સીબોર્ગીયમ

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

સીબોર્ગીયમએ એક કૃત્રિમ રાસાયનિક તત્વ છે જેની સંજ્ઞા Sg અને અણુ ક્રમાંક ૧૦૬ છે.

આનો સૌથી સ્થિર સમસ્થાનિક 271Sg છે જેનો અર્ધ આયુષ્ય કાલ ૧.૯ મિનિટ છે. આનો એક નવો સમસ્થાનિક 269Sg શોધાયો છે કે જે જરા વધુ ૨.૧ મિનિટનું અર્ધ આયુષ્ય ધરાવે છે. રાસાયણિક પ્રયોગો બતાવે છે કે આ તત્વ જૂથ-૬ ના ટંગસ્ટનનો ભારી હોમોલોગ છે.