empire. Name was changed back to the Central African Republic on 20 September 1979.
 8. Congo: Previously referred to as Congo (Brazzaville) (to differentiate it from Congo (Leopoldville)) and the People's Republic of the Congo. Name was changed to Congo on 15 November 1971 (after the Democratic Republic of the Congo changed its name to Zaire). Also referred to as Congo (Republic of the).
 9. Côte d'Ivoire: Previously referred to as Ivory Coast. On 6 November 1985, Côte d’Ivoire requested that its name no longer be translated into different languages; this became fully effective on 1 January 1986.
 10. Democratic Republic of the Congo: Previously referred to as Congo (Leopoldville) (to differentiate it from Congo (Brazzaville)). Name was changed from the Democratic Republic of the Congo to Zaire on 27 October 1971, and back to the Democratic Republic of the Congo on 17 May 1997.
 11. Gambia: Previously referred to as The Gambia.
 12. Iran (Islamic Republic of): Previously referred to as Iran. By a communication of 5 March 1981, Iran informed the Secretary-General that it should be referred to by its complete name of the Islamic Republic of Iran.
 13. Kazakhstan: Spelling was changed from Kazakstan on 20 June 1997.
 14. Lao People's Democratic Republic: Name was changed from Laos on 2 December 1975.
 15. Libya: Formerly recognised as the Libyan Arab Republic from 1969 after originally being admitted as Libya. By notes verbales of 1 and 21 April 1977, the Libyan Arab Republic advised that it had changed its name to the Libyan Arab Jamahiriya. On 16 September 2011, the UN General Assembly awarded the UN seat to the National Transitional Council, thereby restoring the original name of Libya.
 16. Madagascar: Previously referred to as the Malagasy Republic.
 17. Maldives: Previously referred to as the Maldive Islands.
 18. Myanmar: Name was changed from Burma on 18 June 1989.
 19. Philippines: Previously referred to as the Philippine Commonwealth (before becoming a republic in 1946) and as the Philippine Republic.
 20. Republic of Moldova: Previously referred to as Moldova.
 21. Saint Kitts and Nevis: Name was changed officially from Saint Christopher and Nevis on 26 November 1986; the UN, however, continued to use the former name throughout the year.
 22. Sao Tome and Principe: The official UN designation lacks diacritics; however, the name is constitutionally defined as São Tomé and Príncipe, with diacritics.
 23. South Africa: Previously referred to as the Union of South Africa (before becoming a republic in 1961).
 24. Sri Lanka: Name was changed from Ceylon on 22 May 1972.
 25. Suriname: Name was changed from Surinam on 23 January 1978.
 26. Thailand: Previously referred to as Siam.
 27. Venezuela (Bolivarian Republic of): Previously referred to as Venezuela.