"એપ્રિલ ૧૩" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
નાનું (robot Modifying: ar:ملحق:13 أبريل)
*
==જન્મ==
*
દ્જ્ફ્સિપફ્સ્દ્ફ્;લ્ક્જસ્દ્ક્જ્ફ્';ફ્દ્સ્;લ્ક્મ્ફ્જ્મ્મ્જફ્વ॑;લ્ક્જોઇલ્જ્લ્કજ્દ્ફોઇવ્વ્વ્જ્દ્જ્ફજ્'જ્સ્દ્
લ્ફ્દ્લદ્ક્જ્સ્ફોવિવ્સ્દ્મીઇએક્મ્ફ્કૈઈસલ્ક્દ્જ્ફલ્;''અદ્ક્ફ્કોલ્દ્લ્ફ્કૂઓવ્મ્દ્લ્ફ્મૂજ્ક્જ્દ્લ્ફ્ક્લ્દ્કિફ્કલ્ ક;લ્ક્દ્લ્ફ્ક્પોઅ;લ્દ્;લ્ફ્ક્જ્;લક્જ્દ્સોઇફ્વ્ક્સ્વ્ન્દ્ન્ન્ન્જિસ્દ્ન્ફ્ન્બુવ;સ્દ્ક્ન્ફ્;લ્કજ્,મ્ક્ષ્ઝ્ન્ચ્દ્જ્વ્દેફ્ક્દ્વ્દ્;લ્જ્ફ,દિવ્ક્મ્વ્વ્,મ્,મ્વ્જ્ફ્દિવમ્દ્કિઅ;લ્ક્જ્દ્ફ્;લ્કોઇજ્વ્વ્વોઇદ્લ્ક્વ,મ્મ્વ્વ્ન્વ્જ્ફિએઇએફ્લલ્મ્દ્.,,,અઓઅમ્દ્ફોઅદ્
 
 
==અવસાન==
*
Anonymous user

દિશાશોધન મેનુ